Kielen rikas maailma

Kielen rikas maailma

Kielen rikas maailma

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin. Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen. Lasten kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Opetus ja oppimisympäristöt suunnitellaan niin, että niissä on lapsille runsaasti mahdollisuuksia havainnoida, tutkia ja kokeilla puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä laajentaa sanavarastoaan. Opetuskielen lisäksi esiopetuksessa havainnoidaan muita kieliä. On tärkeää, että lapset, joiden äidinkieli on muu kuin esiopetuksen kieli, saavat vahvan tuen opetuskielen taidon kehittymiselle ja samalla kokemuksen, että heidän kotona puhumansa kieli on tärkeä ja arvokas.

Kielelliset taidot

Lasten suomen/ ruotsin/ saamen/ viittomakielen taidon kehittymistä tuetaan monipuolisesti esiopetuksen aikana.

Opetus tarjoaa lapsille mahdollisuuksia harjoitella kuuntelemista ja puhumista erilaisissa tilanteissa. Heitä ohjataan kertomaan ja keskustelemaan sekä eläytymään, ymmärtämään ja muistamaan kuulemaansa. Sanojen merkityksiä pohditaan yhdessä ja sanoilla leikitellään. Yhteisissä keskusteluissa lapset kehittävät taitojaan kysyä, päätellä ja arvioida kuulemaansa. Lapsia innostetaan tarinoiden tekemiseen ja taitoa harjoitellaan esimerkiksi saduttamalla tai digitarinoita tekemällä.

Tavoitteet:

- Keskusteluille ja toisen kuuntelulle annetaan aikaa ja mahdollisuuksia *pienryhmässä *aamupiireissä *ruokaillessa

- ruokailussa, apulainen kertoo päivän ruoan ->tavoitteena tottua kertomaan kuuluvalla äänellä toisille

- kiinnitetään huomiota esim. ruokailussa etenkin TOISEN KUUNTELUN TÄRKEYTEEN! Jos kuuntelet toista, tulet itsekin paremmin kuulluksi – samalla ruoka/työskentelyrauha paranee.

- Kuullun ymmärtämistehtäviä - Sadunkuunteluhetki päivittäin, jolloin paljon myös keskustelua ja toisen kuuntelua - Lisäämme kirjastokäyntejä

- Sadutusta ja lasten omien oivallusten ja ajatusten kirjaaminen ylös

- Muurahaisten omat uutislähetykset vireille uudelleen..

Arviointi:

Syksy

Avoin kaikkien mielipiteitä & ajatuksia kuunteleva ilmapiiri yhteisissä hetkissä erilaisissakin kokoonpanoissa on onnistunut. Kaikki lapset ovat rohkaistuneet kertomaan asioitaan ja juttelemaan niin aikuisten johdolla kuin lasten keskinäisissä tilanteissakin.

Ruokailuissa on kiinnitetty paljon huomiota ruokapöytäkeskusteluihin; seuraillaan ja opetellaan tarkkailemaan oman äänen voimakkuutta ja puheenvuorojen jakautumista niin, että kaikki tulisivat kuulluiksi. Opeteltu kuuntelemaan toisten puheenvuoroja.

Joulukuussa joulukalenterista saimme joka päivä uuden aakkosen, joihin teimme pikaisen tutustumisen. Lisäksi lapset innostuivat ihan todella saduttelemaan ja loruilemaan päivän kirjaimella. Loppukuuta kohti ujommat ja hiljaisemmatkin alkoivat saada ajatuksesta kiinni ja rohkaistuivat mukaan.

Sadutusta ja omien tarinoiden ylöskirjaamista tuli myös opiskelijan yhteistyötaitoihin liittyvässä projektiluontoisessa tehtävässäkin, jossa pienissä porukoissa aiheeseen perehdyttyä kerrottiin yhdessä satua ystävyydestä.

Kevät

Pedanettia tehtiin tutuksi perheille kirjaamalla ja kuvaamalla kevättalven suunnitelmia ja toteutuneita tapahtumia lasten työstämänä.


Lapsille luetaan erilaisia tekstejä ja niistä keskustellaan yhdessä. Tämä auttaa lapsia ymmärtämään lukemisen merkitystä. Opettajan mallintamisen ja erilaisten harjoitusten avulla lapset saavat kokemuksia siitä, miten puheen voi muuttaa kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen puheeksi. Kirjoitettua ja puhuttua kieltä tutkitaan yhdessä. Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin.

Tavoitteet:

Kielenkehityksen vuosikello:

Elo-syyskuu:
- tutustuminen oman nimen kirjaimiin
- kirjaimiin ja numeroihin tutustumista ja niiden erottamista toisistaan

Loka-marraskuu:
- sanojen pilkkomista tavuihin, kirjaimiin/äänteisiin
- sanojen pituuksien vertaamista
- alkuäänteet

Joulukuu:
- kirjaimet/alkuäänteet ja kirjainten luova ideointi erilaisilla tavoilla joulukalenterin muodossa

Tammi-toukokuu:
- tavuttaminen, kirjainten tekeminen, alkuäänteet
- sanoilla leikittely
- yhdyssanoihin tutustuminen
- sadutus & omat tarinat eri muodoissa

- Muurahaisten aapisen työstäminen jossain vaiheessa vuotta

Arviointi:
Syksy


-Muurahaisten aapinen syntyi napakasti joulukalenterin myötä; päivittäin melkein runoiltiin kirjaimella alkavia tarinoita tai runoiltiin riimeillä; lapset jaksoivat myös innokkaasti tuottaa kirjaimia palikoilla, magneeteilla yms. jotka päivän päätteeksi kuvattiin ja lopputulos on nähtävillä jokaisen lapsen eskarivihkossa tai viskarin kansiossa
Kirjaimien työstämistä jatketaan sitten vuoden vaihteen jälkeen harjoittelemalla kirjaimen tekemistä vihkoon ja kirjoitussuuntiin perehtymistä! Samalla voidaan yhdessä muistella hauskoja kirjaintarinoita...
-Äänteiden tunnistamista ja kirjaimeen yhdistämistä tullut harjoitelluksi joulukalenterin tiimoilta paljon ja moni eskari oivaltanut äänteiden idean!

Kevät

- Vuoden alusta valmistuneet "aapiset" otettiin kynänkäytön harjoituksiin; kynäote, oikeat kirjoitussuunnat ja toimiminen itsekseen omaan tekemiseen keskittyen ryhmässä. Hyvää harjoitusta paikallaan olemisen, pitkä kestoisemman tekemisen ja työrauhankin suhteen!

- tekstejä kirjoitettu kortteihin, kutsuihin jne.

- Ekapeliä pelattu(äänteitä, tavuja, sanojen ja lauseiden muodostamista kukin taitojensa mukaan)

- tavuttamisen tarkkuutta harjoiteltu joidenkin kanssa myös sanaketjulla, jossa uusi sana keksitään edellisen sanan lopputavulla alkavaksi (esim. napa-pari-risa-saparo-roteva)

- Kummi3 jatkettiin loppuun keväällä, niiden kanssa joilta se sujui!


Lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan järjestämällä heille mahdollisuuksia leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Lapsia innostetaan yhdessä ja omatoimisesti tunnistamaan ja tuottamaan eri tavoin kirjaimia, sanoja ja tekstejä taitojensa ja mielenkiintonsa mukaisesti heille mielekkäissä asiayhteyksissä.

Opetuksessa käytetään monipuolisesti lastenkirjallisuutta. Lapsia rohkaistaan tutkimaan ja lukemaan oman taitonsa mukaisesti erilaisia tekstejä sekä kertomaan ja ilmaisemaan eri tavoin kuulemastaan tai lukemastaan.

Erilaisten leikkien ja harjoitusten avulla tuetaan lasten hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä heidän kykyään hahmottaa tilaa ja suuntia. Lapsia ohjataan tarkoituksenmukaiseen kynäotteeseen ja näppäimistöjen käyttöön.

Tavoitteet:

- lapset tuottavat ja kirjoittavat aina mahdollisimman paljon itse tekstejä ja sanoja esim. leikeissä tai juhlissa tarvittaviin kyltteihin tms. tai seinäjulisteisiin yms. - koodausmenetelmien käyttöä suuntien hahmottamisessa - vaihtelevat ja monipuoliset tavat ja välineet ja materiaalit tuottaa ja harjoitella kirjaimia; hiekka, lumi, isot paperit & paksut tussit, perinteiset kynä & paperi, kirjainten ompelu-työt, muovailuvaha, kehonkäyttö kirjainten muodostamissa...jne

Esiopetuksessa tuetaan lasten kielellisiä valmiuksia havainnoimalla eri kieliä yhdessä lasten kanssa. Erityisesti tarkastellaan lapsiryhmässä ja lähiympäristössä puhuttuja kieliä. Näin tuetaan lasten kielitietoisuuden ja oman kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Samalla lapsia autetaan havaitsemaan ympäröivän maailman kielellinen ja kulttuurinen rikkaus ja kiinnostavuus. Opetuksessa voidaan käyttää esimerkiksi erikielisiä lauluja, leikkejä ja viittomia.

Tavoitteet:

- Tutustutaan luontevasti ryhmän lasten käyttämiin kieliin, (esim. ruotsin kieleen) niin, että se tuntuu itse lapsesta hyvältä ja luontevalta.

Arviointi:
Syksy

-Eri kielitaustaisten ihmisten vierailut tuoneet luontevasti esiin eri kieliä. Englannin kieltä mm. laskettu ja pieniä kohteliaisuuksia kuuluu ryhmässä aina silloin tällöin vierailla kielillä!

Kevät

- kevätjuhlassa eskarityttö lauloi englanninkielisen laulun( harjoitteluvaiheessa kuulimme venäjänkielistä laulua lapsen oman äidinkielen mukaan, joka omasta toiveesta muuttui ennen h-hetkeä).

- muistipeliä englanninkielisillä sanoilla kokeiltu innokkaiden kanssa