Koulupsykologi ja koulukuraattorit

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologin palvelut tuotetaan Lapinlahden kunnassa tällä hetkellä ostopalveluina.

Koulupsykologin palveluista lisätietoa antaa Matin ja Liisan koulun apulaisrehtori Sari Jokelainen, puh. 040 488 3173.

KOULUKURAATTORIT

Yksilöllinen oppilashuoltotyö

Koulukuraattorin tehtävä on toimia kouluilla oppilaiden tukena. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, ryhmässä toimimista, kaverisuhteissa auttamista tai vaikkapa opiskelutekniikan kehittämistä.

Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Oppilaan luvalla voidaan asioita ottaa tarvittaessa esille vanhempien, opettajien tai muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa.


Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Koulukuraattorit osallistuvat koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. He toimivat koulun erilaisissa työryhmissä, pyrkien lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja koko kouluyhteisön viihtyisyyttä ja toimivuutta.

Kuraattorit järjestävät sosiaalisiin suhteisiin ja tunteisiin liittyviä oppitunteja, luokkien ryhmäytystä ja toimivat oppilaiden tukena luokkien välisissä nivelvaiheissa esim. siirryttäessä alakoulusta yläkouluun.

Kuraattorit järjestävät erilaista pienryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi uusien kaverisuhteiden syntyminen tai uusien harrastusten löytyminen.

Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin erilaisissa kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Anne Lappalainen, Matin ja Liisan sekä Varpaisjärven yläkoulut
(Kirsi Surma-aho virkavapaalla lukuvuoden 2018-19) 
puh. 040 488 3188

Anne Lappalainen työskentelee Matin ja Liisan sekä Varpaisjärven yläkouluilla. Anne on tavoitettavissa Matin ja Liisan yläkoululla maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Hänen työhuoneensa sijaitsee Sirenin rakennuksen 2.kerroksessa. Annen tavoittaa myös puhelimella ja yläkoulujen wilma-viesteillä. Varpaisjärven yläkoululla Anne on tavattavissa tiistaisin. Varpaisjärven yläkoulun työhuone sijaitsee koulun hallintokäytävällä.

Kuraattorin tehtävien lisäksi Annen työnkuvaan kuuluu myös joustavan perusopetuksen eli JoPo-ryhmän ohjaaminen Matin ja Liisan yläkoululla.

Aki Mannila, Lapinlahden kunnan alakoulut ja lukio
puh. 040 488 3183

Aki Mannila työskentelee Lapinlahden kunnan kaikilla kouluilla. Akiin voi ottaa yhteyttä kaikkien alakoulujen ja lukion oppilaat, opiskelijat sekä vanhemmat. Parhaiten yhteyden saa puhelimella tai wilma-viesteillä. Akin työhuone sijaitsee osoitteessa Asematie 8, 2. krs.

Sosiaalityö koulussa

Sosiaalitoimen työntekijä on tarpeen mukaan kutsuttuna mukana erilaisissa koulujen oppilashuoltotyön ryhmissä. Koulun henkilökunta voi huolen herätessä konsultoida sosiaalitoimen edustajaa myös siten, että lapsen nimeä ei mainita.

Sosiaalihuoltolain perusteella lapsiperheille tarjottavia tukitoimia ovat esimerkiksi taloudellinen tuki, ohjaus ja neuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, päihdetyö, kasvatus- ja perheneuvonta (Sosiaalihuoltolaki 14 §). Jos opetustoimen palveluksessa oleva henkilö havaitsee lapsen/nuoren tarvitsevan näitä palveluja, hänen on ohjattava perhettä palvelujen piiriin tai tarvittaessa ilmoitettava sosiaalitoimeen tuen tarpeessa olevasta nuoresta. Myös lapsi ja nuori itse tai hänen vanhempansa voivat pyytää palveluja sosiaalitoimelta.

Kun koulun työntekijä huolestuu jonkun oppilaan henkilökohtaisesta tilanteesta tai perhetilanteesta niin paljon, että arvioi lastensuojelutarpeen selvittämisen olevan tarpeellista, hän on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen (Lastensuojelulaki 25 §). Lapsi/nuori tai vanhempi voi myös yhdessä koulun työntekijän kanssa pyytää tuen tarpeen arvioimista.

Sosiaalitoimessa ratkaistaan lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, miten asiassa edetään. Jokaiseen ilmoitukseen reagoidaan; perheeseen otetaan yhteyttä ja sovitaan tapaamisaika. Mahdollisesti käynnistetään palvelutarpeen arviointi, jolloin lasta/nuorta ja vanhempia tavataan yhdessä ja erikseen ja tilannetta kartoitetaan eri näkökulmista. Arvioinnin perusteella ratkaistaan, mille palveluille lapsen/nuoren tilanteessa on tarvetta ja onko tarpeen aloittaa lastensuojelun asiakkuus vai tuetaanko perhettä muilla tavoin.