Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkig undervisning

Ruotsinkielinen yläkouluopetus

Svenskspråkig högstadieundervisning

Den svenskspråkiga skolstigen i Lahtis med omnejd fortsätter från Svenska skolan (0-6) till Tiirismaa högstadieskola (7-9). Svenskspråkig undervisning ges för tillfället i åtta läsämnen (modersmål, modersmålsinriktad finska, historia, religion, samhällslära, biologi, geografi och hälsolära). Undervisningen ges främst i sammansatt grupp åk. 7-9. Målet är att utveckla den svenskspråkiga högstadieundervisningen i Lahtis ytterligare. De svenskspråkiga eleverna har en finskspråkig klass som sin hemklass och får tillsammans med sina finskspråkiga klasskamrater undervisning i alla andra än de tidigare åtta nämnda ämnena. Den svenskspråkiga högstadieundervisningens mål är att stärka elevens tvåspråkiga identitet och ge en god grund för fortsatta studier på båda undervisningsspråken.

Ruotsinkielinen koulupolku Lahdessa ympäryskuntineen ,jatkuu Lahden ruotsinkielisen koulun (0-6) jälkeen Tiirismaan peruskoulussa (7-9). Ruotsiksi saa opetusta tällä hetkellä kahdeksassa eri lukuaineessa (äidinkieli, äidinkielen omainen suomi, historia, uskonto, yhteiskuntaoppi, biologia, maantieto ja terveystieto), pääosin yhdysluokassa. Ruotsinkielistä toimintaa kehitetään jatkuvasti. Ruotsinkieliset oppilaat kuuluvat suomenkieliseen valvontaluokkaan, ja he opiskelevat suomenkielisten luokkatovereiden kanssa muut kuin edellä mainitut oppiaineet. Ruotsinkielisen yläkouluopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kaksikielistä identiteettiä, ja antaa hyvät valmiudet peruskoulun jälkeisille opinnoille molemmilla kielillä.