Syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä

 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

 • avaruusrakenne ja isomeria

 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

 • ainemäärä ja pitoisuus

 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

3. Reaktiot ja energia (KE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä

 • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

 • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

 • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

 • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

 • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

4. Materiaalit ja teknologia (KE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä

 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä

 • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa

 • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

 • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä

 • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi

 • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

 • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä

 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

 • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

 • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

 • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi