Lukuvuoden 2016-17 toimintajatus ja tavoitteet

Toiminta-ajatus

Koulumme toiminta-ajatus on luoda oppilaalle edellytykset kasvaa tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta erilaisuuden hyväksyvässä ja itsetuntoa tukevassa, turvallisessa kouluyhteisössä yhteistyössä kodin ja ympäristön kanssa. Koulun tehtävä on järjestää oppilaille turvallinen, viihtyisä ja myönteinen oppimisympäristö, jossa he voivat omaksua riittävät tiedot ja taidot seuraavalle luokalle ja kouluasteelle siirtymistä varten. Oppilaiden erilaiset oppimisvalmiudet pyritään ottamaan huomioon ja ohjaamaan heitä mahdollisimman yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.


Koulukohtaiset painotukset

  • Oppilaiden aktiivinen rooli osallistujana ja oppijana koulun arjessa.
  • Oppiaineksen liittäminen lasten arkielämään.
  • Yhteistyöhön ja oppimiseen kannustaminen yli ikärajojen.
  • Vastuunottaminen omasta koulutyöstä ja käytöksestä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet, koulukohtaiset painotukset:

  • Turvallisuus- ja terveysviikko syyskuussa, toteutetaan pajatyöskentelynä koko koulu yhdessä, mukaan pyydetään muita tahoja esim. srk, pelastuslaitos
  • Tarinoita Vuonteen kylältä. Kevään 2017 aikana toimitetaan koulun yhteistä lehteä, tehdään haastatteluja, kerätään kuvia kylän eri aikakausilta. Tavoitteena käyttää median eri keinoja monipuolisesti osana kokonaisuutta.
  • Lisäksi omissa yhdysluokissa toteutetaan pienempiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.