Oppimisen tuki

Oppimisen tukeminen koulullamme

Oppimisen tuki järjestetään koulullamme, kuten muissakin Lahden kouluissa, kolmiportaisen tukimallin mukaisesti. Tuen portaat ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Oppilas voi saada tukiopetusta, jos hänellä on oppimisvaikeuksia tai muutoin tarvitsee lisäopetusta opiskelussaan. Tukiopetusta voi saada opettajan ehdotukseta tai huoltajan pyynnöstä.

Koulussamme on kaksi koulunkäyntiavustajaa. He toimivat luokissa oppilaiden apuna sovitun lukujärjestyksen mukaan.

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, ongelmia opiskelutaidoissa tai sosiaalisissa taidoissa tai jos oppilaalla on vaikeuksia työskennellä isossa opetusryhmässä. Puheopetusta saa äännevirheiden ja puhehäiriöiden korjaamiseksi.

Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun päivittäistä toimintaa. Sitä annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena kaikilla tuen tasoilla (yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodot).

Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja arvioidaan opettajien yhteistyönä. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteutuksessa on keskeistä. Opetuksessa käytetään peruskoulun yleistä opetussuunnitelmaa tai henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Erityisopettaja Mirka Korhonen on koululla ti-pe, Joona Sipi ma ja pe sekä Anne Pynnönen ma.

Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Koulussamme kokoontuu oppilashuoltoryhmä sovittuina aikoina lukukauden aikana. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Oppilashuollon tavoitteena on myös tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia sekä puuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori/koulupsykologi, terveydenhoitaja, alueen sosiaalityöntekijä sekä luokanopettaja. Ryhmä voi kokoontua joustavasti myös pienempänä ryhmänä.