Oppimisen tuki ja erityisopetus

Oppimisen tuki ja erityisopetus

Esiopetus  

Esiopetuksessa tuetaan lapsen erilaisia oppimisvalmiuksia (esimerkiksi keskittyminen, hahmottaminen, motoriikka, kielelliset sekä matemaattiset valmiudet). Tämä voidaan toteuttaa pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vanhempien, opettajan, ohjaajan sekä erityisopettajan kanssa.  

Puheopetusta antavat kunnan puheterapeutit. Huoltajat ovat tarvittaessa yhteydessä kunnan puheterapeutteihin. https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapia/puheterapia/  

1.-6. -luokat  
Oppilaille annetaan tukea lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, vieraiden kielten oppimisessa, läksyjen teossa sekä muissa koulunkäynnin haasteissa. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajan, koulunkäynninohjaajan ja erityisopettajan kanssa. Opetusta annetaan pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena.  

Läksyt  

Perusopetuslain 36§ mom 4: ”Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.” Oma opettaja huolehtii satunnaisesti läksynsä laiminlyöneet.  

Läksytuki  

Läksytuki on koulun sovittu, säännöllinen tukimuoto läksyjen teossa tukea tarvitsevalle tehostetun tai erityisen tuen oppilaalle.

7.- 9. -luokat 

Yläkoulussa oppimisen tuki on järjestetty vuosiluokittain. Vuosiluokan tuen organisoinnista vastaavat nimetyt erityisopettajat koulunkäynnin ohjaajat työpareinaan

Tukea tarjotaan kolmella eri tuen portaalla: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan esimerkiksi opettajien yhteistyöllä, opetusta eriyttämällä, opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla, tukiopetuksella, läksytuella, osa-aikaisella erityisopetuksella, samanaikaisopetuksella, pienryhmäopetuksella, ohjaajan tuella ja opiskelijahuollon palveluilla. 

Yleisessä ja tehostetussa tuessa päävastuu tuen suunnittelusta ja toteutuksesta on luokanvalvojalla ja aineenopettajilla, jotka konsultoivat tarvittaessa muita tuen ammattihenkilöitä. Koulunkäynnin ohjaaja tai erityisopettaja voivat toimia aineenopettajan tukena. 

Erityisessä tuessa päävastuu tuen suunnittelusta ja järjestelyistä siirtyy erityisopettajalle. 

Läksyparkki 

Koululla on ohjaajien toimesta varattu iltapäivisin koulun jälkeen valvottu tila, jossa oppilaat tekevät unohtuneet kotiläksynsä. Aineenopettajat lähettävät oppilaat tänne, jos kotitehtävät ovat tekemättä. Läksyparkkiin mennään samana päivänä, kun läksyt ovat unohtuneet. 

Oppilas voi mennä läksyparkkiin myös vapaaehtoisesti tai sovitusti tekemään läksyjään. Läksyparkissa voi saada apua hankaliin tehtäviin. 

Myös rästiin jääneiden kokeiden suorittaminen läksyparkissa on mahdollista. Tämä sovitaan ko. aineenopettajan kanssa etukäteen. 

Tukiopetus: 

Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Oppilas tai huoltaja voi pyytää tukiopetusta suoraan ko. aineenopettajalta. 

Intensiivisen tuen pienluokka: 

Koulussamme toimii myös kuntatason intensiivisen tuen pienluokka (7.-9.lk). Tällä luokalla erityisluokanopettajan työparina toimii psykiatrinen sairaanhoitaja. ITU-luokalle sijoittuminen tapahtuu kunnallisesti sovitun prosessin kautta sivistysjohtajan päätöksellä.  

Joustava perusopetus 

Lempäälässä toimii kaksi 10-12 oppilaan JOPO-luokkaa, Hakkarin ja Sääksjärven kouluissa. Luokan toiminnassa on mukana opettan lisäksi ohjaaja. JOPOn tarkoituksena on lisätä kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista mm. työssäopiskelujaksojen, opintoretkien ja erilaisten oppimisympäristöjen muodossa. 

Työssäopiskelujaksojen aikana oppilas tekee sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisiä kirjallisia- ja suullisia oppimistehtäviä sekä näyttötehtäviä. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa yksilöllistetyt oppiaineet huomioiden. 

Joustava perusopetus on tarkoitettu yleisopetuksen 9.-luokan oppilaille, jotka alisuoriutuvat opinnoissaan, ovat mahdollisesti paljon pois koulusta ja heille on suuressa ryhmässä opiskelu ja lukuaineet tuottaneet vaikeuksia. Opiskelumotivaatio voi olla heikko ja päättötodistuksen saaminen vaarassa, oppilaan jatkokoulutusmahdollisuudet voivat olla heikot ja syrjäytyminen työelämästä uhkana. Oppilas tarvitsee runsaasti henkilökohtaista tukea ja ohjausta koulunkäynnissä, ammatinvalinnassa ja/tai oman elämän hallinnassa. 

JOPO-luokalle hakeutuva oppilas haluaa ottaa tukea vastaan ja on motivoitunut saavuttamaan JOPO-vuoden alussa opiskelulle ja jatko-opinnoille asettamansa tavoitteet. 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä