Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanke

Hankkeen tavoitteena on:

  • Lisätä perheiden yhteistä liikkumista sekä lasten ja vanhempien osallistamista
  • Lisätä varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja sitä kautta perheiden fyysistä aktiivisuutta liikuntasuositusten mukaiseksi ja tuoda liikunnallisen elämäntavan omaksuminen osaksi perheiden arkea
  • Lisätä vanhempien tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden merkityksestä lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle
  • Lisätä perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää perheiden eriarvoisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia mm. perheliikuntailtojen ja erilaisten liikuntakokeilujen avulla
  • Lisätä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken
  • Edistää lasten ja perheiden omatoimista arkiliikuntaa
  • Kehittää varhaiskasvatuksen yksikköjen toimintakulttuureja fyysisesti aktiivisiksi ja liikunnallisiksi henkilöstön koulutusten ja perehdytysten avulla erityisesti huomioiden vähän liikkuvat ja syrjäytymisuhan alla olevat lapset
  • Kiinnittää huomiota varhaiskasvatusikäisten tyttöjen fyysisen aktiivisuuden määrään ja lisätä toimenpiteitä tyttöjen liikkumisen lisäämiseksi


Hankkeesta vastaa liikuntakoordinaattori Tuuli Juurikorpi.