Monikulttuurinen maailma 2016

Monikulttuurinen maailma

Koulussamme toteutettiin 29.3.-1.4.2016 Monikulttuurinen maailma -monialainen oppimiskokonaisuus 8.-luokkalaisille. Oppiminen tapahtui sekaryhmissä, jotka oli jaettu sattumanvaraisesti. Ryhmiä oli yhteensä kahdeksan ja kussakin ryhmässä oli noin 16 oppilasta.

Ennen varsinaista toimintaviikkoa vanhemmat tukioppilaat ohjaajineen ryhmäyttivät uusia ryhmiä. Oppilaita johdateltiin viikkoon myös erilaisten päivänavausten sekä vierailijoiden luentojen avulla. Opettajat sivusivat teemoja myös eri oppitunneilla, ja monenlaista konkreettista valmistelutyötä tehtiin jo eri tunneilla.

Oppimiskokonaisuuden teemoina olivat monikulttuurisuus ja monilukutaito. Laajoja teemoja rajattiin erityisesti eri kulttuureihin ja ajankohtaiseen aiheeseen - pakolaisuuteen.

Tavoitteina monialaisessa oppimiskokonaisuudessa oli oppia ongelmanratkaisu-, tiedonhankinta-, vuorovaikutus- ja tvt-taitoja. Lisäksi tavoittelimme luovuuden kehittämistä ja harjoittelimme oman työn suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja dokumentointia.

Oppilaat suunnittelivat valitsemastaan aiheesta pelipisteen erilaisine tehtävineen ja esityksineen. Pelaajille jaettiin pisteitä Kahoot-peleistä, GoogleFormsilla tehdyistä kyselyistä, zumbaamisesta, pakolaisveneessä olemisesta, jalkapallon kuljetuksesta jne. Luokan sisustaminen teeman mukaisesti nousi tärkeäksi osaksi pelipisteen valmistelua.

Pelipisteitä suunniteltiin kaksi päivää. Kahdeksasluokkalaiset pelasivat torstaina, jolloin puolet ryhmästä piti omaa pelipistettä muille ja puolet kiersi muiden pelipisteissä. Jokaista pelipistettä varten oli varattu ryhmille noin 15 minuuttia. Ryhmät vaihtoivat rooleja kahden tunnin jälkeen eli pelaava ryhmä alkoi pitää pelipistettään muille ja pelipistettä pitänyt ryhmä alkoi pelata. Perjantaina seitsemäsluokkalaiset pääsivät pelaamaan 8.-luokkalaisten pitämissä pelipisteissä. Pelipisteryhmistä jälleen puolet hoiti omaa pistettään sillä aikaa, kun loput tekivät arviota teemaviikosta. Parin tunnin jälkeen tapahtui jälleen roolien vaihto. Lopuksi ryhmät siivosivat omat jälkensä, mikä tehtiin yllättäen suurella innolla. Viikko kulminoitui iloiseen jäätelöhetkeen.

Oppilaille tehtiin itsearviointi GoogleFormsin avulla. Arvioinnissa kysyttiin myös palautetta projektista.

kaavio.jpg

Oppilaiden dokumentoinnit

Pelipisteitä ja ryhmiä oli kahdeksan. Ryhmille annettiin jokaiselle oma maanosa, mistä saivat itse valita aiheet. Jokaisesta ryhmästä valittiin 2-3 oppilasta, joiden tehtävänä oli dokumentoida ryhmän työskentely. Linkeistä löytyy ryhmien tekemät dokumentit.

1.Venäjä
ryhmä1.doc

2. Eurooppa

Eurooppa dokumentointi.docx

3. Aasia
dokumentointi.doc

4. Lähi-Itä
Lähi.doc

5. Afrikka
dokumentointi1.docx

6. Pohjois-Amerikka
Amerikka ennen ja nyt.doc

7. Etelä-Amerikka
dokumentointi.docx

8. Australia