Tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen (L5) painotukset 7.-9. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppija...
 • osaa työskennellä sujuvasti käytössä olevissa oppimisympäristöissä ja käyttää oppijoiden käytössä olevia tietojärjestelmiä
 • osaa itse valita työskentelyyn sopivan työvälineen, -tavan ja sovelluksen
 • osaa hyödyntää itsenäisesti tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelussa
 • osaa jakaa oman tiedostonsa muille ja työskennellä niiden avulla yhdessä muiden kanssa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • opettelee ohjelmointikielen alkeita ja saa mahdollisuuksia harjoitella ohjelmointia osana eri oppiaineiden opintoja
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista
 • osaa käytää sovellusten sisäänrakennettuja käyttöohjeita ja etsiä ratkaisuja yksinkertaisissa ongelmatilanteissa
 • osaa tuottaa kuvaa, ääntä, animaatiota ja videota sekä muokata niitä
 • arvioi omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan, asettaa tavoitteita ja osaa kehittää itsenäisesti taitojaan
 • osaa käyttää laitteita, ohjelmistoja ja palveluita monipuolisesti ja soveltaen palvelun tarjoajasta riippumatta

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppija...

 • osaa suunnitella omaa tiedonhankintaansa ja valita siihen sopivat työvälineet
 • osaa käyttää tiedonhankinnassaan internetiä itsenäisesti, monipuolisesti ja turvallisesti
 • hallitsee tietokantojen käsittelyä
 • ymmärtää erilaisten hakupalveluiden toimintalogiikkaa
 • tuntee lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa
 • osaa etsiä itseä koskevia tietoja erilaisista julkisista palveluista
 • osaa ilmaista itseään monipuolisesti verkkoympäristössä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää
 • osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppija...
 • osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa ja noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään
 • osaa suojata omat laitteensa viruksilta, haittaohjelmilta ja muulta haitalliselta materiaalilta
 • osallistuu vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä sekä osaa käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa
 • tuntee tekijänoikeudet ja kunnioittaa niitä
 • osaa ilmaista itseään vastuullisesti verkkoympäristössä

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppija...
 • osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä
 • osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita
 • osaa viestiä kuvan ja videon avulla
 • ymmärtää kuvallisen viestinnän erilaisia käyttötapoja ja osaa suunnitella omaa viestintää
 • saadaan kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä
 • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
 • käyttää itsenäisesti, sujuvasti ja vastuullisesti erilaisia verkkoviestinnän sovelluksia itseilmaisun ja oppimisen välineenä
 • tietää oikeutensa ja vastuunsa mediantuottajana ja kuluttajana
 • osaa arvioida ja kehittää omia viestintätyylejään
 • ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä