3-4-luokka

Lukujärjestys 3. - 4- lk

Lukujärjestys 3.-4.lk (2020-2021)

 

Maanantai 

Tiistai

Keskiviikko  

Torstai  

Perjantai 

9.05-9.50

AI

LI

MA

MA

EN

9.50-10.35

KU

AI

AI

AI

EN

11.15-12

YPI MA MU UE/UO/ET

AI

12.15-13

MA

KU

YPI

YPI

LI

13.15-14

AI

 

KS

 

 

14-14.45

LI

 

KS

 

 Vuosiluokkakokonaisuuden 3-4 koulutyössä korostuvat:

-Oppimistekniikoiden oppiminen korostuen erityisesti uusissa oppiaineissa.

-Vastuullisuus omasta opiskelusta ja toiminnasta, käsityksen muodostaminen omasta itsestä oppijana.

-Ymmärtävän lukutaidon merkityksen korostaminen.

-Monilukutaidon kehittäminen.

-Paikallistuntemuksen lisääminen eri kulttuurin aloilla.

 

 

Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

- Taito asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastausta itsenäisesti.

- Oppimaan oppimisen taitojen vahvistamista.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- Oppilaiden ohjaaminen tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.

- Tutustuminen kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

- Ajanhallinnan, hyvän käytöksen sekä muiden omaan ja yhteiseen hyvinvointiin vaikuttavien toimintatapojen kehittäminen.

- Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Monilukutaito

- Oppilaiden ohjaaminen kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

- TVT-taitoja harjoitellaan hyödyntämällä TVT:tä monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä.

- Vastuullisuus, tekijänoikeuksien periaatteiden tunteminen.

Työelämätaidot ja yrittäjyys

- Kannustaminen sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa.

- Projektien toteuttaminen, yhteistyö ja ryhmässä toimiminen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- Tutkitaan kestävän kehityksen periaatteita, sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin liittyviä tilanteita.

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 

3. luokka

- Sujuva lukutaito ja oman lukutaidon arviointi.

- Käsinkirjoittamisen sujuvoittaminen.

- Monipuolinen mediakanavien ja kulttuuritarjonnan hyödyntäminen.

 

4. luokka

- Tekstin tulkitsemisen taitojen syventäminen.

- Käsinkirjoittamisen ja näppäilytaitojen sujuvoittaminen.

 

MATEMATIIKKA

 

3. luokka

- Oppimisen, ongelmanratkaisun ja ajattelun taidot.

- Kellonajat

- Yhteen- vähennys- ja kertolasku.

- Kappaleiden ja kuvioiden luokittelu ja piirtäminen.

- Taulukot ja diagrammit

 

4. luokka

- Laskujärjestys, allekkainlasku, jakolasku.

- Geometria, kolmiulotteisiin kappaleisiin tutustuminen.

- Tavallisimmat mittayksiköt ja niiden muunnokset.

 

- Molemmilla luokilla mahdollisimman monipuolisten työtapojen käyttäminen, sekä vertaisoppiminen.

 

YMPÄRISTÖOPPI

 

3. luokka

- Pihan ja lähiympäristön tutkiminen.

- Veden kiertokulku.

- Vuorokauden ja vuodenajat.

- Toimiminen hätätilanteissa, liikenneturvallisuus, sairauksien ehkäisy, terveellinen ravinto.

- Suomi.

 

4. luokka

- Sähkö- ja paloturvallisuus.

- Ensiavun alkeet, terveelliset elämäntavat, tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet.

- Vesistöt ja niiden eliöt.

- Pohjoismaat ja Baltia.

- Ääni ja valoilmiöt, elinympäristön muutokset eri vuodenaikoina.

 

- Molemmilla luokilla pyrkimyksenä lähiympäristön hyödyntäminen opetuksessa mahdollisimman monipuolisesti.

 

USKONTO (UE / UO)

 

3. luokka

- Perehtyminen opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin, sekä oppeihin.

- Perehtyminen opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin.

- Kannustaa kunnioittamaan toisen omaa ja pyhää.

- Kannustaa käyttäytymään asianmukaisesti uskonnollisissa tilanteissa.

 

4. luokka

- Samat kuin 3. lk ja lisäksi:

- Mahdollisuus keskustella eettisistä kysymyksistä.

- Harjoitella oman näkemyksen perustelua.

- Muodostaa myönteistä maailmankatsomusta ja luottamusta elämään.

 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 

3. luokka ja 4. luokka

- Rohkaistaan keskustelemaan avoimesti katsomuksellisista asioista ja ilmaisemaan omia näkemyksiä, sekä perustelemaan niitä.

- oppilaan ohjaaminen kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta.

- oppilaan rohkaiseminen ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja.

 

MUSIIKKI

 

3. - 4. luokka

- Peruskäsitteet ja musiikkikäsitteet, kuten rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka sekä niiden hahmottamiskyvyn kehittäminen.

- Oppilaiden kokemukset ja havainnot musiikista.

- Yhteismusisointi, musiikkiliikunta ja muu musiikillinen toiminta.

- Kulttuuriperinnön vaaliminen.

KÄSITYÖ

3.- ja 4. luokka

 

- Käsillä tekemiseen innostaminen.

- Hahmottamaan kokonainen käsityöprosessi ja hallita sen dokumentointi.

- Monien eri materiaalien tunteminen

- Vastuullinen ja pitkäjänteinen työskentely.

- Opettaa kriittisiä kulutus- ja toimintatapoja.

- Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

- Opiskellaan sekä tekstiilityötä, että teknistä työtä.

- Mahdollisimman monipuolinen eri työtapojen hyödyntäminen ja toteuttaminen.

KUVATAIDE

 

3. luokka

- Erilaisten luonnonmateriaalien hyödyntäminen.

- Vierailut paikallisissa taidenäyttelyissä.

- Pää- ja välivärit

- Välinehuolto

 

4. luokka

- Vierailut paikallisissa taidenäyttelyissä.

- Kylmät ja lämpimät värit.

- Sarjakuvan perusteet.

 

LIIKUNTA

 

3.- ja 4. luokka

- Tasapaino-, liikkumis-, ja välineenkäsittelytaidot.

- Uimataito.

- Liikuntataitojen opiskelu perusliikunnan, voimistelun, palloilun, hiihdon ja luistelun kautta.

- Asennoituminen liikkumista kohtaan.

 

ENGLANTI

 

3. luokka

- Oma kieli- ja kulttuuritausta.

- Kieltenopiskelutaitojen opettelu.

- Ääntämisen harjoittelu.

 

4. luokka

- Kieltenopiskelutaitojen syventäminen

- Oma kieli- ja kulttuuritausta.

- Ääntämisen harjoittelu.

 

 

Etäopetus Ma 25.5.2020 - Pe 29.5.2020

Tehtävät ma 25.5. - pe 29.5.

Moi! Viimeinen viikko vuorossa! Tästä tehtäviä tälle viikolle. Muistakaa tehdä tehtäviä tasaisesti pitkin viikkoa. -Erik

Ai:

3.lk.:

1. Käy kirjoittamassa vähintään 30min Näppistaituria
2. Lue opetusteksti tekstikirjan s. 156
3. Tee lukemasi pohjalta tehtäväkirjan s. 108-109 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)
4. Lue keskeneräänä olevaa kirjaa tai vaihtoehtoisesti sarjakuvaa/sarjakuvia vähintään 30min

4.lk.:

1. Lue opetusteksti tekstikirjan s. 144-146
2. Tee lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 100-101 tehtävät (3.), (4.), (5.) ja (6.)
3. Lue opetusteksti tekstikirjan s. 157-158
4. Tee lukemasi pohjalta tehtäväkirjan s. 108 tehtävät (1.) ja (2.)
5. Käy kirjoittamassa vähintään 30min Näppistaituria

Ma:

3.lk.:

1. Mennään s. 206-207 --> Kertaan pituuden mittaamista
2. Tehdään aukeamalta KAIKKI tehtävät ja yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 208-209
3. Mennään seuraavaksi s. 210-211 --> Kertaan geometriaa
4. Tehdään aukeamalta KAIKKI tehtävät ja yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 212-213
5. Jos intoa riittää, voit tehdä enemmän taituritehtäviä, koska ongelmanratkaisutaitoja on aina hyvä kehittää lisää!

4.lk.:

1. Mennään s. 210-211 --> Kertaan mittayksiköitä
2. Tee aukeamalta KAIKKI tehtävät ja yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 212-213
3. Seuraavaksi mennään s. 214-215 --> Kertaan negatiivisia lukuja
4. Tee aukeamalta KAIKKI tehtävät ja yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 216-217
5. Jos intoa riittää, voit tehdä enemmän taituritehtäviä, koska ongelmanratkaisutaitoja on aina hyvä kehittää lisää!

Ypi:

1. Lue seuraavaksi tekstikirjan s. 104-105 --> KPL 38 - Ruuan elinkaari alkaa maatilalta.
2. Tee lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 104-105 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)
3. Lue sen jälkeen tekstikirjan s. 106-107 --> KPL 39 - Ruoka tulee Suomeen ympäri maailman.
4. Tee lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 106-107 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)

Ks:

Mu:

Ku:

 • Jos sarjakuvasi on vielä kesken, viimeistele se kuntoon esimerkiksi värittämällä.
 • Voit myös vahvistaa ääriviivat joko ohutpäisellä mustalla tussilla tai painamalla lyijykynällä vähän kovempaa
 • Laita viimeistellystä sarjakuvasta kuva Erikille.

Ue:
 • Lukuläksynä lue kirjasta KPL 27 - Hienotunteisuus on hienosäätöä (s. 76-77)

EN

3.lk:
 • Tee kuuntelutehtävä 17a s.170, kuuntelunauha löytyy digikirjasta. Kuuntele tarvittaessa useaan kertaan ja pätki.
 • Kertaa vielä kappaleen olennaisimmat sanastot ja lauseet tekemällä t.1 ja 2 s.172.

4.lk:
 • Tee aluksi kuuntelutehtävä s.17a ja 17b s.186. Nahoitus löytyy digikirjasta. Voit kuunnella useamman kerran ja tauottaa tarvittaessa.
 • Now I can!-tehtävät 1 ja 2 s.188Todella mukavaa kesää ja pysykää terveinä! :)

Etäopetus Ma 18.5.2020-Ke 20.5.2020

Tehtävät ma 18.5. - ke 20.5.

Moi! Huomioikaa, että seuraavassa ovat tehtävät sekä maanantaille, tiistaille, että keskiviikolle. Eli älkää yrittäkö tehdä kaikkia kerralla, vaan jakakaa tehtäviä jokaiselle päivälle tasaisesti. -Erik

Ai:

3.lk.:

1. Lue tekstikirjasta s. 128.
2. Vastaa lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 92-93 tehtäviin (1.), (2.), (3.) ja (4.)

3. Mennään seuraavaksi tekstikirjan s. 130.
4. Lue opetusteksti s. 130 ja 132.
5. Vastaa lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 94-95 tehtäviin (1), (2.), (3.) ja (4.)

6. Mennään sitten tehtäväkirjan s. 102-103, ja tehdään tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.)

4.lk.:

1. Lue opetusteksti tekstikirjan s. 133.
2. Tehdään sen jälkeen tehtäväkirjan s. 92-93 tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.)

3. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 94-95 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)

4. Kirjoita vähintään 30min Näppistaituria

Ma:

3.lk.:

1. Tehdään s. 202-203 aukeamalta KAIKKI tehtävät
2. Valitse seuraavaksi aukeamalta s. 204-205 YKSI taituritehtävä ja tee KOTITEHTÄVÄLAATIKKO

4.lk.:

1. Tehdään s. 206-207 KAIKKI tehtävät
2. Seuraavaksi valitse aukeamalta s. 208-209 YKSI taituritehtävä ja tee KOTITEHTÄVÄLAATIKKO

Ypi:

1. Lue tietolaatikot tekstikirjan s. 100-101.
2. Tee lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 100-101 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)

3. Lue seuraavaksi KPL 37 tekstikirjan s. 102-103.
4. Tee lukemasi perusteella tehtäväkirjan s. 102-103 tehtävät (1.), (2.) ja (3.)

Mu:

1. Käy katsomassa rumpukompin harjoittelemiseen tarkoitettu video: https://www.youtube.com/watch?v=4mX3KCg0Asw 
2. Kokeile rummuttaa käsilläsi videon mukaisesti mukana!

Ku:

1. Piirrä valmis sarjakuva. Riittää, että piirrät siihen hahmot ja puhekuplat.
2. Voit halutessasi myös värittää sarjakuvasi.

Li:

- Käy joka päivä ulkona reippailemassa vähintään tunti!

Ks:

1. Jos vain löytyy välineet, harjoitellaan virkkaamista!
2. Apua saat seuraavasta videosta: https://www.youtube.com/watch?v=aeRoggGy2hc 

Englanti:
3.lk:
 • Tee tehtävä 14a s.169. Avaa siis tekstikirjasta s.88 ja digikirjasta kpl 15 -> 14a Sounds good: [θ] and [ð] ja kuuntele siellä oleva nauhoitus ja toimi sen ohjeiden mukaan.
 • Tee sitten tehtävä 14b s.169, nauhoitus löytyy digikirjan kohdasta 14b Kuuntele ja numeroi.
 • Tee tehtävä 15 s.169 ja 16 s.170
4.lk:
 • Tee tehtävä 13a s.183. Avaa siis tekstikirjasta s.84 ja digikirjasta kpl 15 -> 13a Sounds good! ja kuuntele siellä oleva nauhoitus.
 • Tee sitten tehtävä 13b s.184, nauhoitus löytyy digikirjan kohdasta 13b Toista ja merkitse.
 • Tee sitten tehtävät 14 ja 15a s.184

Etäopetus Pe 15.5.2020

Tehtävät Pe 15.5.

Moi! Tänään tulee tehtäviä poikkeuksellisesti myös matematiikasta, koska uudet järjestelyt pakottavat meitä siirtämään matematiikan tunnin maanantailta perjantaille. Tsemppiä tehtäviin! -Erik

Ai:

- Lukutunti! Lue tänään kirjaasi, joka sinulla on luettavana vähintään 30min!

Li:

- Käy tänään reippailemassa ulkona vähintään tunti!

En:

3.lk.: 

Tänään luet kappaleen 15 tekstin.

 • Lue tehtävän 8a s.166 sanat huolellisesti läpi, niin tekstin ymmärtäminen on helpompaa.
 • Lue/kuuntele kappaleen 15 teksti (tekstikirja s.86-87 / digikirja kpl 15 -> Chapter 15: An amazing day)
 • Käy teksti läpi tekemällä tehtävät 12a ja 12b s.168.


4.lk.:

Tänään luet kappaleen 15 tekstin.

 • Lue tehtävän 6a s.180 sanat huolellisesti läpi, niin tekstin ymmärtäminen on helpompaa.
 • Lue/kuuntele kappaleen 15 teksti (tekstikirja s.82-83 / digikirja kpl 15 -> Chapter 15: Near and far)
 • Käy teksti läpi tekemällä tehtävät 8 s.181 ja 9 s.182.


Ma:

3.lk.:

1. Mennään seuraavaksi aukeamalle s. 200-201.
2. Valitse kaksi taituritehtävää, ja ratkaise ne.

4.lk.:

1. Mennään seuraavaksi aukeamalle s. 204-205.
2. Valitse kaksi taituritehtävää, ja ratkaise ne.

Etäopetus To 14.5.2020

To 14.5.

Moi! Tästä sitten tehtävien kimppuun! Tehtävien tarkistamisessa vastuu on virallisesti kodilla, mutta myös minulle voi lähettää tehtyjä tehtäviä, jotka tarkistan, jos vain kerkeän. :) Nyt ei ole siis hätää palautusten kanssa, eli tehtäviä voi säästellä myös perjantaille, jos tuntuu liian työläältä tehdä kaikki kerralla ilman opetusta! -Erik

Ma:

3.lk.:

1. Mennään s. 198-199 --> ensimmäiseen kertauskappaleeseen - Jakolaskut.
2. Tehdään aukeamalta kaikki tehtävät.

4.lk.:

1. Mennään s. 202-203 --> ensimmäiseen kertauskappaleeseen - Murtoluvut.
2. Tehdään aukeamalta kaikki tehtävät.

Ypi:

1. Siirrytään tehtäväkirjan s. 98-99.
2. Tehdään tehtävät (1.), (2.) ja (3.)

Ue:

1. Lukuläksynä KPL 26 s. 74-75 (löytyy myös kuvana alta).Ku:

1. Kirjoita sarjakuvahahmoillasi tarina. Älä siis piirrä vielä mitään, vaan kirjoita ensin pelkkä lyhyt tarina, missä hahmolle sattu jokin vastoinkäyminen, jonka hän ratkaisee.

Ai:

3.lk.:

1. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 86-87.
2. Tehdään tehtävät (1.), (2.), (3.) ja Itsearviointi-laatikko.

4.lk.:

1. Lue opetusteksti tekstikirjan s. 132 --> KPL 36 - Tutustun numeraaleihin.
2. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 90-91 tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.)

Etäopetus Ke 13.5.2020

Ke 13.5. 

Moikka! Historiallinen etäopetuspätkä loppuu sitten huomenna, eli kyllä tästä näin vaan selvittiin! Toivottavasti tuo koronakin alkaa tuosta vielä laantumaan kokonaan. Huomenna sitten otetaan askel kohti entistä "normaalia" arkea. Pidetään tänään Kyselytunti klo 11.30, eli vähän aikaisemmin kuin yleensä. Kerrataan siellä sitten vielä sitä, miten huomisesta alkaen koulussa oikein toimitaan. Luovaa päivää kaikille, tästä viimeiset viralliset etätehtävät! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Ratkaise seuraava pulma: 

“Kurrella on 16 käpyä. Jos hän antaisi puolet kävyistään Olli-oravalle, Ollilla olisi 7 käpyä enemmän kuin Kurrella. Kuinka monta käpyä Ollilla on?” 

2. Laita ratkaisu viestillä Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Saat tänään ratkaistavaksi kolme sanallista tehtävää. Erik lähettää tehtävät kuvana. 
 2. Ratkaise tehtävät irtopaperille tai vihkoon. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 • Käy tänäänkin reippailemassa ulkona vähintään tunti! 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Kirjoitustunti! Kirjoitetaan tänään tarina koirasta. 
 2. Apuna voi käyttää tekstikirjan s. 118 tehtävää (2.). 
 3. Kirjoita tarina kynällä paperille, joko irtopaperille tai vihkoon. 
 4. Laita valmiista tarinasta kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 89 tehtävät (4.) ja (5.). 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille 

 

En: 

3.lk.: 

Tee tunnin aluksi linkin takana oleva forms-testi, jossa kysellään tämän kappaleen 14 sanoja ja lauseita ja rakenneasiaa.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGsME8dHCX3lPkA4G60UA6dJUNUVVSVYyUDFJTTZZOTNJN0pNSFFKMUdNMi4u

Sen jälkeen:

 • Opettele sanat ja lauseet tekstikirjan s.84-85 steady- ja go-osioista. Käytä tehtäväkirjan t.4 s.164 sanastoa apuna, että varmasti ymmärrät sanat ja lauseet.
 • Kuuntele ja toista t.4 s.152 sanat ja lauseet digikirjan nauhoituksen perässä (kpl 15 -> 4 Sanalista: Ready, steady, go!)
 • Tee tehtävä 5 s.164
 • Tee tehtävät 6a ja 6b s.165 (Apua saat t.4s.164 lauseista tai tekstikirjan s.85 go-osiosta.)

 

4.lk.: 

Tee tunnin aluksi linkin takana oleva forms-testi, jossa kysellään tämän kappaleen 14 sanoja ja lauseita.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGsME8dHCX3lPkA4G60UA6dJURVdWWFpINFBaMTFVT0tONzZPSE1IWlVJQS4u

Sen jälkeen:

 • Opettele sanat ja lauseet tekstikirjan s.80-81 steady- ja go-osioista. Käytä tehtäväkirjan t.4 s.179 sanastoa apuna, että varmasti ymmärrät sanat ja lauseet.
 • Kuuntele ja toista t.4 s.179 sanat ja lauseet digikirjan nauhoituksen perässä (kpl 15 -> 4 Sanalista: Ready, steady, go!)
 • Tee tehtävät 3a, 3b ja 3c s.178 (nauhois digikirjassa kpl 15 ->, 3b täydennä ja kuuntele (nauhoitus 3a ei toimi, joten käytä 3b nauhoitusta myös tehtävään 3a)
 • Tee tehtävä 5 s.179.

 

Ypi: 

 1. Mennään tekstikirjan s. 98-99 --> KPL 36 – Karjatalous on eläinten kasvattamista ravinnoksi. 
 2. Lue kappale 36. 
 3. Vastaa lukemasi perusteella tekstikirjan s. 99 tehtävään (1.), joko sähköiseen vihkoon tai perinteiseen vihkoon. 
 4. Jos teet tehtävän perinteiseen vihkoon, laita kuva Erikille 

 

Ku: 

 1. Jatketaan sarjakuvan piirtämistä. Piirretään tämän kerran luonnostelut ypin vihkoon tai irtopaperille, mutta luonnokset on saatava kuljetettua mukaan kouluun huomenna. 
 2. Piirrä pikasarjakuva (eli tässä ei vielä tarvitse piirtää liian tarkasti tai värittää kuvia!), jossa hahmollesi tulee jokin vastoinkäyminen, jonka hän myös ratkaisee. 
 3. Kiinnitä erityisesti tarkkuutta siihen, kuinka monta ruutua tarvitset sarjakuvaasi. Jos pikasarjakuva menee pieleen, voit piirtää viereen uuden, eli nyt ei tarvitse pyyhkiä epäonnistumisia pois. 
 4. Huomenna jatkuu, eli ei tarvitse tänään lähettää kuvaa!

 

Etäopetus Ti 12.5.2020

Tehtävät Ti 12.5. 

Terve! Viimeisiä päiviä etäopetusta viedään, joten jaksakaahan vielä tehdä ja palautella tehtävät kunnialla loppuun asti! Tässä tämän päivän tehtävät! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi s. 196–197 --> Taitorastille. 
 2. Tehdään aukeaman KAIKKI tehtävät, jotka toimivat eräänlaisena testinä tämän jakson opituista asioista. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Keksi kolme erilaista sanallista tehtävää, joissa käytetään negatiivisia lukuja. 
 2. Voit käyttää mallina 4. jakson sanallisia tehtäviä. 
 3. Kirjoita sanalliset tehtävät irtopaperille tai vihkoon, mutta ÄLÄ ratkaise niitä itse. 
 4. Laita valmiista tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 96-97 kaikki tehtävät. 
 2. Apua tehtäviin saat tekstikirjan s. 96-97. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 84–85. 
 2. Lue teksti s. 84 ja tee tehtävät (1.) ja (2.) s. 85. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään sitten tehtäväkirjan s. 88. 
 2. Lue kertauksena JÄNISLAATIKKO. 
 3. Tee sen jälkeen s. 88 tehtävät (1.), (2.) ja (3.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Mu: 

Katso koululaisooppera, Ihmepoika A, loppuun. Viimeksi katsoitte noin 25 min kohdalle saakka.
https://oopperabaletti.fi/stage24/ihmepoika-a/

Viimeksi kysyin, mistä tarinan juoni mielestäsi kertoo ja keitä hahmot esittävät. Tässä on juonen esittely esityksen omilla sivuilla:

Pieni pakolaispoika menettää vanhempansa ja päätyy Suomeen. Poika on saanut isältään maagisen soittimen jolla ajan voi pysäyttää. Koulussa hän kohtaa koulukiusaajan ja suomalaiset ennakkoluulot. Koulun talonmies pitää pojan puolia ja kotitalousopettaja opettaa maailman monimuotoisuudesta. Mitä tapahtuu kun koulu uhataan sulkea? Onko talkkari ihastunut köksän opeen? Miten kaikki päättyy?

Ihmepoika A on vauhdikas tarina mielikuvituksen voimasta ja siitä ettei koskaan saa menettää toivoaan ja luovuttaa. Maailmanmusiikkivaikutteet kohtaavat näyttämöllä oopperan ja räpin estetiikan.

Etäopetus Ma 11.5.2020

Tehtävät: Ma 11.5. 

¡Hola! Enää kolme etäopetuspäivää ja sitten siirrytään lähiopetukseen! Ei ihan kokonaisella kokoonpanolla turvallisuussyistä riippuen, mutta melkein. Kotiin jäävillä etäopiskelu jatkuu vielä, mutta ei tässä enää montaa päivää ole koulua jäljellä tälle lukuvuodelle! :) Pidetään tänään Kyselytunti klo 13kerron teille vähän muutamasta muutoksesta lukujärjestykseen sekä valaisen teitä hieman tulevista käytännön järjestelyistä meidän koulullamme. Tästä sitten tehtävät tälle päivälle, olkaa hyvät! -Erik 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Muistakaa, että virke on aina se, joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy lopetusmerkkiin! 
 2. Lauseen tunnistaa siitä, että siinä on verbi, mutta sen ei tarvitse aina alkaa isolla alkukirjaimella tai päättyä lopetusmerkkiin. 
 3. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 83 tehtävät (3.), (4.) ja (5.). 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi tekstikirjan s. 131 --> KPL 35 – Tutustun pronomineihin. 
 2. Katso opetusvideo (4.lkl.Äidinkieli_KPL35), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tee tämän jälkeen tekstikirjan s. 131 tehtävät (1.) ja (2.) joko perinteiseen vihkoon tai sähköiseen vihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen vihkoon, laita kuva Erikille. 

 

Li: 

 • Käy tänään reippailemassa ulkona vähintään tunti! 

 

Ks: 

 • Pyydä tänään kotoasi yksi kotiaskare, jonka voit tehdä ja tee se! 

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavalle Tähtipysäkin sivulle, eli s. 193. 
 2. Tehdään tältä sivulta KAIKKI tehtävät. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään 4. jakson viimeinen aukeama, eli Taitorasti s. 200–201. 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät tältä aukeamalta, joka toimii eräänlaisena testinä teidän oppimisestanne, eli tehkää tehtävät huolellisesti! 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Etäopiskelu, 8.5. perjantai

Liikunta

Keväistä ulkoliikuntaa! Hiippaile läheisessä metsässä reilu 30 min. Ota myös muutama juoksu-spurtti, saa hengästyä! 
Ota huomioon maasto, jos paljon juuria jne., sellaisia joihin voi kompastua, niin juoksu esimerkiksi talon ympäri muutama kerta.

Äikkä

Lukutunti!
Ota kirja, tai äänikirja, ja mene ulos lukemaan. Terassituoliin, puun alle, tai vaikkapa viltille. Laita kuva lukupaikastasi.

Englanti


3.lk:

Tänään käydään läpi kappaleen 14 rakenneasia:

 • Kuuntele digikirjasta kpl 14 -> 14a Action: Off we go! Mieti, mitä sanat tarkoittavat (apua saat t.12b s.156)
 • Lue sitten huolella läpi 12b s.156 laatikot. Huomaa, että ’re on lyhennetty versio sanasta are. Eli are = ’re.
 • Tee sitten tehtävät 13a ja 13b s.157
 • Tee sitten vielä tehtävä 14 s.158. (alla olevasta taulukosta voi olla hyötyä)

Minä olen

I am / I’m

Me olemme

we are / we’re

Sinä olet

you are / you’re

Te olette

you are / you’re

Hän on

he is / he’s

she is / she’s

He ovat, ne ovat

they are / they’re

 • HUOM! Seuraavan englannin tunnin aluksi (ensi keskiviikkona) teet kappaleen 14 ready,steady, go! -sanoista, lauseista ja tämän päivän rakenneasiasta forms-testin. Valmistaudu siihen kertaamalla keskiviikoksi t.4 s.152 sanat ja lauseet sekä t.12b s.156 laatikot.

4.lk:
 • Tee tehtävä 13a s.171. Avaa siis tekstikirjasta s.78 ja digikirjasta kpl 15 -> 13a Sounds good ja kuuntele siellä oleva nauhoitus ja toimi sen ohjeiden mukaan.
 • Tee sitten tehtävät 13b ja 13c s.171, nauhoitus löytyy digikirjan kohdasta 13b-c Valitse oikea äänne.
 • Tee sitten tehtävät 1a ja 1b s.175.
 • HUOM! Seuraavan englannin tunnin aluksi (ensi keskiviikkona) teet kappaleen 14 ready,steady, go! -sanoista, lauseista ja aakkosilla tavaamisesta forms-testin. Valmistaudu siihen kertaamalla keskiviikoksi t.4 s.166 sanat ja lauseet, sekä kertaamalla aakkoset ja miten ne kirjoitetaan äännekirjoituksella.

Etäopetus To 7.5.2020

Tehtävät: To 7.5. 

Terve! Olen tosiaan päättänyt, etten pidä mitään erityistä etäkoetta enää tämän etäopetusjakson lopussa. Sen sijaan, esimerkiksi matematiikassa Taitorastit toimivat eräänlaisena testinä, joka kertoo, miten matematiikan 4. jaksot ovat sujuneet. Viimeiset viikot käytetään sitten tänä vuonna opittujen sisältöjen kertaamiseen. Tästä kuitenkin tekemistä tälle päivälle! -Erik 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään s. 192 --> Tähtipysäkki jatkuu 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 192, mutta ei mennä vielä seuraavalle sivulle. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Aukaistaan seuraavaksi matikan kirjasta s. 198 --> viimeinen Tähtipysäkki 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 198, apua tehtäviin löytyy myös viereiseltä sivulta. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 • Lue tekstikirjan s. 96-97 ja tarkastele sivujen kasveja. 

 

Ue/Uo: 

 1. Lue seuraava teksti joko täältä tai sitten uskonnon kirjastasi s. 64-65, jos se on sinulla mukana. 
 
2. Vastaa tekstin pohjalta seuraavaan kyselyyn:
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUOVRNN1FJSFhGQVZYTklKMU81WlpJRjhLTy4u  

 

Ku: 

 1. Valitse yksi viljelykasvi ympäristöopin tekstikirjan s. 96-97. 
 2. Piirrä ja väritä mahdollisuuksien mukaan valitsemasi viljelykasvi. Voit käyttää pohjana mitä tahansa tyhjää paperia, jolle vain pystyy piirtämään. 
 3. Kiinnitä tässä työssä huomiota kasvin yksityiskohtiin. Aikaa työn tekemiseen on ensi keskiviikkoon asti! 
 4. Laita valmiista työstä kuva Erikille 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 82. 
 2. Lue kertauksena JÄNISLAATIKKO. 
 3. Tehdään sitten tehtäväkirjan s. 82 tehtävät (1.) ja (2.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Jatketaan tekstikirjan s. 130 --> Adjektiivien vertailumuodot. 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_Adjektiivit2), joka löytyy Teamsista ja Drivesta. 
 3. Tehdään tämän jälkeen tehtäväkirjan s. 87 tehtävät (3.), (4.) ja (5.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Etäopetus Ke 6.5.2020

Tehtävät: Ke 6.5. 

Moi! Pidetään tänään Kyselytunti POIKKEUKSELLISESTI klo 11.00, koska iltapäivällä pidämme kokouksen opettajien kanssa. Tästä sitten tehtävien tekoon! -Erik 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 190-191 --> KPL 44 – Tähtipysäkki. 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 190-191. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään sitten s. 197 --> Tähtipysäkki jatkuu 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 197. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Käy tänäänkin ulkoilemassa vähintään tunti! 
 2. Jos intoa riittää, niin tee tänään seuraavat liikkeet (ei pakolliset): 
 • Vatsalihasliikkeitä: 2x12 
 • Selkälihasliikkeitä: 2x12 
 • Punnerrukset: 2x8 
 • Kyykkyhypyt: 2x10 

 

Ai: 

 • Käy pelaamassa vähintään 30min Näppistaituria! 

 

En: 

3.lk:

 • Testaa tunnin aluksi kpl 13 sanaston ja lauseiden osaamistasi tekemällä linkin takana oleva forms-testi, jossa kysellään tämän kappaleen sanoja ja lauseita.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGsME8dHCX3lPkA4G60UA6dJUN0NKWDI5UFNQWjdCRzZQMEtMOVRMRlVXVC4u

 Sitten siirrytään kappaleeseen 14:

 • Opettele sanat ja lauseet tekstikirjan s.78-79 steady- ja go-osioista. Käytä tehtäväkirjan t.4 s.152 sanastoa apuna, että varmasti ymmärrät sanat ja lauseet.
 • Kuuntele ja toista t.4 s.152 sanat ja lauseet digikirjan nauhoituksen perässä (kpl 14 -> 4 Sanalista: Ready, steady, go!)
 • Jos sinulla on noppa kotona, tee tehtävä 2a s.151.
 • Tee tehtävät 5a ja 5b s.153


4.lk:

 • Testaa tunnin aluksi kpl 13 sanaston ja lauseiden osaamistasi tekemällä linkin takana oleva forms-testi, jossa kysellään tämän kappaleen sanoja ja lauseita.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGsME8dHCX3lPkA4G60UA6dJUQjFPR0JCUVpKN1pKRkdYVlE3Uk9DVkdVUi4u

Sitten siirrytään kappaleeseen 14:

 • Opettele sanat ja lauseet tekstikirjan s.74-75 steady- ja go-osioista. Käytä tehtäväkirjan t.4 s.166 sanastoa apuna, että varmasti ymmärrät sanat ja lauseet.
 • Kuuntele ja toista t.4 s.166 sanat ja lauseet digikirjan nauhoituksen perässä (kpl 14 -> 4 Sanalista: Ready, steady, go!) Kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten aakkoset lausutaan englanniksi.
 • Tee tehtävä 3a s.165, kuuntelunauhan löydät digikirjasta (kpl 14 -> 3a Kirjoita kuulemasi kirjaimet)
 • Tee tehtävät 5 s.167


 

Ypi: 

 1. Siirrytään tehtäväkirjan s. 94-95. 
 2. Tehdään tehtävät (1.), (3.) ja (4.) 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ku: 

 1. Aloitetaan sarjakuvan piirtämisen harjoitteleminen. Tehdään työ vaiheittain, eli keskittykää jokaiseen vaiheeseen tarkasti. 
 2. Luonnosteluvaiheen voi tehdä irtopaperille, suttupaperille tai esimerkiksi mihin tahansa vihkoon. Itse työ olisi hyvä tehdä sitten erilliselle paperille. 
 3. Ensimmäinen vaihe on sarjakuvan suunnittelu. Luonnostele niin monta hahmoa, kuin keksit, mutta vähintään sarjakuvan päähenkilö. 
 4. Kun olet piirtänyt luonnokset hahmoista, kirjoita sarjakuvallesi aihe (esimerkiksi muutama viikko sitten aiheena oli “etäopiskelu”) 
 5. Laita lopuksi luonnosteluistasi kuva Erikille. 

 

Etäopetus Ti 5.5.2020

Tehtävät: Ti 5.5. 

Moi! Tästä sitten tehtäviä tälle päivälle, luvassa on kertaamista, mutta myös uusien asioiden opettelua. -Erik  

Ma: 

3.lk.:
 1. Mennään seuraavaksi s. 186 --> KPL 43 – Harjoittelen 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 186-187 <-- ei siis tarvitse taituritehtäviä, mutta saa tehdä, jos riittää intoa 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään sitten s. 196 --> KPL 45 – Tähtipysäkki jatkuu 
 2. Tehdään pelkästään KAIKKI s. 196 tehtävät, eli ei mennä vielä seuraavalle sivulle. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Lue ympäristöopin tekstikirjasta s. 94-95 --> KPL 35 – Maanviljely on kasvien kasvattamista ravinnoksi 
 2. Vastaa lukemasi perusteella seuraaviin kysymyksiin: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dURTNHR09FMkhPSzBZUzFYUzJPQTkxRDVETC4u  

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Mennään tekstikirjan s. 116 --> KPL 34 – Tunnistan virkkeen ja lauseen. 
 2. Katso opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_KPL34), joka löytyy Teamsista ja Drivesta. 
 3. Tehdään tämän jälkeen tekstikirjan s. 117 tehtävät (1.), (2.) ja (3.) 
 4. Jos teet tehtävät perinteiseen vihkoon tai irtopaperille, laita kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjassa s. 128 --> KPL 34 – Harjoittelen adjektiiveja. 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_KPL34), joka löytyy Teamsista ja Drivesta. 
 3. Tehdään tämän jälkeen tehtäväkirjan s. 86 tehtävät (1.) ja (2.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Mu: 

Aloita katsomaan koululaisopperaa, Ihmepoika A.
Katso esitystä kohtaan 25 min.

Vastaa kysymyksiin:
1. Mistä tarina sinun mielestäsi kertoo?
2. Kuka tai ketkä ovat päähenkilöitä tarinassa?
3. Mikä oli mielestäsi hyvää esityksessä, ja mistä et niinkään pitänyt?

Lähetä vastaukset VIESTILLÄ Terhille.

Linkki videoon:
https://oopperabaletti.fi/stage24/ihmepoika-a/

Etäopetus Ma 4.5.2020

Tehtävät: Ma 4.5. 

Heippa! Ympäristöopin kokeet menivät todella hienosti! Tehtäviä oli vähemmän, minkä vuoksi myös pistetaulukko oli tiukempi. Lisäksi se, että kokeessa sai käyttää apuna kirjaa, tiukensi pisteiden antamista. Mutta jokainen osoitti, että on oppinut myös etäopetuksessa vaadittavat asiat! Kouluun palataan hallituksen päätöksen mukaisesti sitten 14.5., eli vajaat kaksi viikkoa etäopiskelua jäljellä. Katsotaan, miten nuo viimeiset koulupäivät onnistuvat käytännön tasolla, mutta hallituksen pillin tahdissa tässä on nyt tanssittava. Mutta eiköhän tästä porukalla selvitä! 

Pidetään tänään Kyselytunti klo 13.00, tervetuloa! Tästä sitten seuraavien tehtävien kimppuun, sillä koulunkäynti jatkuu edelleen. -Erik 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Jatketaan edelleen Adjektiivien parissa, tekstikirjan s. 114 
 2. Katso opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_Adjektiivit2), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Siirrytään sen jälkeen tehtäväkirjan s. 80-81 ja tehdään tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 84. 
 2. Lue kertauksena jänislaatikko. 
 3. Tehdään sitten tehtäväkirjan s. 84-85 tehtävät (1.), (2.) ja (4.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 • Käy tänäänkin ulkoilemassa vähintään tunti!
 

 

Ks: 

 1. Valitse vaatekaapistasi yksi paita. 
 2. Kurkista paidan sisälle ja etsi siitä lappu, jossa lukee miten paidan voi pestä ja miten sitä voi hoitaa. Lapuissa lukee myös mitä materiaalia paitasi on. 
 3. Selvitä näistä hoito-ohje merkinnöistä seuraavat asiat: 
 • Missä vaatteesi on valmistettu? 
 • Mistä materiaaleista vaate on tehty? 
 • Miten vaatteen saa pestä? 
4. Kirjoita vastaukset irtopaperille, ypin vihkoon tai sähköiseen ypin vihkoon. 
5. Jos kirjoitit vastauksen perinteiseen muotoon, laita niistä kuva Erikille. 

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn s. 182 --> KPL 42 – Suorakulmion pinta-ala 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL42) joko Drivesta tai Teamsista. 
 3. Tehdään sitten KAIKKI tehtävät s. 182-183. 
 4. Tehdään lisäksi YKSI vapaavalintainen taituritehtävä <-- EI KOTITEHTÄVÄLAATIKKOA 
 5. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 194 --> KPL 45 - Tähtipysäkki 1 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 194-195 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Etäopetus To 30.4.2020

Tehtävät: To 30.4.

Terve kaikille! Vielä nämä tehtävät ja päästään vapun viettoon! Tänään on ympäristöopin koe, josta yritin tehdä mahdollisimman selkeän, joten toivottavasti selvitään ilman isompia ongelmia. Tehkää koe rauhassa, koska ei nämä niin vakavia asioita ole! Jokainen on kyllä osoittanut tehtävien avulla, että opeteltavat sisällöt ovat hallussa. :) Tsemppiä kaikille! -Erik

Ma:

3.lk.: 

 1. Tehdään tänään vain KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 177 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään tänään vain KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 177 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. YMPÄRISTÖOPIN KOE 
 2. Saat käyttää apunasi oppikirjaa, mutta yritä aina ensin ilman kirjaa. 
 3. Pääset kokeeseen tästä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUOURFWkxWVDBPV05VTVk0QUE5UElaNFFVNS4u  

 

Ue/Uo: 

 • Käy tekemässä Sydäntehtävä tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUN1hXSFNZNElOTEM3TEVYTUgxUlFMUFlBNS4u  

 

Ku: 

 • Suunnittele itsellesi vappunaamio! Piirrä naamio irtopaperille ja väritä se sen jälkeen. 
 • Naamiota ei ole pakko leikata irti. 
 • Laita valmiista naamiosta kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Mennään tekstikirjassa s. 114-115 – Adjektiivit 
 2. Katso aiheesta opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_Adjektiivit), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään seuraavaksi tekstikirjan s. 115 tehtävät (1.), (2.) ja (3.) --> joko perinteiseen vihkoon tai sähköiseen äidinkielen vihkoon Drivessa. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen vihkoon, laita kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjan s. 126 --> KPL 33 – Harjoittelen substantiiveja 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_KPL33), joka löytyy Teamsista ja Drivesta. 
 3. Tehdään sen jälkeen tekstikirjan s. 127 tehtävät (1.) ja (3.) --> joko perinteiseen vihkoon tai sähköiseen äidinkielen vihkoon Drivessa. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen vihkoon, laita kuva Erikille. 

 HYVÄÄ VAPPUA!

Etäopetus Ke 29.4.2020

Tehtävät: Ke 29.4. 

Moikka! Tänään pidetään Kyselytunti klo 13.00, jolla käyn läpi vastaamistavat kokeen tehtäviin. Laitan myös testikokeen tänne ympäristöopin tehtäviin, josta voi käydä harjoittelemassa kokeeseen vastaamista, jos ei pääse Kyselytunnille. Vaihdellaan toki myös kuulumisia siellä! Tästä taas tekemistä tälle päivälle, ei muuta kuin työn iloa! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 178 --> KPL 41 - Kuvion pinta-ala 
 2. Katso opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL41), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään sen jälkeen KAIKKI tehtävät s. 178-179. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 192 --> KPL 44 – Toimintatunnin taituritehtävät 
 2. Tehdään tänään VAIN tehtävät (4.) ja KOTITEHTÄVÄLAATIKKO 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Tänäänkin luvassa on ulkoilua vähintään tunti. 
 2. Ota puhelin mukaan ulkoiluun ja suorita kuvataiteen tehtävä samalla kertaa. 

 

Ai: 

 

En: 

3.lk: Ohje on pitkä, ja lopuksi kerrotaan vielä tulevasta forms-testistä, koita kuitenkin jaksaa lukea :-)

 • Kuuntele Action! I have a mouse, teksti löytyy tekstikirjasta s.76 ja digikirjasta kpl 13 kohdasta 16a Action: I have a mouse.
 • Lue lorun sanat huolella, ja koeta miettiä 14b s.146 tehtävän avulla, mitä sanat tarkoittavat.
 • Lue huolella ja ajatuksen kanssa läpi tehtävän 14b s.146 laatikko ja esimerkkilauseet. 
 • Tee tehtävä 15a s.146. Jos sinulla ei ole noppaa, voit valita itse, mitä sanoja kirjoitat riveille.
 • Tee tehtävä 16 s.147. Apua voit katsoa tehtävästä 14b s.146 kuvasta.
 • HUOM! Seuraavan englannin tunnin aluksi ke 6.5. teet kappaleen 13 sanoista ja lauseista forms-testin. Voit valmistautua siihen kertaamalla t.4 s.140 sanat ja lauseet, sekä 14b s.146 laatikot ja esimerkit.4.lk: 

 • Kuuntele Action!-loru digikirjasta (kpl 13 -> 13a Action! I am riding), loru on tekstikirjan sivulla 72.
 • Pohdi tehtävän 13b s.157 avulla, mitä sanat tarkoittavat.
 • Lue huolella läpi kaikki 13b s.157 tehtävän laatikot ja esimerkit.
 • Tee sitten tehtäviä, katso apua tehtävän 13b laatikoista ja esimerkeistä:
  • Tee tehtävä 14a s.158
  • Tee tehtävä 15a s.158
  • Tee tehtävä 15b s.159
 • HUOM! Seuraavan englannin tunnin aluksi ke 6.5. teet kappaleen 13 sanoista ja lauseista forms-testin. Voit valmistautua siihen kertaamalla t.4 s.153 sanat ja lauseet, sekä 13b s.157 laatikot ja esimerkit.

Ypi: 

 1. Kerrataan kokeeseen! 
 2. Lue tänään KPL 31–34 --> eli s. 84-91 
 3. Huomenna on sitten YPIN KOE, voit totta kai lukea myös enemmän, jos jaksat! 
 4. Tässä testikokeen linkki:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNUdZMFpLQUhZNzlJSUNONERQU1Y1VzNBVy4u 

 

Ku: 

 1. Harjoitellaan luontokuvausta: Etsi luonnosta joku sinun mielestäsi kaunis, hieno tai kiinnostava yksityiskohta ja ota siitä kuva. 
 2. Lähetä kuva Erikille ja kirjoita kuvatekstiin, miksi valitsit juuri kyseisen kuvan. 
 3. Tässä esimerkkejä ammattilaisten valokuvista: 

https://luontokuva.org/jasenten-kuvagalleria  

4. HUOM! Tarkoitus ei siis ole, että te otatte tällaisia otoksia, vaan jokainen ottaa omanlaisensa otoksen. 

 

 

Etäopetus Ti 28.4.2020

Tehtävät Ti 28.4.  

Terve! Pidetään ympäristöopin koe torstaina 30.4., joten viimeiset ponnistukset ennen vapputaukoa luvassa! Kokeessa saa käyttää apuna kirjaa, mutta helpommalla pääsette, kun valmistaudutte kokeeseen tavalliseen tapaan. Annan teille tällä viikolla vähemmän tehtäviä, jotta pystytte valmistautumaan kokeeseen. Tästä kuitenkin tekemistä tälle päivälle! Tänään ei siis pidetä Kyselytuntia, vaan vaihdellaan isommat kuulumiset huomenna, jolloin voin myös ohjeistaa teitä ympäristöopin koetta varten. Mukavaa päivää kaikille! -Erik 

Ma: 

 1. lk.:
 1. Mennään matematiikassa s. 174 --> KPL 40 – Kuvion piiri 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL40), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään tämän jälkeen KAIKKI tehtävät ensimmäiseltä aukeamalta s. 174-175.
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi s. 186 --> KPL 43 – Viivadiagrammi 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL43), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään tämän jälkeen KAIKKI tehtävät ensimmäiseltä aukeamalta s. 186-187.
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Kerrataan kokeeseen! 
 2. Lue tänään KPL 27–30 --> eli s. 76-83. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Käy vastaamassa seuraavaan kyselyyn:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNlUwMTFXNFhJMDBVNkxSMDNPMDZMWUZQNy4u 

2. Lue kertaamiseksi JÄNISLAATIKKO tehtäväkirjan s. 78 
3. Tehdään sen jälkeen tehtäväkirjan s. 79 tehtävät (3.) ja (4) 
4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Jatketaan verbien aikamuotoja ja mennään tehtäväkirjan s. 82 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_Verbit3), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 82-83 tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Mu: 

Jatkoa viime viikolle. Tarvitset jälleen kupin, varaa niitä 1-2 kappaletta.
Kuvaa video, jonka kesto on vähintään 30 sek! Voit aloittaa palauttamalla mieleen viime viikkoisen kuppirytmin,
mutta lisää sitten omaa rytmittelyä mukaan. Eli kuppisoolo!!!

Voitte jälleen yhdistää voimanne ja kuvata yhteisen videon, jos perheessäsi on sisaruksia 3-6 -luokilta. Laita videon yhteyteen, ketä oli mukana.
Mukaan saa ottaa muitakin perheenjäseniä, jos mahdollista :D

Tässä huikeata menoa ja meininkiä + video alkaa viimeviikkoisella rytmillä, joten voit kerrata sen tästä samasta:
https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU

Viime viikon linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I

Etäopetus Ma 27.4.2020

Tehtävät: Ma 27.4.  

Moi ja mukavaa alkavaa viikkoa! Tämä viikkon onkin jälleen kerran vajaa, sillä perjantaina on VAPPU! Pidetään tästä eteenpäin Kyselytunteja maanantaisin ja keskiviikkoisin, eli tänään jokainen on tervetullut Kyselytunnille klo 13.00. Tästä sitten tehtävien kimppuun, olkaa hyvät! -Erik

Ai: 

3.lk.: 

 1. Mennään tekstikirjan s. 112-113 – Substantiiveihin. 
 2. Katso opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_Substantiivit), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 78 tehtävät (1.) ja (2.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään tekstikirjan s. 123-124 – Verbien aikamuotoihin. 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_Verbit2), joka löytyy Teamsista tai Drivesta. 
 3. Tehdään seuraavaksi tekstikirjan s. 125 tehtävät (1.) ja (2.) --> tehdään tehtävät joko sähköiseen äidinkielen vihkoon tai perinteiseen vihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen äidinkielen vihkoon, laita kuva Erikille. 

 

Li: 

- Käy tänäänkin ulkoilemassa vähintään tunti! 

 

Ks: 

 1. Jos et ole vielä huoltanut polkupyörääsi, tee se tällä viikolla! 
 2. Tärkeimmät kohdat huollettaviksi polkupyörästä ovat: 
 • Pyörän pesu/puhdistus 
 • Ketjujen puhdistaminen 
 • Renkaiden kunnon tarkastaminen ja pumppaaminen 
3. Apua saat seuraavasta videosta: 

https://www.youtube.com/watch?v=kyDDFi3NkEM  

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 172-173 --> KPL 39 – Toimintatunnin taituritehtävät 
 2. Tehdään VAIN tehtävät (4.), (6.) ja KOTITEHTÄVÄLAATIKKO 
 3. Huomioikaa, että kyseessä on loogisen päättelyn tehtäviä, eli näiden kuuluukin vaatia hieman tavallista pidempää pähkäilyä! 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 182-183 --> KPL 42 - Pylväsdiagrammi  
 2. Käy katsomassa opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL42), joka löytyy Teamsista ja Drivesta 
 3. Tehdään seuraavaksi KAIKKI tehtävät s. 182-183 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

Etäopiskelu, 24.4. perjantai

Mitä parhainta huomenta!


Viikon päästä on Vappu!!! Mitä ihmettä :D

Olen tänään koululla tekemässä hommia, joten jos en heti vastaa, niin olen joko ajamassa autoa (jolloin ei saa olla puhelimella), tai koneella - eli vastaan kyllä, en vain välttämättä juuri sillä hetkellä :)

Katso Lasten tiedotustilaituus klo 10.50 TV1-kanavalla.
Kysymyksiin vastaamassa Suomen pääministeri ja opetusministeri, sekä muita hallituksen jäseniä.

:small

Liikunta

Tee Liikkabingosta kaksi valitsemaasi tehtävää! Laita viesti Terhille, mitkä valitsit.

:small

Äidinkieli

Lukutunti. Valitse jälleen erilainen lukutapa, tai lukupaikka. Eri kuin viime viikolla! Täräytä kuva.

:small


Englanti
HUOM SEKÄ 3.LK ETTÄ 4.LK: PIDETÄÄN TÄNÄÄN TUNNIN ALUSSA KLO 12.15 ALKAEN TEAMSISSA VIDEOKOKOUS! Unohdin merkata tänne ohjeeseen ajoissa, mutta toivottavasti kaikki löytävät silti paikalle, käydään läpi vähän etäopiskelukuulumisia ja jutustellaan kevään jatkosta. :)

3.lk:

Tänään käydään läpi kappaleen 13 teksti.

 1. Lue huolella läpi tehtävän 8a s.143 sanat ja niiden suomennukset. Avaa ne myös digikirjasta ja toista äänitteen perässä (kappale 13 -> 8a-b Sanalista: A night at the bookshop)
 2. Kuuntele sitten digikirjasta kappaleen teksti (Chapter 13: A night at the bookshop), voit samalla seurata tekstikirjasta s.74-75
 3. Käy teksti läpi tekemällä tehtävät 10 s.144 ja 12 s.145

4.lk:

HUOM SEKÄ 3.LK ETTÄ 4.LK: PIDETÄÄN TÄNÄÄN TUNNIN ALUSSA KLO 12.15 ALKAEN TEAMSISSA VIDEOKOKOUS! Unohdin merkata tänne ohjeeseen ajoissa, mutta toivottavasti kaikki löytävät silti paikalle, käydään läpi vähän etäopiskelukuulumisia ja jutustellaan kevään jatkosta. :)

Tänään käydään läpi kappaleen 13 teksti.

 1. Lue huolella läpi tehtävän 8a s.155 sanat ja niiden suomennukset. Avaa ne myös digikirjasta ja toista äänitteen perässä (kappale 13 -> 8a-b Sanalista: High five farmers)
 2. Kuuntele sitten digikirjasta kappaleen teksti (Chapter 13: High five farmers), voit samalla seurata tekstikirjasta s.70-71
 3. Käy teksti läpi tekemällä tehtävä 10 s.156 kirjoitaen vihkoosi lyhyesti, miksi väittämät eivät pidä paikkaansa.

Etäopetus To 23.4.2020

Tehtävät: To 23.4.  

Moikka! Tästä taas tehtäviä teille. Pitkä päivä jälleen, mutta enää tämä ja huominen, niin alkaa viikonloppu! :) Pidetään tänäänkin Kyselytunti klo 13.00, ja pyritään siis pitämään se joka viikko ma-to, jos ei ole tietenkään lomia. Työn iloa! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Kertaustunnin aika! Mennään s. 166 --> KPL 38 – Harjoittelen 
 2. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 166-167. 
 3. Tehdään myös YKSI vapaavalintainen taituritehtävä s. 168-169. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Kertaustunnin aika! Mennään s. 178 --> KPL 41 – Harjoittelen. 
 2. Katso ensin opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL41), joka löytyy Drivesta tai Teamsista. 
 3. Tehdään KAIKKI tehtävät s. 178-179. 
 4. Tehdään myös YKSI vapaavalintainen taituritehtävä s. 180-181. 
 5. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 91 tehtävät (3.) & (4.) 
 2. Tehtävään (3.) saat apua tästä tekstin kappaleesta, joka löytyy myös tekstikirjasta s. 91: 

 

Ue/Uo: 

 1. Katso seuraava video alla olevasta linkistä 
 2. Videota ei tarvitse katsoa alusta, vaan voit hypätä suoraan viiden minuutin kohdalle, eli kohtaan 05.00. 
 3. Videota ei tarvitse katsoa loppuun, vaan riittää kun katsoo kahdeksantoista minuutin kohdalle, eli kohtaan 18.00 

https://www.youtube.com/watch?v=6826F90yiKw 

4. Vastaa lopuksi seuraaviin kysymyksiin: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNzkwN0VWNDk5QUM2RjJaNFVCVDJKVlhNVC4u  

 

Ku: 

 1. Jatka nyt kuvaa “miltä Itämeressä näyttää” värittämällä kuva. 
 2. HUOM! Jos haluat tehdä kuviksen tehtävät rauhassa ja tarkasti, ilmoita siitä vain minulle, niin saat lisäaikaa! 
 3. Laita valmiista teoksesta kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään äidinkielessä tekstikirjan s. 110 – Verbit. 
 2. Katso opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_Verbit), joka löytyy teille jaetusta kansiosta tai Teamsin “Tiedostoista”. 
 3. Lue videon jälkeen vielä s. 110 teksti. 
 4. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 77 tehtävät (3.), (4.) ja (5.) 
 5. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään äidinkielessä tekstikirjan s. 120 –> KPL 32 – Verbit. 
 2. Katso opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_KPL32), joka löytyy teille jaetusta kansiosta tai Teamsin “Tiedostoista”. 
 3. Lue videon jälkeen vielä s. 120-121 teksti. 
 4. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 80-81 tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.) 
 5. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille, jos teit perinteiseen vihkoon. 

 

Etäopetus Ke 22.4.2020

Tehtävät: Ke 22.4.  

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 162 --> KPL 37 – Nelikulmiot 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL37) joko Drivesta tai Temasin “Tiedostot” osiosta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Nelikulmiossa on neljä sivua, neljä kulmaa ja neljä kärkipistettä 
 • Suorakulmiossa on neljä suoraa kulmaa 
 • Suorakulmion vastakkaiset sivut, eli toisiaan vastapäätä olevat sivut, ovat yhtä pitkät 
 • Neliössä on neljä suoraa kulmaa, mutta kaikki sivut ovat yhtä pitkiä 
4. Tehdään seuraavaksi KAIKKI tehtävät s. 162-163.
5. Tehdään myös YKSI vapaavalintainen taituritehtävä s. 164-165. 
6. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Otetaan seuraavaksi s. 174 --> KPL 40 – Negatiiviset luvut vähennyslaskussa. 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL40) joko Drivesta tai Teamsin “Tiedostot” osiosta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Vähennyslaskussa lukusuoralla siirrytään aina vasemmalle 
 • Olkaa tarkkoja sen kanssa, jääkö lopputulos miinukselle vai plussalle 
4. Tehdään seuraavaksi KAIKKI tehtävät s. 174-175. 
5. Tehdään lisäksi YKSI vapaavalintainen taituritehtävä s. 176-177. 
6. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Käy ulkona reippailemassa vähintään tunnin verran! 
 2. Jos intoa riittää, tee seuraavat lihaskuntoliikkeet: (ei pakollisia)  
 • Vatsalihasliikkeitä: 2x12 
 • Selkälihasliikkeitä: 2x12 
 • Punnerrukset: 2x8 
 • Kyykkyhypyt: 2x10 

 

Ai: 

 1. Kirjoitustunti! Käy pelaamassa vähintään 30min Näppistaituria! 
 2. Muista, että tilastoista näkee, minä päivänä pelaat ja minkä verran! 

 

En: 

3. lk:

 • Kertaa sivun 72 kehonosasanat niin, että luet ne äänneen ja lukiessasi kosketat aina sitä kehonosaa minkä nimen sanot.
 • Tee tehtävät 5a ja 5b s.141
 • Tee tehtävä 6 s.141, jossa ensin värität monsterit ja keksit sitten niistä lauseita. Kirjoita ainakin kaksi lausetta molemmista. Lause vois olla esimerkiksi: She has three eyes. (Hänellä on kolme silmää) tai He has two horns. (Hänellä on kaksi sarvea.)
 • Tee sitten vielä tehtävä 7a s.142, jossa pääset suunnittelemaan ja piirtämään oman monsterisi. Kirjoita sitten mallin mukaan monsterista lauseita. (lauseisiin apua tekstikirjan s.73 …go!-osiosta ja tehtävästä 6 s.141.)

 4. lk:

 • Kertaa tehtävän 4 s.153 sanat ja lauseet ja kirjoita ne vihkoon.
 • Tee ristikkotehtävä 5 s.154 sekä tehtävä 6 s.154, jossa kirjoitat lauseet englanniksi viivoille.
 • Palauta Jonnelle kuvina vihkoon kirjoitetut sanat, sekä tehtävät 5 ja 6.

 

Ypi: 

 1. Luetaan seuraavaksi tekstikirjan s. 90-91 kappale 34 – Itämerta pitää suojella. Kiinnitä myös huomiota erityisesti kuviin! 
 2. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjasta s. 90 tehtävät (1.) & (2.) 
 3. Saat tehtäviin apua s. 90 KARTASTA 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ku: 

 1. Piirrä, miltä Itämeressä näyttää. Huom. Kuvaa ei tarvitse saada valmiiksi tänään! 
 2. Käytä apunasi ympäristöopin kappaletta 34 - Itämerta pitää suojella 
 3. Voit piirtää kuvan irtopaperille, ypin vihkoon tai Paint-sovelluksella. 
 4. Keskity erityisesti siihen, mitä kaikkea Itämeressä voisi olla. 
 5. Kuva väritetään huomenna, joten ei tarvitse laittaa vielä kuvaa Erikille. 

 

Etäopetus Ti 21.4.2020

Tehtävät: Ti 21.4.  

Terve! Tästä sitten seuraavia tehtäviä tulemaan! Pidetään tänään taas Kyselytunti klo 13.00, eli kaikki vain silloin mukaan jutustelemaan. :) Kyselytunnit eivät tosiaankaan ole pakollisia, mutta olisi mukava, jos kaikki pääsisivät ainakin kerran viikossa jutustelemaan. Jos sinulle tulee mieleen jotakin, mitä haluaisit kysyä luokkatovereiltasi, mutta et kehtaa kysyä sitä ääneen, voit laittaa kysymyksiä minulle viestillä, niin minä sitten kyselen niitä yhteisesti Kyselytunnilla. Työn iloa! -Erik

Ma: 

3. lk.:
 1. Katsotaan seuraavaksi s. 158 --> KPL 36 – Kolmiot 
 2. Katsotaan opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL36), joka löytyy Teamsin “Tiedostot” osiosta tai teille jaetusta kansiosta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Pisteet merkitään isolla kirjaimella (esim. A) 
 • Sivu merkitään niiden pisteiden mukaan, joiden välissä se on (esim. sivu AB) 
 • Suorakulmaisen kolmion tunnistaa suorasta kulmasta, eli pikku neliöstä. 
 • Teräväkulmaisen kolmion kaikki kulmat ovat teräviä.
 • Tylppäkulmaisen kolmion tunnistaa tylpästä kulmasta. 
4. Tehdään seuraavaksi KAIKKI tehtävät s. 158-159. 
5. Tehdään myös yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 160-161.
6. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 170 --> KPL 39 – Negatiiviset luvut yhteenlaskussa 
 2. Käy katsomassa opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL39), joka löytyy Teamsin “Tiedostot” osiosta tai teille jaetusta kansiosta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Yhteenlaskussa lukusuoralla edetään aina oikealle. 
 • Vaikka 4 on suurempi luku kuin 1, niin -4 on pienempi luku kuin –1. 
 • Kun lämpötila nousee, tällöin luku kasvaa. 
 • Kun lämpötila laskee, tällöin luku vähenee. 
4. Tehdään seuraavaksi KAIKKI tehtävät s. 170-171. EI SIIS TARVITSE TEHDÄ TAITURIAUKEAMAA! Mutta saa tehdä, jos intoa riittää! 
5. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 88. 
 2. Tehdään tehtäväkirjan s. 88 tehtävät (1.), (2.) & (3.) 
 3. s. 89 EI TEHDÄ, mutta jos haluaa, niin saa tehdä. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tekstikirjan s. 108 --> KPL 33 – Tutustun sanaluokkiin 
 2. Käy katsomassa kappaleen opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_KPL33), joka löytyy Teamsin “Tiedostot” osiosta tai teille jaetusta kansiosta. 
 3. Lue kertaukseksi vielä teksti s. 108. 
 4. Käy vastaamassa lukemasi perusteella seuraavaan kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNUFURVpaM004Tzc2U1ZDT0hGODdIME1XRS4u  

5. Tehdään sen jälkeen tehtäväkirjan s. 76 tehtävät (1.) ja (2.) 

 

4.lk.: 

 1. Käy vastaamassa seuraavaan kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNUFURVpaM004Tzc2U1ZDT0hGODdIME1XRS4u  

2. Tehdään sen jälkeen tehtäväkirjan s. 78-79 tehtävät (1.), (2.) ja (3.) --> Apua tehtäviin löytyy myös s. 78 Jänislaatikosta! 
3. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Musiikki

Harjoittele kuppi-rytmi! Tarvitset kertakäyttö- tai muovimukin, sellainen joka ei mene rikki.
Harjoittele oheisen videon kautta tämä rytmi, ota omasta suorituksestasi video ja lähetä minulle.

Jos on sisaruksia 3-6 -luokilta, niin voitte tehdä yhteisen videon ja kokeilla myös sitä versiota, jossa kuppi annetaan seuraavalle (ympyrässä istutaan). Jos teet yhteisen videon sisaruksen kanssa, niin riittää että jommankumman numerosta lähetätte, kirjoittakaa kuitenkin ketä videoon on osallistunut!

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I

Etäopetus Ma 20.4.2020

Tehtävät: Ma 20.4.  

Hyvää alkavaa viikkoa! Taas mennään, tällä kertaa kahden opetusvideon voimin. Nyt tulee hankalempia sisältöjä opeteltavaksi, joten katsokaa kaikki opetusvideot, jotka jaan teille! Soittaa ja viestitellä saa ja pitää, jos tulee ongelmia. Pidetään tänään jälleen Kyselytunti klo 13.00, tervetuloa linjoille! Tsemppiä ja työn iloa jokaiselle tähän päivään! :) -Erik

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjassa s. 106 ja luetaan teksti “Tutustun synonyymeihin”. 
 2. Käy seuraavaksi katsomassa opetusvideo (3.lk.Äidinkieli_KPL32) meidän luokkamme Teams-sivulta tai teille jaetusta kansiosta. 
 3. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjasta s. 74-75 tehtävät (1.), (2.), (3.) ja (4.) 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi tekstikirjan s. 118 kappaleeseen 31 – Tutustun sanaluokkiin. 
 2. Käy ensin katsomassa opetusvideo (4.lk.Äidinkieli_KPL31), joka löytyy Teamsin “Tiedostot” osiosta tai teille jaetusta kansiosta. 
 3. Lue videon jälkeen teksti s. 118 ja tarkastele kuvaa s. 119. 
 4. Vastaa tekstin avulla s. 119 tehtävään (1.) --> HUOM! Vastauksiin saat apua erityisesti s. 118 tekstin tummennetuista sanoista. 
 5. Voit tehdä tehtävän joko sähköiseen äidinkielen vihkoon, perinteiseen äidinkielen vihkoon tai irtopaperille. 
 6. Jos teit tehtävän perinteiseen äidinkielen vihkoon tai irtopaperille, laita kuva Erikille. 

 

Li: 

 • Käy tänään ulkoilemassa vähintään tunti! 

 

Ks: 

 • Siivoa tänään vähintään yksi huone kotoasi esimerkiksi imuroimalla! 
 • Voit kysyä myös kotoa, voisitko siivota myös jotakin muuta lisäksi. 

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 154 --> KPL 35 – Monikulmiot. 
 2. Katsotaan opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL35), joka löytyy meidän luokkamme omilta Teams-sivuilta “Tiedostot” osiosta tai teille jaetusta opetusvideokansiosta. 
 3. Muistakaa siis, että 
 • Monikulmio tarkoittaa kuviota, jossa on monta kulmaa 
 • Monikulmiossa on myös monta sivua 
 • Monikulmio nimetään sen mukaan, kuinka monta kulmaa siinä on, esimerkiksi: kolme kulmaa --> kolmio; neljä kulmaa --> nelikulmio.
4. Tehdään seuraavaksi kaikki tehtävät s. 154-155 + 1 vapaavalintainen taituritehtävä s. 156-157. 

 

4.lk.: 

 1. Edetään s. 166 --> KPL 38 – Suuruusvertailua  
 2. Katsotaan opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL38), joka löytyy Teams-sivuilta tai teille jaetusta opetusvideokansiosta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Lukusuoralla luvut suurenevat, kun edetään oikealle 
 • -4 < -1 --> “miinus neljä on pienempi kuin miinus yksi” 
 • -5 < 2 --> “miinus viisi on pienempi kuin kaksi” 
4. Tehdään seuraavaksi kaikki tehtävät s. 166-167 + yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 168-169 

Etäopetus, 17.4. perjantai

Mainiota huomenta!


Se olisi jälleen yksi viikko etäopiskelua takana ja kevättä (sekä kesälomaa) kohti mennään :)

Muistutuksena koulun vakuutuksista sen verran, että esimerkiksi liikuntatunnit täytyy sijoittaa juuri niihin kohtiin, kuin ne ovat lukujärjestyksessäkin. Sillä silloin teillä on koulun vakuutus voimassa, jos jotain sattuu niin vakuutus korvaa. Jos teette liikuntahommia muina kellonaikoina/päivinä, niin silloin ei koulun vakuutus ole voimassa.

Mukavaa viikonloppua kaikille!

Liikka

Täräytä reipas hölkkä, tai pikakävely, lenkki aamuun - jopa aivot herää!
Ota Terhi-opelle selfie TAI lähetä pieni videopätkä lenkkimaisemistasi :)

Englanti

3.lk:

Tänään aloitetaan kappale 13. Hyppäämme kappaleen 12 yli, koska se on vain kappaleiden 9-11 kertausta.

 • Avaa tekstikirjan s.72-73. Opettele steady… go! –osioiden sanat ja lauseet. Tehtäväkirjan sanastosta t.4 s.140 on apua ymmärtämiseen.
 • Lue tekstikirjan s.72 Ready…-laulun Touch your nose sanat ja mieti, mitä riveillä neuvotaan tekemään. Avaa digikirjasta kappaleen 13 kohta Ready: Touch your nose, ja kuuntele se. Kuunnellessasi tottele ohjeita, eli kun lorussa sanotaan vaikkapa touch your legs kosketa jalkojasi käsilläsi.
 • Sen jälkeen kuuntele ja toista sanat digikirjan kappaleen 13 kohdasta Steady: Body parts, kuulet sanat klikkaamalla niitä kuvasta. Kosketa aina sitä kehonosaa, jonka nimen sanot. Esimerkiksi kun sanot ”a head”, kosketa päätäsi.
 • Seuraavaksi kuuntele ja toista lauseet digikirjan kappaleen 13 kohdasta Go: She has long hair, kuulet lauseet klikkaamalla niitä kuvasta. …go!-osiossa Charlie ja Rosie arvuuttelevat kenestä on kyse vihjeiden perusteella. Varmista sanaston (4 s.140) avulla, että ymmärrät, mitä he sanovat.
 • Kirjoita tehtävän 4 sanat ja lauseet vihkoon ja laita niistä kuva Jonnelle.

4.lk:

Tänään aloitetaankin jo kappale 13, koska kappale 12 on kappaleiden 9-11 kertausta.

 • Avaa digikirjasta kappaleen 13. High five farmers kohta Ready: Old MacDonald ja kuuntele laulu, voit laulaa mukana, melodia on varmasti tuttu!
 • Avaa tekstikirjan s.68-69 Lue ja opettele steady… ja …go! –osioiden sanat ja lauseet. Sanastosta t.4 s.153 on apua ymmärtämiseen.
 • Kuuntele ja toista sanat digikirjan kappaleen 13 kohdasta Steady: Farm animals ja lauseet kohdasta Go: Look at the ponies!
 • Tee tehtävä 1 s.151 niin, että kirjoitat neljä lausetta vihkoon ja suomennat ne. Aloita jokainen lause sanoilla: ”There are…” ja valitse sitten numero/sana/ilmaisu kustakin laatikosta tehdäksesi lauseen loppuun. Esimerkiksi: There are 13 fast ponies next to the cats. = Kissojen vieressä on kolmetoista nopeaa ponia. (huomaa, että suomentaessa aloitatkin viimeisen laatikon ilmaisusta ja suomennat sitten numeron, adjektiivin ja eläimen.)
 • Etsi digikirjasta kappaleen 13 kohta 3a Kuulet eläinten ääniä ja tee tehtävä 3a s.152, kuuntele sitten kohta 3b Yhdistä ja tee tehtävä 3b s.152

Lukutunti

Valitse tänään jokin näistä kuvan tavoista lukutunnille.
Laita minulle viesti, minkä valitset TAI kuva, kun olet lukemassa valitsemallasi tavalla.
:small

Etäopetus To 16.4.2020

Tehtävät: To 16.4.  

Tervehdys! Tästä tämän viikon kovin rutistus, niin sitten alkaa olla taas viikonloppu lähellä. :) Pidetään taas Kyselytunti klo 13.00, johon tulee kymmenen minuuttia aikasemmin taas kutsu, jonka avulla kokoukseen voi liittyä joko Teamsissa tai sähköpostin kautta. Eikun hommiin, olkaa yhteydessä, jos tarvitsette apua! :) -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi s. 150 --> KPL 34 – Kulma
 2. Katsotaan opetusvideo (3.lk.Matematiikka_KPL34), joka löytyy teille jaetusta kansiosta tai Teamsin Tiedostot-sivulta. 
 3. Muistakaa siis, että kulma voi olla: 
 • Suora kulma --> muodoltaan: L 
 • Terävä kulma --> muodoltaan: < 
 • Tylppä kulma --> muodoltaan \__ 
4. Tehdään seuraavaksi kaikki tehtävät s. 150-151 + 1 vapaavalintainen taituritehtävä s. 152-153 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi s. 162 --> KPL 37 - Lämmintä ja kylmää 
 2. Katsotaan opetusvideo (4.lk.Matematiikka_KPL37), joka löytyy teille jaetusta kansiosta tai Teamsin Tiedostot-sivulta. 
 3. Muistakaa siis, että: 
 • Lämpötilan ollessa nollan alapuolella, on pakkasta 
 • Lämpötila luetaan: 80°c --> “kahdeksankymmentä astetta celsiusta” 
 • Lämpötila luetaan: -2°c --> “miinus kaksi astetta celsiusta”
4. Tehdään sitten kaikki tehtävät s. 162-163 + yksi vapaavalintainen taituritehtävä s. 164-165 

 

Ypi: 

 1. Luetaan tekstikirjan s. 88-89 kappale 33 – Viro, Latvia ja Liettua. Tutki myös kuvat! 
 2. Hyvä muistisääntö --> A-kirjain tulee ennen I-kirjainta aakkosissa, joten LAtvia tulee ennen LIettuaa, kun katsotaan Suomesta päin. 
 3. Käy lukemasi perusteella vastaamassa kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUMEU2NUZCMTRWNjkyUU9WM1NETjdGRldBVC4u  

 

Ue/Uo: 

 • Käy vastaamassa sydäntehtäviin tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUM1VEQkYxRzJMNTJTVFdVS0o2VDdMUVBUOC4u  

 

Ku: 

 1. Piirrä nyt kevätmaisemasi ottamasi kuvan perusteella. 
 2. Piirrä kuva lyijykynällä irtopaperille. 
 3. Väritä kuva mahdollisuuksien mukaan. Jos kotoa ei löydy värejä, kuvaa ei ole pakko värittää. 
 4. Lähetä valmiista piirustuksesta kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tekstikirjan s. 104-105. 
 2. Lue teksti “Sanaskylän Kirppu ja Kapine” 
 3. Vastaa s. 105 tehtävään (2.) Voit tehdä tehtävän joko sähköiseen äidinkielen vihkoon tai perinteiseen äidinkielen vihkoon. 
 4. Jos teit tehtävän perinteiseen äidinkielen vihkoon, laita kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään seuraavaksi tekstikirjan s. 114, josta löytyy teksti “Sumuun uponneet” 
 2. Lue teksti s. 114-116. 
 3. Vastaa s. 117 tehtävään (1.) Voit tehdä tehtävät joko sähköiseen äidinkielen vihkoon tai perinteiseen äidinkielen vihkoon / irtopaperille. 
 4. Jos teit tehtävän perinteiseen äidinkielen vihkoon / irtopaperille, laita kuva Erikille. 

Etäopetus Ke 15.4.2020

Tehtävät: Ke 15.4. 

Moi! Tästä taas tehtäviä tälle päivälle! Pidetään tänään taas Kyselytunti klo 13.00, laitan kutsut sähköpostiin siinä varttia vaille yksi. Kun avaa sen sähköpostin, sieltä löytyy --> "Liity Microsoft Teams -kokoukseen", painakaa sitä --> sen jälkeen valitkaa "Liity sen sijaan verkossa", jolloin pääsette mukaan kokoukseen. Minulle voi soittaa tai viestittää, jos tulee ongelmia tehtävien tai kokoukseen liittymisen kanssa! :) -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään tänään KOTITEHTÄVÄLAATIKON tehtävät s. 149 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään tänään KOTITEHTÄVÄLAATIKON tehtävät s. 161 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 • Käy tänäänkin ulkoilemassa vähintään tunti. (voit liittää liikunnan tehtävän kuvataiteen tehtävään, eli ottaa kuvan samalla kun käyt ulkoilemassa!) 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjassa s. 102-103. 
 2. Lue teksti s. 102. 
 3. Vastaa s. 103 tehtäviin (1.) ja (3.) Voit tehdä tehtävät joko sähköiseen äidinkielen vihkoon tai perinteiseen äidinkielen vihkoon / irtopaperille. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen äidinkielen vihkoon / irtopaperille, laita kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjasta s. 75 tehtävä (6.) ja Itsearviointi. 
 2. Sen jälkeen tehdään tehtäväkirjan s. 76 tehtävät (1.), (2.) ja (3.) 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

En: 
3.lk:

 • Tee tehtävä 17 s.129 vihkoon. Yritä keksiä ainakin 5 lausetta omasta päivästäsi. Kirjoita aina lauseessa mitä teet ja mihin aikaan. Lause voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: I wake up at seven o’clock. Apua lauseiden kirjoittamiseen esimerkiksi tekstikirjan s.64-65 ja tehtävästä 6 s.123.
 • Kertaa vielä kappaleen 11 tärkeitä sisältöjä tekemällä Now I can! -tehtävät 1 ja 2 s.130. Apua saat tehtävästä 4 s.122 sekä tekstikirjan sivulta 52.


4.lk:

 • Tee tehtävät 17a + 17b s.139, voit kuunnella NEW-sanat digikirjan kappaleen 11 kohdasta 17a: Old and new ja toistaa ne nauhan perässä. Sivun 138 alareunan kiekuratehtävä ei tarvitse tehdä.
 • Tee kuuntelutehtävät 18a s.139 ja 18b s.140. Nauhoitukset löytyvät digikirjan kappaleen 11 kohdasta 18a Kuuntele ja numeroi. Voit kuunnella äänitteen useaan kertaan jos tarvitset.
 • Kertaa kappaleen sisältöjä tekemällä tehtävät 1 ja 2 s.142.

 

Ypi: 

 1. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 86-87. 
 2. Tee aukeamalta tehtävät (1.) a) ja b), (2.), (3.) & (4.) 
 3. EI SIIS TEHDÄ TEHTÄVÄÄ (5.)! 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ku: 

 1. Aloitetaan Perspektiivityö, jossa on tarkoituksena harjoitella piirtämään sekä lähellä että kaukana olevat asiat samalle paperille. 
 2. Perspektiivityön aiheena on “kevätmaisema” ja se on tarkoitus toteuttaa niillä välineillä, joita kotoa löytyy. 
 3. Ensimmäinen vaihe on ottaa valokuva maisemasta, joka löytyy omalta kotipihalta tai lähialueelta. 
 4. Valokuvaa käytetään myöhemmin mallina piirustuksessa, joten kannattaa miettiä, millaisen kuvan haluaa piirtää. 
 5. Lähetä ottamasi maisemakuva Erikille. 

Etäopiskelu, 14.4. tiistai

Tehtävät: Ti 14.4. 

Terve! Ei muuta, kun paluu arkeen! Toivottavasti loma oli vähintäänkin rentouttava! :) Tästä nippu tehtäviä tehtäväksi tämän vajaan kouluviikon alkuun. Huomioikaa, että olen jakanut teille nyt opetusvideot sähköpostiin. Opetusvideot löytyvät myös meidän Teams-sivustolta "Tiedostot"-painikkeen takaa. Jos ette saa videoita näkyviin, ottakaa minuun yhteyttä viestillä tai soittamalla. Lisäksi mikäli on mitä tahansa ongelmia, soittakaa minulle tai laittakaa viestiä. Aloitetaan tänään myös uutena asiana Kyselytunti, jossa on tarkoitus vaihtaa kuulumisia koko luokan kesken ja kysellä mahdollisesti apua tehtävien tekoon. Kyselytunti pidetään tänään klo 11.00. Laitan teille siihen "palaveripyynnön", joka tulee teille sähköpostiin. Sitä klikkaamalla pääsette liittymään videopuheluun, jonne siis jokainen on tervetullut! Katsotaan miten lähtee toimimaan. Jos tarvitset apua Kyselytunnille liittymiseen, niin soita tai laita minulle viestiä, niin hoidetaan jokainen paikalle! :) -Erik

Ma: 

 1. lk.:
 1. Seuraavaksi s. 146 --> Kappale 33 – Piste, jana ja suora. 
 2. Katsotaan opetusvideo aiheesta: 
 •  Opetusvideon löydät joko Teamsistä meidän luokan "Tiedostot" painikkeen takaa, tai omasta sähköpostista, jonne olen jakanut videon
3. Muistakaa siis, että:
 • Piste merkitään ISOLLA KIRJAIMELLA (esim. piste A) 
 • Jana on suora viiva, joka muodostuu kahden pisteen väliin, merkitään kahden pisteen mukaisesti (esim. jana AB)
 • Suora on suora viiva, jolla ei ole alkupistettä eikä loppupistettä. Suora merkitään pienellä kirjaimella (esim. suora a) 
4. Tehdään seuraavaksi s. 146-147 tehtävät + 1 vapaavalintainen taituritehtävä s. 148-149 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään s. 158 --> KPL 36 – Positiiviset ja negatiiviset luvut 
 2. Katsotaan opetusvideo aiheesta: 
 • Opetusvideon löydät joko Teamsistä meidän luokan "Tiedostot" painikkeen takaa, tai omasta sähköpostista, jonne olen jakanut videon
3. Muistakaa siis, että: 
 • nolla ei olekaan pienin olemassa oleva luku, vaan luvut jatkuvat miinukselle 
 • nollaa SUUREMMAT luvut ovat positiivisia lukuja (esim. 1, 2, 3 jne.)
 • nollaa PIENEMMÄT luvut ovat negatiivisia lukuja (esim. -1, -2, -3 jne.)
 • Kun puhutaan ajasta, alittaminen tarkoittaa vastauksen vähenemistä, ja ylittäminen tarkoittaa vastauksen kasvamista 
4. Tehdään seuraavaksi kaikki tehtävät s. 158-159 + valitse 1 taituritehtävä s. 160-161. 

 

Ypi: 

 1. Mennään tekstikirjassa s. 86-87 kappaleeseen 32 – Islanti. 
 2. Lue kappale ja tarkastele kuvia s. 86-87. 
 3. Vastaa lukemasi ja tarkastelusi perusteella seuraavaan kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUQkhKU1Y5UE5OMUdIR05PNlpERTU2ODlZMy4u  

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Mennään tehtäväkirjan s. 72-73 ja asetetaan omat tavoitteet tulevalle jaksolle. 
 2. Tehdään myös aukeaman kaikki tehtävät. 
 3. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään tehtäväkirjan s. 74, eli kertaamisaukeamalle. 
 2. Tehdään kaikki tehtävät s. 74. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Musiikki

Jatka musiikin bändi/artisti-esitelmän tekoa, jos et sitä ole minulle vielä palauttanut.

Jos esitelmäsi on valmis, niin valitse jokin soitin, jota soitetaan kyseisessä bändissä, tai joka on muuten sinusta mielenkiintoinen.
Luo Word-tiedosto, jonka jaat minulle.

Tässä kysymyksiä, joihin vastaat:
- Soitinryhmä
- Historiaa (milloin keksitty, jne.)
- Rakenne ja toiminta
- Kuuluisia soittajia
- Kokoonpanoja/bändejä, jossa soitinta soitetaan
- Muuta mielenkiintoista

Etäopiskelu Ke 8.4.2020

Tehtävät: Ke 8.4. 

Nämä tehtävät vielä ja pääsiäisloma! Ei selvitty ongelmitta 4. luokan matikan kokeissa, siitä pahoittelut, mutta teknisistä ongelmista huolimatta koe meni jokaiselta loistavasti! Kun nyt vastaatte palautekyselyyn, vastatkaa rehellisesti ja esittäkää toiveita tulevista viikoista rohkeasti. Tarkoitus olisi saada opiskelusta mahdollisimman mielekästä jokaiselle. -Erik 

Ma: 

 1. Olette jokainen suoriutunut matematiikasta niin hyvin, ettei meillä ole enää tähän jaksoon tekemistä!  
 2. Käy kuitenkin antamassa palautetta etäopetuksesta, jotta loman jälkeen voidaan työskennellä paljon mielekkäämmin ja tehokkaammin! 
 3. Vastaa palautekyselyyn tämän linkin kautta: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dURElDSVZTNTlZSDRYNVhaNlBWNUFWSzFSWi4u  

 

Li: 

 1. Käykää ulkona reippailemassa vähintään tunti! Ja muistakaa sama myös pääsiäisloman aikana! 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Tehdään tehtäväkirjan s. 71 itsearviointilaatikko 
 2. Laita täytetystä itsearviointilaatikosta kuva Erikille. 
 3. Pelaa lisäksi vähintään 20min näppistaituria! 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään tehtäväkirjasta s. 72-73 tehtävät (1.), (2.), (3.) & (4.)  
 2. EI TEHDÄ TEHTÄVÄÄ (5.) 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

En: 

3.lk:

Tänään keskitytään vähän äänteiden tunnistamiseen ja muutenkin kuunteluun, sekä kertaamme vielä sanastoa.

 • mene nettiselaimella osoitteeseen otava.fi ja kirjaudu omalla etunimellä, sukunimellä ja avaintunnuksella. Avaintunnukset on lähetetty Wilman kautta huoltajalle, jos huoltaja ei ole paikalla, voit pyytää suoraan minulta (Jonne: 0404883196) viestillä.
 • Kirjauduttuasi valitse avautuvasta näkymästä DIGIKIRJA ja avaa sieltä kappaleesta 11.Go, High five! kohta 13a Sounds good: [s] and [ʃ] ja kuuntele ja toista nauhoituksen ohjeen mukaan, voit samalla seurata tekstikirjan sivulta 68.
 • Tee sen jälkeen tehtävä 13b s.126, löydät äänitteen digikirjasta kohdasta 13b Kuuntele, toista ja valitse.
 • Tee sitten tehtävä 15a s.128, missä keräät tähän asti oppimaasi sanastoa laatikoihin. Voit käyttää apuna tekstikirjan sivuja: 52 ja 64-65.
 • Harjoittele sitten vielä kuuntelua tekemällä tehtävät 16a + 16b s.128-129. Näiden nauhat löytyvät digikirjasta kappaleen 11 Go, High five! kohdasta 16 a-b Kuuntele.


4.lk:

Tänään menemme uuteen rakenneasiaan:

(HUOM! Ohje on pitkä ja jatkuu vielä taulukon jälkeen, varmista, että luet kaiken varmasti. Olen korostanut punaisella tehtävät, jotka pitää tehdä niin ne erottaa helpommin tekstin joukosta.)

 • Klikkaa auki digikirjasta kappaleesta 11 kohta 14a Action! What does the baby do? ja kuuntele loru.
  • Kiinnitä huomiota siihen, että laulussa verbien perässä (esim. cries, laughs, plays) on s-kirjain.
  • Kun siis kerrot, mitä hän tai se tekee (he/she tai it) käytät verbissä s-päätettä. Myös olla-verbi have muuttuu silloin muotoon has. Kielteinen don’t sana taas muuttuu muotoon doesn’t kun kerrot, mitä hän tai se (he/she tai it) ei tee.
  • Jos taas kerrot, mitä minä tai sinä tekee (I tai you), et käytä s-päätettä. Myöskään sanan doesn’tjälkeen ei verbissä käytetä lopussa s-kirjainta.
  • Katso taulukko alta:

Minä pelaan

Sinä pelaat

Hän pelaa

Se pelaa

Minä en pelaa

Sinä et pelaa

Hän ei pelaa

Se ei pelaa

I play

You play

He/She plays

It plays

I don’t play

You don’t play

He/she doesn’t play

It doesn’t play

Minulla on

Sinulla on

Hänellä on

Minulla ei ole

Sinulla ei ole

Hänellä ei ole

I have

You have

He has

She has

I don’t have

You don’t have

He doesn’t have

She doesn’t have

 

 • Lue vielä tehtävän 14b s.135 taulukko ja lauseet läpi huolella.
 • Harjoittele oikeiden verbimuotojen käyttöä tekemällä tehtävät 15a ja 15b s.136.
 • Harjoitellaan vielä lauseiden kirjoitusta tekemällä tehtävä 16 s.137. Tehtävässä kirjoitat robotistasi erilaisia lauseita vihkoon. Kirjoita jokaisesta paksulla sinisellä viivalla erotetusta sektorista 1 lause, eli yhteensä 5 lausetta.
  • Voit aloittaa ensimmäisen lauseen: His name is… tai her name is…
  • Muut lauseet kirjoitetaan s-päätteisiä verbejä hyödyntäen. Esim.
   • He has a…
   • She doesn’t play…
   • He likes…
  • Huomaa, että viimeiseen kohtaan valitset kahdesta laatikosta, eli esimerkiksi:
   • She listens to music on Mondays.
  • Sanoja voit tarkistaa edellisten kappaleiden Ready, Steady, Go! –aukeamilta tekstikirjasta.

 

Ypi: 

 1. Tehdään seuraavaksi kappaleen 31 – Tanska (s. 84-85) tehtäväkirjan tehtävät (1.), (2.), (3.), (5.) & (6.). 
 2. Tehtävä (4.) EI OLE PAKOLLINEN, mutta sen voi tehdä, jos intoa riittää. Apua tehtävään löytyy tekstikirjan viimeisten sivujen kartoista. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ku: 

Kuviksessa riittää, että väritätte Tanskan lipun ypin tehtäväkirjaan TARKSTI. 

Oikein hyvää ja ansaittua taukoa! Jatketaan ensi viikon tiistaina!  

Etäopiskelu, 7.4. tiistai

Tehtävät: Ti 7.4. 

Viimesiä viedään! Olen tänäänkin tavoitettavissa erilaisia kysymyksiä varten, ja pyrin soittamaan tällä viikolla taas jokaisen oppilaan läpi. Osan kanssa olenkin jo ollut yhteydessä. 3. luokkalaisilla koe meni todella hyvin, eikä ongelmia ilmennyt, joten toivottavasti myös 4. luokkalaiset selviävät ilman ongelmia. Tästä tekemistä tälle päivälle! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Ratkaise seuraava tehtävä: 

Jarkko kulkee kouluun ja tulee koulusta Iiron kodin kautta.

Yhteensä pojilta kuluu koulumatkoihin 5 kilometriä.

Kuinka pitkä matka Jarkolta on Iiron kotiin, kun Iiron kodin etäisyys koulusta on 600m?

(Vinkki: piirrä tehtävästä kuva, niin on helpompi selvittää oikea vastaus)
 

2. Voit myös kysyä apua Erikiltä. 

3. Laita vastaus Erikille viestillä joko Teamsin chatissa tai puhelimella. 

 

4.lk.: 

 1. MATEMATIIKAN KOE 
 2. Varaa viereen suttupaperia, johon voit kirjoittaa. 
 3. Paras ja varmin tapa on kirjoittaa tehtävät paperille ylös, jotta et mene sekaisin. 
 4. + ja – merkit ja numerot löytyvät näppäimistön oikeasta reunasta! 
 5. Kokeen voi tehdä vain kerran. 
 6. Lauseke on eri asia kuin allekkain laskeminen --> Lauseke: 3 + 5 = 8. 
 7. Kokeen löydät tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUM1pQSlZOU0tERDVUNThCTUxQVUZYVFlaVS4u  

 

Ypi: 

 1. Siirrytään kappaleeseen 31 – Tanska (s. 84-85). 
 2. Lue kappale tekstikirjan s. 84-85. 
 3. Vastaa ypin vihkoon tekstikirjan s. 85 tehtäviin 2. a) ja 2. b). Voit tehdä tehtävät joko sähköiseen ypin vihkoon One Driveen tai perinteiseen ypin vihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen ypin vihkoon, laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille.  

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Tehdään tehtäväkirjasta s. 70-71 tehtävät (1.), (2.), (3.) & (4.)
 2. EI TEHDÄ VIELÄ ITSEARVIOINTIA! 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjasta s. 71 tehtävä (3.) EI TARVITSE TEHDÄ TEHTÄVÄÄ (4.) 
 2. Lähetä tehdystä tehtävästä kuva Erikille. 
 3. Tee lisäksi vähintään 20min Näppistaituria. 

 

Mu: 

Musiikki

Tämä tehtävä jatkuu ensi viikolle, eli ei tarvitse saada tänään valmiiksi. Palautus ensi viikon tiistaina, 14.4.
Luo Word-tiedosto ja jaa se Terhille!

Esitelmä itselle tärkeästä lempi bändistä/artistista.
OHJE:

 1. Valitse bändi tai artisti, mistä teet esitelmäsi.
 2. Esitelmässäsi tulisi löytyy seuraavat asiat:
 • kokoonpano, eli ketä bändissä on (mitä soitinta kukin soittaa)
 • mitä soittimia bändissä käytetään, tai miten musiikki tehdään
 • tunnettuja kappaleita/ tai joitakin itselle tärkeitä (linkit esim. Youtubesta)
 • historiaa/taustaa (esimerkiksi milloin perustettu, missä maassa jne.)
 • muuta kiinnostavaa tietoa
 • lempibiisin, tai muuten kiinnostavan kappaleen esittely. Perustele miksi pidät kyseisestä kappaleesta, tai miksi valitsit juuri kyseisen kappaleen.
 • Liitä esitykseesi kuvia, jos mahdollista.
Vinkki tiedonhakuun, monella artistilla on omat kotisivut, joilta löytyy varmasti kiinnostavaa ja ajankohtaista tietoa.
Muista, ettet voi kopioida suoraan netistä tietoa, vaan kirjoitat omin sanoin!

Etäopetus Ma 6.4.2020

Tehtävät Ma 6.4 

Sitten vain uuteen viikkoon ja uusiin haasteisiin! Enää kolme opiskelupäivää pääsiäislomaan, joten pieni loppurutistus enää. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa oppilaita, että Näppistaiturissa minulle näkyy sekä oppilaan Näppistaituria tekemä aika että päivämäärä, milloin oppilas on pelannut. Tekemättä jättämisestä jää siis helposti kiinni. -Erik 

Ai:  

3.lk.: 

 1. Mennään tehtäväkirjan s. 68-69 ja tehdään kaikki tehtävät. 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 
 3. Tee seuraavaksi vähintään 20min Näppistaituria. 

4.lk.: 

 1. Luetaan tekstikirjan s. 108. 
 2. Tehdään tekstikirjan s. 108 tehtävät (1.) & (3.) 
 3. Tee tehtävät joko sähköiseen äidinkielenvihkoon, tai perinteiseen äidinkielenvihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen äidinkielenvihkoon, laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Käy ulkona reippailemassa vähintään tunnin verran! Voit myös käydä reippailemassa pienemmissä pätkissä. 
 2. Jos intoa riittää, tee seuraavat lihaskuntoliikkeet: (ei pakollisia)  
 • Vatsalihasliikkeitä: 2x10  
 • Selkälihasliikkeitä: 2x10  
 • Punnerrukset: 2x5  
 • Kyykkyhypyt: 2x10 

 

Ks: 

 1. Valitse kolmesta kahvan luonnoksesta paras. Kirjoita luonnoksen viereen, miksi valitsit juuri sen muodon. 
 2. Lähetä siitä kuva Erikille. 

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. MATEMATIIKAN KOE 
 2. Varaa viereen suttupaperia, johon voit kirjoittaa. 
 3. Paras ja varmin tapa on kirjoittaa tehtävät paperille ylös, jotta et mene sekaisin. 
 4. + ja – merkit löytyvät näppäimistön oikeasta reunasta! 
 5. Kokeen voi tehdä vain kerran. 
 6. Kokeen löydät tästä linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUOTNEN1ZIUElWSEpUNDY3V0lCUk0xUEVUMi4u  

 

4.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi Taitorasti s. 156-157. 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 
 3. Matikan 3. jakso on tätä mukaa sitten tehty. Huomenna tiistaina teillä on sitten koe. Katsotaan, miten hyvin etäopetus ja etäopiskelu on sujunut! 

Etäopiskelu, 3.4. perjantai

Hyvää huomenta kaikille!Liikunta

Muodosta yhdyssanoja ulkona/metsässä!

Etsi sanoille "pari", jotta voit muodostaa yhdyssanan,
esimerkiksi: annettu sana KUUSEN- , etsi ulkoa KÄPY, yhdyssanaksi tulee KUUSENKÄPY.

Ota kuvat ainakin kahdesta yhdyssanastasi ja lähetä minulle WhatsApilla! Olkaahan tarkkoja, että kuvat tulevat perille ;)

Annetut sanat:
1. MÄNNYN
2. KIVI
3. NEULANEN
4. KANTO
5. SAMMAL
6. VARPU

Lukutunti

Katso ohjeet lukutunnille alempaa.

Tänään erikoistehtävänä on lukea jossain oudossa paikassa! Esimerkiksi ulkona, saunassa, pöydän alla, jne.
Laita minulle selfie-kuva lukupaikastasi :)

Englanti

3.lk:

Tänään menemme tekstiin 11. Tekemistä on aika paljon, mutta voit pitää vaikka välissä tauon tekstin kuuntelun ja lukemisen jälkeen.

 • Lue huolella läpi tehtävän 7a s.124 sanat ja kuuntele ja toista ne nauhan perässä. Nauha löytyy digikirjasta kappaleen 11: Go, High five! kohdasta 7a-b Sanalista: Go, High five!
 • Tee 7b tehtävä, jos voit tehdä sen vanhemman tai sisaruksen kanssa suullisesti, jos et voi niin hyppää tämä tehtävä yli.
 • Tekstiin virittäytyäksesi pohdi, mitä kertoisit parillesi tehtävässä 8a s.125. Jos apunasi on joku, kerro hänelle.
 • mene nettiselaimella osoitteeseen otava.fi ja kirjaudu omalla etunimellä, sukunimellä ja avaintunnuksella. Avaintunnukset on lähetetty Wilman kautta huoltajalle, jos huoltaja ei ole paikalla, voit pyytää suoraan minulta (Jonne: 0404883196) viestillä.
 • Kirjauduttuasi valitse avautuvasta näkymästä DIGIKIRJA ja avaa sieltä kappaleesta 11.Go, High five! kohta Chapter 11: Go, High five! ja kuuntele kappale, voit samalla seurata tekstiä joko näytöltä tai tekstikirjasta sivuilta 66-67.
 • Tee tehtävä 9 s.125 ja varmista samalla, että ymmärrät, mitä tekstissä luki.
 • Tee sitten tehtävä 10 s.125
 • Tee vielä tehtävä 11 s.126 kerrataksesi tekstiä, eli etsi vuorosanat tekstistä ja kirjoita viivoille kuka ne sanoi.

4.lk:
 • Mene osoitteeseen: oppilas.otava.fi ja kirjaudu sisään nimelläsi, sukunimelläsi ja avaintunnuksella, jonka olen lähettänyt huoltajalle wilma-viestinä.
 • Lue tehtävän 8a s.131 sanat sekä kuuntele ja toista ne nauhan perässä. Löytyvät digikirjasta kappaleen 11 kohdasta 8a-b Sanalista: Super Granny
 • Jos apunasi on huoltaja tai esimerkiksi vanhempi sisarus tee 9a s.132 suullisesti. Jos ei, voit myös itsenäisesti pohtia, miten vastaisit tehtävän 9a kysymyksiin jos sinulla olisi pari.
 • Klikkaa auki digikirja ja sieltä kappaleen 11 pallo auki (11. Super Granny)
 • Klikkaa digikirjasta auki ja kuuntele Chapter 11: Super Granny. Voit samalla lukea tekstiä tekstikirjan sivulta 62-63.
 • Käy teksti sanastojen 4 s.129 sekä 8a s.131 avulla ja varmista, että ymmärrät tekstin. Ei tarvitse suomentaa vihkoon, mutta on tärkeää, että ymmärrät, mitä tekstissä lukee.
 • Tee tehtävä 10 s.132 eli yhdistä puhujan kuvat ja vuorosanat viivoilla.
 • Tee sitten tehtävä 11a s.133 niin, että vain kirjoitat verbit englanniksi viivoille. Sinun ei tarvitse yliviivata kirjaimia eikä tehdä tehtävää 11b ellet erikseen halua.

Etäopetus To 2.4.2020

Tehtävät: To 2.4. 

 Hyvää torstaita! Eilinen yllätystervehdys oli sitten aprillipila, joka ilmeisesti upposi osaan oppilaista! Myös opettaja sai pilan omaan nilkkaansa, joten pilan kohteina ollaan oltu tasapuolisesti... Sähköiset matikan kokeet ovat nyt valmiit ja odottavat tekijöitään. 3. luokkalaisilla koe on ensi maanantaina 6.4., ja 4. luokkalaisilla koe on ensi tiistaina 7.4. Eli viimeisiä kertaustehtäviä tehdään matikan osalta.

Soittelen tänään ja huomenna muutamille oppilaille videopuheluita, jotta saadaan varmasti kaikki opitut asiat viimeisen päälle kohdilleen. Perusasiat ovat tehtävistä päätellen jokaisella hyvin hallussa. Näiden kokeiden avulla ei todellakaan voida arvioida sitä, miten hyvin oppilaat ovat oppineet matematiikkaa, koska olemme opiskelleet poikkeusoloissa. Sen sijaan näillä kokeilla arvioidaan sitä, miten hyvin etäopetus on sujunut minulta ja miten etäopiskelu on sujunut oppilailta matematiikassa. Tästä kuitenkin tämän päivän tehtäviin, olkaa hyvät! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi Taitorasti s. 144-145. 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 
 3. Matikan 3. jakso on nyt koluttu läpi! Maanantaina sitten pidetään koe. Katsotaan, miten hyvin etäopetus ja etäopiskelu on toiminut! 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään Tähtipysäkin viimeiselle sivulle, eli s. 154. Tehdään kaikki tehtävät, eli tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.) & (5.) 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Jatketaan loppuun tehtäväkirjan s. 83 tehtävät (4.) & (5.) HUOM! JOS et millään löydä 8 sanaa, se ei ole vakavaa! 
 2. Kaikki vastaukset tehtävään (5.) löytyy tekstikirjan tekstistä (s. 82-83) 
 3. Otetaan seuraavaksi tietovisa aiheesta NorjaRuotsi ja Suomi. Käytä apunasi tekstikirjan karttoja ja tietolaatikoita s. 76, 78, 80 & 82! 
 4. Vastaa kysymyksiin, jotka lötyvät seuraavasta linkistä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNjYwRjdMR0dKS1FVOUEwVlRVVEZVTEdSNy4u  

 

Ue/Uo: 

 1. Lähimmäisen rakkaus ja toisten ihmisten kunnioittaminen on yksi katsomusten tärkein opetus. Soita sen vuoksi tänään jollekin sukulaisellesi, jolle et ole soittanut pitkään aikaan, piristääksesi häntä. 
 2. Kysy häneltä mitä hänelle kuuluu, mitä hän on puuhastellut, ja kerro hänelle myös omat kuulumisesi ja tekemisesi! 

 

Ku: 

 1. Espoolainen luokanopettaja on piirtänyt hauskoja kuvia siitä, miltä etäopiskelu näyttää opettajan näkökulmasta. Tutustu kuviin Helsingin Sanomien jutussa: 
https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000006451855.html

2. Miltä etäopiskelu näyttää oppilaan silmin? Tee 1–3 kuvan sarjakuva, jossa kuvaat etäopiskelua omasta näkökulmastasi
.

3. Voit käyttää joko irtopaperia, ypin
vihon sivua tai Paint-sovellusta. 

4. Lähetä sarjakuvasta kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Luetaan tekstikirjasta s. 98 teksti. 
 2. Tehdään tehtäväkirjan s. 66-67 tehtävät (1.), (2.) & (3.) 
 3. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Luetaan tekstikirjan s. 106 teksti. 
 2. Tehdään tekstikirjan s. 107 tehtävät (1.) & (2.) 
 3. Tehdään myös tehtäväkirjasta s. 70 tehtävät (1.) & (2.) 
 4. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

Etäopetus Ke 1.4.2020

Tehtävät Ke 1.4. 

Koitan tänään tavoittaa loputkin oppilaat kuulumisten vaihtamisen merkeissä! Tästä sitten tehtävänne, arvon oppilaat! -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi Tähtipysäkin seuraava sivu, eli s. 142 tehtävät (1.), (2.), (3.) & (4.) 
 2. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään seuraava Tähtipysäkin sivu, eli s. 153 tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.), (5.) & (6.) 
 2. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Käy jälleen reippailemassa vähintään 45 minuuttia! 
 2. Olen jättänyt tänä keskiviikkoaamuna teidän pihallenne yllätystervehdyksen! Käy katsomassa, mikä se on! 

 

Ai: 

 1. Kirjoita tietoteksti valitsemastasi aiheesta. Aihe voi olla mikä vain, mistä voi etsiä tietoa internetistä. 
 2. Kirjoita aiheesta vähintään 10 virkkeen teksti. HUOM! 4. luokkalaiset, pyrkikää kiinnittämään huomiota kappalejakoon, katsokaa seuraava video, jotta saadaan kappalejako tehtyä oikein: (videon saa näkymään painamalla "aloita diaesitys" ja oikeasta alalaidasta "play"-nappulaa)

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Yleinen?threadId=19%3Abe5a26d8fb1f4b478e1d0cb7b1a5cf0f%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FMartikkalan3.-4.luokka%252FJaetut%2520asiakirjat%252FGeneral  

3. Teksti kirjoitetaan PERINTEISEEN ÄIDINKIELENVIHKOON, jotta tulee välillä perinteistäkin kirjoittamista!

4. Kirjoitukseen etsitään tieto siis internetistä tai tietokirjasta. Hyödynnä nyt hakusanaa ja internethakua. 

5. Kirjoita loppuun niiden nettisivujen tai tietokirjojen nimet, joita käytit.

6. Laita lopuksi valmiista tekstistä kuva Erikille. 

 

En: 


3.lk:

Opettelit viimeksi kappaleen 11 Ready, Steady, Go! sanat ja lauseet. Tänään harjoitellaan niitä tehtävien avulla.

 • Mene internet-osoitteeseen: oppilas.otava.fi
  • Kirjaudu siellä nimelläsi ja sukunimelläsi, sekä avaintunnuksella, joka on lähetetty huoltajalle wilma-viestillä. Jos et saa huoltajalta tunnusta, voit kysyä myös minulta suoraan viestillä numerosta 0404883196.
 • Tehdään tehtävät 3a + 3b s.122 kuuntelunauhat löytyvät Oppilaan maailman materiaaleista (High five! 3 digikirjasta punainen pallo ”11. Go high, five!” 3a-b Kuuntele.)
 • Tee sitten tehtävät 5a, 5b ja 6 s.1234.lk:

Tänään siirrytään kappaleeseen 11.

  • Avaa tekstikirjasta s.60-61 Ready… steady… go!-aukeama.
  • Mene osoitteeseen: oppilas.otava.fi ja kirjaudu sisään nimelläsi, sukunimelläsi ja avaintunnuksella, jonka olen lähettänyt huoltajalle wilma-viestinä. Jos et saa avaintunnusta vanhemmalta, voit kysyä sen myös minulta suoraan viestillä numerosta (Jonne: 0404883196)
  • Klikkaa kappaleen 11 pallo auki (11. Super Granny) ja etsi sivupalkista Ready: Granny likes to download games-laulu. Voit samalla lukea sanoja tekstikirjan sivulta 60 ja käyttää sivun sanoja apuna laulun sanojen ymmärtämiseksi.
  • Lue tekstikirjan sivulta 60 steady… sanat ja tarkista tehtäväkirjan s.129 t.4 sanastosta, mitä sanat tarkoittavat. Klikkaa sitten digikirjasta auki Steady: computer words ja paina alhaalta ääninauha päälle, toista sanat nauhan mukana.
  • Lue seuraavaksi tekstikirjan s.61 …go! -laatikon vuorosanat ja tarkista tehtäväkirjan s.129 t.4 sanastosta, mitä sanat tarkoittavat. Klikkaa sitten digikirjasta auki Go: How can I make a video? ja paina alhaalta ääninauha päälle, toista sanat nauhan mukana.
  • Kirjoita tehtäväkirjan t.4 s.129 sanat ja lauseet vihkoon (englanniksi ja suomeksi)
  • Tee tehtävä 5 s.129
  • Tee tehtävä 6 s.130, tehtävän 4 sanastosta on apua lauseiden kirjoittamisessa.


 

Ypi: 

 1. Jatketaan kappaleessa 30 – Norja, s. 82-83. Vastaa ensin kyselyyn: (KYLLÄ, PITKÄSTÄ AIKAA TAAS KYSELY!)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dURE1DSVlBVU5KT1M1VU9FOEEyUkRGWVhWWS4u  

2. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan ensimmäinen sivu, eli s. 82 tehtävät (1.) A JA B, (2.) & (3.). 

3. Lähetä tehdyistä tehtävistä 
kuva Erikille. 

 

Ku: 

 1. Piirrä ja väritä Norjan lippu.  
 2. Saat itse päättää, mitä välineitä käytät värittämiseen. Voit myös piirtää ja värittää lipun Paint-sovellluksella. 

Etäopetus Ti 31.3.2020

Tehtävät Ti 31.3. 

Moi! Hyvin mennee, mutta menkööt! Minä kyselen tänään jokaiselta, josko saisin teihin yhteyden puhelimella tai Teamsin videopuhelulla henkilökohtaisesti. Soitellaan joko tänään tai myöhemmin tällä viikolla! Tästä sitten tehtäviä! -Erik 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi Tähtipysäkin seuraava sivu, eli s. 141 tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.) & (5.) 
 2. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään Tähtipysäkin seuraavan sivun tehtävät, eli s. 152 tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.), (5.), (6.) & (7.)  
 2. (7.) tehtävässä auttaa, kun piirrätte kaikki mahdollisuudet irtopaperille tai tehtävän viereen! 
 3. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Siirrytään uuteen kappaleeseen, eli kappaleeseen 30 – Norja s. 82-83. 
 2. Tänään ei ympäristöopista tule muuta, kun että luet kappaleen 30. Mutta lue se sitten tarkasti kanssa! 

 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjan s. 94, lue lyhyt teksti s. 94 ja vastaa tehtävään (1.) Voit tehdä tehtävät joko One Driven äidinkielen vihkoon tai perinteiseen vihkoon. 
 2. Siirrytään seuraavaksi jo tekstikirjan s. 96, lue teksti. 
 3. Vastaa tekstikirjan s.97 tehtäviin (1.), (3.) & (4.) Voit tehdä tehtävät joko One Driven äidinkielen vihkoon tai perinteiseen vihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen vihkoon, laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.:  

 1. Siirrytään tehtäväkirjan s. 68-69 ja tehdään jokainen tehtävät aukeamalta 
 2. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Mu:  

Genre-Visa!
Tsekkaa sähköpostisi, sieltä löytyy lomake, jonka täytät.

Kuuntele ensin linkin kappale ja vastaa sitten, kuinka monta tähteä annat!
Kaikki kappaleet edustavat jotakin musiikin genreä, eli tyyliä.

 

Etäopetus Ma 30.3.2020

Tehtävät: Ma 30.1. 

Hei kaikille, uusi viikko alkaa, joten eiköhän aloiteta se ryhdikkäästi! Tämän viikon on tarkoitus olla hieman kevyempi kuin edelliset, mutta tekemisen tason toivoisin pysyvän yhtä hyvänä kuin tähänkin asti. Ja ai niin, enää kahdeksan opiskelupäivää pääsiäistaukoon! Muistakaa rohkeasti pyytää apua, koska päivystän koneen ääressä sitä varten. Tästä sitten tehtävien kimppuun, tsemppiä jokaiselle! -Erik 

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjan s. 92 ja luetaan siitä lyhyt teksti. 
 2. Tehdään tekstikirjan s. 93 tehtävät (1.) & (3.) Voit tehdä tehtävät joko One Driven äidinkielenvihkoon tai perinteiseen äidinkielenvihkoon. 
 3. Tehdään vielä myös tehtäväkirjan s. 62-63 kaikki tehtävät. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään kappaleeseen 26 – Jaan tekstin kappaleisiin tekstikirjan s. 104, eli aiheena kappalejako!  
 2. Luetaan teksti tekstikirjan s. 104. 
 3. Tehdään tekstikirjan s. 104 tehtävät (1.) & (2.) a) ja b) <-- HUOM! EI c) EIKÄ d) kohtia! Voit tehdä tehtävät joko One Driven äidinkielenvihkoon tai perinteiseen äidinkielenvihkoon. 
 4. Jos teit tehtävät perinteiseen äidinkielenvihkoon, laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Li: 

 1. Edelleenkin varmaan tärkeintä on saada ulkoilmaa, eli käy reippailemassa ulkona vähintään 45 minuuttia! 
 2. Jos intoa riittää, tee seuraavat lihaskuntoliikkeet: (ei pakollisia) 
 • Vatsalihasliikkeitä: 2x10 
 • Selkälihasliikkeitä: 2x10 
 • Punnerrukset: 2x5 
 • Kyykkyhypyt: 2x10 

 

Ks: 

 1. Jatketaan periskoopin kanssa työskentelyä kahvaosan suunnittelulla. Piirrä ruutupaperille (esimerkiksi ypin vihosta) kolme erilaista luonnosta sopivasta kahvasta. 
 2. Pyri tekemään kahvoista käden kokoisia, eli ei mitään pieniä piirustuksia. 


Esimerkkikuva periskoopin kahvasta.

 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään seuraavaksi Tähtipysäkin seuraava sivu, eli s. 140 tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.) & (5.) 
 2. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään 3. jakson sisältöjä kertaaviin tehtäviin s. 150-157, eli kappaleeseen 35 - Tähtipysäkki. 
 2. Tehdään Tähtipysäkin ensimmäisen aukeaman tehtävät s. 150-151. 
 3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

Etäopiskelu, 27.3. perjantai

Liikunta

Mene lähimetsään ja ota itsestäsi selfie-kuva siellä. Lähetä kuva Terhille. Liiku metsässä vähintään 30 minuuttia, eli puoli tuntia. Juosten, kävellen, pomppien, kontaten, jne.

Äidinkieli

Lukutunti, katso ohjeet lukudiplomiin ja lukutunnille aiemmasta tiedostosta.

Englanti


3. lk:
 • Lue huolella tekstikirjan s.64-65 jokapäiväiset aktiviteetit ja niihin liittyvät lauseet (…go-! -laatikko) selvitä tehtäväkirjan s.122 tehtävän 4 sanaston avulla, mitä ne tarkoittavat.
 • Opettele s.64 sanat huolella, keksi itsellesi joku kehon liike tai ele, jonka voit tehdä samalla, kun sanot sanan ja jonka avulla muistat sanan helpommin.
 • Kuuntele sitten linkin suluissa olevasta osoitteessa (http://tiedostot.otava.fi/aanet/highfive3/) olevasta listasta ääniraita numero 61 ja 62 ja toista sanat ja lauseet äänitteen perässä. Jos oikeat ääniraidat eivät näy avautuvalla sivulla, paina nappia NEXT> tumman laatikon alaosasta.
 • Jos mahdollista, tee tehtäväkirjan tehtävä 1 s.121 huoltajan tai vaikka sisaruksen kanssa (jos ei ole mahdollista niin ei haittaa).
4. lk:
 • Jos mahdollista, pelaa peli 19 s.124 esim. vanhemman tai sisaruksen kanssa.
 • Tee tehtävät 1 ja 2 s.125, niillä kerrataan kappaleen 10 tärkeimpiä sisältöjä (apua saat tekstikirjan kappaleen 10 Ready, steady, go!-aukeamalta s.54-55 ja tehtäväkirjan kpl 10 sanastoista/tehtävistä)
 • Lue tekstikirjan s. 55 Go ahead!-osion sanat, ja selvitä sanastoa tai nettisanakirjaa (esim. www.sanakirja.org) hyödyntäen, mitä sanat tarkoittavat.
 • Tee sitten tehtäväkirjasta tehtävä A s.126.

Etäopetus To 26.3.2020

Tehtävät: To 26.3.  

Muistakaa pitää taukoja työskentelynne kanssa, jos tuntuu, että tehtäviä on paljon! Keskiviikkoisin ja torstaisin meillä on eniten oppiaineita lukujärjestyksessä, mutta tehtäviä voi siirtää myös perjantaille, kunhan laitatte vain itsellenne esimerkiksi muistilapun😊 -Erik 

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään ensin KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 137. 
 2. Seuraavaksi alkaa 3. jakson sisältöjen kertaaminen kappaleella 32 – Tähtipysäkki. 
 3. Tehdään Tähtipysäkistä ensimmäinen aukeama, eli s. 138-139. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

4.lk.: 

 1. Tehdään ensin KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 145. 
 2. Seuraavaksi edetään s. 146-149 kappaleeseen 34 – Toimintatunti, jonka pelejä ei nyt voida pelata. 
 3. Valitse yksi taituritehtävä s. 148-149, sekä tee KOTITEHTÄVÄLAATIKON tehtävät s. 149. Taituritehtäviä saa tehdä useammankin, mutta ovat todella haastavia... Neuvon niissä kuitenkin mielelläni esimerkiksi Teamsin chatissa, ei muuta kuin videopuhelua tulille! 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ypi: 

 1. Otetaan alkuun kertaamistehtävä, jonka voi suorittaa klikkaamalla linkkiä: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNjRXOEQ3TjVQS0xITTRVUDlUVFBJTEJWVC4u  

2. Tehdään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 80-81 tehtävät (1.) a) ja b), (2.), (3.) & (4.) --> EI TEHDÄ TEHTÄVÄÄ 5.! 

3. Saat tehtäviin 
apua tekstikirjan s. 80-81 tekstistä ja kuvista, mutta voit tottakai kysyä apua myös minulta!

4. Laita tehdyistä tehtävistä 
kuva Erikille. 

 

Ue/Uo: 

 1. Otetaan uskonnossa etiikkatehtävä, eli haluan nyt kuulla teidän ajatuksia oikeasta ja väärästä. Näissä ei ole yhtä oikeaa vastausta, joten vastatkaa rohkeasti oman mielen mukaisesti. (Selite: Etiikassa tutkitaan hyvää, pahaa, oikeaa, väärää, moraalisen toiminnan perusteita)
 2. Koska tehtäviä ei ole paljon, haluan teidän miettivän ja perustelevan vastauksenne kunnolla! Käy vastaamassa kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNVFYVUdVNzJOWVk5MTZCNUVMUUJSWVQ1Ni4u  

 

Ku: 

 1. Kerrataan syksyn värioppia, eli katsotaan, muistatteko vielä pää- väli- ja vastavärit.
 2. Käykää vastaamassa vielä tähän kyselyyn: (viimeinen kysely tälle päivälle...) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNkdEN09ZVUw4R1AzQVFGMEJBU05ORjNGTy4u  

 

Ai:  

3.lk.: 

 1. Siirrytään tekstikirjan s. 90 kappaleeseen 27 – Harjoittelen tiedonhakua, jossa nimen mukaisesti harjoitellaan hakemaan tietoa 😀 
 2. Luetaan tekstikirjan s. 90 teksti. 
 3. Tehdään tekstikirjan s. 91 tehtävät (1.), (2.) & (3.) Tehtävät voi tehdä joko One Driven äidinkielenvihkoon tai perinteiseen äidinkielenvihkoon.
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Mennään tehtäväkirjan s. 66-67, Tukisanalista jatkuu vielä. Voi olla vaikea aihe, mutta hyvää harjoittelua tiedon tiivistämiseen, eli tärkeimpien tietojen tunnistamiseen! 
 2. Tehdään tehtäväkirjasta tehtävät (1.) & (2.) --> lukekaa tekstit tarkasti ja kiinnittäkää huomiota käsialan selkeyteen! 
 3. Ja muistakaa, että tukisanalista on jokaiselle omanlaisensa! Tärkeintä on, että Sinä itse muistat tekstin helpommin tukisanojen avulla, joten älkää repikö turhaa stressiä näiden tehtävien "oikeista" vastauksista. 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

Etäopetus Ke 25.3.2020

Tehtävät: Ke 25.3. 

Hei! Tehtäviä palautuu edelleen todella napakasti, ja oppilaat alkavat jo rohkeasti pyytämään apua myös minulta, mikä on hienoa! Olemme puhuneet useamman oppilaan kanssa, että pidämme videopalaverin Teamsin chatissa tänään klo 10.00. Jokainen on tervetullut liittymään! Videopuhelusta voi laittaa sekä kameran että mikrofonin pois päältä. Tarkoitus vain vaihdella kuulumisia, eikä palaveri ole missään nimessä pakollinen. Voimme myös sopia toisen palaverin iltapäivälle, jos silloin on osa oppilaista tavoitettavissa paremmin. Lisäksi minun kanssa voi sopia erikseen kahdenkeskeisen puhelun tai vaikka ilmoittaa kuulumisensa viestillä. 

Toisena asiana matematiikan koe lähestyy sekä kolmosilla että nelosilla, mutta saa nähdä miten koe järjestetään. Voi olla, että oppilaat saavat vihdoinkin tehdä lukuvuoden alussa lupaamani kokeen, jossa saa käyttää kerrankin kirjaa apuna. Palaan tähän mahdolliseen “etäkokeeseen” myöhemmin, kun tiedän itsekin paremmin, miten se toteutetaan. Myöhemmin keväällä voin vielä kertaustehtävien ohella pitää myös normaalin kokeen näistä sisällöistä. 😊 -Erik 

Ps. Tässä meidän luokan mielipidejanan keskiarvot eilisestä ympäristöopin tehtävästä! 1 tähti = eri mieltä ja 5 tähteä = samaa mieltä. Uudet tehtävät löytyvät kuvien alapuolelta!

Ma: 

3.lk.:  

 1. Tehdään ensin KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 133. 
 2. Mennään sen jälkeen kappaleeseen 31 – Harjoittelen, jossa jatketaan kilometrin ja metrin tehtäviä. 
 3. Tehdään tehtävät (1.), (2.) & (3.) s. 134-135. 
 4. Tehdään lisäksi yksi taituritehtävä seuraavalta sivulta. Saat valita itse, minkä tehtävän teet. 
 5. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuvat Erikille. 

4.lk.: 

 1. Tehdään ensin KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 141. 
 2. Mennään sen jälkeen kappaleeseen 33 – Harjoittelen, jossa jatketaan tilavuuden ja ajan tehtävien harjoittelua. 
 3. Tehdään tehtävät (1.), (2.), (3.), (4.) & (5.) s. 142-143.
 4. Lisäksi tehdään tehtävä (6) s. 144. Voit tehdä myös useamman taituritehtävän, jos haluat!
 5. Lähetä tehdyistä tehtävistä kuvat Erikille. 

 

Li: 

 1. Myös tänään, kuten joka päivä, on tärkeää ulkoilla vähintään 45 minuuttia. Hyötyliikuntaa tulee myös monista kotitöistä, eli auta tänään vanhempiasi kodin askareissa, jos sellaiselle on tarve!
 2. Älä kuitenkaan missään nimessä tee liikunnan tehtäviä, jos olet kipeä!

Ai: 

3.lk.: 

 1. Siirrytään äidinkielessä uuteen aiheeseen, eli kappaleeseen 26 – Tutustun tietokirjoihin. Ensin luetaan tekstikirjan s. 88-89. 
 2. Tehdään seuraavaksi tekstikirjan s. 89 tehtävät (1.), (2.) & (3.)  
 3. Siirrytään seuraavaksi tehtäväkirjan s. 61. Lue jänisteksti ja vastaa tehtävään (1.) HUOM! 2. tehtävää ei tarvitse tehdä! 
 4. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. Voitte myös tehdä tehtävät sähköiseen äidinkielenvihkoon One Drivessa. 

4.lk.: 

 1. Tehdään ensin tehtäväkirjasta s. 65 tehtävä (1.) HUOM! EI TARVITSE TEHDÄ TEHTÄVÄÄ (2.) 
 2. Siirrytään seuraavaksi tekstikirjan s. 102 kappaleeseen 25 – Teen tukisanalistan. Tukisanalista on yksi keino tehdä muistiinpanoja, eli kyseessä on oppimisstrategia, jota voi halutessaan alkaa käyttämään opiskelussaan. 
 3. Luetaan tekstikirjasta teksti s. 102, ja vastataan tehtäviin (1.) & (2.) a) ja b). 
 4. 2. b) tehtävässä tarkoitus siis tehdä lista tukisanoista, jotka kuvaavat viereisen sivun tekstiä. Sanojen avulla teksti on helpompi muistaa. --> esimerkiksi  
 • Saaristo --> kyseessä saaristo 
 • ympäristö --> saariston ympäristö on ollut vaarallinen 
 • Jatka listaa tarpeen mukaan 5. Ota tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. Voitte myös tehdä tehtävät sähköiseen äidinkielenvihkoon One Drivessa. 


En:

 Englannin tehtävät tulevat tuttuun tapaan Jonnelta! Ne myös palautetaan Jonnelle! (Pahoitteluni, oli eksynyt väärään osioon viimeksi ilmeisesti enkun tehtävät, tänne pitäisi siis tulla 3-4.lk enkun tehtävät. T.Jonne)

3.lk:

 • Tee tehtävät 1 ja 2 s.118 (apua näihin saat kappaleen sanastoista)
 • Opettele tekstikirjan s.59 Go ahead! -osion sanat ja tee sitten niihin liittyvät tehtävät tehtäväkirjasta: A s.119 + B s.120
4.lk:
 • Tehdään: Avaa tiedosto Tehtävät 17a ja 17b s.123 teksti EN4, jossa on vuoropuhelu ja pieni sanasto sen ymmärtämisen helpottamiseksi (hyödynnä myös kappaleen 10 ja aiempien kappaleiden sanastoja tarvittaessa).
 • Lue se vuoropuhelu ja tee sen pohjalta tehtävät 17a ja 17b s.123. Et siis kuuntele tekstiä vaan luet sen, muuten teet tehtävät 17a ja 17b normaalisti (teksti ei ole kaikilla auennut niin kopioin sen tähän alle kokonaisuudessaan)
Tehtävät 17a ja 17b s.123 teksti EN4.docx

Mitä koulussa tapahtuu? Lue teksti ja vastaa tehtävien 17a ja 17b s.123 kysymyksiin. Vuoropuhelun alta löydät pienen sanaston, joka auttaa tekstin ymmärtämisessä.

Headteacher: Attention all year 5 boys! Today’s scout meeting will be in the canteen at quarter past three. At quarter past three. And choir practice is at two o’clock in the library...

Eldie: Howdy doody, it’s time for announcements: There is no choir practice today in the library, but...

Tom: Hey Simon, did you hear that? When is the scout meeting today?

Simon: No, I didn’t hear anything. What scout meeting? I was looking at my phone. There’s something wrong with my phone. Look!

Eldie: Attention! Attention! Boy scouts and school choir!

Tom: Listen!

Eldie: No scout meeting today at quarter past three! No scout meeting!
The scout meeting is on Saturday at half past nine. On Saturday
at half past nine. The choir practice is not today, it’s tomorrow morning at twenty to six. Choir practice tomorrow morning at twenty to six!

Simon: That isn’t Ms Wordy. That sounds like Eldie.

Headteacher: Sorry for that, we are trying to fix the problem. Now, listen:
the scout meeting will be in the canteen at quarter past three...

Eldie: Attention all boy scouts, please be at the canteen at half past nine on Saturday and wear your jeans on your head.

Simon & Tom: <laughter> ! 4

Tom: What’s going on? 3

Simon: Is that Eldie?

Headteacher: Attention! Attention! Please don’t
listen to her. The scouts will meet in
the canteen today at quarter past three and
the choir practice is at two o’clock in the library.

Eldie: Attention! Attention! Drama club members, let’s meet at two o’clock! Drama club members. Two o’clock. To be or not to be...

Tom: So, when is our scout meeting? Today or on Saturday?

Simon: I think it is today at quarter past three in the canteen. I’ll see you there. I’ll go now. I have to find Eldie before the headteacher does!


Sanoja ja lauseita, joista voi olla hyötyä tekstin ymmärtämiseen:

all year 5 boys = kaikki viidennen vuosiluokan pojat

attention = huomio

will be = tulee olemaan

it’s time for announcements = on aika tehdä ilmoituksia

I was looking at = katselin

something wrong = jotain vialla

listen = kuuntele/kuunnelkaa

today = tänään

tomorrow = huomenna

sounds like = kuulostaa (joltain)

we are trying to = me yritämme

boy scouts = partiolaiset

wear = pue/pukekaa

laughter = naurua (pojat nauravat siis)

What’s going on? = Mitä tapahtuu?

members = jäsenet

To be or not to be… = Ollakko vai eikö olla?

I’ll see you there = näen teidät siellä

Ypi:  

 1. Siirrytään käsittelemään naapurimaa Ruotsia kappaleessa 29 (s. 80-81).
 2. Lue ensin tekstikirjasta kappale 29 s. 80-81, ja tarkastele kappaleen kuvat ja kuvatekstit.
 3. Vastaa seuraavaan kyselyyn:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dURDdCNUtQMUIyTldPQjAzQ0pMVk45M1VNNy4u  

 

Ku: 

 1. Piirrä ja väritä ruotsin lippu. Voit käyttää joko irtopaperia tai ympäristöopin vihkoa.Jos haluat, voit tehdä lipun myös Paintilla.
 2. Saat itse päättää, mitä välineitä käytät värittämiseen.
 3. Jos et värittänyt eilen ympäristöopin tehtäväkirjan s. 78 tehtävän (1.) b) kohtaa, väritä se nyt. Apua saat tästä kartasta:

Etäopetus Ti 24.3.2020

Tehtävät: Ti 24.3. 

Moi! Jos tarvitsee jossakin tietyssä tehtävässä täsmäapua, niin pystyn nyt auttamaan sekä kuvien että myös videopuhelun avulla selostuksen kanssa! Pystyn jakamaan oman näytön Teamsin videopuhelun kautta, jolloin voin samalla piirtää ja selostaa oppilaalle, miten tehtävän voi ratkaista. Tästä vaan sitten seuraavien tehtävien kimppuun! Olen tavoitettavissa jälleen ainakin klo 9.00-15.00, mutta muulloinkin voi laittaa viestiä! Minä vastaan, jos vain olen työpöydän ääressä. :) -Erik

Ma: 

3.lk.: 

 1. Tehdään ensin KOTITEHTÄVÄLAATIKKO s. 129 --> laita tehdyistä kotitehtävistä kuva Erikille. 
 2. Siirrytään uuteen aiheeseen, eli kappale 30 – Kilometri, s. 130-133. 
 3. Kappaleen tärkein opeteltava sisältö on, että kilometrin lyhenne on km, ja 1km = 1000m. 

4. Pitkät matkat ilmoitetaan yleensä joko satoina metreinä tai kilometreinä. Yhteen kilometriin mahtuu kymmenen 100 metrin pätkää. Alla olevassa kuvassa ollaan neljännen välin kohdalla, jolloin ollaan edetty 400m.

5. Kun metrejä saadaan kasaan 1000, voidaan merkitä se yksinkertaisemmin kilometrinä --> 700m + 300m = 1000m = 1km. 

6. Tee seuraavaksi tehtävät (1), (2), (3) & (4) s. 130-131. Jos haluat lisätehtäviä, laske vapaavalintaisesti taituritehtäviä aukeamalta s. 132-133. HUOM! EI KOTITEHTÄVÄLAATIKKOA! 

7. Laita tehdyistä tehtävistä 
kuva Erikille. 

 

4.lk.: 

 1. Tehdään ensin KOTIEHTÄVÄLAATIKKO s. 137. --> laita tehdyistä kotitehtävistä Erikille kuva. 

2. Siirrytään uuteen aiheeseen, eli kappale 32 – Aika, s. 138-141. Opeteltava asia löytyy myös s. 138 alussa olevasta tietolaatikosta.

3. Kun aikaa halutaan mitata tarkasti, käytetään sekunnin kymmenesosia (ko) ja sadasosia (so). Tällöin käytetään desimaaleja, esimerkiksi 9,43s.


 
4. Tarkoilla ajoilla laskiessa on helpointa käyttää allekkain laskua. Kun desimaaleilla laskee allekkain, on erityisen tärkeää muistaa laittaa pilkut allekkain! 

5. Lisäksi allekkain laskiessa on muistettava merkitä muistinumerot ylös! 


 

6. Kun puhutaan eri mittayksiköistä ja niillä laskemisesta, luetun ymmärtäminen korostuu, eli on tärkeää huomioida, mitä tehtävässä kysytään. Jos tehtävänannossa esimerkiksi kysytään sekunteja, silloin myös vastaukseen tulee laittaa sekunteja! 

7. Tehdään seuraavaksi tehtävät (1), (2), (3) & (4) s. 138-139. Jos haluat lisätehtäviä, voit tehdä vapaavalintaisesti taituritehtäviä s. 140-141. 

8. Laita tehdyistä tehtävistä Erikille kuva. 

 

Ypi: 

 1. Tehdään virtuaalinen mielipidejana, jonka tulokset ilmoitan huomisessa tehtävänannossa. Osallistu mielipidejanaan tästä linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUN1JZU1kzSVhNSkxIUDVVSzhEMEZLSUJJRy4u  

2. Tehdään tehtäväkirjan tehtävät (1.), (2.) & (3.) s. 78-79. HUOM! EI TARVITSE TEHDÄ TEHTÄVÄÄ (4.)! 

Tehtäväkirjan (1.) tehtävään apu löytyy tekstikirjan kuvasta s. 78.

Tehtäväkirjan (2.) tehtävään löytyy apua tekstikirjan kuvasta s. 79.

3. Laita tehdyistä tehtävistä kuva Erikille. 

 

Ai: 

3.lk.:  

 1. Tehdään tehtäväkirjan tehtävä s. 60. 
 2. Laita tehdystä tehtävästä kuva Erikille. 
 3. Pelaa seuraavaksi tai kun kerkeät 20min näppistaituria. 

 

4.lk.: 

 1. Luetaan teksti tekstikirjan s. 100. Kalevalamittaa koskevat tehtävät voi tehdä joko tavalliseen äidinkielenvihkoon tai sähköiseen äidinkieleenvihkoon One Drivessa. 
 2. Tehdään ensin s. 101 tehtävä (1.) 
 3. Tehdään myös s. 101 tehtävästä (2) a) & b) kohdat, EI SIIS MUITA!  
 4. Jos teit tehtävät tavalliseen äidinkielenvihkoon, laita kuva Erikille. 
 5. Pelaa seuraavaksi tai kun kerkeät 20min näppistaituria. 

 

Mu: 

Kuvittele tilanne, että olet haaksirikkoutunut autiolle saarelle! Puhelimesi on hajonnut siihen pisteeseen, että siitä voi kuunnella enää musiikkia ja vain YHTÄ kappaletta! :D

Mikä on tuo kappale, jota pystyt kuuntelemaan kerta toisensa jälkeen? Kirjoita Terhille viesti (Whatsapp), jossa kerrot kappaleen nimen ja perustelut, miksi valitsit juuri sen kappaleen. Miksi se on sinulle tärkeä, onko sanat erityisen hyvät vai onko kappaleessa hyvä tunnelma, joka piristää?

Etäopetus Ma 23.3.2020

Tehtävät: Ma 23.3.  

Hei! Uutta viikkoa pukkaa ja toivotaan, että tietynlaiset käytännöt etäopiskeluun ja etäopetukseen alkaa löytyä. Itse yritän hidastaa vauhtia, eli pyrin vähentämään annettavien tehtävien määrää, jotta työskentely pysyy mielekkäänä. Lähdin etäopetukseen sellaisella ajatuksella, että tehtävää olisi oltava tavallisen koulupäivän edestä, mutta monilapsisessa perheessä se ei taida olla käytännössä mahdollista. 

Pyytäisinkin antamaan suoraa palautetta, jos tehtävät työllistävät oppilaita liikaa tai jos tehtäviä on annettu liian vähän. Myös ohjeistusten tarkkuudesta haluan saada rakentavaa palautetta. Jos rakentavaa palautetta ei tule, on hyvin vaikeaa korjata toimintaa paremmaksi! Tarkoitus olisi, että oppilaat eivät tarvitse vanhempia työskentelyssään ollenkaan, vaan ovat ongelmia kohdatessaan yhteydessä minuun. Minä olen varmasti tavoitettavissa klo 9.05–16.00, mutta myös muulloinkin voi laittaa viestiä, jolloin vastaan, jos vain olen työpöydän ääressä. Tehtäviä ei tosiaankaan tarvitse palauttaa koulupäivätahdissa, vaan sitä mukaa kun ne pystyy ja kerkeää tekemään, palaute tulee sitten perästä. :) 

Pakko myös kiittää teistä jokaista, koska olette noudattaneet hallituksen ohjeita, ja suhtautuneet vastuullisesti koronaviruksen leviämiseen! Ja tehtävät on tehty ja palautettu esimerkillisesti, en olisi uskonut, että tämä toimii näin jouhevasti! Toivottavasti tämä ei tosiaankaan rasita kotiväkeä liikaa, koska se ei todellakaan ole tarkoitus! Mutta nyt ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja tsemppiä jokaiselle tasapuolisesti! -Erik 

Ai:  

3.lk.: 

 1. Mennään tekstikirjassa kappaleeseen 25 (s. 84-87). Lue ensin s.84 teksti huolellisesti. 
 2. Tee seuraavaksi tehtävät, joihin pääset linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNlk0UjQ5SkY1SVczTldaVzdFSkhUQkc5OS4u  
 3. Jos linkin kautta työskentely tuntuu hankalalta tai epämiellyttävältä, ilmoita siitä Erikille niin saat tehtävät kirjallisena.

4.lk.: 

 1. Mennään tehtäväkirjan s. 62-64, ja tehdään tehtävät (1), (2), (3) & (4). 
 2. Ota valmiista tehtävistä kuva ja lähetä se Erikille. Tarkista, että kuvasta tulee selkeä ennen kuin lähetät sen! 
 3. Tehtävissä tulee paljon lukemista ja luetun ymmärtämistä, eli lue teksti tarvittaessa monta kertaa, niin löydät kyllä jokaisen vastauksen! :) 

 

Li:  

Käy ulkona reippailemassa vähintään 45 minuuttia. Ulkoilun voi myös tehdä pienemmissä pätkissä, esimerkiksi tehtävien tekemisen välissä --> tehtävä, 15 minuutin ulkoilu, tehtävä, 15 minuutin ulkoilu, tehtävä, 15 minuutin ulkoilu. 

 

Ks: 

 1. Aloitetaan etäkäsityön tunti keskittymällä seuraavaan teknisen työn tehtävään, mikä on periskooppi. Aloitetaan suunnittelulla. 
 2. Ensiksi otetaan pieni kertaus ympäristöopista ja erityisesti valon taittumisesta. Älkää stressatko tästä kyselystä! Tarkoitus on vain kartottaa teidän tietoja ja hieman kerrata aiemmin opittua. Käy vastaamassa seuraavaan kyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNzlEUlpJNklEU0tMVkRaTDJUWDlYQUJQRS4u   

Ma:  

3.lk.: 

 1. Siirrytään kappaleeseen 29 – Harjoittelen, sivuilla 126-129. Tehdään aukeaman 126-127 kaikki tehtävät. 
 2. Siirry sen jälkeen aukeamalle 128-129 --> tee kaksi vapaavalintaista taituritehtävää. HUOM! VIELÄ EI TEHDÄ KOTITEHTÄVÄLAATIKKOA, SE TEHDÄÄN HUOENNA MATIKAN TUNNIN ALUSSA (kertauksena) 
 3. Jos teit viime torstaina tämän kappaleen, tee nyt s. 124-125 tehtävät (4), (5) & (6). HUOM! VIELÄ EI TEHDÄ KOTITEHTÄVÄLAATIKKOA, SE TEHDÄÄN HUOMENNA MATIKAN TUNNIN ALUSSA (kertauksena) 

 

4.lk.: 

 1. Siirrytään uuteen kappaleeseen eli kappaleeseen 31 – Tilavuus, (s. 134-137). 
 2. Katsokaa videodemonstraatio, jonka olen jakanut teille One Driveen. Se löytyy myös Teamsista meidän luokkamme sivulta. Jos kokee pärjäävänsä lukemalla matikan kirjan tietolaatikon s. 134, voi lukea sen ja jatkaa tehtäviin. 
 3. Ohjeet Teamsiin pääsemiseen ja videon löytämiseen alapuolella. :) Jos pääset One Drivessa "Koronavirus" kansioosi, video löytyy myös sieltä.
 4. Laskekaa seuraavaksi tehtävät sivuilta 134-135. 
 5. Kun olette laskeneet aukeaman, valitkaa kaksi vapaavalintaista taituritehtävää. HUOM! KOTITEHTÄVÄLAATIKKOA EI TARVITSE TEHDÄ, SE TEHDÄÄN HUOMENNA MATIKAN TUNNIN ALUSSA (kertauksena) 
 6. Ottakaa tehdyistä tehtävistä kuvat, ja lähettäkää ne Erikille.

Vaihe 1. Mene Martikkalan koulun pedanetin sivupalkin kautta Office 365:een. Avaa sähköposti ja paina "Muut" kuvaketta.

Vaihe 2. Jos olet avannut sähköpostin koulussa, Teams löytyy myös Officen vasemmasta yläkulmasta "Sovellukset" kuvakkeen takaa. Klikkaa sitä.

Vaihe 3. Kun saat "Sovellukset" kuvakkeen auki, valitse sieltä "Teams". Sen tunnistaa tummansinisestä logosta ja T-kirjaimesta. Klikkaa sitä.

Vaihe 4. Kun saat Teamsin auki, meidän luokan sivusto löytyy "Martikkalan 3.-4. luokka" nimellä. Sivuston saa auki "Tiimit" kuvakkeesta vasemmalta.

Vaihe 5. Kun pääset meidän luokan sivustolle, hakukentän alapuolella löytyy rivi, josta voi valita erilaisia tiedostoja. Valitse siitä "Tiedostot".

Vaihe 6. Opetusvideo löytyy Tiedostoista "Luokan materiaali" kohdasta. Avaa tiedosto.

Vaihe 7. Tiedosto aukeaa ja sitä voi tarkastella. Jotta saatte esityksen pyörimään, painakaa "Diaesitys" painiketta.

Vaihe 8. Kun painat "Diaesitys" painiketta, palkin alapuolelle aukeaa toinen palkki. Klikkaa siitä "Alusta" painiketta.

Vaihe 9. Kun painat "Alusta" painiketta ensin, tulee sen jälkeen vielä painaa esityksen oikeasta alakulmasta "Play" painiketta, jotta esitys käynnistyy.


Soittakaa, viestitelkää, chattailkaa tai laittakaa vaikka savumerkkejä, jos ette saa videota jostakin syystä pyörimään!

20.3. perjantai, etäopiskelutehtävät

Viikon viimeinen etäopiskelupäivä!
Hienosti olette saaneet hommia tehtyä, jatketaan samaan malliin ensi viikolla.

Muistathan edelleen pitää ulkoiluvälitunteja ja taukojumppia!

Liikunta

Suunnittele oma alkulämmittely!

- Kirjoita ylös, jossa kuvailet millainen se on - millaisia liikkeitä, montako toistoa (esimerkiksi kymmenen kyykkyä, viisi x-hyppyä...)
- Kirjoita myös, miksi on tärkeätä lämmitellä ennen urheilua?

Lähetä viesti lämmittely-ohjelmasta Terhille Officessa, eli uusi tiedosto + -merkistä ja Jaa -toiminnolla terhi.ailunka@opedu.lapinlahti.fi
Laita heti viestiä, jos on hankalaa, tai lähettäminen ei onnistu.
Voit myös kirjoittaa ohjelman vihkoon ja lähettää siitä kuvan (Terhin puhelinnumero 040-4883106)

Seuraavat liikkeet teet mahdollisuuksien mukaan ulkona, jos ei ole mahdollista niin käy kodin jokaisessa huoneessa kierros tällä tyylillä.

- Talon ympäri karhunkävelyllä / tai talon jokaisessa huoneessa kierros
- Talon ympäri rapukävelyllä / tai talon jokaisessa huoneessa kierros
- Talon ympäri laukkaamalla / tai talon jokaisessa huoneessa kierros
- Talon ympäri tasahypyillä / tai talon jokaisessa huoneessa kierros

Lukutunti

Lukutunnin ohjeet on erillisenä sivuna, käy katsomassa!

Englanti

3. LUOKKA:
 • Tee tehtävä 15 s.115, kirjoita mitä Rosie, Charlie ja kala osaavat tai eivät osaa tehdä kuvien perusteella. Osa olikin jo tehnyt tämän keskiviikkona.
 • Tee tehtävä 16 s.116. Kirjoita aina yksi lause yhdelle riville (jos mahtuu) ja aloita kukin lause, joko I can... tai I can’t riippuen laatikosta.
 • Lataa/avaa ja lue alla oleva vuoropuhelu ja vastaa sen avulla tehtävä 17a s.116 kysymyksiin.
20.3. Teksti tehtävää 17a varten.docx

4. LUOKKA:
 • Tee tehtävä 16a s.122
 • Kuuntele ja toista perässä NEW sanat, sanat löytyvät linkin takaa ääniraidalta 61. (http://tiedostot.otava.fi/aanet/highfive4/) Jos raitaa 61 ei näy avautuvalla sivulla, pääset liikkumaan eteenpäin painamalla nappia NEXT>. Ääniraita lähtee soimaan klikkaamalla sitä.
 • Kirjoita NEW-sanat vihkoon.
 • Tee tehtävä 16b s.122 eli valitse lauseeseen sopiva sana tehtävän 16a ja NEW sanoista.
 • Ota kuvat tehtävistä 16a ja 16b sekä vihkoon kirjoitetuista NEW sanoista ja lähetä opelle.

Lukutunnit perjantaisin

Moikka 3-4 -luokkalaiset!

Perjantaisin on edelleen lukutunti! Lue muutoinkin joka päivä, esimerkiksi 30 minuuttia kerrallaan.
Tämän tekstin lopussa on linkkejä erilaisille e-kirja sivustoille, sekä sivuille, joissa voi kuunnella äänikirjoja. Kannattaa kokeilla niitäkin!

Teette lukudiplomia edelleen, eli kun olet lukenut kirjan niin valitse alla olevista tehtävistä sellainen, mitä ET ole vielä tehnyt.
Kirjoita tehtävä Word-tiedostoon, tai jos teet tehtävän kirjoittamalla vihkoon, niin ota siitä kuva ja lähetä Terhille (040-4883106).
Minulle saa myös soittaa, tai laittaa viestillä kysymyksiä, jos on kysyttävää!

Tässä Lukudiplomi-tehtävät:

TEHTÄVÄVAIHTOEHTOJA DIPLOMIN SUORITTAMISEEN

Kun oppilas on lukenut kirjan, hän tekee jonkin alla olevista tehtävistä. Jokaisesta
kirjasta tehdään yksi tehtävä. Tehtävä palautetaan opettajalle.

1. Kirjoita uutinen jostakin kirjan tapahtumasta.
2. Etsi viisi kuvaa esim. netistä tai lehdestä, jotka kuvaavat mielestäsi kirjaa
hyvin. Selitä kuvat lyhyesti.
3. Piirrä postikortti tai kirjoita kirje päähenkilölle.
4. Valitse kirjasta jokin kohtaus ja piirrä siitä kuva.
5. Suosittele kirjaa omin sanoin muille luokkatovereillesi luokan edessä.
6. Piirrä kirjasta 3-6 laatikon pituinen sarjakuva.
7. Keksi kirjalle uusi loppu.
8. Valitse runo ja piirrä siitä kuva.
9. Kirjoita kirjalle vaihtoehtoinen loppu.
10. Kuvaile opettajalle suullisesti mitä kirjassa tapahtui.
11. Keksi kuusi kysymystä kirjan tapahtumista.
12. Jos kirjasta tehtäisiin elokuva ja sinä voisit valita missä se kuvattaisiin,
missä elokuva kuvattaisiin. Keitä olisi pääosissa ja miksi?
13. Piirrä kirjasta elokuvamainos.
14. Tee kirjasta runo, jossa kuvailet päähenkilöä ja kirjan tapahtumia.
15. Kuvaile lukemaasi kirjaa 10 sanalla.
16. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista.
17. Etsi kirjasta 5 mielenkiintoisinta lausetta tai lausahdusta. Perustele
valintasi.
18. Kuvittele, että voisit haastatella päähenkilöä. Mitä kysyisit häneltä? Keksi
4 - 6 kysymystä. Mitä päähenkilö voisi vastata?
19. Valitse runo ja kirjoita siihen yksi säkeistö lisää.
20. Tutki kirjan kuvitusta. Sopiiko kirjan kuvitus mielestäsi tarinaan? Perustele
miksi sopii tai ei sovi.

Äänikirjasivustoja: http://satunetti.fi/ , https://areena.yle.fi/1-1409759

E-kirjoja: http://en.childrenslibrary.org/ (tämä on englanniksi, mutta kun painat kirjan kuvasta [vasen ylälaita] niin voit valita kielen, language -> valitse finnish [eli suomi]), https://iltasatu.org/ , https://areena.yle.fi/radio/ohjelmat/lapset (täällä tosi paljon satuja, kirjoja ja kuunnelmia, eli äänikirjoja, esim. Liisa ihmemaassa https://areena.yle.fi/1-4615652 , Risto Räppääjä ja kauhea makkara https://areena.yle.fi/1-4110513 )

Etäopetus To 19.3.2020

Tehtävät: To 19.3.  

Jos häiritsee älytön määrä kuvia omassa puhelimessa, niin kuvia voi poistaa sitä mukaa, kun saa minulta kuittauksen. Tästä sitten oppilaille huomiselle taas tekemistä! Osa laittaa jo kuvia Teamsin kautta, mutta nykyinenkin järjestely toimii, eli mikä vain on helpointa teille! Yritän huomenna saada videopuheluita oppilaille klo 9.30 eteenpäin. Jokaisella oppilaalla pitäisi olla kutsu Teams-alueelle sähköpostissaan (jos ei ole saapuneissa "tärkeät" painikkeen alla, voi olla myös "muut" painikkeen alla). -Erik 

Ma:  

3.lk.:  

 1. Mennään kappaleeseen 28 – Toimintatunti. Ei voida luonnollisestikaan pelata pelejä, mutta mennään s. 124-125. 
 2. Tehdään kaikki tehtävät aukeamalta s. 124-125, myös KOTITEHTÄVÄLAATIKKO 
 3. Hyvä huomioida tehtävissä: 
 • 4. tehtävässä merkitse numero viivoille, ja piirrä aina yhtä aikaa eteneminen viivalla 
 • 5. tehtävässä voi käyttää viivainta apuna 
 • 6. tehtävässä on todellakin arvioitava, jotta voi laskea erotukset (vähentää, eli miinustaa) --> vähentäkää aina pienempi luku suuremmasta 

4.lk.: 

 1. Mennään kappaleeseen 30 – Toimintatunti. Ei voida pelata pelejä, joten mennään s. 132-133 
 2. Tehdään koko aukeaman tehtävät, myös KOTITEHTÄVÄLAATIKKO 
 3. Hyvä huomioida tehtävissä: 
 • Muistakaa, että 1kg=1000g. Joudutte muuntamaan grammoja kilogrammoiksi ja toisinpäin näissä tehtävissä 
 • Piirtäkää 5. tehtävään nuolille jatkoa 
 • Käyttäkää 6. tehtävässä apuna myös vastapuolella olevia mittoja! 

Ypi:  

 1. Siirrytään kappaleeseen 28 (s. 78-79). Lukekaa kappale ja tarkastelkaa kuvat. 
 2. Vastaa seuraavaan kyselyyn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUMVU3SFhMSk1BVjEyWVI0Rkk0MDJQNlVUWS4u
 3. Piirrä seuraava kuva vihkoosi:  --> lähetä kuva valmiista 
piirroksesta Erikille

 4.Vastaa seuraavaksi tähän kyselyyn: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUQkhXUEpBV1FIN0czSkNMOUhRMFpIN05GMy4u  

 5. Tee seuraavaksi ypin vihkoosi (joko OneDriveen tai tavalliseen vihkoon) tekstikirjan s. 79 tehtävät (1) & (3) --> lähetä kuva valmiista tehtävistä, jos teit tavalliseen vihkoon 

Ue/Uo: 

 1. Tutustutaan seuraavaksi Islamin uskoon, josta saatte tiedonhakutehtävän 
 2. Mene osoitteeseen: https://fi.wikipedia.org/wiki/Islam  
 3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin tästä linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUMk1KTldaTERRWUdBVjVITkpDTEVQREo4Ry4u  

Ku:  

 1. Jos et ole vielä piirtänyt Pohjoismaiden rajoja, piirrä ne nyt punaisella. 
 2. Seuraavaksi väritä, piirustuksesi pinnanmuodot kirjan neuvomilla väreillä (s. 76 kartta). Jos ei löydy värejä, voi käyttää lyijykynän eri sävyjä --> alanko tosi himmeä harmaa, ylänkö hieman tummempi harmaa ja vuoristo tosi tumma harmaa. 

Ai:  

1. Kirjoita puoli tuntia näppistaituria. 

Ai:  

2. Kun olet kirjoittanut puolituntia näppistaituria, aloita oman etäopiskelupäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjoita siihen ensimmäisen viikon tunnelmia: 

 • Miten tehtävien tekeminen on onnistunut? 
 • Mitä muuta olet tehnyt? 
 • Ihan mitä vaan muuta mieleen tulee 

Voit kirjoittaa päiväkirjaa joko irtopaperille, äidinkielen vihkoon tai sähköiseen äidinkielen vihkoon, joka löytyy One Drivesta. Kun kirjoitat päiväkirjaa, merkitse kirjoituksen alkuun päivämäärä.

Etäopetus Ke 18.3.2020

Tehtävät: Ke 18.3.  

Tähän mennessä pientä tökkimistä havaittu, mutta eiköhän tämä tästä lähde pikkuhiljaa etenemään! Tässä tehtävät keskiviikoksi, eli oppilaille riittää tekemistä huomennakin :). Minä olen Teams-sovelluksen chatissä sekä työpuhelimen päässä aamulla 9.05 alkaen valmiina kysymyksiin. Tsemppiä kaikille tähän epätavalliseen arkeen! -Erik

Ma:  

3.lk.:
 1. Siirrytään kappaleeseen 27 s. 118-121. Aiheena on metri, josta on tärkeää tietää, että: 
 • Metri on pituuden perusyksikkö. 
 • Metrin lyhenne on m 
 • Yksi metri on 100 senttimetriä, eli 1m=100cm 
 • Yksi metri on 1000 millimetriä, eli 1m=1000mm 
 1. Tehdään s. 118-121 tehtävät (1), (2), (3), (4), (6) ja Kotitehtävälaatikko
 • (1) tehtävässä tarkoitus ei ole mitata kyseisiä asioita, vaan arvioida, mikä pituus olisi kaikkein sopivin. Jos asia on tosin mahdollista mitata kotona, on se erittäin suositeltavaa! 
 • (3) tehtävässä metri pitää muuttaa senttimetreiksi (katso kohtaa 1.) 
 • (4) tehtävässä senttimetreistä pitää saada metri 
 • (6) tehtävässä helpottaa, kun muuttaa metrin senttimetreiksi 
 1. Huomioikaa, että aukeamatehtävien ja kotitehtävälaatikon välissä on hyvä pitää taukoa, koska kotitehtävien tarkoitus on kerrata aikaisemmin opittua.
 2. Laittakaa lopuksi kuva tehdyistä tehtävistä Erikille.

 

 1. lk.:
 1. Siirrytään kappaleeseen 29 s. 126-129. Kyseessä harjoittelen osio, jossa pääsee kertaamaan aikaisemmin opittuja asioita. 
 2. Tehdään kaikki tehtävät s. 126-127, sekä yksi vapaavalintainen tehtävä taituriaukeamalta (s.128-129). Voi tehdä myös enemmän, jos haluaa. 
 3. Tehdään myös kotitehtävälaatikko s. 129. Ennen kotitehtävien tekoa olisi hyvä pitää taukoa, koska kotitehtävien tarkoituksena on kerrata aikaisemmin opittuja asioita. 
 4. Apua jokaiseen “harjoittelen” osioon saa aikaisempien aukeamien (kappaleet 25-28) tietolaatikoista, jotka ovat kappaleiden alussa. 
 5. Laittakaa lopuksi kuva tehdyistä tehtävistä Erikille. 

 

Li:  

Käy reippailemassa ulkona vähintään puoli tuntia. Reippailuksi lasketaan käveleminen, pelaaminen tai vaikka lumien luominen. 

Ai:  

 1. lk.:
 1. Jatketaan aakkostamista, johon apua löytyy tekstikirjan s. 82. Kertauksena kyseisen sivun tekstin voi lukea. 
 2. Seuraavaksi tehdään tehtäväkirjan tehtävät s. 58-59. 
 3. Laittakaa lopuksi kuva tehdyistä tehtävistä Erikille. 

 

4.lk.:  

 1. Siirrytään Kalevalan juoneen, tekstikirjan s. 98-99. Aluksi luetaan teksti sivulta 98. 
 2. Vastaa seuraavaksi äidinkielen vihkoon, joko oikeaan vihkoon tai “Koronavirus” -kansioon tehtyyn äidinkielen vihkoon, tehtäviin (1) ja (2). 
 3. Huom. Jos olet saanut tehtyä äidinkielen vihon Word-tiedostona One Driveen, kirjoita vastaukset sinne samalla tavalla, kun vastaisin tavalliseen vihkoon, eli ensin sivunumero, sitten tehtävänumero, ja tarvittaessa kirjain --> esimerkiksi s 
 4. Jos teet tehtävät tavalliseen vihkoon, ota niistä kuva ja lähetä se Erikille. 

En:  

Jonne-ope ilmoittaa näistä tarkemmin 

Ypi:  

 1. Kertauksena voi lukea tekstikirjan s. 76-77. Aiheena kappale 27 – Pohjoismaiden ja Baltian luonto 
 2. Tehdään tehtäväkirjan tehtävät s. 76-77 loppuun. 
 3. Laittakaa kuva tehdyistä tehtävistä Erikille. 

Ku:  

 1. Piirrä Pohjoismaiden kartta joko a4 paperille tai ympäristöopin vihkoon. Vaihtoehtoisesti voit piirtää kartan myös Paint-sovelluksella, jos sellainen löytyy. 
 2. Tärkeintä olisi saada piirrettyä maiden ääriviivat. Voit käyttää apuna Ympäristöopin kirjan viimeisiltä sivuilta löytyviä karttoja. 
 3. Värittämistä ei vielä tarvitse tehdä. Piirustuksesta ei vielä tarvitse laittaa kuvaa Erikille, koska sitä jatketaan myöhemmin. 

Etäopetus: Ti 17.3.2020

Tehtävät: Ti 17.3. 

Aloitetaan hyvin rauhallisesti, jotta jokainen pysyy mukana ja saa tämän työskentelytavan haltuun. Jos jokin asia menee ohi, ei ole mitään hätää, koska tehtäviä on aikaa tehdä se vajaa kolme viikkoa. Yritän saada oppilaat Teamsiin, joka on Microsoft Officen sovellus. Se on kuin meidän luokkamme oma Facebook-seinä, joka mahdollistaa myös videopuhelut, eli pystytään olemaan oppilaiden kanssa yhteydessä, vaikka päivittäin. Varaan siihen joka päivä 3½ tuntia koneella “päivystämistä”. Lisäksi minuun voi olla yhteydessä myös työpuhelimen kautta. - Erik 

Ma: 

3. lk:
 1. Tarkistettiin kotitehtävälaatikko s. 117  
 2. Koska kolmosten tekemää monistetta on vaikea jakaa eteenpäin, oppilaat voivat tehdä korvaavasti s. 116-117 tehtävät (5) ja (6)  
 3. Ottakaa sen jälkeen kuva aukeamasta s. 116-117 ja lähettäkää se Erikille 
4. lk:
 1. Tarkistettiin kotitehtävälaatikko s. 121 --> lähetä kuva Erikille 
 2. Seuraavaksi oppilaat siirtyivät kappaleeseen 28 (s. 122-125), josta tärkeimmät osattavat asiat ovat:  
 • 1000g=1kg
 • 1500g=1,5kg
 • 400g=0,4kg
 • 0, 1, 2, 3, 4 pyöristetään alaspäin, eli 2,4kg= pyöristettynä kilogrammoiksi 2kg
 • 5, 6, 7, 8, 9 pyöristetään ylöspäin, eli 2,5kg= pyöristettynä kilogrammoiksi 3kg
 3.Tee s. 122-125 tehtävät (1), (2), (3), (4), sekä kotitehtävälaatikko --> lähetä kuva Erikille
 

Ypi: 

 1. Tarkastimme vain edellisen viikon kotitehtävät, eli tekstikirjan s. 77 tehtävä (2) --> läksyjen kuulustelu löytyy nyt Teamsista tai tästä linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yJwIJq2WB0G_cWnSvwUXGiXpJ7p8IyhPt-qqI97cy4dUNFNJVEhEWjEwWlkxQUU3WDlTSjBBV1cyMS4u  
 2. Lisäksi olisi hyvä, että käytte tutustumassa Teamsiin. Se löytyy Microsoft Officen “Sovellus” -valikosta. Violetti T-kirjain ja muutama tikku-ukko. Siellä oppilaille on avattu oma Tiimisivusto, jossa voi vaihtaa kuulumisia ja, jos jokainen saadaan sinne aktiiviseksi, jopa antaa tehtäviä tehtäväksi. 
 3. Mikäli Teamsia ei saa otettua käyttöön, voi tehtävät palauttaa edelleen Whatsappin kautta, eli otetaan kuva tehdyistä tehtävistä ja lähetetään minulle numeroon 0404883109 

Ai:  

 1. Mene työlaitteellasi (tietokone/padi/tabletti) --> Microsoft Officeen --> sieltä One Driveen --> ja sieltä kansioon “Koronavirus”. 
 2. Valitse Koronavirus-kansiosta tehtäväpalkista (harmaa rivi sinisen rivin alapuolella) kohta + Uusi --> ja valitse sieltä Word-tiedosto --> klikkaa sitä. 
 3. Kun tiedosto avautuu, nimeä se uudelleen painamalla “asiakirja” -kohtaa. Anna nimeksi “Ypin vihko”. 
 4. Kun nimen vieressä lukee “Tallennettu” voit sulkea tiedoston välilehden “x” painikkeesta.  
 5. Sen jälkeen avaa uusi Word tiedosto ja anna sen nimeksi “Äidinkielen vihko”. 
 6. Kun tiedosto on tallennettu, voit sulkea välilehden. 
 7. Pelaa sen jälkeen 20min Näppistaituria: https://edu.typingmaster.com/login?id=deekcema  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä