Koulun säännöt

Lakeja ja koulun yhteisiä sääntöjä

Oppivelvollisuus

Perusopetuslaki 26§

Oppivelvollisen on osallistuttava tämä lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisen edistymistä.

 

Perusopetuslaki 45§

Jos oppilaan huoltaja laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä, hänet on tuomittava oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon

Kuten edelläolevista lainkohdista ilmenee, on oppilaan käytävä säännöllisesti koulua ja huoltaja on vastuussa oppivelvollisen koulunkäynnistä. Oppivelvollisuus kestää kunnes peruskoulun oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Yleistä

Matin ja Liisan koulussa noudatetaan Suomen tasavallan lakeja ja asetuksia sekä YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Näiden lisäksi noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä sekä koulun järjestyssääntöjä.

Matin ja Liisan koulussa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä muita päättävien viranomaisten antamia määräyksiä.

Matin ja Liisan koulun järjestyssäännöt

 1. Käyttäydy ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia kouluympäristössä työskentelviä kohtaan
 2. Huolehdi työympäristösi siisteydestä
 3. Saavu oppitunneille ja koulun muihin tapahtumiin ajoissa. Huolehdi omalta osaltasi työrauhan säilymisestä oppitunneilla.
 4. Käytä välitunti hyödyksesi henkilökohtaiseen virkistäytymiseen. Käyttäydy ruokalassa hyvien tapojen mukaisesti.
 5. Koulualue on savuton ja päihteetön.

Lisäohjeita voidaan antaa rehtorin ja opettajakunnan päätöksillä.

Yhteiset käytännöt:

 1. Koulualueelta ei saa ilman lupaa poistua koulupäivän aikana
 2. Välitunnit ollaan ulkona.
 3. Koulun sisätiloissa liikutaan turvallisesti – kävellen
 4. Huolehdi koulun omaisuudesta kuin omastasi. Tahallaan aiheutettu vahinko tulee korvata.
 5. Odota koulukyytiä sovitulla alueella ja nouse kyytiin rauhallisesti. Käyttäydy koulumatkoilla asiallisesti.
 6. Jätä takit ja lakit naulakkoon.
 7. Kännyköiden on oltava tuntien aikana suljettuina.
 8. En tuo tarpeettomasti rahaa kouluun.
 9. WC:ssä käynnit hoidetaan pääsääntöisesti välituntien aikana
 10. Juomapullojen tai -tölkkien tuominen kouluun on kielletty.
 11. Koulupäivän aikana koulualueella liikutaan vain jalkaisin.

Vuosiluokkien 1-6 erityissopimukset

 1. Leikeissäni ja toimissani otan huomioon toiset muistaen turvallisuuden. Välituntitelineillä noudatan sovittuja sääntöjä.
 2. Ruokailu ennalta sovituilla paikoilla
 3. Opettaja ruokailee omien oppilaidensa kanssa ja valvoo, että jokainen ainakin maistaa ruokaansa.
 4. Liikuntatunneille mennään opettajan ohjeiden mukaan.
 5. Luokissa on järjestäjät, jotka huolehtivat ja vastaavat luokan järjestyksestä ja muista opettajan antamista tehtävistä.
 6. Kännykkää ei käytetä tunneilla eikä välitunneilla. Tarvittaessa opettajalta saa luvan kännykän käyttöön.

Yläkoulun sopimukset

Tuntikäyttäytyminen

Tunneilla on käyttäydyttävä asiallisesti ja työskenneltävä opettajan ohjeiden mukaan. Tunnille mentäessä takit ja lakit jätetään käytävän naulakkoon. Koulu ei vastaa takkien taskuihin jätetyistä rahoista ja arvoesineistä, vaan ne ovat oppilaan omalla vastuulla. Liikuntatunneilla arvotavarat voi viedä salin puolelle.

Puhelimet jätetään tunnin alussa kännykkäparkkiin tai pidetään repussa. Kännykkää käytetään tunnilla vain opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

 

Koekäyttäytyminen

Koetilanteessa oppilaalla saa olla esillä vain kynä, kumi, viivoitin ja laskin tarvittaessa sekä lisäksi mahdollisesti muita opettajan lupaamia apuvälineitä. Kokeesta saa lähteä pois vasta tunnin lopussa ja muutenkin noudatetaan opettajan antamia tarkempia ohjeita.

Lunttaaminen, häiriköinti, yms. aiheuttaa kokeesta poistamisen ja sen hylkäämisen.

Uusintakokeeseen saa osallistua vain opettajan luvalla (esim. sairauden takia poissaolo varsinaisesta kokeesta).

Kotitehtävät: 

Oppilaan vastuu: 

 • Merkitä kotitehtävät huolellisesti 
 • Huolehtia annetuista läksyistä ja tehtävistä 
 • Suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti ja huolellisesti, pääsääntöisesti itsenäisesti 
 • Pyytää tarvittaessa apua, mikäli ei osaa tai tehtävät on toistuvasti tehty virheellisesti, kertoa yhdessä vanhemman kanssa asiasta opettajalle ja pyytää tukea oppimiseen 
 • Tarvittavien kirjojen, vihkojen ja laitteiden mukaan ottaminen kouluun ja kotiin 

Huoltajan vastuu: 

 • Rauhallisen läksyjentekopaikan järjestäminen 
 • Kannustaa läksyjen tekemiseen, tukea kokeisiin kertaamisessa 
 • Varmistaa riittävä aika kotitehtävien tekemiselle ja valvoa, että ne tulee tehtyä 
 • Olla kouluun yhteydessä, mikäli tehtävien tekemisessä ilmenee vaikeuksia 
 • Kuitata koulusta tulleet viestit 
 • Selvittää poissaoloajan tehtävät 

Opettajan vastuu: 

 • Opettaa asiat, joita läksyjen tekeminen edellyttää 
 • Arvioida kohtuullinen läksyjen määrä 
 • Antaa riittävän selkeät ohjeet 
 • Tarkastaa, että läksyt on osattu tehdä, virheet korjattu ja oppilas ymmärtää virheensä 
 • Antaa tarvittavia tukitoimia 
 • Ilmoittaa huoltajille läksyjen tekemättä jättämisestä 
 • Avun pyytämisestä oppilashuollolta, mikäli oppilas toistuvasti laiminlyö annetut tehtävä tai tarvitsee muuta tukea koulunkäyntiinsä. 

 

Rikkomukset ja rangaistukset

Perusopetuslaki 36§

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Perusopetusasetus 18§

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jälki-istunnosta, pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, ja pykälän 4 momentissa tarkoitetusta tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta päättää rehtori tai opettaja. Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä päättää rehtori.

Opettajakunta on yhteisesti sopinut seuraavista käytännöistä rikkomusten suhteen.

Koulupinnaus

Jos oppilas pinnaa koulusta, on rangaistuksena aina jälki-istunto. Lisäksi oppilas velvoitetaan tekemään korvaavat tehtävät jokaisesta pinnatusta oppitunnista.   Toistuvasti pinnannut oppilas joutuu tehostettuun poissaolotarkkailuun.

Tupakointi

Ns. tupakkalaki kieltää tupakoinnin sellaisilla alueilla mihin oppilailla on pääsy. Näin ollen koulun alueella on tupakointi kielletty kaikkina aikoina. Samoin koulun järjestyssäännöt kieltävät tupakoinnin. Matin ja Liisan koulun käytäntönä on se, että tupakoimasta tavatulle oppilaalle määrätään jälki-istunto 2h. Toistuvasta tupakoinnista kutsutaan huoltajat koululle ja tehdään ilmoitus poliisin Ankkuriryhmään.

Koulualueelta poistuminen

Koulu on vastuuvelvollinen oppilaista koulupäivän aikana ja näin ollen oppilaita on valvottava koko koulupäivän ajan. Tästä syystä oppilaille ei voida antaa yleistä lupaa poistua koulun alueelta koulupäivän aikana. Jos oppilaalla on pakottava tarve poistua koulun alueelta koulupäivän aikana, tulee hänellä olla huoltajan allekirjoittama pyyntö poistua koulun alueelta. Pyyntö on esitettävä välituntia edeltävää tuntia pitävälle opettajalle, joka merkitsee pyyntöön oman kuittauksensa. HUOLTAJA OTTAA VASTUUN OPPILAASTA POISTUMISEN AJAKSI. Jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana, on seurauksena kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.

Oppilaan käyttäytyminen

Peruskoululaki 35§

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilaan tulee tehdä omat tehtävänsä tunnollisesti ja samalla antaa toisille työrauha. Jos oppilas ei käyttäydy asiallisesti, puuttuvat opettajat välittömästi häiriöihin ja ojentavat oppilasta. Erityisesti puututaan sopimattomaan kielenkäyttöön, tuntihäriköintiin ja uhmakkaaseen käyttäytymiseen. Jos niitä tapahtuu toistuvasti, on seurauksena kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto.

Lunttaaminen

Jos oppilas lunttaa kokeissa, koe hylätään ja arvosanaksi tulee kokeesta 4. Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta osallistua rästikokeeseen.

Koulukiusaaminen

Jos havaitaan koulukiusaamista, siihen puututaan välittömästi. Tapaus selvitetään ja jatkotoimet hoidetaan Lapinlahden kunnassa voimassa olevan mallin mukaisesti.

Kasvatuskeskustelu

Persuopetuslaki 35a§

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi

Matin ja Liisan koulussa kasvatuskeskusteluun määrää opettaja ja kasvatuskeskustelujen toimeenpanosta huolehtivat pääsääntöisesti siihen nimetyt opettajat.

Jälki-istunnot

Perusopetuslain 36§:n ja perusopetusasetuksen 17§:n mukaan oppilas on velvollinen saapumaan hänelle määrättyyn jälki-istuntoon. Jälki-istunnot toimeenpannaan luokassa S22 tiistaisin kello 14 ja 15 alkaen. Jälki-istunnoissa tunti on 45 minuuttia.

Rästikokeet

Oppilaalla, joka sairauden takia on poissa varsinaisesta kokeesta, on oikeus osallistua rästikokeeseen. Rästikokeessa ei saa yrittää numeron korotusta.

Pukeutuminen

Matin ja Liisan koulussa noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan työpaikalla on pukeuduttava asiallisesti. Lisäksi on otettava huomioon, että kaikki oppilaamme ovat alaikäisiä. Asialliseen pukeutumiseen ei kuulu esim. t-paidoissa toisia loukkaavat kuvat tai viestit, alatyylin ilmaisut (millään kielellä), päihteisiin liittyvät kuvat tai tekstit jne.

Puhelimet ja muut elektroniset laitteet

Puhelimen aukipito tai käyttö ilman opettajan lupaa tunneilla on kielletty. Puhelimen tulee olla repussa suljettuna tai ns. kännykkäparkissa tuntien aikana.

Mp3-soittimien (yms.) käyttö tuntien aikana on ehdottomasti kielletty. Soittimien pitää olla repussa, esim. kuulokkeet eivät saa roikkua kaulassa.

RUOKALAN SÄÄNNÖT

* PESEN KÄDET ENNEN RUOKAILUA

* EN ETUILE RUOKAJONOSSA

* KÄYTTÄYDYN ASIALLISESTI JA SYÖN SIISTISTI

* ERIKOISRUOKAVALIOT ON TARKOITETTU VAIN ERIKOISRUOKAVALIOTA NOUDATTAVILLE

* OTAN RUOKAA LAUTASMALLIN MUKAAN SEN VERRAN KUIN VARMASTI JAKSAN SYÖDÄ. HAEN TARVITTAESSA LISÄÄ.

* EN RIKO ENKÄ VÄÄNTELE RUOKAILUVÄLINEITÄ TAHALLANI

* RUOKAILUN JÄLKEEN SIIVOAN JÄLKENI.

SIIVOUSVÄLINEET LÖYTYVÄT ASTIOIDEN

PALAUTUSLINJAS TOLTA.

PALAUTAN ASTIAT JA RUUANTÄHTEET NIILLE VARATUILLE PAIKOILLE.

HYVÄÄ RUOKAHALUA!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä