Varhaiserityiskasvatus

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuen kolmiportaisuus

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa kolmiportainen tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa on kirjattu Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 sekä Esiopetuksen opetussuunnitelmaan 2015.

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla, in-kluusion periaatteiden mukaisesti. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään lapsen omassa tutussa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä, lapsen varhaiskasvatusajan puitteissa, osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapselle sopivaksi, lapsen kiinnostuksen kohteen ja tuen tarpeen huomioiden. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhtei-söllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Päivittäistä kasvatusta ja opetusta yksilöllistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Lapsen myönteistä minäkuvaa vahvistetaan kannustamalla, osallistamalla ja anta-malla onnistumisen kokemuksia. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Lapsen ajatusten ja toiveiden selvittäminen on kuuntelemista, katselemista ja havainnointia. Varhaiskasvattajilta edellytetään aktiivisuutta vuorovaikutuksessa ja pedagogista sensitiivisyyttä niin, että lapsi kokee olevansa tärkeä ja tulevansa ymmärretyksi. Lapselle annetaan mahdollisuus esittää omat käsityksensä vahvuuksistaan sekä asioista, joita hän haluaa oppia tai joihin tarvitsee aikuisen tukea. Lapsen ajatuksia selvitettäessä huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Mikäli lapsi on hyvin pieni tai ei muuten kykene esittämään ajatuksiaan ja toiveitaan suullisesti, niitä voidaan selvittää myös välillisesti; kuulemalla ja keräämällä tietoa esim. lapsen läheisiltä ihmisiltä, havainnoimalla lapsen leikkejä ja toimintoja. Oikea-aikainen kehityksen ja oppimisen tukeminen sijoittuu lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle.

≡ Sisältö

Sivut: