Englanninkieliselle luokalle hakeminen

Englanninkieliset luokat ovat osa Lappeenrannan kaupungin opetustoimea

PA100189.JPG
Lappeenrannassa englanninkieliset luokat ovat toimineet Kesämäessä vuodesta 1994 alkaen. Tavoitteena on opettaa lappeenrantalaisille lapsille Lappeenrannan kaupungin uuden opetussuunnitelman mukaan peruskoulun 1.-6. luokkien oppimäärä ja samalla antaa heille mahdollisuus opiskella englantia jo 1. luokalta alkaen. Oppilaiden englannin kielessä pyritään saavuttamaan sellainen taso, että opetus voidaan antaa 5. tai viimeistään 6. luokalla pääosin englanniksi ja tämän jälkeen opiskelua voidaan jatkaa Kesämäenrinteen koulun englanninkielisillä luokilla (7.-9. lk).
Englannin kielen opiskelu alkaa Kesämäessä 1. luokalla leikkien ja laulujen avulla, mutta myös oikea kielenopiskelu alkaa heti siten, että oppilailla on 2 viikkotuntia englantia. Äidinkielemme perusasiat opitaan tietysti ensin, ennen kuin ryhdytään lisäämään vieraan kielen osuutta. Opiskelusta tekee monikielisen myös se, että oppilaat valitsevat 4. luokalta alkaen toisen vieraan kielen ns. A2-kielen.
Tämä kieli on espanja, saksa, ranska tai venäjä riippuen oppilaiden valinnoista ja tulevan ryhmän oppilasmäärästä. Lisäksi näille luokille jätetään aina tilaa muutamalle englanninkieliselle (äidinkieli) lapselle, mikäli heitä kaupunkiimme muuttaa.
Englanninkieliselle luokalle järjestetään valintakoe helmikuussa. Tähän valintakokeeseen osallistuivat kaikki luokalle hakeneet lappeenrantalaiset koulutulokkaat. Valintakokeessa, joka on suomenkielinen, selvitetään mm. lapsen suomen kielen oppimisen valmiuksia sekä toimintaa ohjeiden mukaan. Englannin kielen taito ei siis ole edellytyksenä suomalaisille lapsille luokalle pääsyyn. Jos kuitenkin toisella tai molemmilla vanhemmista englanti on äidinkielenä, voidaan tämä katsoa eduksi englanninkieliselle luokalle pyrittäessä (rehtorin harkinnan mukaan).

Luokalle otetaan enimmillään 23 oppilasta, koska luokalle jätetään aina muutama vapaa paikka mahdollisille muista englanninkielisistä kouluista muuttaville lapsille. Luokan lopullisen oppilasmäärän päättää rehtori suoritettujen valintatestien tulosten perusteella. 

Englanninkieliset luokat ovat osa Lappeenrannan kaupungin opetustoimea eli opiskelu on ilmaista. Englanninkielinen luokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kesämäen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulupaikan kriteerien mukaisesti.
P9140054.JPG

Koulutulokkaana englanninkieliselle luokalle hakeminen

LUKUVUONNA 2020-2021

Yleistä

Lappeenrannassa toimii Kesämäen koulussa englanninkielinen luokka 1. luokalta lähtien. Oppilas, joka opiskelee englanninkielisellä luokalla, ei voi

hakea ja tulla valituksi perusopetuksen aikana muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityispainotteiseen opetukseen.

Englanninkieliselle luokalle ja musiikkiluokalle valittujen oppilaiden asianomainen koulu on toissijainen koulu, lukuun ottamatta niitä,

joille asianomainen koulu olisi asuinpaikan mukainen ensisijainen koulu. Näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin muista kunnista Lappeenrantaan
muuttaviin oppilaisiin.

 

Hakeminen

Englanninkieliselle luokalle haetaan perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Ensimmäiselle luokalle otetaan

enintään 23 oppilasta. Tämän lisäksi rehtorin harkinnan mukaan luokalle voidaan myöhemmin ottaa Lappeenrannan kaupunkiin

muuttavia oppilaita alla mainituin kohdan 4 mukaisin kriteerein.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta.

Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan

englanninkieliselle luokalle ottaa myös muiden kuntien muut

valintakriteerit täyttäviä oppilaita.

  1. Koulutulokkaalle pidettävän suomen kielen valmiustestin sekä

soveltuvuutta arvioivan koulutulokkaille pidettävän luokkatestin ja

toimintatestin painotettu yhteistulos, joka on vähintään luokalle

valintaan edellytetty minimipistemäärä.

  1. Arvonta niiden koulutulokkaiden kesken, jotka ovat saaneet

testeissä saman pistemärän, joka on vähintään luokalle valintaan

edellytetty minimipistemäärä.

  1. Jos englanti on oppilaan kotikieli ja huoltajan äidinkieli tai oppilas

on muuttanut ulkomailta ja saanut opetuksen englannin kielellä

tai oppilas on muuttanut muualta Suomesta ja on ollut

englanninkielisellä luokalla, rehtori voi kokonaisharkinnan

perusteella ottaa oppilaan englanninkieliselle luokalle.

Kokonaisharkinnassa rehtorin tulee huomioida oppilaan

oppimisvalmiudet sekä luokan kokonaistilanne.

Englanninkielisen luokan oppilaat siirtyvät 7. luokalle

englanninkieliselle luokalle Kesämäen kouluun, mikä katsotaan

heidän toissijaiseksi koulukseen, mikäli se ei ole heidän asuinpaikan mukainen ensisijainen koulu.Aikataulu

LUKUVUONNA 2020 - 2021

Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilman kautta perjantaihin 31.1.2020 mennessä kouluun ilmoittautumislomakkeella. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Huoltajilla on mahdollisuus tutustua englannin kielisten luokkien 1 - 6 opetukseen Kesämäen koulussa lauantaina 18.1.2020 kello 9.00 12.00.

Perheet saavat kutsut kokeeseen sähköpostilla viimeistään perjantaina 7.2.2020. Pääsykokeet pidetään tiistaina 11.2., keskiviikkona 12.2. ja torstaina 13.2.2020 klo 10.00 - 14.00 Kesämäen koulun E-talossa.

Englanninkieliselle luokalle hakeneille oppilaille ilmoitetaan valintakokeen tuloksesta Wilman kauttaviimeistään viikolla 9 ja luokalle hyväksyttyjen oppilaiden oppilaspaikan vastaanottamisesta huoltajat ilmoittavat Wilman kautta perjantaihin 28.2.2020

klo 15.00 mennessä.


 

Myöhemmin englanninkielisille luokille hakeutuminen

Englanninkielisille luokille on mahdollista hakeutua myös myöhemmin, kun perhe muuttaa Lappeenrantaan lapsen jo aloitettua koulunkäyntinsä. Silloin noudatetaan koulutulokkaan valintakriteeristön kohdan 4 mukaista menettelyä.

Tervetuloa Kesämäkeen