2.2. Arvoperusta

Paikalliset kirjaukset

Leppävirran lukion arvoja ovat:

VASTUULLISUUS

Tavoitteenamme on, että Leppävirran lukio kasvattaa opiskelijoista itseään arvostavia ja välittäviä nuoria, joilla on kyky asettua empaattisesti toisen ihmisen asemaan ja toimia harkiten ja eettisesti eri tilanteissa.
Huolehdimme ympäristöstä ja edistämme kestävän kehityksen periaatteita.

YHTEISÖLLISYYS JA KESKUSTELEVUUS

Tavoitetta tukee yhteisöllinen, keskusteleva ja osallistava toimintakulttuurimme. Yhteisöllisyys on osa koulumme arkea aina opiskelutilanteista arjen tapahtumiin. Se näkyy esimerkiksi tiiviinä yhdessä tekemisenä, turvallisena opiskeluympäristönä ja sitoutumisena koulutoimintaan.

OIKEUDENMUKAISUUS

Oikeudenmukaisuus osa koulumme arkea niin, että meillä on kaikkien tiedossa olevat yhteiset pelisäännöt, joihin olemme sitoutuneet.

HYVINVOINTI

Opiskelijamme saavat läpi lukiovuosien eväitä huolehtia omasta psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA KANSAINVÄLISYYS

Tavoitteenamme on, että opiskelijat lähtevät maailmalle kielitaitoisina, yhteistyökykyisinä, suvaitsevina, elämää kunnioittavina ja uteliaina oppimaan uusia tietoja ja taitoja läpi elämän.

ROHKEUS JA AVOIMUUS

Tavoitteena on lähettää maailmalle oma-aloitteisia, rohkeita ja rehellisiä nuoria, jotka ottavat avoimesti haasteita vastaan, sietävät epävarmuutta ja ilmaisevat itseään kaikissa tilanteissa rakentavasti ja jämäkästi.


2.2. Arvoperusta

Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä. Sivistys ilmenee huolenpitona, avarakatseisuutena, laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten muutosten puolesta. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetus kehittää arvo-osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä jännitteitä.

Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista. Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa.

Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua arvostetaan. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista.

Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperusta toteutuu lukion toimintakulttuurissa, kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja työskentelyn organisoinnissa. Lukion arvoperustaa syventävät näissä lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvatut aihekokonaisuudet, jotka ovat arvokannanottoja ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin.