LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LAUKAASSA

PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LAUKAASSA

  1. Lisäopetuksen järjestäminen

1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä

Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

edellisenä vuonna suorittaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteen

koulutukseen tai tarvitsevat lisäaikaa urasuunnitteluunsa. Lisäopetus järjestetään

Lievestuoreen koulussa, yhdessä Joustavan perusopetuksen ryhmän kanssa.

Opiskelijalle annetaan opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia (eli noin 30 h/vko). Ryhmän opetuksen järjestelyistä vastaavat Joustavan perusopetuksen vastuuopettaja yhdessä rehtorin kanssa.

Kymppiluokalle haetaan kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella.

Lisäopetukseen otetaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä

1.

Kriteeri:

Ilman jatko-opintopaikkaa yhteisvalinnassa jää­neet 9. luokkalaiset

2.

Kriteeri:

Ne, jotka eivät ole saaneet pe­rus­ope­tuk­sen päättötodistusta, mutta oppivelvollisuus jat­kuu edel­leen. Lähettävässä koulussa oppilaalle on laa­dit­tu te­hos­te­tun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen hen­ki­lö­koh­tai­nen opetuksen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

3.

Kriteeri:

Arvosanan korottajat, jotka ovat saa­neet yhteisvalinnassa paikan, mutta vasta 3.-5. pai­koil­ta.

4.

Kriteeri:

Muut hakijat

5.

Kriteeri:

Syksyllä jatko-opintonsa keskeyttäneet voidaan ot­taa lisäopetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa.

Valinta edellyttää haastattelua ja valitulla ei voi olla estettä tet-jaksoille osallistumiseen. Valintaperusteena on myös hakijan motivaatio opintoihin. Opiskelijoita valitaan 2-10.

Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee rehtori. Lisäopetukseen hakijan ja hänen

huoltajansa tulee sitoutua opetussuunnitelmassa esitettyihin toimintamuotoihin ja

ehtoihin.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

1.2. Opetuksen arvoperusta

Opetuksen arvoperustana pidetään perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjaa

1.3. Oppimiskäsitys

Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset oppimistavat ja -tyylit.

Oppimisprosessin tulee olla omalle tulevaisuudelle tavoitteellista ja tarpeisiin pohjautuvaa

toimintaa. Lisäopetuksessa opitaan myös tekemällä, havainnoimalla ja tutkimalla. Omien

projektien kautta jokainen opiskelija voi käyttää itselle parhaiten soveltuvia opiskelutapoja.

  1. Lisäopetuksen tavoitteet ja keskeinen sisältö

2.1. Lisäopetuksen tavoitteet

Lisäopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle henkilökohtaisesti suunniteltu

opintokokonaisuus, joka auttaa uravalinnassa, parantaa jatko-opintomahdollisuuksia ja

edistää elämänhallintataitoja. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, lisätä opiskelijan

itsetuntemusta, motivoida opiskelijaa korottamaan joidenkin perusopetuksen yhteisten

oppiaineiden ja valinnaisaineiden arvosanoja sekä hankkimaan kokemuksia työelämästä ja

työelämän taidoista.

2.2. Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on olennainen osa opetusta. Opiskelijat saavat

perusvalmiudet tulevaisuuden vaatimuksiin. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tiedon

etsimiseen ja sen luotettavuuteen sekä eri ohjelmien käyttötaitoihin.

2.3. Lisäopetuksen keskeinen sisältö

Kaikki opiskelijat opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta (tarvittaessa S2), matematiikkaa ja

kieliä sekä osallistuvat työelämään tutustumiseen. Keskeisten sisältöjen opetuksessa

kiinnitetään huomiota tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppimiseen aineopiskelun

yhteydessä. Lisäksi opiskellaan henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin kirjattuja

perusopetuksen yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, joiden arvosanoja pyritään korottamaan

tai jotka muuten ovat hyödyksi tulevaisuuden suunnitelmien toteuttamisessa. Kaikissa

korotusaineissa noudatetaan peruskoulun päättöluokan yleisopetuksen

opetussuunnitelmaa.

  1. Lisäopetuksen toimintakulttuuri

Lisäopetuksen toimintakulttuurin perustana on lisäopetusvuoden tavoitteisiin tutustuminen

sekä säännöistä ja toimintaperiaatteista sopiminen yhdessä koko ryhmän kanssa. Hyvän

ryhmähengen avulla vahvistetaan opiskelijan motivaatiota ja saadaan aikaan innostava

opiskeluympäristö.

  1. Lisäopetuksen käytännön toteuttaminen

4.1. Opiskelijan opintojen suunnittelu

Lisäopetuksessa opiskelijalle laaditaan opiskelusuunnitelma yhteistyössä opiskelijan,

vastuuopettajan, oppilaanohjaajan ja huoltajan kanssa. Rehtori vahvistaa suunnitelman

päätöksellään. Opiskelusuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan tarpeet,

tavoitteet ja lähtötaso. Vastuuopettajat kartoittavat opiskelijan lähtötason opintojen

alkuvaiheessa.

Opiskelusuunnitelmaan kirjataan

l opinnot omassa koulussa, muissa oppilaitoksissa, työelämässä ja muualla

l oppiaineiden ja muiden opintojen tuntimäärät

l työelämään tutustumisen määrä, jaksottaminen ja järjestämistapa

l tiedolliset ja taidolliset tavoitteet

l osaamisen vahvuudet ja kehittämistarpeet

l tarvittavat yleisen tuen tukitoimet

l jatko-opintosuunnitelmat

Opiskelusuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja sitä voidaan muuttaa lukuvuoden aikana.

Seurannassa tehdään tarpeen mukaan moniammatillista yhteistyötä.

Tehostettua tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen arvio ja tarvittaessa

laaditaan opiskelusuunnitelman sijaan oppimissuunnitelma, josta käy ilmi tuen tarve ja

järjestäminen.

Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen selvitys ja laaditaan HOJKS.

4.2. Oppimisympäristö ja työtavat

Lisäopetusryhmä toimii yhdessä Joustavan perusopetuksen luokassa, sekä tarvittaessa käytetään muita opetustiloja. Opiskelua toteutetaan myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi vierailut, työelämään tutustuminen, retket ja teemapäivät. Työjärjestystä muokataan

oppimistilanteiden mukaan.

Työtapoina käytetään myös projekti- ja teemaluonteista työskentelyä, joka ei ole sidoksissa

oppiainerajoihin. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden tavoitteet ja

pyritään luomaan edellytyksiä myönteisiin oppimiskokemuksiin ja vahvistamaan

opiskelumotivaatiota.

Opiskelusuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös opintokokonaisuus, jonka suorittaminen

voi tapahtua peruskoulun oppitunneilla, lukion kurssilla, ammattiopistossa, kansanopistossa

tai muussa oppimisympäristössä.

Kaikki opiskelijat tutustuvat työelämään lisäopetusvuoden aikana. Opiskelijan työelämään

tutustuminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

4.3. Opiskelijoiden osallisuus

Opiskelijoilla on aktiivinen rooli oman opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä

lisäopetusryhmän toimintatapojen suunnittelemisessa. Opiskelijat kuuluvat

Lievestuoreen koulun oppilaskuntaan ja heillä on mahdollisuus valita edustaja

oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan kautta on mahdollisuus vaikuttaa koulun

ajankohtaisiin valmisteltaviin asioihin.

4.4. Yhteistyö

Opiskelusuunnitelman laatimisessa tehdään yhteistyötä huoltajan kanssa sekä tarvittaessa

niiden peruskoulujen kanssa, joista opiskelijat tulevat. Vastuuopettajat pitävät

säännöllisesti yhteyttä huoltajiin ja muihin opettajiin, jotka opettavat opiskelijoita.

Toisen asteen oppilaitosten, työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään

yhteistyötä tutustumisten ja muiden yhteistyömuotojen sopimiseksi tarpeen mukaan.

  1. Opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukeminen

5.1. Opinto-ohjaus

Vastuuopettajat, opinto-ohjaaja, ohjaaja

l Tarvittaessa valintahaastattelu

l Opiskelijan tulohaastattelu

l Opiskelusuunnitelman laatiminen

l Opinnoissa edistymisen seuranta

l Kasvatuksellinen ohjaus pulmatilanteissa, joita ovat esim. poissaolot ja niiden

selvittäminen, suorittamatta jääneet kurssit ja niiden paikkaaminen

l Yhteydenpito huoltajiin

l Työelämään tutustumisen käytännön järjestelyt ja yhteydenpito

l Opintokäyntien järjestäminen toisen asteen oppilaitoksiin tai muihin

tutustumiskohteisiin

l Yhteishaku ja jälkiohjaus

l Lisäopetuksen ja sen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Aineenopettaja

l Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kokeita, sekä osallistua oppitunneille.

Järjestelyistä sovitaan oppilaan opiskelusuunnitelmassa. Aineenopettaja antaa

opintokokonaisuuden lisäluokan opettajan ollessa vastuussa toteutuksesta.

Rehtori

l Opiskelusuunnitelman vahvistaminen päätöksellä

l Vastaa opiskelun hallinnollisista järjestelyistä

5.2. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuki järjestetään kolmiportaisen tuen mukaan.

Yleisen tuen tukitoimet kirjataan opiskelusuunnitelmaan.

Tehostettua tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen arvio ja tarvittaessa

laaditaan opiskelusuunnitelman sijaan oppimissuunnitelma, josta käy ilmi tuen tarve ja

järjestäminen.

Jos opiskelijalle on hänen perusopetuksessa ollessaan tehty erityisen tuen päätös, voidaan

päätöksen mukaisia opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja jatkaa lisäopetuksen aikana.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelleilla nuorilla on myös mahdollisuus opiskella

yleisopetuksen oppimäärän mukaan yhdessä tai useassa oppiaineessa.

Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tehdään pedagoginen selvitys ja laaditaan HOJKS.

5.3. Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollossa noudatetaan Laukaan kunnan ja Lievestuoreen koulun suunnitelmaa.

  1. Oppimisen arviointi ja palaute sekä todistukset lisäopetuksessa

6.1. Oppimista tukeva arviointikulttuuri

Arviointi on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan itsearviointia kehittävää.

Arvioinnin tulee olla monipuolista perustuen erilaisiin näyttö- ja koetilanteisiin.

6.2. Osaamisen ja opintosuoritusten arviointi

Perusopetuksen oppimäärään kuuluvissa yhteisissä oppiaineissa sekä perusopetuksen

valinnaisissa oppiaineissa arviointi perustuu valtakunnallisiin tavoitteisiin ja päättöarvioinnin

kriteereihin. Näiden arvioinnista päättää vastuuopettaja yhdessä aineenopettajan kanssa.

Arvioinnista annetaan säännöllisesti tietoa sekä opiskelijalle että huoltajalle.

Muissa opinnoissa arviointi perustuu opiskelijan opiskelusuunnitelmassa asetettuihin

tavoitteisiin. Arviointi annetaan sanallisena arviona hyväksytty (S) tai hylätty (H).

Oppilaat arvioivat omaa työtään oppiaineittain, työelämään tutustumisessa,

opiskelutavoissa ja valmiuksissa.

6.3. Lisäopetuksessa käytettävät todistukset

l Välitodistus syyslukukauden päättyessä.

l Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista oppilaalle, joka suorittanut vain osan

opinnoista hyväksytysti tai on keskeyttänyt.

l Todistus lisäopetuksen suorittamisesta oppilaalle, joka on suorittanut kaikki opinnot

hyväksytysti.