Varhaiskasvatuksen (päivähoidon) asiakasmaksut

1.8.2021 voimassa olevat asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE

VOIMASSA 1.8.2021 ALKAEN

Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu?
Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatusmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Perheen koko
Laissa 1503/2016 § 2 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.

Perheen tulot
Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteista­loudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloksi luetaan ve­ronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä ve­rosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuoli­sille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuh­teista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Perhe voi sitoutua korkeimpaan maksuun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Maksulaskurilla voi arvioida kuukausimaksun määrää: https://www.laukaa.fi/palvelut/sahkoinen-asiointi 

Sähköinen asiointi
Sähköinen asiointi tapahtuu Laukaan kunnan varhaiskasvatuksen internetsivuilla verkkopankkitunnuksilla. Sähköisesti on mahdollista tehdä päivähoitohakemus, siirtohakemus ja hoitopaikan irtisanominen.

Perhe voi hyväksyä korkeimman maksuluokan tai toimittaa kopiot tulotositteista myös sähköisen asioinnin kautta, samalla voi tarkistaa omat yhteystiedot ja hyväksyä päätösten sähköisen vastaanottamisen.

linkki: www.laukaa.fi/palvelut/sahkoinen-asiointi

Kuukausimaksu
Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltä­toista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen.

Perheen koko, tulorajat, korkein maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle
1.8.2020 alkaen

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja

€/kuukausi

Korkein maksuprosentti

%

Vähimmäisbruttotulo

korkeimmalle maksulle

2

3

4

5

6

2 136 €

2 756 €

3 129 €

3 502 €

3 874 €

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

4 823 €

5 443 €

5 816 €

6 189 €

6 561€

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatusmaksu korkeimman maksuluokan mukaan on:

 1. lapsi 100 % 288 €
 2. lapsi 50 % 144 €
 3. lapsi 20 %  58 €
 4. ja seuraavat lapset kuten 3. lapsi

Kokopäivähoidon maksu
Kokopäivähoidon eli kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Jos maksu on vähemmän kuin 27 euroa, maksua ei peritä.

Sisarusten maksujen määräytyminen
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa korkein maksu on 288 € kuukaudessa.

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Osapäivähoidon ja esiopetuksessa olevan lapsen päivähoitomaksu
Päivittäin enintään viisi tuntia ja 16 päivää tai enemmän kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 prosenttia kokopäivähoidon maksusta. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 1-10 päivää kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Päivittäin enintään 5 tuntia ja 11–15 päivää kuukaudessa kestävästä osapäivähoidosta peritään 75 prosenttia 60 prosentista.

Lapsi on kokopäivähoidossa silloin, jos lapsen hoito yhtenäkin päivänä ylittää viisi tuntia.

Esiopetus on maksutonta. Jos esiopetuksessa olevan lapsen päivähoidon hoitopäiviä kuukaudessa on

15 tai enemmän, peritään hoitomaksua 60 prosenttia koko kuukauden maksusta riippumatta hoitopäivän pituudesta. Jos hoitopäiviä on 1-10 kuukaudessa, peritään 50 prosenttia 60 prosentista. Jos hoitopäiviä on 11–15 kuukaudessa, niin peritään 75 % prosenttia 60 prosentista. Nämä maksut ovat voimassa 1.8.–31.5.

Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 osapäivää/kk

50 %:a 60 %:sta

87,00 €

11–15 osapäivää/kk

75 %:a 60 %:sta

130,00 €

Yli 15 osapäivää /kk

60 % kokopäivähoidon maksusta

173,00 €

Säännönmukaista lyhyemmän hoitoajan maksu
Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa päivähoidosta osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista alempaa hoitomaksua. 1-10 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäivähoidosta peritään 50 prosenttia koko kuukauden maksusta. 11–15 päivää kuukaudessa kestävästä kokopäivähoidosta peritään 75 % koko kuukauden maksusta. Jos hoitopäiviä on 16 tai enemmän peritään koko kuukauden maksu. Päivähoitotarpeen määrästä sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla vähintään kolme kuukautta. Jos ennalta sovitut hoitopäivät ylittyvät 10 päivästä, peritään 75 % koko kuukauden maksusta tai jos hoitopäivät ylittyvät 15 päivästä, peritään koko kuukauden maksu. Vaihtoehdoissa on ratkaisevaa ennalta sovittujen hoitopäivien määrä, ei läsnäolopäivien lukumäärä. Jos lapsi on kuukauden aikana pois esimerkiksi sairauden vuoksi, katsotaan myös tällainen päivä hoitopäiväksi.

Hoidon tarve

Maksuperuste

€/kk, Max

1-10 kokopäivää/kk

 50 %

145,00 €

11–15 kokopäivää / kk

 75 %

217,00€

Yli 15 kokopäivää/kk

100 %

289,00 €

Tilapäisen hoidon maksu
Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään maksua 19 euroa päivältä riippumatta hoitopäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.

Varhaiskasvatuspaikan peruminen
Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään hoitomaksua puolet kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun
Maksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloja ei hyvitetä.

Poikkeukset:

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa.
 • Jos ennalta sovittuja hoitopäiviä on enintään 10 tai 15 kalenterikuukaudessa ja lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki hoitopäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa ennen isyysvapaata (vanhempainrahakauden jälkeen), mutta isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla päivähoidossa. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy isyysvapaan ajan. Maksua ei peritä poissaoloajalta. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu. Isyysvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista. Hoitoon paluupäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä.
 • Hyvitettävät päivät ovat voimassa vain koulujen lukuvuoden loma-aikoina. Perheen tulee ilmoittaa loma-ajankohta n. 3 viikkoa ennen lukuvuoden lomajakson alkamista. Viimeisen ilmoittamispäivän jälkeen ilmoitettuja päiviä ei voi enää muuttaa. Tämän ajankohdan jälkeisillä muutoksilla / ilmoituksilla ei ole enää vaikutusta maksun hyvittämiseen.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

 • Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.
 • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan tässä momentissa tarkoitetulla tavalla käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen
Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Maksu määritellään uudelleen myös mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti, maksu osoittautuu virheelliseksi, perheen koko tai hoidon tarve muuttuu tai voimassa olevat säädökset / päätökset muuttuvat. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan oikaista enintään vuoden ajalta.

Harkinnanvaraiset maksualennushakemukset valmistellaan ja päätetään lapsen asuinkunnassa.

Maksun maksaminen
Varhaiskasvatuksen hoitomaksu maksetaan kerran kuukaudessa kotiin lähetettävällä laskulla. Kuukausimaksu pyöristetään lähimpään euroon. Hoitopäivät laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy pääsääntöisesti viimeistään seuraavan kuukauden viimeinen pankkipäivä. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, laskun perintä siirtyy Taitoa Kuntaperintä Oy:lle, muistutusmaksu on 5 euroa. Hoitomaksut ovat ulosottokelpoisia.

Varhaiskasvatuslaskun saa myös sähköisenä. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa tilipankissa.

Tietojen muutokset
Perheiden tulee toimittaa viipymättä tiedot muuttuneista tuloista tuloselvityslomakkeella liitteineen kunnan varhaiskasvatusmaksuista vastaavalle.

Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi tietojenmuutoslomakkeella päiväkodin johtajalle /päivähoidon esimiehelle tiedot perheen kokoon ja lapsen päivähoidon tarpeeseen liittyvistä muutoksista sekä työpaikka-, osoite-, puhelin- ja nimenmuutokset.

Kerhomaksu
Kerhomaksu on tulosidonnainen ja määräytyy ennalta sovittujen kerhopäivien mukaan.


Varhaiskasvatus-oikeus

Subjektiivinen päivähoito-oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja kestää siihen saakka, kunnes lapsi aloittaa koulun. 

Tiedustelut

Lisätietoja antavat kunnan päiväkodit, päiväkodin johtajat / päivähoidon esimiehet sekä kunnan varhaiskasvatuslaskuista vastaava.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista ja päivähoidossa käytettävistä lomakkeista löytyy myös kunnan internetsivuilta.

Linkki: www.laukaa.fi/palvelut/varhaiskasvatus-ja-esiopetus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä