3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet.

 

Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

 

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

 

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

 

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

 

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

 

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.

 

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa. 

Leppävirran lukiossa opiskelija voi suorittaa kursseja itsenäisesti opiskellen joko oman lukion opettajien ohjeiden mukaan opiskellen tai Isoverstaan verkkokurssitarjontaa hyödyntäen. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Itsenäinen suoritus oman lukion opettajan ohjeiden mukaan:

Opiskelija voi suorittaa kursseja osittain tai kokonaan itsenäisesti.  Mahdollisuus itsenäisten kurssien suorittamiseen vaihtelee oppiaineittain. Lupaa
kurssin suorittamiseen itsenäisesti haetaan ko lomakkeella, joka on saatavilla lukiomme kotisivuilla, ykköskerroksen käytävän päässä ja opolla kahta viikkoa ennen seuraavan jakson alkua. Lomake palautetaan aineenopettajalle. Suoritukseen kuuluvista sisällöistä, tavoitteista ja arvioinnista päättää kyseisen aineen opettaja. Itsenäisen kurssin suoritusaika on pääsääntöisesti yksi jakso. Erikseen sovittaessa maksimisuoritusaika on kaksi jaksoa.  

Osaamisensa itsenäisen kurssin osalta opiskelija osoittaa opettajan määräämin suorituksin. Jos kurssisuoritukseen kuuluu koe, on kokeeseen ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Ilmoittautumiskaavakkeet löytyvät koulun kotisivuilta.

Itsenäinen suoritus Isoverstaan verkkokurssitarjontaa hyödyntäen:

Isoverstaan kurssitarjonta löytyy osoitteesta www.isoverstas.fi.  Verkkokursseilla opiskelija tarvittaessa hidastaa tai nopeuttaa etenemistään eri oppiaineissa. Niillä voi opiskella myös aineita, joita omassa lukiossa ei ole tarjolla. Kursseille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan tai rehtorin kautta. Kursseille ilmoittautuminen toimii non-stop-periaatteella. Opiskelija täyttää ensin maksusitoumuslomakkeen, joka joka on saatavilla lukiomme kotisivuilla, ykköskerroksen käytävän päässä ja opolla. Alle 18-v opiskelijan maksusitoumuksen allekirjoittaa huoltaja. Koulu maksaa kurssisuorituksen mikäli opiskelija suorittaa kurssin loppuun saakka. Lisätietoja opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.