Järjestyssäännöt

Teksti

KANAVAN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA RANGAISTUSKÄYTÄNTEET 

10.8.2021 

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

 • Koulussa noudatetaan voimassa olevia Suomen lakeja, asetuksia ja muita säädöksiä. 
 • Koulun järjestyssääntöjen tavoitteena on kouluyhteisön työn sujuminen asiallisesti, sopuisasti ja turvallisesti. 
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikoina sekä koulumatkoilla samoin kuin kaikissa koulun tai oppilaskunnan järjestämissä tilaisuuksissa. 
Työskentelyrauha 

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
 
 • oikeus häiriöttömään työskentelyyn – oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä tehtäviensä suorittamiseen
 • velvollisuus ottaa huomioon muiden työskentelymahdollisuudet sekä edistää niitä
Henkilökohtainen turvallisuus 

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
 
 • oikeus kokea itsensä turvatuksi 
 • velvollisuus edistää kaikkien yhteisön jäsenten turvallisuutta.  
Omaisuuden suoja 

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on:
 
 • oikeus järjestyssääntöjen salliman henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen 
 • velvollisuus sekä yhteisen että oman tai toisen henkilökohtaisen omaisuuden suojaamiseen 
Koulualueella, kouluaikana ja koulun tilaisuuksissa 
 • ketään ei saa vahingoittaa, uhata, loukata tai muutoin kiusata 
 • tapahtumista, kiusaamisesta ja ilkivallasta ilmoitetaan välittömästi opettajalle tai kansliaan 
 • käsitellään huolellisesti koulun omaisuutta 
 • yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla 
 • tupakkavalmisteiden ja tupakointivälineiden sekä päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttö ja myynti sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty 
 • ei saa pitää hallussaan teräaseita tai muita tuotteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa, häiriötä työskentelyssä tai terveydellistä haittaa 
 • järjestyssääntöjen vastaiset tuotteet voidaan talteen ottaa koululle 
 • välituntialueelta saa poistua ainoastaan opettajan luvalla 
 • poistutaan kesken päivän vain luokanvalvojan, rehtoreiden tai opettajan luvalla.  
Oppitunneilla 

 • tunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina 
 • jätetään päällysvaatteet ja kengät niille varattuun paikkaan 1. kerroksessa 
 • ei käytetä päähinettä 
 • ei syödä eikä juoda 
 • osallistutaan tuntiin sen kulkua häiritsemättä 
 • ei käytetä puhelimia tai muita elektronisia laitteita muuten kuin opettajan luvalla, ei kuvata tunnilla ilman lupaa 
 • opettaja ilmoittaa tunnin päättymisestä 
 • opiskeluympäristö jätetään siistiksi luokasta poistuttaessa.  
Päivänavauksessa

 • Jokaisena koulupäivänä klo 10:10 alkava oppitunti sisältää opettajakohtaisen päivänavauksen. Kyseinen oppitunti on näin 50 minuutin pituinen.
Välitunneilla

 • oleskellaan välituntialueeksi määritetyllä alueella asiallisesti käyttäytyen ja turvallisuutta noudattaen. 

 Ruokailussa 

 • odotetaan vuoroa rauhallisesti etuilematta 
 • pestään kädet huolellisesti ennen ruokailua
 • ei käytetä puhelimia ruokaillessa 
 • jätetään päällysvaatteet, päähineet ja reput naulakoille 
 • annostellaan ruokaa sopiva määrä ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja 
 • palautetaan ruokailuvälineet niille varattuun paikkaan 
 • huolehditaan oman ruokailupaikan siisteydestä. 

 Koulumatkoilla 

 • noudatetaan hyviä tapoja ja liikennesääntöjä 
 • käytetään julkisia kulkuväyliä ja jätetään yksityisalueet rauhaan 
 • jätetään kulkuneuvot niille varatuille paikoille
 • odotetaan koulukyytejä asiallisesti ja noustaan joukkoliikennevälineisiin asiallisesti ja ryntäilemättä 
 • huolehditaan matkakorttien asiallisesta käytöstä.  

 Lisäksi 

 • opettajakunta tai rehtori voivat tarvittaessa antaa sääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.  

 Seuraamukset 

 • Mikäli oppilas syyllistyy lainvastaiseen tekoon, on rangaistus voimassa olevan Suomen lain mukainen 
 • Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti tai vilpillisesti, voidaan oppilas tilanteen mukaisesti (Perusopetuslaki 36 § ja Perusopetusasetus 17 § ja 18 §) 
  • määrätä poistumaan luokasta 
  • määrätä kasvatuskeskusteluun 
  • määrätä koulupäivän päätyttyä suorittamaan tehtäviään 
  • määrätä saamaan kirjallinen varoitus 
  • erottaa koulusta määräajaksi 
 • Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan koulun tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. (Vahingonkorvauslaki) 
 • Lisäksi oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon erikseen säädetyistä rikkeistä. Jälki-istunnot suoritetaan erikseen aikataulutetuissa korvausvalvontatilaisuuksissa tai erikseen sovitusti.

Näitä sääntöjä (sääntöluonnosta) käsitellään koulun henkilöstön kokouksissa ja oppilaskunnassa ennen niiden hyväksymistä ja liittämistä koulun ops-pesuun.   

Kanavan koulun rangaistuskäytänteet ja toimintatavat järjestyssääntöjä rikottaessa 

TEKO 

SEURAAMUS 

Myöhästely (alle 15 min) 

Merkintä jokaisesta myöhästymisestä Wilmaan (myöhästyminen) 

Luvaton poistuminen koulualueelta, ulkovälitunnin viettäminen sisällä, muu huono käytös

Rikkomuksen havainnut opettaja puhuttelee oppilaan ja kirjaa asian Wilmassa tiedoksi huoltajille ja luokanohjaajalle 

→ Mikäli toistuu (toinen kerta), luokanohjaaja pitää kasvatuskeskustelun (kirjataan Wilman tuntimerkintöihin lv-kake). 

→ Mikäli toistuu (kolmas kerta), kake –opettaja pitää kasvatuskeskustelun (merkataan Wilman tuntimerkintöihin). 

→ Mikäli toistuu (neljäs kerta) apulaisrehtori/rehtori pitää kasvatuskeskustelun 

→ Mikäli toistuu (viiden kerta) pidetään palaveri huoltajien kanssa, missä myös apulaisrehtori mukana 

Epäasiallinen kielenkäyttö (nimittely, kiroilu yms.) 

→ Puhuttelu ja merkintä Wilman tuntimerkintöihin, mikäli tarpeen. 

→ Mikäli toistuvaa ja törkeää, ilmoitus rehtoreille, joka soittaa oppilaan kotiin ja puhuttelee oppilaan. Törkeissä tapauksissa huoltajien kutsuminen koululle (oppilashuolto käytettävissä). 

→ Karkeimmissa tapauksissa (kunnianloukkaus, laiton uhkaus) tehdään rikosilmoitus. 

Oppitunnin häirintä 

Sanallinen huomautus oppilaalle kaksi kertaa 

→ Luokasta poistaminen kahden varoituksen jälkeen parkkiluokkaan, merkintä Wilmaan (poistettu oppitunnilta) 

→ Poistoja kaksi → lv-kake (kirjataan Wilmaan) 

→ Poistoja neljä  apulaisrehtori/rehtorikake 

→ Poistoja kuusi  huoltajapalaveri, missä keskustellaan jatkotoimista, esim. parkkijaksosta 

Kotitehtävien laiminlyönti 

Merkintä Wilmaan ja tehtävien teettäminen läksyparkissa koulupäivän jälkeen 

Lunttaaminen testi-/koetilanteessa 

→ Ilmoitus huoltajille ja testin/kokeen arvosanan hylkääminen ja mahdollinen uusiminen. 

→ Kasvatuskeskustelu/Jälki-istunto (60 min)  Kirjataan Wilman kurinpitotoimiin ja merkitään syy jälki-istunnolle) 

Puhelimen luvaton käyttö 

→ Tuntimerkintä Wilmaan  puhelin oppitunnin ajaksi opettajalle, palautus tunnin jälkeen

→ Oppilas voidaan poistaa luokasta, jos hän ei kielloista huolimatta lopeta puhelimen käyttöä tai ei luovuta puhelinta opettajalle   

 

Vakava väkivaltaisuus, päihtyneenä koulussa, muu vakava rike 

→ Jokaisen opettajan velvollisuus on puuttua ja auttaa kollegaa uhkaavan käytöksen tilanteissa 

→ Kirjallinen varoitus / määräaikainen erottaminen (rehtori / sivistyslautakunta määräävät rangaistuksen)  

Koulun tai toisen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen 

Asiasta ilmoitetaan rehtorille, joka selvittää jatkotoimet (yhteys huoltajiin, vahingonkorvaus, tarvittaessa ilmoitus poliisille). 

Puhuttelu = Keskustelu oppilaan kanssa, josta ei välttämättä ilmoiteta kotiin eikä kirjata rangaistuskäytänteisiin Wilmaan. Opettaja voi merkitä puhuttelun esim. Wilman tuntimerkintöihin. 

Kasvatuskeskustelu (kake) = Huoltajalle soitetaan (opettaja tai oppilas) tai huoltajat kutsutaan koululle. Kirjataan aina Wilman tuntimerkintöihin. 

Jälki-istunto = Kake-opettaja antaa yhteistoiminnassa luokanvalvojan/aineen opettajan/oppilasta opettavan opettajan kanssa. Kirjataan aina Wilman kurinpitotoimiin. 

Opettajalla on oikeus poistaa oppilas oppitunnilta tai koulun alueelta tarvittavia voimatoimia käyttäen. Tällöin paikalle hankitaan aina toinen aikuinen. 

Koulupäivän keskeytys = Opettaja hankkii aina toisen aikuisen mielipiteen ja kysyy myös rehtorilta. Koulupäivän keskeytyksen tekee rehtori, koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa (retki tms.) sen voi tehdä myös opettaja. 

Kirjallinen varoitus = Rehtori antaa kirjallisen varoituksen. 

Määräaikainen erottaminen = Rehtorin esityksestä sivistyslautakunta tekee päätöksen. 

Lastensuojeluilmoitus= Lastensuojeluun puhelimitse tai kirjallisesti tehtävä ilmoitus. Opettaja tai opiskeluhuollon työntekijä tekee ilmoituksen virkavelvollisuudellaan, kun huoli oppilaasta herää.

Järjestyssäännöt on käsitelty henkilökuntakokouksissa 24.8. ja 30.8. sekä oppilaskunnassa.  

Sääntöjen lisäksi henkilökunta on laatinut arjen ohjeita sääntöjen ohjeen ja varmistamaan turvallista koulupäivää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä