Turvallisuus

Turvallisuustyö koulussa

TURVATIIMI

Rakokiven koulussa toimii turvatiimi, jonka tehtävä on huolehtia koulun (oppilaiden ja henkilökunnan) turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvatiimin jäsenet valitaan vuosittain. Tiimin työskentelyä johtavat rehtori ja turvatiimin vastuuopettaja. Tiimin toiminta perustuu turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelmaan.

Turvatiimin toimintaan kuuluu:

-henkilökunnan ohjeistaminen turvallisuuskysymyksissä
-koulun turvallisuussuunnitelmien kehittäminen ja ylläpito
-koulun fyysisen ympäristön turvallisuuden edistäminen
-osallistuminen psyykkisen turvallisuuden edistämiseen koulussa

Turvatiimi ohjeistaa opettajat kouluttamaan oppilaat turvalliseen toimintaan koulussa ja kotona.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma ja turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelma, joita päivitetään lukuvuosittain. Turvallisuussuunnitelmassa on kolme osa-aluetta: pelastussuunnitelma, kriisitoimintamalli ja kiusaamiseen puuttumisen malli.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä mahdollisia vaaratilanteita. Siinä myös määritellään koulun turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja annetaan ohjeita niistä toimista, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteissa. Kriisitoimintamallissa on ohjeet, kuinka toimia koulua kohtaavassa äkillisessä kriisitilanteessa. Kiusaamiseen puuttumisen mallin ensisijaisena tarkoituksena on ennaltaehkäistä kiusaamista. Siinä on myös ohjeet siitä, kuinka tulee toimia, jos kiusaamista ilmene. Koulun ja jokaisen kouluyhteisön jäsenen turvallisuudesta huolehtimisessa on ensiarvoisen tärkeää, että havaituista epäkohdista puhutaan ja niihin puututaan välittömästi.

Turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelmassa määritellään turvallisuustyön sisällöt ja aikataulut kuluvana lukuvuonna sekä kunkin henkilökunnan jäsenen tehtävät ja vastuualueet turvallisuuden edistämistyössä.

Koulumme henkilökunta on koulutettu käyttämään turvallisesti fyysisen rajoittamisen keinoja. Fyysinen rajoittaminen on viimesijainen keino varmistaa yksittäisen oppilaan ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuus. Ensisijaisesti pyrimme ratkaisemaan ongelmatilanteen puheen avulla. Tilanteista, joissa fyysistä rajoittamista joudutaan käyttämään, tehdään aina ilmoitus huoltajille sekä kirjallinen selvitys.

Kirjaamme kaikki kouluaikana tapahtuneet väkivalta- ja uhkatilanteet. Kaikista kirjatuista tilanteista ilmoitetaan huoltajille. Jos samasta oppilaasta on lyhyehkön ajan sisällä viisi väkivaltailmoitusta, koulu tekee lastensuojeluilmoituksen. Tarvittaessa väkivaltatilanteissa ollaan yhteydessä poliisiin.


LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Rakokiven koululle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma syksyllä 2012. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.
Suunnitelma koostuu kolmesta osasta: oppilaan osa, huoltajien osa ja henkilökunnan osa. Henkilökunnan osassa on aikataulutettu ja ohjeistettu kuinka alakoulun aikana liikenneturvallisuusasioita tulee käydä oppilaiden kanssa läpi. Oppilaan osaa käsitellään luokissa opettajan johdolla suunnitelman mukaisesti. Huoltajien osassa on materiaalia, jota voidaan käyttää esim. vanhempainilloissa keskustelun pohjana. Huoltajien osa liikenneturvallisuussuunnitelmasta on nähtävillä tämän sivun oikeasta laidasta.

LÄHIPOLIISITOIMINTA

Vuoden 2015 alussa Hämeen poliisi nimesi lähipoliisin Rakokiven koululle. Lähipoliisiin olemme yhteydessä, kun tarvitsemme apua muihin kuin kiireellisiin poliisiasioihin. Lähipoliisi voi myös vierailla koululla tarpeen mukaan.