Varhaiserityiskasvatus

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa on käytössä tuen kolmiportaisuus

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa kolmiportainen tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen ja siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa on kirjattu Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla, inkluusion periaatteiden mukaisesti. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään lapsen omassa tutussa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä, lapsen varhaiskasvatusajan puitteissa, osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapselle sopivaksi, lapsen kiinnostuksen kohteen ja tuen tarpeen huomioiden. Kehityksen ja oppimisen tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. Päivittäistä kasvatusta ja opetusta yksilöllistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat toimivat yhteistyössä ryhmän kasvattajien ja avustajien kanssa mahdollistaen lapselle tuen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat suunnittelet ja toteuttavat ohjattua pienryhmätoimintaa sekä yksilöllisiä tehtäviä yhdessä ryhmän kasvattajien kanssa. Erityisopettajan työskentely lapsen kanssa kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, oppimissuunnitelmaan tai hojksiin. Lappeenrannan varhaiskasvatuksen puheterapeutti on mukana tukemassa yhdessä kasvattajien kanssa lapsen kielen ja puheen kehitystä. Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat toimivat erityisopettajien työparina mallintaen lasta tukevia toimintatapoja ja käytänteitä.

Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä lapsen kehitystä tukevien ja tutkivien tahojen kanssa. Esioppilaiden kohdalla yhteistyötä tehdään tiivisti myös perusopetuksen laaja-alaisten erityisopettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Lapsen myönteistä minäkuvaa vahvistetaan kannustamalla, osallistamalla ja antamalla onnistumisen kokemuksia. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Lapsen ajatusten ja toiveiden selvittäminen on kuuntelemista, katselemista ja havainnointia. Varhaiskasvattajilta edellytetään aktiivisuutta vuorovaikutuksessa ja pedagogista sensitiivisyyttä niin, että lapsi kokee olevansa tärkeä ja tulevansa ymmärretyksi. Lapselle annetaan mahdollisuus esittää omat käsityksensä vahvuuksistaan sekä asioista, joita hän haluaa oppia tai joihin tarvitsee aikuisen tukea. Lapsen ajatuksia selvitettäessä huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Mikäli lapsi on hyvin pieni tai ei muuten kykene esittämään ajatuksiaan ja toiveitaan suullisesti, niitä voidaan selvittää myös välillisesti; kuulemalla ja keräämällä tietoa esim. lapsen läheisiltä ihmisiltä, havainnoimalla lapsen leikkejä ja toimintoja. Oikea-aikainen kehityksen ja oppimisen tukeminen sijoittuu lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle.
  

≡ Sisältö

Sivut:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä