Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Esiopetuksessa vahvistetaan pohjaa lasten matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja matematiikan oppimiselle. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arjessa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. Opetus luo mahdollisuuksia luvun, muutoksen ja ajan käsitteiden sekä tason ja avaruuden hahmottamisen ja mittaamistaitojen kehittymiselle. Opetuksen tavoitteena on tarjota oivaltamisen ja oppimisen iloa matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille.

Matematiikan tavoitteita
kts. jäljempänä

Opetuksessa havainnoidaan luontoa. Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä tuetaan tarjoamalla lapsille kokemuksia luonnossa liikkumisesta sekä sen tutkimisesta. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknologiaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja.

Tavoitteet:

- käydä säännöllisesti viikottain metsäretkillä mm. tutussa Lintumetsässä ja Kimpisen urheilukentän metsässä - havainnoida vuodenaikojen aiheuttamia muutoksia ympäristössä mm. valokuvaamalla tutun koivun äärellä ryhmäkuva kerran kuukaudessa

- Retkeillen kaupungin urbaanimpiinkin puoliin tutustumista

Arviointi: Syksy

-Metsäretket onnistuneet melko säännöllisesti
-Vierailtu myös Anne Kuhasen kanssa kahteen kertaan Montun/Lepolan metsissä
-Opittu metsäretkillä oikeanlaisen pukeutumisen merkitystä ja eväiden kätevää syömistä kylmälläkin ilmalla, sekä oman kehon lämmönsäätelyä liikunnan avulla


Opetuksessa tutustutaan tutkivaan työtapaan. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin yhdessä selityksiä. Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen tai mittausten pohjalta saatuja tietoja. Heitä rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja arjen ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja. Opetuksessa harjoitellaan dokumentointia eri välinein sekä esittämään tuloksia eri tavoin.

Tavoitteet:

- pedagogisen projektin toteuttaminen lasten ehdoilla

- Tutkimuksen toteuttaminen lasten kanssa. Tutkimuksen tekemisen ja tutkimisen tapoihin tutustuen.

- Etsiä tietoa ja opetella ja ideoida tiedon hankintaa

- Dokumentoida saatuja tietoja ja tuloksia eri tavoin - kuunnella ja antaa mahdollisuuksia tutkimiseen arjen ilmiöitä seuraamalla - etsiä yhdessä tutkimisen aiheita - kannustaa lapsia tekemään kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteitä

Arviointi:

Syksy

-Hämähäkki projekti, jossa hankittiin tietoa kirjaston kirjoista, netistä ja ympäristöstä
-Perehdyttiin hämähäkin ruumiin rakenteeseen ja katsottiin mielenkiintoinen video erilaisista seiteistä ja hämähäkkilajeista
- Piirrettiin ja askarreltiin hämähäkit
- keväällä hämähäkeille ommeltiin vielä omat seitit, jotta saatiin ne kotiin!

Kevät

Lumilinnaprojekti
- Kevät talvella innostuttiin lumesta tekemään muotteja ja iso lumilinna. Rakentelusta muodostui hieno yhteistyö, johon kaikki Muurahaislapset osallistuivat ja ilolla linna kesti kasassa jopa pariviikkoa!
- Lumimuottityöskentelyn lisäksi jäädytettiin koristeeksi jääkoristeita ja valmistettiin Muurahaisten lippu!
Ja ei kun leikkimään! Viikonloppuinakin se sai olla rauhassa ja ainut uhka linnan olemassaololle oli sää, joka sekin suosi viimeaikaisiin talviolosuhteisiin verrattuna mukavan pitkään!

Pahvilaatikkoprojekti
- Kauden aikana kehityimme pahvilaatikkoaskartelussa. Heti syksyllä saimme isoja fatboy-säkkityynylaatikoita, joihin tehtiin omia pesiä.
- Kevättalvella mukavan leikkipäivän kruunasi uusi pahvilaatikkosatsi, josta alkoikin innokas tuunaus saksilla ja kynillä, liiduilla, tusseilla. Syntyi hämmästyttävän nopeasti taloja ja autoja, joilla leikittiin kuukauden päivät! Projekti saatettiin loppuun "raivokkaalla ja mielekkäällä tuhoamistekniikalla"! Ja lopuksi siivottiin omat sotkut!
Projektissa kehittyi erityisesti kädenmotoriikka ja saksien erilainen, mutta turvallinen käyttö!

Mie ite-valokuvanäyttely projekti
-lapset oman ikätasonsa mukaan suunnittelivat omat kuvat
-toteutettiin rinnan koko talon kanssa, niin että kevätjuhlien aikaan koottiin kaikista lapsista kuvat salin seinälle. Eskaripojat laskivat ja tarkistivat täsmääkö kuvien ja kirjoilla olevien lasten lukumäärä ja tulokseksi saatiin 117 Tirikkalaista!

Matemaattiset taidot

Lapsia kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa tutustutaan matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisesti ja yhdessä toimien.

Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan erilaisissa arjen tilanteissa opettajan mallintamisen ja kielellistämisen avulla. Havaintoja harjoitellaan esittämään itse ja kuvien sekä erilaisten välineiden avulla. Toiminta suunnitellaan niin että siinä on paljon mahdollisuuksia luokitella, vertailla, asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia. Opetukseen kuuluu muistia kehittäviä leikkejä ja tehtäviä. Lapsia kannustetaan myös toimintaympäristöön liittyvien ongelmanratkaisutehtävien päättelyyn ja ratkaisujen etsimiseen.

Lukukäsitteen kehittymistä tuetaan monipuolisesti leikkien ja työskennellen. Lapsia innostetaan havainnoimaan lukumääriä ympäristöstä sekä liittämään ne lukusanaan ja numeromerkkeihin taitojensa mukaan. Lukumääriä vertaillaan ja tutkitaan lukumäärän muutosta käytännön esimerkkejä keksien. Erityisesti opetuksessa kiinnitetään huomiota lasten lukujonotaitojen ja nimeämisen kehittämiseen.

Erilaisilla harjoituksilla tuetaan lasten tason ja tilan hahmottamista. Lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan 2- ja 3-ulotteisuutta sekä opettelemaan sijainti- ja suhdekäsitteitä, kuten edessä, ylhäällä ja joka toinen, esimerkiksi liikuntaleikkien avulla. Lasten geometrisen ajattelun vahvistamiseksi heille järjestetään mahdollisuuksia rakenteluun, askarteluun ja muovailuun. Opettajan ohjauksessa lapset tutustuvat ympäristössä oleviin muotoihin ja harjoittelevat nimeämään niitä.

Esiopetuksessa kokeillaan mittaamista keholla ja eri välineillä. Opetuksessa harjoitellaan ajankäsitteitä, kuten joskus, eilen ja aamulla. Aikajärjestystä pohditaan yhdessä esimerkiksi vuorokaudenaikoja havainnoimalla.

Opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, pelejä ja tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Tavoitteet:

Matemaattisten käsitteiden vuosikello:

ELO-SYYSKUU:

Lukujono 0-9
* tunnistaminen, nimeäminen, tekeminen, lukumäärä vastaavuus 0-5(9)

LOKA-MARRASKUU:
*tunnistaminen, nimeäminen, tekeminen, lukumäärä vastaavuus (0)6-9
-mittaaminen (lämpötila)


JOULUKUU:

*lukujonon sujuvuus eteen ja taaksepäin
- mittaaminen (pituus ja paino)

Syksyn aikana
*Kauppaleikki, ravintolaleikki yms. jossa harjoitellaan myös 0-5 alueella rahasta takaisin antamista

Arviointi: Syksy
-Numeroiden tekemistä ja lukujonon hallintaa 0-9 alueella harjoiteltu onnistuneesti!
- Joulukalenteriin kaikki viskarit ja eskarit tekivät omat numeronsa tunnistettavasti ja suurella innolla
-Moni eskari oppi muistamaan numerojärjestyksen ja numeroiden tekemisen ilman mallia
-Numeroiden tekosuuntaa harjoittelimme onnistuneesti autoradoilla leikinomaisesti ja ipadeilla!
-Kauppaleikissä harjoittelimme yhdessä koululaisten kanssa 0-5 alueella rahan takaisin antamista
-melkein kaikkien kanssa mittasimme omat pituudet!
-lämpötilamittauksia emme ole vielä aloittaneet

-enemmän ja vähemmän harjoituksiakin jo tehty


TAMMIKUU:

*lukujonon, numeroiden, lukumäärien vahvistamista, pelejä yms.
* lukujen pilkkomista, vertailua enemmän-vähemmän

HELMIKUU:
*lisäämistä, vähentämistä (plus, miinus) yhtämonta

MAALISKUU:
* parillinen, pariton
* kymppiparit
HUHTIKUU-TOUKOKUU

* parittain laskeminen 2,4,6,8,10
* kellonajat

Kevät

- kauppaleikkiä jatkoimme 0-10 lukualueella innostuneesti useamman viikon ( yhteen- ja vähennyslaskua arjessa, kymppipareja)
- kymppipareja opettelimme mm. muistipelin avulla niiden kanssa, joille se hahmottumassa
- pariton/parillinen arjessa mm. parijonotilanteissa
- kellonaikoja arjessa
- pituuksien vertailua ja kasvun ihmettelyä talven ja kevään pituusmittauksissa
- koulun matikkatunneilla pituuksien mittausta ja geometrisiä muotoja, peilausta yms.
- numeroiden vihkoon tekemistä


Ympäristönäkökulma

Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdollisuuden tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä havainnoidaan eri aistein sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita. Havainnoista keskustellaan ja havaintotietoa harjoitellaan luokittelemaan. Samalla opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyttöä ja päätelmien tekemistä sekä pohditaan syy-seuraus suhteita. Lasten luonnontuntemusta hyödynnetään opetuksessa. Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hankintaa hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista asioista. Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä.

Tavoitteet:

- Säännölliset metsäretket tuovat mahdollisuuden luonnonilmiöiden tutkimiselle luonnollisessa ympäristössä

- Retkillä opetellaan luontoa kunnioittavaa käytöstä, huolehditaan luonnosta ja ympäristöstä. - Retkillä aina mukana tutkimisvälineistä vähintään alusta jolle kerätä tutkittavaa sekä luupit - Viedään matematiikan osa-alueiden esim. lukumäärien, luokittelu, vertailu toteuttamista metsään -Lasten ottaminen mukaan Tirikan kestävän kehityksen suunnitelman tekoon.

Arviointi:


- numeroiden tekoa luonnon materiaaleilla pari- ja ryhmätehtävinä, enemmän-vähemmän tehtäviä yms. toteutettu metsässä
- luontoaiheisia yhteisleikkejä (esim. Sii sii siili) säännöllisesti ison koivun juurella metsäretkelle mennessä, valokuvaus joka kuukausi toteutui ja siitä hieno vuodenaikakollaasi muistoksi
- Jokamiehen oikeuksiin tutustuttiin liikunnallisella luontopolulla

-Saimaan norppaan tutustuttu Kaarina Tiaisen johdolla, josta innostuttiin myös suunnittelemaan ja ompelemaan ikiomat norpat tai kuutit. Seurattiin myös norppaliveä!

Teknologia

Lasten kanssa havainnoidaan ja pohditaan arjessa esiintyviä teknologisia ratkaisuja ja niiden ominaisuuksia ja toimivuutta. Opetuksessa tuodaan esille, että teknologia on ihmisen luovan toiminnan aikaansaamaa. Lapset tutustuvat teknologiaan keksimällä, askartelemalla ja rakentamalla itse erilaisia rakenteita ja ratkaisuja eri materiaaleja hyödyntäen. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Opetuksessa voidaan hyödyntää oppimisympäristöjen välineiden lisäksi esimerkiksi lasten omia leikkikaluja ja miettiä niiden toimintaperiaatteita.

Tavoitteet: - kunnioittaa eli antaa tilaa ja mahdollisuuksia säilyttää lasten hienoja rakenteluja - antaa huomiota uusille luoville ratkaisuille ja kannustaa toisia vastaavanlaisiin tuotoksiin

Arviointi:

- rakentelut kunniaan
- lapset leikkineet paljon legoilla ja omien legojen tuonti pk:iin sallittu!
- Lego-friends legoja hankittiin iso satsi keväällä
- pojat mm. innokkaita piirtäjiä, joissa teknisiä aiheita-> laminoitu teknisiä elementtejä sisältäviä pelilautoja!
- kierrätysmateriaaleja säästetään askarteluja varten säännöllisesti (mm. maitopurkkeja, vessapaperirullia, jätskitikkuja yms.)