Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Lempäälässä

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Lempäälässä

Oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Sen lisäksi kouluilla voidaan toteuttaa muita oppimiskokonaisuuksia esimerkiksi eri-ikäisten kesken. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on, että oppilaat oppivat yhdistämään eri tiedonalojen tietoja sekä pääsevät toimimaan yhdessä.

Lempäälässä oppimiskokonaisuuksien aiheet on jaoteltu vuosiluokittain. Monialaiset oppimiskokonaisuudet voidaan toteuttaa Lempäälän pienillä kouluilla vuorokurssiperiaatteella tai opetusryhmien mukaan muulla perusteltavalla tavalla alakouluaikana.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppilaat pääsevät vaikuttamaan oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ja työtapoja suunniteltaessa on otettava huomioon laaja-alaiset kokonaisuudet L1 - L7. Ne kuuluvat olennaisena osana kaikkien vuosiluokkien kokonaisuuksiin. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Oppimiskokonaisuuksia voi toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi

 • opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti
 • järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
 • järjestämällä teemapäiviä, tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja osana isompaa kokonaisuutta
 • toteuttamalla monialaisia, pitkäkestoisia oppimiskokonaisuuksia ja integroimalla oppiaineita
 • toteuttamalla kaikki opetus eheytettynä.

Oppilas saa palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.

Oppimiskokonaisuuksien aiheet

0-1 Minä, me ja ympäristömme

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • harjoittelee tunteiden käsittelemistä, muiden huomioon ottamista ja vuorovaikutustaitoja
 • opettelee liikkumaan liikenteessä turvallisesti
 • harjoittelee kouluun sopivia tapoja
 • tutustuu kouluun ja sen lähiympäristöön
 • harjoittelee toimimaan ryhmässä ja kouluyhteisön vastuullisena jäsenenä.

2 Oma ajattelu ja viestintä

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • opettelee ilmaisemaan itseään
 • opettelee kuuntelemaan ja arvostamaan toisten omia mielipiteitä
 • tutustuu erilaisiin teksteihin ja viestinnän muotoihin

3 Koti Lempäälässä

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • tutustuu oman kotiseudun erityispiirteisiin
 • tutkii oman suvun menneisyyttä
 • kertoo itsestään ja omista kiinnostuksen kohteistaan ja oppii tuntemaan luokkatoverinsa paremmin

4 Ulos oppimaan

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • oppii arvostamaan luontoa
 • kiinnostuu luonnonilmiöistä, eläimistä ja kasveista
 • löytää lähiluonnosta itseään kiinnostavia asioita ja osaa kertoa niistä
 • harjoittelee omien tutkimusten tulosten esittämistä

5 Elämää eri aikakausina

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • tutustuu paikalliseen historiaan
 • eläytyy 11-vuotiaan elämään jollakin aikakaudella
 • perehtyy jonkin aikakauden erityispiirteisiin ja valmistaa siihen liittyvän tuotoksen

6 Yhteinen tulevaisuus

Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oppilas

 • ymmärtää, että omilla toimilla on vaikutusta maapallon ja ihmisten tulevaisuuteen
 • opiskelee erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin, kieliin ja tapoihin liittyviä asioita ja oppii arvostamaan ja ymmärtämään niitä
 • seuraa ajankohtaisia asioita ja arvioi lähteiden luotettavuutta

7 Arjen taitoja

Monialaisessa kokonaisuudessa oppilas

 • harjoittelee opiskelu- ja työskentelytaitoja sekä oman toiminnan ohjausta
 • opettelee sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä
 • harjoittelee kaveritaitoja sekä erilaisissa ryhmissä toimimista
 • pohtii omia vaikuttamisen keinoja

8 Ihminen ja ihmisyys

Monialaisessa kokonaisuudessa oppilas

 • opiskelee ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti
 • pohtii ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa
 • seuraa ajankohtaisia asioita ja arvioi lähteiden luotettavuutta sekä opettelee muodostamaan omia mielipiteitä

9 Aktiivinen vaikuttaja

Monialaisessa kokonaisuudessa oppilas

 • pohtii omia vahvuuksiaan ja omaa tulevaisuuttaan ennakkoluulottomasti
 • tutustuu yritystoimintaan ja globaaliin talouteen
 • pohtii vastuutaan kuluttajana
 • harjoittelee yhteiskunnallista vaikuttamista