Oppilashuolto

Oppilashuolto lukuvuonna 2018-2019

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään oppilashuoltoryhmässä.

Kelhon koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu Lempoisten koululla tarvittaessa tiistaisin klo 8.15 - 9.45. Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori sekä tarvittaessa koululääkäri.

Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on tunnistaa oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja puuttua niihin, osallistua kouluyhteisön kehittämiseen sekä ylläpitää ja luoda yhteistyöverkostoja. Kun luokanopettajalla nousee huoli oppilaasta, hän on yhteydessä kotiin. Tarvittaessa asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja sovitaan toimenpiteistä. Vanhemmat ovat myös tervetulleita oppilashuoltoryhmään, kun käsitellään heidän lapsensa asioita. Aloite voi tulla myös oppilaan huoltajilta.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin tehtävänä on edistää yksittäisen oppilaan, oppilasryhmän tai kouluyhteisön sosiaalista hyvinvointia. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos esim. kaverisuhteet, kotiasiat, koulukiusaaminen tai muut kouluun liittyvät asiat painavat oppilaan mieltä tai oppilaan elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Kuraattori on paikalla Lempoisten koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Tarvittaessa tapaamiset järjestyvät myös muina aikoina.

Koulupsykologilta saa keskustelu-, neuvonta- ja tutkimusapua erityisesti oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmatilanteissa. Työskentely tapahtuu ajanvarauksella koululla. Yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa pohditaan ratkaisua koulunkäyntivaikeuksiin sekä tarvittaessa ohjataan koulun ulkopuolisiin tukitoimiin tai jatkotutkimuksiin. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, mikäli on huolta esim. lapsen oppimisesta, keskittymisestä, sosiaalisista taidoista, käytöksestä tai muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kelhon koulun oppilashuollon yhteystiedot

 Koulukuraattori Essi Lehtiö

 yhteydenotot p. 040 1337912 / wilmaviesti

 Koulupsykologi Leila Verkkala

 yhteydenotot p. 040 133 7261 / wilmaviesti

 Terveydenhoitaja Eeva Simola

 yhteydenotot p. 040 1337532 / wilmaviesti