Lukuvuosisuunnitelma 2018 - 2019

Lukuvuosisuunnitelma 2018-2019

Kuokkalan koulu

 

 

 

Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma 2018–2019

 

Koulun nimi: Kuokkalan koulu

Osoite: Kansakoulutie 3, 37500 LEMPÄÄLÄ

Yhteystiedot:  

Rehtori Antti Perälä

Vararehtori Irene Lehikoinen

Koulusihteeri Maarit Rautanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely ja hyväksyntä:

 

 • Henkilökuntakokous pvm 25.9.2018

 

 • Koulukokous pvm 26.9.2018

 

Allekirjoitukset:

 

 

Rehtori Antti Perälä Koulukokouksen puheenjohtaja Anu Muinonen

 

 

Perusopetusasetus 20.11.1998/852

 

 

 

Sisällys

A-osa, opetuksen ja työaikojen suunnittelun ohjaus. 3

 1. Perusopetusasetus. 3
 2. Vahva silta tulevaisuuteen -kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 (Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.1.2017). 3
 3. Sivistystoimen lukuvuositeemat. 4

B-OSA, Koulun toiminnan ja kehittämisen painopisteet. 4

 1. Oppilasmäärät. 5
 2. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat. 5
 3. Opetushenkilöstö. 5
 4. Johtoryhmä, kehittämisryhmät ja muut tiimit. 6
 5. Koulun hanketoiminta. 6
 6. Yhteissuunnittelu- ja kiky-ajan käytön suunnitelma ja seuranta. 6
 7. Koulun työ- ja loma-ajat. 7
 8. Koulun toiminnan vuosikello. 7
 9. Tuntijako. 8
 10. Koulupäivän rakenne. 8
 11. Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta. 9
 12. Koulun ulkopuolella annettava opetus. 9
 13. Opetussuunnitelman koulukohtaisesti päätettävät asiat. 9
 14. Koulutyön jaksottaminen. 13
 15. Kodin ja koulun yhteistyö. 13
 16. Muuta ajankohtaista koulun toiminnasta. 14

LIITTEET: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-osa, opetuksen ja työaikojen suunnittelun ohjaus

 

1. Perusopetusasetus

 

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. Opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä 1 momentissa tarkoitetuista asioista (Perusopetusasetus 20.11.1998, 9§)

2. Vahva silta tulevaisuuteen -kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 (Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.1.2017)

 

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmisiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Perusopetusta annetaan yleisopetuksena ja joustavana perusopetuksena. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehotettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

 

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA OPPIMINEN

 • Eheä ja yhtenäinen oppimispolku
  • Mahdollistetaan sujuvat siirtymät varhaiskasvatuksen ja oppimisen polulla
 • Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja uusi opetussuunnitelma
  • Lapsi ja nuori aktiivisena toimijana
  • Laaja-alainen osaaminen
 • Oppimisen ymmärtäminen uudella tavalla
  • Oivallukset ja uuden ymmärtäminen
  • Oppimisprosessin merkityksen korostuminen
 • Haluamme tarjota lapsille ja nuorille hyvät tulevaisuusvalmiudet
  • Lempäälässä lapset kasvavat ja oppivat saaden osaamista tulevaisuutta varten
  • Valmiudet muuttuvassa ympäristössä elämiseen
 • Kasvu- ja oppimisympäristöjen kehittäminen uutta pedagogiikkaa tukeviksi
 • Kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki jatkumona lapsen oppimisen polulla

3. Sivistystoimen lukuvuositeemat

 • Huomaa hyvä
  • Positiivinen pedagogiikka ja koti-koulu -viestintä
  • Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen asiakaslähtöisesti
  • Restoratiivisen eli kohtaavan ja kuuntelevan oppimisyhteisön rakentaminen
  • Painopiste vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämiseen
  •  
 • Arviointi ja yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • Arviointikulttuurin kehittämisen jatkaminen
  • Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä toimintakulttuuri
  • Lasten ja nuorten aidon osallisuuden vahvistaminen
  • Turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön kehittäminen
  • Työrauhan edistäminen ja tukeminen
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen

 

B-OSA, Koulun toiminnan ja kehittämisen painopisteet

Lempäälän kunnan opetussuunnitelman arvoperustan arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus ja joustavuus sekä tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Kuokkalan koulun painopistealueena ovat hyvät tavat, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys.

Lempäälän kunnan kaikissa kouluissa lähtökohtana on valtakunnallinen perusopetuksen arvoperusta ja oppimiskäsitys. Opetussuunnitelman laadinnan alkuvaiheissa kaikilla kouluilla on käyty arvokeskusteluja huoltajien kanssa vanhempainilloissa. Kuokkalan koulun henkilöstö on pohtinut arvoasioita niin VESO -päivillä, KiKy kuin viikkopalavereissakin. Esiin nousi kaksi keskeistä arvoa: yhteisöllisyys ja turvallisuus. Lisäksi nostettiin esiin useita muita tärkeinä pidettyjä periaatteita, joista osa täydensi edellä mainittuja ja osa oli selvemmin omia näkökulmiaan.

 • Yhteisöllisyys
 • osallisuus ja osallistaminen
 • Turvallisuus
 • pysyvyys
 • jatkuvuus
 • rauhallisuus
 • tilojen monipuolinen käyttö
 • yksilöllisyys
 • psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kasvamisen tukeminen

Koulun painopisteet ja erityispiirteet

 • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
 • Hyvinvointi ja turvallinen arki
 • Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
 • Osallisuus ja demokraattinen toiminta
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

 

1. Oppilasmäärät

 

esi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yht.

Oppilasmäärä

koulun alkaessa

27

25

26

22

18

20

21

 

 

 

 

159

Opetusryhmät

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

7

Muut opetusryhmät

(yhdysluokkaopetus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aamu- ja ilta-

päivätoimintaan osallistuvat oppilaat

esiluokka

1. lk.

2. lk.

Muut

20

12

11

 

 

2. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat

Jatkuva seuranta Primuksessa.

 

 

 

3. Opetushenkilöstö

 

Opettaja

Aine/luokka

 

 

Antti Perälä, reht.

6.lk.

 

 

Sari Jouhtinen

esi

 

 

Heidi Rantanen

1.

 

 

Terhi Öljymäki

2.

 

 

Jenni Marttila

3.

 

 

Antti Katajisto

4.

 

 

Irene Lehikoinen

5.

 

 

 

 

 

 

Elina Salmi

Kiertävä)

 

 

Koulunkäynninohjaaja

Sijoitus

Saija Haulivuori

pääkohdin tehostettu tuki ja suuret opetusryhmät

Tarja Rantanen

pääkohdin tehostettu tuki ja suuret opetusryhmät

APIP-ohjaaja

Sijoitus

Anna Marttila

apip ja tehostetut opp.

Hanna Nieminen

Johanna Niemi

Päivi Jokinen

apip ja tehostetut opp.

apip ja tehostetut opp.

apip ja tehostetut opp.

 

 

4. Johtoryhmä, kehittämisryhmät ja muut tiimit

Koulun kehittämisryhmät

Jäsenet Antti Perälä, Irene Lehikoinen

Johtoryhmä

Antti Perälä, Irene Lehikoinen

 

 

Liikkuva koulu-tiimi yms.

Antti Katajisto, Heidi Rantanen, Johanna Niemi

Kuvataide- ja kädentyötiimi

Irene Lehikoinen, Terhi Öljymäki

Yhteisöllisyys

Jenni Marttila, Päivi Jokinen, Henni Parikka

Esiopetustiimi

Sari Jouhtinen, Hanna Nieminen

LI aineryhmä

Jenni Marttila, Antti Katajisto, Heidi Rantanen

Esi- ja alkuopetustiimi

Sari Jouhtinen, Heidi rantanen, Terhi Öljymäki

AIHEVASTAAVAT

liikuntavastaava Antti Katajisto, Heidi Rantanen

kirjasto/kulttuuri Irene Lehikoinen

oppilaskunta Heidi Rantanen

vanhempainyhdistys Antti Perälä

SOPU/Verso Jenni Marttila, Henni Parikka

TVT Antti Katajisto, Juho Knuuti

Kestävä kehitys Antti Perälä

Musiikkiesitysten hoito Antti Perälä

materiaalivastaava Terhi Öljymäki

ensiapu- ja diapetesvastaavat Anna Marttila, Päivi Jokinen

Apip-aluevastaava  Johanna Niemi

Arviointivastaava Terhi Öljymäki

 

 

 

 

 

5. Koulun hanketoiminta

Koulun opetus-ja kerhotoiminnassa ollaan mukana: Taidevalkku, Kikatus, Liikkuva koulu, Tutor ja kerhotoiminnan kehittäminen

 

 

6. Yhteissuunnittelu- ja kiky-ajan käytön suunnitelma ja seuranta

KIKY-tuntien suunnitelman ja seuranta 01.08.2018-31.07.2019

 

Kikytunnit

Yhteiset KIKYt

Kuntakohtaiset

Pienkouluyhteistyö

 

 

Vak./Määr.

 

 

 

 

12

Vakituinen

 

24

 

24

12

 

12

Määräaikainen

 

20

 

20

8

 

12

 

 

7. Koulun työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 9.8.2018 – 21.12.2018

Kodin ja koulun päivä 6.102018 (la koulupäivä)

Syysloma 15.10.2018 – 21.10.2018

Itsenäisyyspäivävapaa 7.12.2018

Kevätlukukausi 7.1.2019 –1.6.2019

Talviloma 25.2.2019 – 3.3.2019

(kylä- ja kyläkoulumessupäivä 30.3. ja sitä vastaava vapaapäivä on kiirastorstai 2019)

 

 

 

8. Koulun toiminnan vuosikello

 

Loma-ajat

 

Tapahtumat

 

Juhlat, yhteiset tapahtumat, liikkumiset, vierailut

 

Tapahtumat

 

Arvioinnit, vanhempainillat, koulukokoukset

Syyslukukausi 9.8.2018 – 21.12.2018

 

Elokuu

 

 

 

luokkaillat

 

Syyskuu

- 6.lk. Leirikoulu; Pajulahden urheiluopisto

- valokuvaus

- yökoulu 3.lk.

- maastojuoksut

tulikettukoulutus esi 2 6

 

koulukokous 26.9.2018

luokkaillat

Syysloma

15.10.2018 - 21.10.2018

Lokakuu

- Tri Orff-konsertti 2.10

- yökoulu 4.lk

- 6.10 Kodin ja koulun päivä; Unicef-kävely

- YK-päivä/taksvärkkiyhdistys, lapsen oikeuksien pajat 5.-6.lk.

- Tri Kompostiivi -eskareille ja 1.lk.:lle

- Yrityskylä 6.lk.

 

Tavoitekeskustelut

 

Marraskuu

- kyläkoulujen adventtihartaus

- koul.väl. salibandyturnaus

- kyläkoulujen salibandyturnaus

- isänpäivätapahtuma

- Halloween-disko opp.kunta

 

Tavoitekeskustelut

Joululoma

22.12.2018 - 6.1.2018

Joulukuu

- Suomi 101-teemapäivä

- Pikkujoulut

- Joulujuhla 19.12.

- 7.12. vapaapäivä

- yökoulu 1.lk.

 

Arviointikeskustelut

Kevätlukukausi 7.1.2019 – 1.6.2019

Tammikuu

- avoimien ovien päivä luokittain tai koko koulu

 

Arviointikeskustelut

Talviloma

25.2.2019 - 3.3.2019

Helmikuu

- koul.väl hiihtokisat

- 22.2. talviulkoilupäivä

- 112-päivä

 

Arviointikeskustelut

Maaliskuu

- pienkoulu- ja kylämessut 30.3.

 

Arviointikeskustelut

 

Huhtikuu

- 6.lk. Mahdollinen yökoulu

- kiirastorstaivapaapäivä

- kevätretket luokittain

- 6.lk. Mahdollinen yökoulu

- oppilaskunnan vapputeema

- pajapäivä Säijän koulun kanssa

 

 

Koulukokous

 

Toukokuu

- 6.lk. Mahdollinen yökoulu

- kevätretket luokittain

- lukuvuoden päätöstilaisuus

- jalkapalloturnaus

 

 

 

 

Kesäloma

2.6.2019 -

Kesäkuu

- päätöstilaisuus oppilaille

 

 

 

Heinäkuu

 

 

 

Sivistysjohtaja voi myöntää perustellusta syystä koululle luvan poiketa sivistyslautakunnan hyväksymistä työajoista jonkin lauantain osalta edellyttäen, että siitä ei synny ylimääräisiä kustannuksia.

(kylä- ja kyläkoulumessupäivä varmistuu lokakuun 2018 alussa. Messupvm lienee 30.3. ja sitä vastaava vapaapäivä on kiirastorstai 2019)

 

 

Koulun toiminnan vuosikelloja voidaan lisätä liitteeksi.

 

9. Tuntijako

Lempäälän kunnan perusopetuksen vahvistettu tuntijako on nähtävillä kunnan nettisivuilla.

 

10. Koulupäivän rakenne

 

8.00-8.45

oppitunti

9.00-9.45

oppitunti

9.50- 10.35

oppitunti

10.35-10.55

ruokailu a / liikkuva välitunti b

10.55-11.20

ruokailu b / liikkuva välitunti a

11.20-12.05

oppitunti

12.20-13.05

oppitunti (välipalavälitunti 12.05-12.20)

13.20-14.05

oppitunti

14.20-15.05

oppitunti

 

 

 

 

 

 

11. Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta

Kerhot

Hankerahoituksella toimivat koulun kerhot

liikunta-, käsityökerho (isot)

 

Kunnan omarahoituksella toimivat koulun kerhot

liikunta-, käsityö- ja monikerho (pienet)

pienkoulumessukerho

 

Muut kerhot

retkikerho (sis yökoulu eri teemoin)

 

 

 

12. Koulun ulkopuolella annettava opetus

 • Opintoretket koulupäivän aikana osana opetussuunnitelman toteuttamista.
 • Lukuvuoden aikana toteutettavat leirikoulut

Luokka

Ajankohta

Kohde

Vastuuvalvoja ja muut valvojat

 

6.lk.

17-20.9.2018

Pajulahden urheiluopisto

Antti Perälä

Jenni Ranua

 

6.lk.

30.10.2018

Yrityskylä Tre

Antti Perälä

 

 

esi-lk.

 

 

 

 

4.lk.

lokakuu 2018

yökoulu

Antti katajisto

 

6.lk. Tervajärven yökoulu

pvm avoin tilavarauksen takia

 

Antti Perälä

 

Leirikouluja ja koulun ulkopuolisia retkiä ohjeistaa kunnallinen Retki- ja leirikouluopas (Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2016)

 

13. Opetussuunnitelman koulukohtaisesti päätettävät asiat

 • Koulun arvoperusta ja oppimiskäsitys

Lempäälän kunnan opetussuunnitelman arvoperustan arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus ja joustavuus sekä tasapuolisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Kouluissa noudatetaan opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitystä.

 • Toimintakulttuurin kuvaus
 • Koulun painopisteet ja erityispiirteet

Kirjataan mikäli koululla on erityisiä opetuksen/toiminnan painopisteitä tai koulu on määritellyt omat erityispiirteensä.

 • etäopetus islamin uskonnossa ja arabian kielessä (kolme oppilasta)

Etäopetuksen, yhdysluokkaopetuksen sekä erityisten opetusjärjestelyiden järjestelyt tarvittaessa Vastuut ja käytännön järjestelyt (etäopetus, vuosiluokkiin sitomaton opiskelu, yhdysluokkaopetus, joustava perusopetus)

 

 

 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja muun eheyttämisen käytännön toteuttaminen

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Koulukohtaiset lisäykset kuvataan alla.

- Lempäälän pienkoulujen yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus on Kylä- ja kyläkoulumessut Ideaparkissa 30.3.2018. Lisäksi eri luokat järjestävät yhdessä erilaisia projekteja. Opettajat päättävät näistä itsenäisesti.

Lempäälän pienet koulut Mattila, Kelho, Nurmi, Säijä, Kuokkala ja Lastunen aikovat järjestää yhteiset kylämessut, jotka järjestetään yhteistyössä Ideaparkin kanssa keväällä 30.3.2019.

 

Messujen järjestäminen on koko lukuvuoden teema ja sitä toteutetaan eri oppiaineiden sisällä. Messuja järjestettäessä toteutuvat opetussuunnitelman mukaiset monialaiset opinnot. Oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Sen lisäksi kouluilla voidaan toteuttaa muita oppimiskokonaisuuksia esimerkiksi eri-ikäisten kesken. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat: 0-1.lk Minä, me ja ympäristömme, 2.lk Oma ajattelu ja viestintä, 3.lk Koti Lempäälässä, 4.lk Ulos oppimaan, 5.lk Elämää eri aikakausina, 6.lk Yhteinen tulevaisuus. Messut ovat lisäksi osa yrittäjyyskasvatusta ja niiden yhteydessä tehdään yhteistyötä eri kunnan toimijoiden (yrittäjien ja yhdistysten) kanssa.

 

 

 • Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen
 • Toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi
  • Kuokkalan koulussa laadittiin keväällä 2017 uudet järjestyssäännöt. Ne kattavat hyvin suuren osan koulun toimintatavoista (Oppilashuoltosuunnitelma 2018)

Oppilaiden, huoltajien ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden osallistaminen.

 • yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jossa mukana huoltaja- ja oppilasedustus sekä monialaisia oppilashuoltotoimijoita
 • Aktiivinen viestintä perheiden kanssa, tapaamiset
 • Kuokkalan koulussa ollaan mukana VerSo-toiminnassa
 • koulukokous pidetään lukukausittain
 • arviointikeskustelut, oppilaspalaverit
 • apip:n vanhempaintapahtumat
 • koulun tapahtumat ja juhlat
 • Kirjasto, lukukoiratoiminta
 • Veteraanit
 • Mummon kammari
 • vanhemmat mukana useimmissa retkillä ja leirikouluissa
 • koulukummit
 • SOPU-toiminta
 • Koulussa toimii kerhoja (koulun omat kerhot, Valkku-kerho)
 • Koulun toimintaa tukee vanhempaintoimikunta
 • aloitetaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys)
 • seurakunnan kummi
 • mahdollinen kummipoliisitoiminta/pelastuslaitos
 • kouluvaari
 • aloitetaan yritysyhteistyö

 

 • Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
 • Kouluruokailu
   • Koulun järjestyssäännössä on selkeä kuvaus kouluruokailun perusasioista
   • Koulu osallistuu ruoka-agenttitoimintaan
   • kouluruokailu Kuokkalan on oleellinen osa opetus- ja kasvatustehtävää. Kouluruokailu on osa opetusta.
   • Ruokailutilanteissa harjoitellaan käytännössä terveellisen aterian koostamista, hyviä tapoja kehitystä.
   • ja sosiaalisia taitoja. Koululounas tukee oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja
   • Lounaan tulee olla tasapainoinen ja monipuolinen eli ravitsemussuositusten mukainen.
   • Koululounaan tarkoitus on ohjata terveelliseen ravitsemukseen ja kehittää uusia makutottumuksia.

- Koululounas täydentää kotona tapahtuvaa ruokailua. Koululounaan tulee kattaa 1/3  päivittäisestä energiansaannista.

-  Ruokalistasuunnittelua ohjaavat valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset.

- Jotta suunniteltu ravintoainesisältö toteutuisi, tulee oppilaan syödä kaikkia aterianosia; lämmin ruoka, kasvislisäke, maito, leipä, leipärasva. Koululounas on monipuolinen, vaihteleva ja vähäsuolainen ja siinä vältetään kovia rasvoja.

   • Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan henkilöstön kesken. - - Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden

- hoitoon liittyvissä tarpeissa.

- Oppimisen arviointi

 

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen käytännön järjestelyt, vastuut ja työnjako kuvataan koulukohtaisessa oppilashuollon suunnitelmassa, joka on liitteenä. LINKKI: Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelusuunnitelma2017 – 2021

 • Oppilashuolto
   • liite koululla; Kuokkalan koulun oppilashuoltosuunnitelma 2018-2019
   •  
 • Kieleen ja kulttuuriin liittyvät mahdolliset ratkaisutKoulun toteutuva kieliohjelma (koulukohtaisesti) EN 3.-6.lk. , RU 6.lk.  
  • Kulttuurirappuset lv. 2018-2019
  •  
  •  
 • Esiopetus: lukuvuoden ohjelma vielä avoinna
 • 1. luokat: SOPU -draamatyöpajat
 • 2. luokka: HYVÄ KIRJA – kirjaston kirjavinkkaus
 • 3. luokka: KUMINAUHAKIITURIT -kädentaitotyöpajat
 • 4. luokka: HUOMAA HYVÄ KAVERISSA -kädentaitopajat
 • 5. luokka: HISTORIA ELÄÄ -teatterityöpajat
 • 6. luokka: Yrityskylä
 • 7. luokka: SOPU -draamatyöpajat
 • 8.luokka: TAIDETESTAAJAT -hankkeen taidelaitosvierailut (Lastenkulttuurikeskusten liiton ja SKR -hanke)
 • 9. luokka: Yrityskylä
 • EHA-LUOKAT TOIVEPAJAT Eri taiteenlajien työpajat luokan toiveiden mukaan
 • Lisäksi Taidevalkku -pilottihanke: Utelias-luokka (Kuljun koulu), Taidevalkku-kerhot kouluilla sekä Messissä-ryhmä Hakkarissa
 •  
 • Valinnaisuus perusopetuksessa
 • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset aineet

Lempäälässä halutaan tarjota oppilaille laajapohjaisesti ja kokonaispersoonallisuutta kehittävästi kaikkia taito- ja taideaineita mah­dol­li­sim­man laajasti

  • 3-luokka
   • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa kaksi tuntia: yksi tunti kuvataiteeseen, yksi tunti käsityöhön
  • 4-luokka
   • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa kaksi tuntia: yksi tunti musiikkiin ja yksi kuvataiteeseen
   • muuta valinnaisuutta yksi tunti: ympäristö- ja luonnontietoon / tai jos koulussa pai­no­tus
  • 5-luokka
   • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa yksi tunti käsityöhön
   • muuta valinnaisuutta yksi tunti musiikkiin / tai jos koulussa painotus
  • 6-luokka
   • valinnaisuutta taito- ja taideaineissa yksi tunti käsityöhön
   • muuta valinnaisuutta yksi tunti kuvataiteeseen / tai jos koulussa painotus

 

Vuosiluokille 1 - 6 syventävät oppiaineen tavoitteita mukaista osaamista.

Vuosiluokille 7 - 9 taide- ja taitoaineisiin opetuksen järjestäjän päätöksellä sijoitetut tai oppilaan valitsemat valinnaistunnit.

Opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet sekä vuosiluokat, jolla valinnaista ainetta tarjotaan

Valinnaisten aineiden tavoitteet ja sisällöt kuvataan vahvistetussa 2004 (8.-9.) tai 2016 (7. lk) opetussuunnitelmassa.

  • Valinnaiset aineet

Valinnaisten aineiden nimet, laajuudet (vuosiviikkotunnit) sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet

(Valinnaisaineluettelo kouluittain liitteeksi, tällä hetkellä käytössä oleva OPS2004)

14. Koulutyön jaksottaminen

   • Käsityön jaksotus 3.-4.- ja 5.-6.-luokilla 3 jaksoa/lukukausi

15. Kodin ja koulun yhteistyö

  • Lukuvuoden yhteistoiminnan pääperiaatteet
   • yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jossa mukana huoltaja- ja oppilasedustus sekä monialaisia oppilashuoltotoimijoita
   • Aktiivinen viestintä perheiden kanssa, tapaamiset
   • Kuokkalan koulussa ollaan mukana VerSo-toiminnassa
   • koulukokous pidetään lukukausittain
   • arviointikeskustelut, oppilaspalaverit
   • apip:n vanhempaintapahtumat
   • koulun tapahtumat ja juhlat
   • vanhemmat mukana useimmissa retkillä ja leirikouluissa
   • koulukummit
   • SOPU-toiminta
   • Koulun toimintaa tukee vanhempaintoimikunta
   • yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys)
   • seurakunnan kummi
   • mahdollinen kummipoliisitoiminta/pelastuslaitos
   • kouluvaari
   • kodin ja koulun päivä
   • isänpäivätapahtuma
 • Koulu - kotiviestintätavat ja periaatteet; Kuokkalan koulu viestii perheiden kanssa WILMA:lla, tarvittaessa myös paperitiedottein muutaman perheen kanssa. Koululla on kotisivut. Lisäksi ollaan aktiivisesti ottamassa käyttöön Pedanetia. Koulu tiedottaa säännöllisesti kuukausitiedottein ja tarvittaessa akuutistikin. Kuukausitiedotteen voi lukea myös koulun www-sivulta.
 • Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Huoltajien kanssa keskustellaanoppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein tietoa oppilaalle itselleensoveltamisesta oppilaan arviointiin. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistäväthuoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää. 
 •  
 •  
 • keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Tukea tarvitsevien oppilaiden
 • ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden
 • koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. Oppilaan opintojen edistymisestä sekä

16. Muuta ajankohtaista koulun toiminnasta

 

LIITTEET:

  • Oppilashuoltosuunnitelma
  • Tasa-arvosuunnitelma
  • TVT-suunnitelma
  • Viestintäsuunnitelma
  • Oppilaskunnan toimintasuunnitelma
  • Tiimien/ kehittämisryhmien toimintasuunnitelmat
  • muut liitteet