Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma

Kysely kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumiseen toimintamallista vanhemmille

Kyselyyn vastaamisaika on päättynyt. Suuret kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!


Tähän alle on koottuna koontia vastauksissa esilletulleista asioista:

Mikä on mielestäsi tärkeää/tärkeintä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä varhaiskasvatuksessa? (44 vastausta)

Että lapsia ryhmäytetään ja opetetaan ottamaan toisten erilaisuudet huomioon

Että toimintaohjeita noudatetaan jokaisessa yksikössä

Aikuinen kertoo lapsille, että ei hyväksy kiusaamista ja puuttuu kiusaamiseen välittömästi. Näin ei valitettavasti ole kaikissa Laukaan päiväkodeissa. Jopa rajulta fyysiseltä kiusaamiselta suljetaan silmät eikä kasvattaja halua myöntää, että kiusaamista tapahtuu omassa lapsiryhmässä.

Asioista puhuminen lasten kanssa ja antaa ajatus miltä tuntuisi, jos kiusaaminen tapahtuisi itselle.

Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä. Annetaan lasten ihmetellä erilaisuutta ja erilaisia tilanteita, keskustellaan niistä avoimesti ja vastataan lapsien ihmettelyyn, ei hissutella tai peitellä asioita/ilmiöitä. Myös vanhemmat isossa roolissa siinä, mitä ja miten kertovat lapsilleen kaikkien olevan erilaisia/omanlaisia ja että se on hyväksyttävää.

Riittävästi aikuisia lapsimäärän suhteessa. Haastaville ja erityislapsille oma avustaja vierelle koko ajaksi.

Avoin keskustelu erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä puhuta loukkaavasti, tähän puuttuminen järjestelmällisesti.

Että sovitut käytänteet ovat tasapuolisia ja mukana päivähoidon arjessa.

Tunnetaitojen opettaminen läpi koko päiväkoti-iän. Kaikille selkeät toimintalinjat mihin puututaan ja miten vanhemmille viestitään.

Erilaisuuden korostaminen positiivisessa mielessä. Leikkiryhmien ja kaveriporukoiden sekoittaminen. Arvotaan esim. leikkiparit ja näin opitaan uusilta ja eri kavereilta juttuja

Välitön puuttuminen tilanteeseen ja avoin puhuminen aiheesta.

hengen ylläpitäminen, varottava ettei varota liikaa, asioista puhuminen

Erittäin tärkeää

Suvaitsevuuteen ja yksilöiden erilaisuuden hyväksymiseen tähtäävä kasvatus katona ja koulussa. Tämä tulisi kuitenkin osata tehdä nostamatta asiaa "jalustalle", jotta lasten eri toisaalta tarvitse kokea keskivertoisuutta vähemmän tärkeänä elämäntapana. Hyvien tapojen opettelu ja hyvän esimerkin näyttäminen kotona olisi tärkeää.

Lapsille pyritään opettamaan empatian taitoa, ei hyväksytä YHTÄÄN huonoa käytöstä/kiusaamista toista lasta kohtaan, ryhmän aikuisten esimerkki ja aktiivisuus sekä jaksaminen, puhutaan vanhempainilloissa vanhemmille kiusaamisesta ja siitä, miten sitä seurataan ja siihen puututaan. Opetetaan lapset sietämään ja hyväksymään erilaisuutta, tarjotaan eri näkökulmia.

Lapsia opetetaan toimimaan yhdessä, niin pienryhmissä kuin isommissakin ryhmissä niin että kukaan ei jää ulkopuoliseksi. Lapsille kerrotaan mikä on oikein ja mikä väärin toimia toista kohtaan.

Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pienestä pitäen aletaan lapsille kertomaan mikä on kiusaamista ja miltä kiusaaminen mahdollisesti tuntuu toisesta.

Varhaiskasvattajan rooli lapsiryhmän aikuisena eli herkkyys tunnistaa mahdolliset kiusaamistilanteet ja taito puhua asioista lasten kanssa ja selittää niitä.

Asioista puhuminen lasten ja vanhempien kanssa tarpeeksi ajoissa

Kiusaajan lapsen vanhempien vastuuttaminen asiassa. Syy-seuraus -ajatus. Henkilökunnan tulee olla asioista samaa mieltä ja heidän tulee noudattaa sovittuja asioita -> jos päätetään, että asioihin puututaan, jokainen noudattaa sitä.

Kotoa opitut mallit. Kiusaamiseen välitön puuttuminen ja kiusatun kuuntelu sekä tukeminen.

Kiusaamisesta avoimesti puhuminen. Lapsille voi kertoa esimerkkejä siitä mikä on kiusaamista. Tärkeää on miettiä sitä miltä se kiusatusta tuntuu. Lapsia täytyy kannustaa kertomaan, jos on nähnyt kiusaamista tai itseä on kiusattu. Myös voi kannustaa siinä, että kaveria voi puolustaa.

-Tunnetaidoista puhuminen. Ajattelisin että on tärkeää, että lapset oppivat pohtimaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja aikomuksiaan. Ja oppivat pohtimaan myös mitähän ajatuksia, tunteita ja aikomuksia kavereilla on. -Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ystävällisyys ja myötätunto, hyvän esimerkin näyttäminen.

Aikuinen havainnoi leikin kulkua. Pienryhmätoiminnassa aikuinen pääsee paremmin havainnoimaan lasten leikkiä. Aikuinen voi olla leikissä mukana, jolloin ristiriitatilanteet vähenevät. Keskitytään huomaamaan lasten vahvuudet, ja kehutaan onnistumisista.

Aikainen puuttuminen, kun sitä ilmenee.

Tasavertaisuuden korostaminen, asiaan puuttuminen heti, ettei tilanne pääse pitkittymään, etenemään

Se, että kaikki tietävät, että kiusaamista ei sallita ja siihen puututaan.

Ottaa huomioon kiusaamisen subjektiivisuus, eli se mitä kukin lapsi itse kokee kiusaamiseksi ja mistä tulee ikävä olo. Aikuiset eivät niitä asioita välttämättä itse huomaa.

Erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen kaikessa kasvatuksessa. Kasvattajien asenteet: ei luoda mielikuvia tai ennakkokäsityksiä esim. sukupuolen perusteella.

Kiusaamiseen puututaan ajoissa.

Opettamalla hyväksymään erilaisuudet sekä sen että kaikki olemme upeita omina itsenämme.

Asiasta puhuminen lapsille Suoraan eikä kierrellen ja kaunistellen. Kiusaamistilanteisiin puuttuminen aina Ei vähätellen ja niin että uhri syyllistetään liian herkäksi kuten aika usein käy.

Aikainen asiaan puuttuminen, valvonta, nollatoleranssi (riippuen minkä luonteinen lapsi on)

varhainen ja matala kynnys puuttua "syrjintään, nimittelyyn jne."

Varmistaminen että lapset eivät jää yksin vaan opetetaan että otetaan kaikki mukaan leikkeihin ja annetaan kaikkien vaikuttaa leikin kulkuun.

Keskustelu lasten kanssa. Matala kynnys tuoda kiusaaminen aikuisten tietoon. Kiusaamista ei hyväksytä missään tilanteessa.

Varhainen puuttuminen, asioista tiedottaminen nopeasti. Ei salailla. Uskallusta ottaa kiusaaminen puheeksi vanhempien kanssa

Jokainen lapsi on arvokas ja hyvä kaveri juuri sellaisena (ja sen näköisenä) kun on, ulkoiset tekijät ovat sivuseikka.

Opettaa lapsille erilaisuutta uskonto, ulkonäkö, luonne ja varallisuuden näkökulmista

Kerrotaan, että ketään ei saa kiusata ja jos sellaista tapahtuu, niin se kerrotaan heti aikuiselle.

Että asiasta puhutaan kotona lapsen kanssa.

Aikuisten riittävä määrä päivän aikana, aikuinen seuraa vapaatakin leikkiä / on siinä mukana. Myös ulkona!

Varhainen puuttuminen

Mitä ainakin pitää ottaa huomioon kiusaamiseen puuttumisessa varhaiskasvatuksessa? (42 vastausta)

 

Että selvitetään tilanteeseen johtaneet seikat ennen kuin syytetään ketään.

Asioihin suhtaudutaan asian mukaisella vakavuudella

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma otetaan käyttöön kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä.

Että asia pidetään ns. ilmassa jatkuvasti, niin kiusaamisen kertomisessa on matalampi kynnys.

Asiat käsitellään aina niin, että molemmille osapuolille tulee selväksi mitä on tapahtunut ja että kiusaaminen ei ole missään muodossa hyväksyttävää.

Sitä että lapsen herkkyys ei ole asia mistä pitää pyrkiä pois jotta "pärjää" myöhemmin ja sitä että jos lapsi kokee tulleensa kiusatuksi, niin hän sitä myös on. Jos vanhemmilla herää huoli lapsen kiusaamisesta niin ainakaan asiaa ei saa vaieta!

Hoitajien käsitys siitä, mitä ryhmässä tapahtuu, hoitajat olisivat läsnä eri huoneissa, missä lapsia on, jotta pystyvät kuulemaan ja näkemään tapahtuvat. Eli resurssit tärkein tapa puuttua ja selkeä, SAMA ohje puuttua kaikilla hoitajilla. Ei asioiden vähättelyä.

Ryhmässä on oltava riittävästi henkilökuntaa, jotta tilanteita voidaan havainnoida ja niihin puuttua. Kiusaamiseen puuttumisessa on huomioitava se, että lapset harjoittelevat sosiaalisia taitoja, joten liian nopeita ratkaisuja ei kannata tehdä. Alle kouluikäisten lasten kiusaaminen ei useinkaan ole samalla tavalla tietoista kuin isompien kanssa. Kehitysvaiheiden huomiointi olisi hyvä kirjata myös suunnitelmaan. Lasten kanssa kannattaa keskustella asioista ja vahvistaa tunnetaitoja. Toivottavasti päivähoidossa kysellään lapsiltakin kaverisuhteista yms. päivittäin/viikoittain. On hyvä myös kannustaa vanhempia keskustelemaan asioista kotona lapsen kanssa. Kun tunnetaidot saadaan vahvaksi jo ennen kouluikää, on kiusaamisen riski pienempi läpi elämän ja toisaalta lapsi oppii myös sanoittamaan omia tunteitaan ja tuomaan esille, jos on kokenut kiusaamista.

Lapsen ikätaso, ohjaaminen vaihtoehtoiseen toimintaan, ei vain kieltäminen ja seuraukset.

Nolla toleranssi ja välitön puuttuminen. Ei hyssytellä eikä lässytellä asioista.

Kaikki osapuolet paikalle ja välitön tilanteeseen puuttuminen.

nopeus, rauhallisuus, kiusaajakaan ei välttämättä tiedä kiusanneensa, pelon hälventäminen puolin ja toisin, hengen palauttaminen

Aikuisen rooli. Erityisesti pidin kohdasta "Aikuisten omien asenteiden tarkistaminen, oma suhtautuminen jokaiseen lapseen, lapsiryhmään ja työyhteisöön". Jokainen sosiaalinen suhde on omanlaisensa eikä kaikista voi tykätä. On ihan ok, että hoitaja ei tykkää lapsesta MUTTA se ei saa näkyä hoitosuhteessa eikä lapselle ja silti pitää tasaveroisesti kohdella lasta. Aikuisen pitää olla diplomaatti eikä asettua kummankaan puolelle vaan selvittää asiaa yhdenvertaisesti. Lisäksi tilanteista pitää kertoa lasten vanhemmille ja tarvittaessa ottaa vanhemmat mukaan selvittämiseen.

Opettajien ja hoitajien ehdoton puolueettomuus on tärkeää. Esimerkiksi epäselvän tilanteen hoitaminen siten, että kaikki osalliset joutuvat jonkinlaiseen vastuuseen tilanteessa, on osa oppimisprosessia.

Lapsen ongelmat tulevat suurelta osin lapsen perheestä (jos päivähoitopaikka on kunnossa ja jos ongelmat eivät tule päivähoitopaikasta). Varhaiskasvatusikäiset lapset ovat vielä pieniä, eikä kukaan lapsi ole syntyisin paha ja ilkeä. Pitäisi selvittää, mistä lapsen käytösongelmat johtuvat.

Pienimpäänkin tilanteeseen puututaan aikuisen toimesta ja käydään tilanne läpi siinä hetkessä niin että molemmat osapuolet asian ymmärtää. Lasten vanhempien on myös hyvä keskenään asiasta keskustella, jos tarve vaatii.

Teatteriesityksiä, nukketeatteri tai muita esimerkkitilanteita kiusaamistilanteista ja keskustelua miltä kiusatusta tuntuu.

Sama kuin edellinen

Kiusaajan tausta -> syy kiusaamiselle (lapsen paha olo, ”avun pyyntö”, onko kotitilanne kunnossa). Pienetkin asiat huomioidaan ja käsitellään lasten sekä huoltajien kanssa. Kiusaajan sekä kiusatun kohtaaminen ja asian käsittely ehdotonta. Kiusatun huomioiminen ja ikävän asian kohtaaminen tärkeää. Lapsia tulee kannustaa asioiden esille tuomisessa. Ja huoltajia tiedottaa asian vakavuudesta.

Tukea kiusattua. Kiusaamisen tunnistaminen ja asiaan välitön puuttuminen.

Avoimesti vanhempien kanssa keskustelu. Tarvittaessa kiusaajan ja kiusatun perheet juttelisivat yhdessä. Toki lasten iät ja kehitys on huomioitava, pienimpien lasten tönimisestä tms. pienestä asiasta on turha tehdä isoa numeroa ja käyttää aikaa ja resursseja selvittelyyn ja dokumentointiin.

Kiusaaminen ryhmädynaamisena ilmiönä. Ketkä kaikki ovat osallisia.

Ristiriitatilanteet selvitetään heti. Yhdessä lapsen kanssa harjoitellaan reilua anteeksipyytämistä toiselta. Kiusaamistilanteessa olleiden lasten vanhemmille tiedotettava asiasta. Varhaiskasvatuksen työntekijät voivat miettiä lasten kanssa yhdessä esim. kuvien avulla, mitä tekee kiva kaveri ja mikä ei ole kivaa kaveruutta.

Tehdä selväksi, että se ei ole sallittua ja mitä toinen voi kokea kiusaamisena ja miltä kiusatusta sen jälkeen tuntuu.

varmistaa että tilanteen jälkeen molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet tilanteen ja sovinnon, ja että sama ei jatku.

Välitön puuttuminen.

Lapset eivät välttämättä itse ymmärrä, että jokin asia voi toisesta tuntua ikävältä, ja kiusaaminen saattaa olla tehty epähuomiossa. Kiusaamista kokeneen lisäksi pitää osata huomioida kiusaaja.

Vakava keskustelu kiusaamisen vaaroista. Eskari-ikäisten kanssa voi hyvin keskustella jo tällaisista asioista.

Kuunnellaan molempia osapuolia ja asia selvitettäisiin.

Kiusaamisen jatkuvuuden katkaisu

Aikuisilla pitäisi olla silmät auki ja oikeasti nähdä tilanteiden vakavuus ja puuttua pieniltäkin näyttäviin tilanteesiin, koska siinä vaiheessa sitä on voinut jatkua jo pitkään, kun sen joku näkee. Lapsille pitäisi tehdä selväksi mihin tilanne oikeasti voi johtaa jos jotain kiusataan jatkuvasti. Kiusaamista on vielä ihan liikaa ainakin Laukaan kouluissa.

Vanhempien ilmoitukset mahdollisista tapauksista otettava tosissaan ja jokainen tapaus tutkittava huolellisesti. Villaisella ei saa painaa yhtäkään tapausta! Asiaa kiusaajan kanssa käsittelevän aikuisten oltava vahvassa auktoriteettiasemassa niin, että kiusaaja ottaa asian tosissaan. Seuranta oltava kiusaajien kohdalla. Lasten haastattelut.

molempien osapuolten näkemys ja tiedottaminen vanhemmille

Aktiivinen opastaminen ja puuttuminen tilanteissa, jos tulee erimielisyyksiä ja anteeksipyytämisen merkityksen avaaminen lapsille.

Kiusatun lisäksi myös kiusaajan auttaminen ja asioihin herkästi puuttuminen.

Kiusaamisesta pitäisi heti tiedottaa vanhemmille lasta hakiessa, jos ollut esim. lyömistä, potkimista. Nyt toistuvat lyönnit tulevat tietoon ainoastaan lapsen kautta. Mustelmia ja naarmuja löytyy. Seuraavana päivänä asioita on vaikea selvittää.

Heti yhteys kotiin ja huoltajille informaatiota sekä kiusaajasta että kiusatusta.

Asiaan puututtaisiin ja selvitettäisiin kunnolla heti. Ja tietenkin kertoa vanhemmille, jotta voisi vielä asiasta keskustella kotona. Ja tarpeen mukaan osapuolet voisivat tavata, jos kokevat siihen tarvetta.

kertoa, että se ei ole oikein ja ketään ei saa kiusata, kaikki on erilaisia ihmisiä.

Tapa, jolla puututaan, koska lapsi ei välttämättä edes ymmärrä kiusaavansa/satuttavansa.

"Pojat on poikia" - ajattelusta luopuminen, heikomman kokemus kiusatuksi tulemisesta - >huomioidaan miltä lapsesta tuntuu, kaikki ei välttämättä aikuiselle tule ilmi...

Kommentteja ja kehittämisehdotuksia Laukaan varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmasta (24 vastausta)

 

Hyvä, että toimintamalleja kehitellään

Suunnitelma on hyvä. Olette tehneet hienoa työtä.

Pyrittäisiin pitämään hetkiä porukalla lasten kanssa, joissa kyseltäisiin, onko lapsilla ollut kiusaamiskokemuksia ja mitä tunteita ne lapsissa aiheuttavat ja niistä voisi keskustella laittaen näin lapsia miettimään aihetta ja tuoden esimerkkejä, ettei mahdollista kiusaamista kokenut lapsi ole yksin asian kanssa, vaan koko porukalla on mahdollisuus ehkäistä ja puuttua kiusaamisiin.

Suunnitelma näyttää hyvältä. Toivottavasti kaikki varhaiskasvattajat tulkitsevat sen samalla tavalla.

Eri hoitajat ovat eri mieltä tilanteista, mitkä saattavat aiheuttaa lapselle ikäviä syrjimisen ja ulkopuolisuuden tunteita. Tärkeää hoitajien tiedostaa miten itse ajattelevat koska se myös välittyy lapsiin. Kaikenlaisen ulkopuolelle jättämisen ja kiusaamisen nollatoleranssi ja kaikki hoitajat puuttuvat tilanteisiin napakasti.

Toivoisin suunnitelmaan myös konkretiaa, miten esim. tunnetaitoja vahvistetaan päivähoidossa ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamista.

Oman kuulemani mukaan aika kivasti on mennyt. Toistuvasta kiusaamisesta en ole kuullut mikä olisi se oikeasti paha asia. Ihmisen tulee oppiakin kestämään jonkin verran konfliktia ja kiusaamistakin mutta jos se kohdistuu aina samaan ihmiseen, se on vääryys, joka on oikaistava.

Aktiivinen ote tärkeää. Tämä on erittäin tärkeää ja jokaisen aikuisen huomioitavaa. Toivottavasti rahoitusta riittää koulutukseen, jotta aikuiset pystyvät niin tunnistamaan kiusaamistilanteita, kuin puuttumaan niitä oikealla tavalla. Kiusaaminen on erittäin vakavaa ja jättää syvät haavat - tiedän kokemuksesta, kun olin henkisen kiusauksen kohteena 8 vuotta peruskouluaikana - ja opettajan välittämättä tai puuttumatta tilanteeseen. Osittain varmaan osaamattomuuttaan tällaisen tilanteen edessä.

Hieman jää sellainen kuva, että suunnitelma on tehty, koska se on pakko tehdä. Oleellista olisi mielestäni varmistaa jollain se, että näitä asioita käytäisiin vanhempienkin kanssa joskus läpi.

Suunnitelma oli hyvä yksinkertaisuudessaan. Mielestäni siihen voisi lisätä keinot tai tietoa mitä sitten tapahtuu, jos kiusaamista ei saada loppumaan. Kiusaamista seurataan, hyvä, mutta mitä jos se ei lopu? Voisi olla maininta, että aina esim. syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa kerrotaan kiusaamisen ehkäisystä ja mitä vanhemman kuuluu tehdä, kun oma lapsi kertoo omasta tai toisen kiusaamisesta. Miten vanhempi toimii, että omasta lapsesta ei tule kiusaajaa?

Hyvä, että alussa oli teoriaosuus kiusaamisesta sekä kiusaamisen eri kategoriat, sillä kaikki vanhemmat eivät varmasti itsekään tunnista mikä on kiusaamista ja mikä ei.

Ei ole onneksi kokemusta asiasta ja siitä millä mallilla asia on Laukaassa

Tällä on mahdollisesti aikuisikäänkin pitkäkantoisia seurauksia. Äärimmäisen tärkeää, että asia otetaan vakavasti käsittelyyn. Hienoa!

Kiusaajan perheelle tieto, mutta myös kiusatun vanhempien huomioiminen. Vanhempien mielipiteiden kuuntelu. Oikeudenmukaisuus. Hoitajien toimesta lapsen laiminlyönti on myös kiusaamista lasta kohtaan. Tällaisiin varsinkin pitäisi puuttua välittömästi. Perhe otettava vakavasti.

Henkiseksi kiusaamiseksi oli listattu ulkonäön kommentointi. Tämä on mielestäni asia joka voi myös olla puhdasta mielenkiintoa, jos jollain on jotain erilaista, vaikka hammasraudat tai silmälasit. Silloin asian normalisointi ja faktojen kertominen on tarpeellista.

Vaikutti oikein hyvältä suunnitelmalta. Hienoa, että kiusaamisen ehkäisyyn panostetaan. Haluaisin ehdottaa harkittavaksi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn erittäin laadukasta THL:n julkaisemaa materiaalia Tunne- ja turvataitoja lapsille - Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali (Lajunen, Kaija; Andell, Minna; Ylenius-Lehtonen, Mirja). Oppimateriaalin avulla lapset oppivat tunnetaitoja ja lisäksi, miten itse voi toimia niin, ettei joudu kiusatuksi tai mitä voi tehdä kiusaamistilanteissa. Materiaalissa opetellaan suojelemaan itseä kaikenlaiselta häirinnältä. Vanhempana toivoisin tällaista kasvatusta omille lapsilleni.

Suunnitelmassa kiusaamismuotojen käsitteet on avattu selkeästi. Hyvä infopaketti vanhemmille ja toimii työkaluna varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Todella hieno, kattava ja selkeä suunnitelma, toteutettuna toimii varmasti hyvin.

Iästä riippuen tehdään lapset tietoiseksi siitä, miten vakavat seuraukset kiusaamisella on myös kiusaajalle itselleen.

Leikkien kautta opettaa esim. ettei ketään saa kiusata. Puhutaan kiusaamisesta. Kiusaaminen käytäisiin läpi aikuisen kanssa.

Tätä tarvitaan ja aika voimakkaasti vielä. Kiva koulu hanke peittää alleen TOSI Paljon kiusaamista. Liikaa kuvitellaan että sen myötä kiusaaminen on loppunut tai vähentynyt.

Henkilökuntaa tarpeeksi, että jokainen lapsi tulee tasavertaisesti huomioiduksi. Toiset tietenkin tarvitsevat enemmän huomiota kuin toiset, mutta myös hiljaiset ja vetäytyvät lapset tarvitsevat huomiota ja kuuntelijaa sekä rohkaisijaa leikkiin mukaan. "Ulkopuolelle" jäävät lapset joutuvat ehkä helpommin myös kiusatuiksi.

Kiusaaminen tulee ottaa huomioon ajoissa eikä liian myöhään. Ja sitä tapahduttua siihen pitää puuttua heti.

Mitä vanhemmille tiedotetaan lapsen päivästä. Toivoisin enemmän palautetta / terveisiä lapsen sosiaalisesta kanssakäymisestä kavereiden kanssa päivän aikana. Miten on mennyt, miten ottaa kavereita huomioon. Onko ollut konflikteja yms. Mitä lapsi voi kokea kiusaamisena / kurjana ja mikä voi mietityttää pientä vielä illallakin. Tärkeää ei niinkään ole se, onko syönyt 5 vai 6 lusikallista ruokaa

 

Sähköpostikommentti:

Mielestäni suunnitelma oli helppolukuinen ja tosi selkeä. On hyvä, että se ei ole kovin monisivuinen. Vain pari kommentoitavaa asiaa tuli mieleeni.

Tuota tavaroiden ottamista fyysisen kiusaamisen muotona hieman mietin, koska mielestäni se ei ihan pienillä lapsilla ole kiusaamisen muoto vaan ikävaiheeseen kuuluvaa, ettei vielä ymmärretä ettei tavaroita voi ottaa toisen kädestä ja näin ollen mielestäni usein tahatonta. Tokihan isommilla lapsilla sitä voidaan pitää kiusaamisen muotona.

Toiseksi mietin, että suunnitelmassa voisi mainita missä kiusaamiseen puuttuminen ja seuranta -lomakkeita säilytetään ja arkistoidaanko ne.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä