Lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote 2020-2021

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tietoja opetussuunnitelmasta:
Kasukkalan opetussuunnitelma
Pureudu perusopetukseen -opas


TIEDON KULKU
Koulumme kotisivut löytyvät osoitteesta: https://peda.ndet/lappeenranta/peruskoulut/kasukkalan-koulu

Kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa käytetään sähköistä Wilma- oppilastietojärjestelmään (esim. tiedotteet, poissaolot yms.). Mikäli Wilman käyttö ei ole mahdollista, ilmoitattehan meille.

 

KOULUN TYÖPÄIVÄT
Lukuvuoden 2020-2021 työpäivät ovat Kasvatus- ja opetuslautakunnan aikataulun mukaiset.


Syyslukukausi alkaa torstaina 13.08.2020.
Syysloma 19.10.-23.10.2020.
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020.

Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021.
Talviloma 1.3.-5.3.2021.
Kevätlukukausi päättyy lauantaina 5.06.2021.


PÄIVÄRYTMI KOULUSSA

1. tunti 8.30 – 9.15
2. tunti 9.30 – 10.15
3. tunti 10.15 - 11.00
4. tunti 11.45 - 12.30
5. tunti 12.45 – 13.30
6. tunti 13.45 - 14.30
1. ruokailuvuoro 11.00 alkaen 1.-3.lk.
2. ruokailuvuoro 11.30 alkaen 4.-6.lk.


KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Yhteistyön tavoitteena on edistää oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä tukea oppilaan kasvua kouluyhteisön jäseneksi. Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
Tiivis keskustelu opettajan ja kotiväen välillä tukee lapsen koulunkäyntiä. Hyvän oppimisen perustana on laadukas opetus ja kasvatus sekä kotona että koulussa. Ohjaavien ja turvallisten aikuisten kannattaa yhdessä, myönteisesti toisiaan tukien ja ymmärtäen pyrkiä opastamaan lasta samaan suuntaan.

RUOKAILU
Ruokailu on tapakasvatustilanne, jossa opetellaan ruokilutapoja sekä terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkitystä kasvamiselle, kehittymiselle ja koulussa jaksamiselle. Ruokailun yhteydessä rakennetaan myös kestävän elämäntavan perustaa. Ruokailussa oppilailta odotetaan ja heitä ohjataan hyvien ruokailutapojen noudattamiseen. Ruokailussa toteutellaan erilaisiin makuihin ja ruokiin. Tavoitteena on, että jokaista ruokalajia maistetaan allergiat huomioon ottaen. Allergiat tms. kartoitetaan kouluterveydenhoitajan kautta.

HUOMIO! Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat tulee päivittää lukuvuoden alkaessa koulun keittiöön tähän tarkoitetulla ilmoituslomakkeella. Ruoka-aineallergioista on hyvä tiedottaa myös omalle opettajalle. Lomake on tulostettavissa:

http://www.saimaantukipalvelut.fi/fi/Ruokapalvelut/Ruokalistat-ja-asiakkaat/Erityisruokavaliot

Koululla tarjotaan myös maksullista välipalaa maanantai - torstai päivinä klo 13.30 - 13.45 välitunnin aikana. Omat välipalaeväät syödään myös keskitetysti erikseen sovitussa paikassa. Maksuttomaan välipalaan ovat edelleenkin oikeutettuja ne oppilaat, jotka sitä tarvitsevat terveydellisistä syistä (esim. diabetes).

TUKIOPETUS
Tukiopetusta järjestetään oppilaille tarpeen mukaan, kun oppiminen on haasteellista tai oppilas on jäänyt koulun käynnissä jälkeen esim. sairauden vuoksi. Tukiopetusta voidaan järjestää joustavasti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusresurssia ei käytetä anottujen poissaolojen aikana tapahtuneen viivästymisen korjaamiseen. Järjestettävästä tukiopetuksesta ilmoitetaan etukäteen oppilaille ja heidän huoltajilleen.

KOULUN HARTAUSTILAISUUDET

Lappeen seurakunnan edustajat pitävät päivänavauksen koulussamme kerran kuukaudessa. Mikäli lapsenne ei voi uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi osallistua em. tilaisuuksiin, pois jääville oppilaille järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. Tiedottakaa luokanopettajaa, mikäli ette halua lapsenne osallistuvan seurakunnan järjestämiin päivänavauksiin.

POISSAOLOT
Mikäli oppilas on poissa koulusta esim. sairauden takia, tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle jo heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Ilmoituksen oppilaan poissaolosta voi tehdä kirjallisesti (Wilmaan) tai puhelimella. Opetuksen järjestäjältä edellytetään perusopetuslain 26 §:n mukaan, että perusopetuksen oppilaan poissaoloja seurataan. Luokanopettajien ja rehtorin tehtäviin kuuluu seurata oppilaiden poissaoloja.

Koulusta poissaoloa varten tulee tehdä kirjallinen lupa. Koulu toivoo, että mahdolliset lomamatkat ym. ajoittuisivat koulun loma-aikoihin. Luokanopettajalla on oikeus antaa hyväksyttävästä syystä lupa enintään viiden päivän poissaoloon (sähköinen lupa-anomuslomake on Wilmassa). Lupa pidempiin poissaoloihin anotaan kirjallisesti rehtorilta.

Poissaoloajan kotitehtävissä noudatetaan koulun yhteistä käytäntöä. Sairauspoissaoloajan tehtävät tehdään opettajan kanssa sovitun määräajan kuluessa, ellei läksyjä ole selvitetty ja tehty jo aiemmin. Anottujen poissaolojen kohdalla oppilas huolehtii tehtävistään, opettajan kanssa asiasta sovittuaan, joko ennen tai jälkeen poissaolon.

VAKUUTUKSET
Kaupunki on vakuuttanut oppilaat koulumatkoilla, koulussa, retkillä ja muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa käytetään vain kunnallisia terveyspalveluja. Koulun vakuutus ei kata yksityisiä terveyspalveluja. Kaupungin vakuutusyhtiönä on IF. Lääkärikäynnin yhteydessä pitää mainita, että tapaturma on sattunut kouluajalla. Tapaturmasta on aina myös ilmoitettava koululle.

ARVIOINTI
1. Numeroarviointi on käytössä 5. vuosiluokan lukuvuositodistuksesta alkaen. 1.-2. luokilla on sanallinen arviointi ja 3.-4. luokilla sekä numero- että sanallinen arviointi lukuvuositodistuksessa. Lisätietoa arvioinnista.

2. Arviointikeskustelut pidetään luokilla 1.-6. loka-maaliskuun välisenä aikana. Mikäli oppilaalle on laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu pidetään HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalaverin yhteydessä ja samalla päivitetään oppilaan pedagogiset suunnitelmat. Keskustelut toteutetaan niin, että keskustelu sisältää oppilaan, huoltajan ja opettajan arvioinnin koulunkäynnistä (työskentelytaidot ja keskeiset oppiaineet).

3. Oppilas arvio omaa käyttäytymistään vähintään kerran lukuvuodessa itsearviointina. Arviointikeskustelun yhteydessä luokanopettaja arvioi oppilaan käyttäytymistä. Käyttäytymisestä keskustellaan myös huoltajan kanssa. 1.-4. luokkalaisten käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. 5.-6. luokilla oppilas saa käyttäytymisestään numeroarvosanan väli- ja lukuvuositodistukseen.

EHTOJEN SUORITTAMINEN
Mahdolliset ehdot suoritetaan keskiviikkona 24.06.2021 klo 9.00.

YHTEISESTÄ OMAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN
Mikäli oppilas rikkoo, sotkee tai muuten omalla tahallisella toiminnallaan tuhoaa koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kustannukset.
Osa oppikirjoista kierrätetään eli kerätään keväällä pois uutta käyttöä varten. Kirjat säilyvät parempina pidempään, kun päällystätte kirjat. Kiitos! Oppikirjan ollessa lukuvuoden päättyessä huonossa kunnossa tai kirjan kadotessa, on tilalle hankittava uusi.

OJENTAMIS- JA KURINPITOTOIMET
Lain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Oppilailla on vastuu kouluyhteisön jäseninä. Oppilas osallistuu säännöllisesti koulutyöhön, suhtautuu kunnioittavasti muihin oppilaisiin ja koulun aikuisiin ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä noudattamalla edistää koulun työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt kulminoituvat kolmeen perussääntöön.

Koulussa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteiden ohjeistusta.

MOBIILILAITTEEN KÄYTTÖ KOULUAIKANA
Koulupäivän aikana oppilaan matkapuhelin pidetään äänettömänä. Kännykkää käytetään kouluaikana opettajan ohjeistuksen mukaan.

Kännykän käyttö puhe- ja viestintätarkoitukseen sekä äänittäminen on kouluaikana kielletty. Kuvaaminen oppitunnilla, koulun sisätiloissa ja koulu- alueella on kielletty. Luvan kuvaamiseen koulussa ja sen alueella antaa koulun rehtori tai luokanopettaja. Kännykän kouluun tuonti on omalla vastuulla.

VÄLITUNNIT JA LIIKUNTATUNNIT PAKKASPÄIVINÄ
Yleisenä käytäntönä on, että välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Tästä käytänöstä voidaan poiketa ainoastaan oman opettajan luvalla ja hänen valvonnassaan. Pakkasen ollessa enemmän kuin -10°C huomioidaan toiminnassa pakkasen purevuus. Pakkasen ollessa koululla välitunnin alkaessa enemmän kuin -20°C, välitunti on mahdollista viettää sisällä ja/tai lyhennetään ulkona vietettävän välitunnin kestoa.

Lappeenrannan kaupungin peruskouluille ei ole määritelty tarkkaa pakkasrajaa, koska paleltumisriski ei perustu pelkästään pakkasen määrään. Paleltumisriskiin vaikuttaa pakkasen määrän lisäksi tuulen määrä sekä ulkona vietetty aika, toiminta ulkoilun aikana, varusteet, mahdollisuus lämmitellä ulkoilun aikana tarpeen mukaan sekä oppilaiden ikäkausi ja edellytykset sekä terveydentila. Pakkaspäivinä huoltajan tulee huolehtia lapsensa tarkoituksenmukaisesta pukeutumisesta.

Sääolosuhteet huomioidaan suunnitellessa liikuntatuntien ohjelmaa siten, että tarpeen mukaan tilannetta tarkastellaan päivän aikana, ennen liikuntatuntia. Huoltajia pyydetään ilmoittamaan omaa lasta opettaville opettajille, mikäli lapsella on joku terveydentilaan liittyvä seikka, joka on syytä huomioida lapsen ulkoilussa (esim. astma).

Sama pakkasraja pätee koulukuljetusoppilaiden odottaessa koulun alkua tai kuljetusta kotiin.

LIIKUNTATUNNIT
Lukujärjestyksessä ilmoitetaan viikonpäivät, jolloin on liikuntaa. Liikuntatuntien mielekkään ja tehokkaan toteutumisen edellytyksenä on sekä asiallinen varustus ja reipas osallistuminen. Ulkoliikuntakauden aikana pukeudutaan sään mukaan. Sisäliikuntaa varten on oltava vaihtovaatteet, jotka voivat olla jo valmiina koulussa sisäliikuntatunteja varten.
Koululiikuntaan oppilailta toivotaan seuraavia varusteita:
- sisäliikuntavaatteet: T-paita, sortsit yms., tossut / sisäpelikengät / paljain varpain
- ulkoliikunnassa liikkumiseen sopivat kengät, joissa on turvallista liikkua
- sään mukainen ulkoliikunta-asu
- pyyhe: sisäliikuntatunnin jälkeen pestään ainakin kasvot, kainalot ja kädet, suihkussakin voi käydä
- luistimet ja kypärä (tarpeen mukaan koululta lainaan)
- hiihtovarusteet
Yleinen käytäntö koulussa on, että liikuntatunnin jälkeen peseydytään.

KÄSITYÖN TUNNIT
Oppilaat käyttävät teknisen käsityön tunneilla jalkineita. Pitkät hiukset on pidettävä kiinni työturvallisuuden takaamiseksi. Tunneille ei kannata laittaa parhaita vaatteita.

NIMIKOIKAA LAPSENNE TAVARAT JA VAATTEET
Merkitkää kaikkiin tavaroihin ja vaatteisiin lapsenne nimi. Kouluun jää paljon tavaraa, joissa ei ole nimeä, eivätkä ne koskaan löydä enää omistajaa. Kadonneita tavaroita voi käydä katsomassa löytytavarakorista. Lukukauden lopussa laitamme löytötavaralaatikon esille, tämän jälkeen tavarat viedään kierrätykseen.

SISÄJALKINEET
Koulussa on hyvä käyttää sisäjalkineita. Muistakaa nimikoida myös jalkineet.

LUKU - ja MATEMATIIKKADIPLOMI
Lappeenrannan koululaisten on mahdollista suorittaa lukudiplomi. Diplomin tarkoituksena on lukuharrastuksen herättämisen lisäksi tutustuminen kirjallisuuden eri lajeihin. Lukudiplomi on yhteinen aina kahdelle vuosiluokalle, sen voi halutessaan suorittaa molempina vuosina. Kirjalistat on rakennettu siten, että eritasoiset lukijat löytävät itselleen sopivaa luettavaa molempina vuosina. Lukudiplomivihkonen sisältää ohjeet, kirjalistat, valinnaiset tehtävät sekä tehtäväpaperit. Lisätietoja ja kirjalistoja saa omalta opettajalta, maakuntakirjastosta ja Lappeenrannan kaupungin kotisivuilta.

Lisätietoa lukudiplomeista: http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Perusopetus/Perusopetus/
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä