Huoltajille

Vihtavuoren koulun aakkoset

VIHTAVUOREN KOULUN AAKKOSET / Vanhemmat

Ajankohtaista

Ilmoitamme ajankohtaisista asioista Wilman kautta.

Arviointi

Arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelussa, kehittää oppilaan itsearvi­­­­­ointi- taitoja ja tukea sosiaalista kasvua. Sa­malla se on osa kodin ja koulun välistä tiedonvälitystä.

Alakoulun arviointimenettely:

 • sanallinen arviointi 1. - 3. luokilla. Väliarvioinnin voi korvata myös arviointikeskustelulla.

 • luokilla 4 - 6 numeerinen arviointi, jonka luokanopettaja/aineenopettaja tekee.

Ensiapu

Koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen antaa normaalin ensiavun. Kouluterveydenhoitaja määrittää jatkohoidon. Tapaturmista ja sairastumisista ilmoitetaan aina kotiin.

Erityisopetus

Erityisopetus tukee oppilaan opiskelua tarkoituksenmukaisissa ryhmissä tai yksilöllisesti. Erityisopetuksen suunnittelu ja toteutus vaatii onnistuakseen yhteistyötä koulussa toimivan henkilöstön, huoltajien sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisopettajat huolehtivat yhdessä muiden kul­loinkin tarvittavien henkilöiden kanssa oppilaiden kokonaiskuntoutuk­sesta. Alakoulun erityisopettajia ovat Arja Mäkelä, Tuula Järvi ja Eija Pulkkinen.

Esiopetus

Lukuvuonna 2021 - 20212 Vihtavuoren koulussa toimii esiopetusryhmä.

Iltapäiväkerho = Jälkkäri

Laukaan kunta järjestää iltapäiväkerhon 1.- 2.-luokkalaisille lapsille. Toimintaa järjestetään koulun ja nuorisotalon tiloissa. Jälkkärissä lapsi voi mm. tehdä läksyjä ja leikkiä toisten kanssa. Jälkkärin vastuuohjaajana toimii Niina Pölkki. 

Julkaisu- ja kuvauslupa

Kouluun ilmoittautuessa oppilaiden huoltajilta kysytään lupa lapsen töiden ja kuvien julkaisuun internetissä, tiedotusvälineissä jne. Lupa on voimassa toistaiseksi. Muutoksista pitää ilmoittaa heti koululle.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt löytyvät PedaNetistä, koulun aulasta ja luokista.

Kanslia

Kanslia sijaitsee syyskuun loppuun saakka alakoulun puolella ja uudessa liikuntasalissa sen valmistuttua. Kanslia on auki klo 8.00 – 15.00.

Karkit

Alakoulussa ei tuoda karkkia kouluun. Poikkeuksena sääntöön ovat erikseen ilmoitettavat tapahtumat, myyjäiset ja juhlapäivät.

Kasvatussihteeri

Laukaan kunnan ja Laukaan evl.srk:n yhteisenä kasvatussihteerinä toimii Anne-Maria ”Ansku” Trygg-Jouttijärvi. Anskun tavoittaa koululta työ­tilasta B 162 tai puhelimitse p. 040 5592027 tai 050 3153476 tai sähkö­postitse anne-maria.trygg-jouttijarvi@laukaasrk.fi tai Wilman kautta. Anskuun voivat ottaa yhteyttä oppilaat, vanhemmat ja henkilökunta mm. opiskeluun, vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä esim. surun kohdatessa perhet­tä. Keskustelut ja toiminnat ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja niihin osallistumi­sesta sovitaan huoltajan kanssa. Toiminta kohdentuu ensisijaisesti 7. ­- 9. - luokkalaisiin.

Kerhot

Koulupäivän jälkeen oppilailla on mahdollisuus osallistua opettajien ohjaamiin ker­hoi­hin sekä yhteistyössä Laukaan seurakunnan kanssa toteu­tetta­viin kerhoihin ja retkiin. Lisäksi yläkoulun oppilaat voivat toimia kerhonohjaajina alakoulujen oppilaille. Kerhoja perustetaan oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Kerhot ko­koontuvat kerran vii­kossa tai harvemmin joko koko lukuvuoden ajan tai vain osan vuotta. Kerhotiedote tulee alakoulun oppilaiden huoltajille wilman välityksellä. Kerhonohjaa­jien koulutuksesta vastaa ja kerhotoiminnan organisoi Anne-Maria Trygg-Jouttijärvi.

Kirjasto

Uuden koulun valmistumisen myötä kirjasto avataan erillisen aikataulun mukaan.

Kiusaaminen

Kiusaamisen estämistoiminta kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Kiusaamista ehkäistään tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä. Kaikkiin tietoon tulleisiin kiusaamistapauksiin reagoidaan välittömästi. 
Kiusaamisen vastaista toimintaa edistetään myös Verso-toiminnalla sekä luokkien jatkuvalla ryhmäyttämisellä.

Jokaiseen kiusaamistapaukseen puututaan ja jokainen tietoon tullut tapaus selvitetään. Siitä laaditaan kirjallinen raportti seurantaa varten. Luokanopettaja ilmoittaa aina ym. tapauksista kotiin, kun tapaus on selvitelty. Tapauksissa joissa oppilasta on vahingoitettu, ilmoitetaan asiasta heti lapsen vanhemmille ja tarvittaessa poliisille. Vaikeissa tapauksissa opettaja ja / tai huoltaja voi aina kääntyä Kiva-tiimin puoleen.

Kodin ja koulun yhteistyö

Jotta lapsen koulunkäynti sujuisi mahdollisimman hyvin, tarvitaan kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Lapsi tarvitsee vanhempien tukea ja kan­nus­­­­tusta. Vanhempien tehtävä on huolehtia, että lapsi nukkuu tarpeeksi, syö ter­veel­lisesti ja liikkuu riittävästi. Tärkeää on huolehtia, että lapsi käy koulua säännöllisesti ja myöhästelemättä, tekee koti­teh­tävänsä ja pitää oikeat kouluvälineet mukana. Lasta opetetaan, että kokei­siin valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin kertaa­malla koealuetta useampana päivänä. Toivomme, että vanhemmat osallistuvat aktiivisesti kodin ja koulun yhteisiin tilai­suuksiin. Aina, kun vanhemmilla on lapsensa koulunkäyntiin liittyvää kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä kouluun, ensisijaisesti luokanopettajaan. Pulmatilanteet pyritään ratkaisemaan yhdessä koulu­väen, oppilaan ja vanhempien kanssa.

Kolmiportainen tuki

Oppilailla on oikeus saada tukea oppimisen ja kasvun ongelmiin. Tuki tehostuu asteittain. Yleistä tukea on esimerkiksi tukiopetus. Jos se ei riitä, tukea tehostetaan ja tuen antamisesta laaditaan erillinen kirjallinen suunnitelma (oppimissuunnitelma). Erityisen tuen päätös on tarpeen, jos tuen tarve on jatkuva. Sen tekee sivistystoimenjohtaja koulun esityksestä. Lapselle suunnitellaan tukitoimia yhdessä huoltajien ja moniammatillisen yhteistyön kautta.

Kotiinlähtö / kotiin lähettäminen

Alakoulussa päivän viimeisen oppitunnin jälkeen oppilaat lähtevät viipymättä kotiin. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan terveydenhoitajalta tai omalta opettajalta lähteä kotiin.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori (lk. 0 - 6) Hanna-Mari Mäkelä puh. 050 - 5212747, e-mail: hanna-mari.makela@laukaa.fii
Koulupsykologi Sonja Into puh. 0400 781 801, e-mail: sonja.into@laukaa.fi

Lähtökohtana on varhainen tuki ja ongelmien kasautumisen ehkäiseminen yhteistyössä oppilaan, huoltajan, koulun ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja edistää oppilaan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulukuraattoriin ja -psykologiin voi ottaa yhteyttä koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Oppimisvalmiuksia ja -vaikeuksia koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä koulupsykologin puoleen. Yhteyttä voi ottaa oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori tai -psykologi ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

Koulukuvaukset

Rehtori varaa koulun koulukuvaukset. Kuvaukset pyritään saamaan heti lukuvuoden alkuun.

Koulupoliisi

Laillisuus- ja turvallisuusasioissa koulu tekee yhteistyötä poliisin kanssa. 

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajat avustavat oppilasta tai oppilasryhmää. Vastuu oppilasryhmästä ja opetuksesta on aina opettajalla. Ohjaaja toimii opettajalta saamiensa ohjeiden mukaan. 

Koulupäivän keskeyttäminen

Tilanteissa, joissa oppilas on vaarallinen itselleen tai muille, rehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän. Oppilaan huoltajat hakevat lapsen kotiin.

Koulurakennus
Alakoulu on vanhassa D-rakennuksessa (luokkatilat, liikuntasali). Alakoulun kaksi opetustilaa sekä käsityö- ja kuvataidetilat sijaitsevat uudessa D-rakennuksessa. 

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja, p. 040 548 6217 Leila Hurskainen, leila.hurskainen@seututk.fi

Terveystarkastukset tehdään joka luokka-asteen oppilaille. Välitunneilla oppilas voi asioida terveydenhoitajan vastaanotolla ilman ajanvarausta. Rokotukset pidetään voimassa koko kouluajan. Myös kouluikäisen matkailijan roko­tukset toteutetaan kouluterveydenhuollossa. Syksyn riskiryhmien maksuton influenssa­rokotus on koululaisten saatavissa syysloman jälkeen. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Lisätietoja kouluterveydenhuollosta www.seututk.fi/Laukaa/ koulu- ja opiskelijatervey­denhuolto.

Kännykät

Kännykän voi tuoda kouluun, mutta puhelin on kodin vastuulla. Puhelin pidetään repussa äänettömänä (suositus: suljettuna) oppituntien aikana. Puhelinta ei saa käyttää oppitunnin aikana muutoin kuin opettajan ohjeiden mukaan.

Liikunta

Lukukauden alussa 3. - 6. luokan oppilaille jaetaan yleensä liikuntaohjelma, josta selviää tunnin liikuntalaji/-muoto. Säi­den salliessa liikumme ulkona elo - lokakuussa, tammi - helmikuussa ja toukokuussa.

Liikuntatuntien varustus: Aina erilli­nen liikun­ta­-asu ja pyyhe!

Sisäliikuntaan sopivat esimerkiksi t-paita ja joustavat housut tai shortsit. Palloilu­tun­neille mukaan voi lisäksi pakata vaaleapohjaiset sisäpelikengät. Ulkoliikun­taan varustaudutaan la­jiin ja säähän sopivin vaattein ja kengin. Hiihto- ja luistelu­tun­neille ei ole tarkkaa pakkasrajaa, vaan liikunnanopettajat harkitsevat kulloinkin, miten menetel­lään. Talvikaudelle oppilailla tulisi olla omat monot, sukset, sauvat ja luistimet. Koululta voi lainata talviliikuntavälineitä.

Lintsaus / luvaton poissaolo Oppilailla on velvollisuus käydä koulua. Oppilaiden koulunkäynnistä ovat vastuussa huoltajat. Koulu seuraa poissaoloja ja on yhteydessä vanhempiin, jos lintsaamista esiintyy.

Lukujärjestykset
Jokaisen lapsen henkilökohtainen lukujärjestys on näkyvissä Wilmassa toisen kouluviikon alusta alkaen. Oppilaat saavat lukujärjestyksen lukuvuoden alussa omalta opettajalta. Muutoksista ilmoitetaan wilman kautta.

Läksyt

Oppilaalla on velvollisuus tehdä läksyt. Läksyjen tekemistä seurataan. Jos läksyt jätetään tekemättä toistuvasti, vanhempien kanssa sovitaan valvotusta läksyjen teosta kotona tai koulussa.

Lääkkeet

Lapsille ei saa antaa lääkkeitä ilman huoltajien lupaa. Koulussa annettavista lääkkeistä on aina tehtävä huoltajien ja koulun välinen lääkehoitosuunnitelma. Terveydenhoitajalta voi saada kipulääkettä esimerkiksi päänsärkyä varten.

Löytötavarat

Löytötavaroita kerätään löytötavaralaatikoihin. Kaksi kertaa vuodessa pidetään löytötavaranäyttely. Koululle jääneet tavarat lahjoitetaan SPR:n keräyksiin.

Opetussuunnitelma

Valtakunnallinen opetussuunnitelma määrittelee oppisisällöt luokka-asteittain. Opettaja vastaa siitä, että opetus noudattaa voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Laukaan kunnan opetussuunnitelma löytyy osoitteesta: http://opspro.peda.net/laukaa/

Opiskeluvälineet

 • Kadonneet tai särkyneet tavarat: Koulu ei ole vastuussa oppilaan omista koulussa kadonneista / rikkoutuneista tavaroista. Opettaja auttaa niiden etsimisessä. Ylimääräisten tavaroiden tuomisesta kouluun päättää luokanopettaja.

 • Kadonneet ja vahingoittuneet koulutarvikkeet on korvattava: Opettaja ottaa yhteyttä kotiin ja pyytää hankkimaan tilalle uuden. Tahallaan rikotut koulutarvikkeet korvataan.

 • Kotiin jääneet opiskeluvälineet: Oppilaalla on vastuu siitä, että hänellä on tarvittavat tavarat mukana. Opettaja voi lähettää lähellä asuvan oppilaan hakemaan tavaroita. Toistuvasta unohtelusta ilmoitetaan kotiin.

 • Oppikirjat: Oppilaat saavat käyttöönsä koululta oppikirjat. Tekstikirjat ovat usein monivuotisia eli kirjat on pidettävä hyvässä kunnossa.

Oppiaineet
Alakoulussa opiskellaan äidinkieltä, matematiikkaa, uskontoa/elämänkatsomustietoa, ympäristöoppia, liikuntaa, käsitöitä, kuvataidetta, musiikkia, englantia, ruotsia, historiaa sekä yhteiskuntaoppia. Näiden lisäksi luokilla 5 ja 6 oppilaat valitsevat valinnaisaineita.

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen oppilaiden hyvinvoinnista vastaava ryhmä. Oppilashuoltoryhmä tukee oppilasta ja hänen perhettään, kun herää huoli oppilaan oppimisesta tai jostain muusta oppimiseen vaikuttavasta asiasta. Oppilashuoltoryhmä on pienimmillään opettaja + vanhempi + erityisopettaja. Laajimmillaan kootaan moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka kattaa esimerkiksi koulupsykologin, koulukuraattorin, terveydenhoitajan, rehtorin sekä sosiaalitoimen edustuksen.

Oppilaskunta

Koulussamme toimii oppilaskunta, jossa on edustajat jokaiselta luokalta. Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti ja mm. järjestää tapahtumia, kirjoittaa blogia, pohtii koulun kehittämisehdotuksia. Oppilaskunnan toiminnasta saa lisätietoa PedaNetistä. 

Pakkasraja

Koulussa ei ole tarkkaa pakkasrajaa. Välituntiulkoilu ja ulkoliikunta toteutetaan sääolojen mukaan.

Poissaolot

Koulusta ei saa olla pois ilman syytä. Vanhempien tulee aina ilmoittaa sairas- ja muista poissaoloista luokanopettajalle ensisijaisesti wilman kautta. Vanhempien on anottava lupa poissaoloon etukäteen. Luokanopettaja voi myöntää viikon (7 päivää) loman lukuvuoden aikana. Pidemmät lomat anotaan rehtorilta. Mikäli oppilas on matkalla kouluaikana, hä­nel­lä on velvollisuus ottaa etukäteen selvää tehtävistä, jotka hänen täytyy poissaolon aikana tehdä itsenäisesti. Poissaoloja seurataan.

Polkupyörät

Polkupyörällä ajo ja skeittaaminen on kielletty koulun pihalla kouluaikana. Koulu suosittelee, että vasta tokaluokkalaiset tulisivat kouluun pyörällä. Polkupyörät ovat koulun pihalla oppilaiden omalla vastuulla. Polkupyöräkypärän käyttöä suositellaan.

Päivänavaukset

Työpäivä alkaa lyhyellä päivänavauksella, joista vastaavat pääsääntöisesti opettajat. 

Päivärytmi

Jokaisella luokalla on oma lukujärjestys. Koulun ovet aukeavat klo 7.45. Koulukyytisoppilaat voivat odottaa luokassa koulun alkua 7.45 alkaen. Koulun ovet sulkeutuvat n. klo 15.15. Ensimmäinen oppitunti klo 8.15 – 9.00, toinen 9.10 – 9.55, kolmas 10.05 – 11.00 tai 10.30 - 11.15 , neljäs 11.30 – 12.15, viides 12.30 – 13.15, kuudes 13.30 – 14.15, seitsemäs 14.20 – 15.05. Ruokailuvuoromme ovat klo 9.55 - 11.00.

Rangaistukset

 • Ensisijainen rangaistus järjestyssääntöjen rikkomisesta on oppilaan kanssa käytävä kasvatuskeskustelu, jonka aikana oppilas voi mm. korjata rikkomansa tavaran, kirjoittaa kasvatustehtäviä, pohtia käyttäytymisensä seurauksia.

 • Epäasiallisesta käyttäytymisestä tuntitilanteissa seuraa luokasta poistaminen valvottuun tilaan. Oppilas on silloin velvollinen tekemään kaikki tuntitehtävät omalla ajallaan.

 • Opettaja voi ottaa haltuunsa opetusta häiritsevät tavarat.

 • Astetta kovempi rangaistus on jälki-istunto, josta ilmoitetaan kotiin etukäteen. Pahoista rikkeistä ilmoitetaan aina kotiin.

 • Viimeinen rangaistustoimenpide on koulusta erottaminen.

Ruokailu

Opettaja valvoo luokkansa ruokailun. Ruokalassa noudatetaan hyviä tapoja. Oppilaat annostelevat itse ruuan. Periaatteina ovat, että se syödään, mitä lautaselle otetaan ja että kaikkia ruokia maistetaan. Opettaja tai avustaja huolehtii myös, että erikoisruokavaliota noudattavat ja allergiset lapset saavat sopivaa ruokaa.

Selvä Sopimus

Selvä Sopimus on nuorten päihteidenkäyttöä (tupakka, alkoholi, huumeet) ennaltaehkäisevä menetelmä, jossa oppilas sitoutuu päihteettömyyteen peruskoulun päättymiseen asti. Mukana oleville oppilaille järjestetään harrasteiltoja ja retkiä. Sopimukseen voi ottaa osaa 5. -luokasta lähtien. Lisätietoja sopimuksesta saa internetsivuilta: www.selvasopimus.fi Vastuu­henkilö on Ismo Jousmäki.

Suun terveydenhoito

Keski-Suomen seututerveyskeskus järjestää suun terveydenhuollon, katso www.seututk.fi→ Laukaa → Suun terveydenhuolto. Koululaisen tai hänen huoltajansa on itse huolehditta­va tutkimusajan varaamisesta. Keskitetty ajanvaraus puh. (014) 2690333. Laukaan hoitola, Kantolantie 12.

Tapaturmat

1. Opettaja arvioi tilanteen ja antaa tarvittavan ensiavun

2. Hankitaan lisäapua

 • terveydenhoitaja

 • ambulanssi 112 (pää- ja silmävammat, tajunnan heikkeneminen ja suuret verenvuodot)

3. Ilmoitetaan vanhemmille

4. Vanhemmat vievät lapsen terveyskeskukseen. Muistakaa ilmoittaa koulutapaturmasta terveyskeskukseen mennessä kouluvakuutuksen vuoksi. Jos lapsi tarvitsee erityissairaanhoitoa, säilyttäkää kaikki kuitit ja kirjatkaa ylös muut kulut. Vanhempien kuuluu maksaa koulutapaturmista syntyneet kustannukset / laskut itse. Korvaukset haetaan jälkikäteen Laukaan kunnan ilmoittamalta vakuutusyhtiöltä.

5. Opettaja tekee tapaturmailmoituksen, joka lähetetään koulutoimistoon yhdessä vanhempien täyttämän vakuutusilmoituksen kanssa.

6. Koulutoimistosta ollaan tarvittaessa yhteydessä lapsen huoltajiin.

7. Jos oppilas tarvitsee taksikyydin kouluun tapaturman takia, täytyy huoltajien saada lääkärintodistus ns. ”keppikyydeistä”. Huoltaja soittaa itse Laukaan aluetaksiin ja sopii kuljetukset. Lääkärintodistus lähetetään koululle / koulutoimistoon.

Tietokoneet

Hyödynnämme tietokoneita/tabletteja opetuksen tukena resurssien mukaan yhä enenevässä määrin.

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta myös huoltajan aloitteesta.

Tunnin häirintä

Kaikilla oppilailla on oikeus työrauhaan. Opettajilla on omia tapoja vaikuttaa työrauhan säilymiseen. Jos oppilas häiritsee opetusta jatkuvasti, hänet voidaan poistaa luokasta. Ks. Rangaistukset-kohta.

Tupakointikielto

Koulualueella on tupakointi kielletty kaikilta. Tupakkatuotteiden hallussapito on kiellettyä alle 18-vuotiailta.

Turvallisuus

Koulussamme on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Poistumisharjoitus pidetään vuosittain.

Uinnit

Alakoulun esikoululaiset sekä luokat 2, 4 ja 6 käyvät uimassa 3 kertaa lukuvuoden aikana.

Uskonnon harjoittaminen

Uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista eikä tunteihin saa sisältyä hartauden harjoitusta. Koulussa voi olla hartaustilaisuuksia ja hengellisiä aamunavauksia. Oppilailta ja heidän vanhemmiltaan kysytään lupa oppilaan osallistumiseen uskonnollisiin tilaisuuksiin aina erikseen.

Vanhempainillat
Vanhempainiltoja järjestetään vuosittain. Vanhempainilta voi olla koko koulun yhteinen tai voidaan järjestää luokkien omia vanhempainiltoja.

Vanhempainneuvosto

Luokat nimeävät vanhempainneuvostoon edustajansa ja hänelle varaedustajan lukuvuodeksi kerral­laan. Vanhempainneuvosto käsittelee lukuvuoden aikana esille nousevia ajankohtaisia asioita. Ko­kouksessa sovitaan seuraavan tapaamisen ajankohta. Kokoukset ovat vapaamuotoisia ja niihin voi osallistua vaikka ei olisikaan luokan "virallinen" edustaja.

Vastuu vahingoista

Oppilaalla on velvollisuus korvata toisen omaisuudelle aiheuttamansa vahinko. Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa opettajalle aiheuttamistaan vahingoista. Luokanopettaja sovittelee tapahtumaa ja ottaa yhteyttä koteihin. Koulu ei ole vastuussa vahingoista.

Väkivalta

Edes leikkitappeluita ei hyväksytä. Väkivallasta seuraa rangaistus. Väkivaltaan osallistuneiden koteihin soitetaan heti. Vakavissa tapauksissa ollaan yhteydessä myös poliisiin tai sosiaalitoimeen.

Välitodistus

Välitodistuksen voi korvata arviointikeskustelulla lapsen ja huoltajien kanssa luokilla 1 - 3. Luokilla 4 - 6 oppilaille jaetaan välitodistukset syyslukukauden päätteeksi.

Välitunnit
Oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Välitunteja valvoo aina vähintään yksi opettaja / muu aikuinen. Oppituntien 60 minuutin mitasta osoitetaan välitunnille n. 15 minuuttia.

Wilma

Poissaolot kirjataan ylös. https://wilma.laukaa.fi Wilman pääkäyttäjä koulullamme on koulusihteeri. Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä häneen. Wilman salasanan voi vaihtaa wilman kirjautumissivulla. Starsoftin sivuilla on myös ohjeet tunnusten yhdistämiseen sekä oppilaan lisäämiseen huoltajan wilma-näkymään. Huoltajien on tärkeää seurata wilmaa vähintään viikoittain.

Yhteydenpito koteihin

Yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti wilman / reissuvihkon kautta. Opettajia voi tulla tapaamaan koululle milloin vain, tapaamisista kannattaa sopia etukäteen.

Yhteystiedot

Löytyvät PedaNetin yhteystietoja-kohdasta ja wilman tiedotteista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä