Kehittämishankkeet ja toimintamallit

Tälle sivulle on koottu kehittämishankkeitamme ja toimintamallejamme

Tähän on koottu hankkeet ja toimintamallit, joita hallinnoimme itse. Varhaiskasvatuksessa on meneillään myös monta muiden toimijoiden hallinnoimaa hanketta, joissa olemme mukana eri tavoin, esimerkiksi kehittämässä varhaiskasvatusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai osallistumalla jonkun toisen toimijan organisoimaan koulutukseen.

Lukutaito lentoon -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla edistetään lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa. Rahoituksella palkataan lukukoordinaattori, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä vahvistavia toimienpiteitä, esimerkiksi oppimisympäristöjen muokkaamista ja toiminnallisuuden lisäämistä kielellisten taitojen kehittämiseksi.

Hanke alkaa 2.1.2021 ja päättyy 31.7.2022.

Koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa -hanke

Sammonlahden alueen esiopetusryhmät ovat mukana OPH:n koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa -hankkeessa. Valtionavustusta on saatu esioppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen sekä esioppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Tavoitteena on lapsen lähikouluperiaatteen vahvistaminen ja lapsen opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömän ja riittävän varhaiseen tuen vahvistaminen lisäämällä osaamista esiopetusryhmiin.

Esiopetukseen on palkattu resurssiopettaja, jolla on erityisosaamista liittyen maahanmuuttajataustaisiin perheisiin. Resurssiopettaja toimii yhteisopettajuudessa varhaiskasvatuksen opettajan kanssa ja mahdollistaa lapsen tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen osallistumisen opetukseen. Lisäksi esiopetukseen on palkattu toimintaterapeutti, joka tukee lasta arjen eri tilanteissa ja pienryhmissä erilaisia menetelmiä käyttäen. Toimintaterapeutti toimii samanaikaisesti varhaiskasvatuksen opettajan kanssa, jolloin hän vapauttaa opettajaa työskentelemään tuen tarpeisten lasten kanssa.

Hanke päättyy 31.12.2020.

Positiivisen diskriminaation edistäminen -hanke

OPH:n Positiivisen diskriminaation edistäminen -hankkeen rahoituksella on Snellmanin ja Voisalmen päiväkoteihin palkattu yhteinen taidekasvattaja.

Taidekasvattajan tehtävänä on

 • mahdollistaa toiminnan eriyttäminen ja monipuolistaminen
 • rikastaa ja laajentaa varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä
 • tehdä aktiivisesti yhteistyötä kaupungin taidelaitosten ja muiden kulttuurilaitosten ja liikuntatoimen toimijoiden kanssa
 • lasten monipuolisen taiteellisen ilmaisun ja osaamisen kehittäminen
 • eri taiteenalojen näkyväksi tuominen lapsille
 • edistää lasten osallisuutta ja tasa-arvoa, erityisesti tukea tarvitsevien lasten osalta
 • tarjota onnistumisen kokemuksia
 • toteuttaa erilaisia taideprojekteja lasten kanssa

Taidekasvattaja on aloittanut lapsiin tutustumisen ja samalla kartoittaa heidän kiinnostuksen kohteitaan. Niiden pohjalta taidekasvattaja lähtee yhdessä lasten kanssa toteuttamaan erilaisia taideprojekteja huomioiden jokaisen lapsen yksilönä.

Hankkeen rahoitusta käytetään lisäksi toimintaterapeutin palkkaamiseen sekä perhepäivähoidon PedaSens-kehittämistoimintaan.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -hanke

OPH:n myöntämän Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen -hankkeen rahoituksen avulla tullaan kehittämään avointen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen joustavaa ja tehokasta käyttöä sekä vahvistamaan pedagogista osaamista tässä ympäristössä toimimiseen. Hanke on vasta aluillaan ja tavoitteet sekä toimintamenetelmät tarkentuvat myöhemmin.

Lisää tietoa hankkeesta myös hankkeen omalla Pedanet-sivulla: https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/innolla-hanke

Kielipainotushanke LEAP for five-year-olds (Language Enrichment Advance Program)

Kielipainotushankkeen avulla tuetaan kielitietoisuuden kasvua ja kansainvälisyyskasvatusta. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta. Hankkeessa halutaan hyödyntää 5-vuotiaiden lasten kielellisen herkkyyskauden mahdollisuuksia. Pilottiryhmille järjestetään ohjattuja leikinomaisia kielisuihkuja yhteistyössä perusopetuksen englannin opettajien kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta kielikasvatuksen ja kielirikasteisen toiminnan avuksi sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Tavoitteena on, että lapset innostuvat kielen oppimisesta ja opiskelusta, tottuvat kuuntelemaan ja ymmärtämään selkeää englanninkielistä puhetta, joka liittyy arkipäivän tilanteisiin, rohkaistuvat käyttämään alkavaa englanninkielen taitoaan, tutustuvat vieraisiin (etenkin englanninkielisten maiden) kulttuureihin.

Ihmeelliset vuodet -koulutus

Ihmeelliset vuodet on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster-Strattonin kehittämä ryhmänhallinnan menetelmäkoulutus 3-12 -vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, vanhemmille ja 3-12 v lapsille. Ohjelman tavoitteena on lasten käytöksen ongelmien vähentäminen sekä sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn lisääminen kotona, päiväkodissa ja koulussa. Sen avulla edistetään vanhempien ja ammattikasvattajien myönteisen kasvatuksen keinoja ja autetaan kasvattajia käsittelemään lasten käytöksen ongelmia. Tavoitteena on parantaa vanhemman tai ammattikasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta. menetelmä perustuu myönteisen käytöksen vahvistamiseen ja negatiivisen käytöksen sammuttamiseen.

LAPE-hankkeen rahoittaman koulutuksen saaneet henkilöt kouluttavat varhaiskasvatuksen työntekijöitä omissa organisaatioissaan. Koulutukset Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa alkoivat tammikuussa 2019.

UNIORI Lappeenranta Junior University

UNIORI Lappeenranta Junior University on Lappeenrannan kaupungin ja LUT Universityn yhteistyönä kehittämä toimintamalli, joka tulee olemaan osana kaupungin opetusohjelmaa. Toimintamallista osallisiksi pääsevät kaikki ikäluokat eskarilaisista lukiolaisiin.

Toiminta alkoi eskarilaisten osalta Sammontalon päiväkodin Skinnarilan toimintayksikön esiopetuksessa syksyllä 2018. Muut eskarilaiset tulevat mukaan vuoden 2019 aikana. Eskarilaiset tutustuvat kiertotalouteen, energian käyttöön ja vesiteemaan.

Lisää aiheesta Lappeenrannan asukaslehdessä 2018:3

https://issuu.com/nitroid/docs/lpr_asukaslehti_3_2018_issuu?e=24861979/63553002

Lisää tietoa hankkeesta myös hankkeen omalla Pedanet-sivulla: https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/lju2

Lisätietoja:

Laura Jouhkimo

koordinaattori


Riikka Jaala-Pesu

Esiopettaja Skinnarilan esiopetus

 

Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanke

Vipinää ja kipinää -perheliikuntahanke on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä tuella toteutettava liikunnallista elämäntapaa edistävä kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on
 • Lisätä perheiden yhteistä liikkumista sekä lasten ja vanhempien osallistamista
 • Lisätä varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja sitä kautta perheiden fyysistä aktiivisuutta liikuntasuositusten mukaiseksi ja tuoda liikunnallisen elämäntavan omaksuminen osaksi perheiden arkea
 • Lisätä vanhempien tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden merkityksestä lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle
 • Lisätä perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää perheiden eriarvoisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia mm. perheliikuntailtojen ja erilaisten liikuntakokeilujen avulla
 • Lisätä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken
 • Edistää lasten ja perheiden omatoimista arkiliikuntaa
 • Kehittää varhaiskasvatuksen yksikköjen toimintakulttuureja fyysisesti aktiivisiksi ja liikunnallisiksi henkilöstön koulutusten ja perehdytysten avulla erityisesti huomioiden vähän liikkuvat ja syrjäytymisuhan alla olevat lapset
 • Kiinnittää huomiota varhaiskasvatusikäisten tyttöjen fyysisen aktiivisuuden määrään ja lisätä toimenpiteitä tyttöjen liikkumisen lisäämiseksi

Hankkeesta vastaa liikuntakoordinaattori Jenna Backman.

Lisää tietoa hankkeesta ja materiaalia on hankkeen omalla Pedanet-sivulla: Vipinää ja kipinää - perheliikuntahanke.

Esikko-projekti

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä jaetaan kaikille 2 vuotta tai sitä nuoremman lapsen perheelle nk. Esikko-lomake kotiin täytettäväksi. Tämän lomakkeen kautta saadaan tärkeää tietoa lapsen esikielellisen kommunikaation ja kielen kehityksestä. Puheen ja kielen kehityksen varhaisella tukemisella on todettu olevan pitkäkantoiset vaikutukset mm. myöhemmin lukemaan oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa tuetaan vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehitystä sekä leikkitaitoja, jotka kaikki ovat merkityksellisiä. Kieli on oppimisen ja vaikuttamisen väline.

Perheiltä toivotaan aktiivista lomakkeiden takaisin palauttamista kirjeessä olevien ohjeiden mukaan.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen puheterapeutti Riikka Kauranen.

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin kehittäminen

Varhaiskasvatuksen yhtenä strategisena tavoitteena on ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin aikaansaaminen. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttaminen ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi edistää tätä tavoitetta. Tavoitteena on resurssien puitteissa järjestää ratkaisukeskeisyys-koulutusta vuorollaan kaikille varhaiskasvattajille. Koulutusta järjestetään sekä suppeampana että laajempana kokonaisuutena. Koulutuksen on vuoden 2018 loppuun mennessä käynyt yhteensä noin 300 varhaiskasvatuksen työntekijää.

Koulutuksen avulla pyritään edistämään lasten keskinäistä myönteistä vuorovaikutusta ja edelleen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään lapsen aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Tavoitteena on aikaansaada monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä