Oppilasarviointi

Oppilasarviointi

OPPILASARVIOINTI

Opintojen aikana tapahtuvassa arvioinnissa keskeistä on oppilaan ohjaaminen ja kannustaminen opiskelussa. Tavoitteena on kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

1. - 6.lk

Oppilaat ja opettajat arvioivat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella edistymistä erillisen arviointikirjan pohjalta. Vähintään kerran lukuvuodessa käytävissä yhteisissä arviointikeskusteluissa käytetään pohjana ko. arviointikirjaa. Lukuvuoden päättyessä kaikille annetaan lukuvuositodistus, 6.luokkalaiset saavat jouluna myös lukukausitodistuksen.

Todistukset:

1.-3.lk sanallinen arviointi

4.- 6.lk kaikki oppiaineet numeroin tai suoritusmerkinnällä


7. - 9.lk

Jokaisen jakson päätyttyä päättyvien kurssien oppiaineet arvioidaan numeroin tai suoritusmerkinnällä. Arvioinnit näkyvät Wilmassa. Lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Käyttäytyminen arvioidaan jokaisen jakson jälkeen.

Päättöarvioinnin periaatteet

Perusopetuksen yläluokilla oppilaan arviointi ns. päättöarviointia, josta 9. luokan lopussa määräytyy oppilaan päättötodistukseen saamat arvosanat. Ne perustuvat opetussuunnitelmassa määritettyihin hyvän osaamisen kriteereihin.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Ne on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Jos oppilaan erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia hojks:ssa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin.


KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

Koulun tavoitteena on ohjata oppilasta tiedostamaan omaa käyttäytymistään ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään hyvän käytöksen merkitys. Oppilaan tulee ymmärtää, että työrauha mahdollistaa oppimistavoitteiden saavuttamisen. Työrauhaa edistää täsmällisyys, kuten ajoissa tunneille saapuminen ja tehtävien suorittaminen annetun aikataulun puitteissa.

Alati kansainvälistyvä koulukulttuuri edellyttää huomion kiinnittämistä entistä enemmän toisten mielipiteiden kunnioittamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

Oppilasta ohjataan myös rehellisyyteen ja noudattamaan hyviä käytöstapoja sekä pitämään työympäristönsä siistinä ja kunnioittamaan koulun ja toisten omaisuutta.

Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta suhtautumaan myönteisesti koulutyöhön ja käymään koulua säännöllisesti, noudattamaan koulun sääntöjä sekä hoitamaan omat velvoitteensa.


Käyttäytymisen arviointikriteerit arvosanalle hyvä (8)

Sääntöjen noudattaminen
Noudatan hyviä tapoja ja koulun sääntöjä.

Toisten huomioiminen
Kunnioitan erilaisuutta ja toisten mielipiteitä.
En hyväksy kiusaamista enkä osallistu siihen.

Työrauha
En turhaan myöhästy oppitunneilta.
Annan työrauhan.

Työympäristöstä ja omaisuudesta huolehtiminen
Pidän työympäristöni siistinä.
Kunnioitan toisen omaisuutta sekä yhteisiä tiloja ja tavaroita.
Huolehdin käyttööni annetuista oppimisvälineistä.

Yhteisistä asioista huolehtiminen
Huolehdin oman osuuteni luokan yhteisistä asioista.
Huolehdin omalta osaltani koulun ja kodin välisestä yhteydenpidosta.

Koulupäivän aikana tupakoineen, päihteitä käyttäneen tai vakavaan kiusaamiseen tai muuhun vakavaan koulun järjestyssäännön rikkomiseen syyllistyneen oppilaan käyttäytymisen arvosana laskee yhdellä numerolla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä