Oppimisen tuki

Oppimisen tukeminen Rakokiven koulussa

Oppimisen tuki järjestetään Rakokiven koulussa kolmiportaisen tukimallin mukaisesti (perusopetuslaki 16 ja 17 §).

Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki oppimiseen. Jos yleisen tuen keinot eivät riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostettua tukea annetaan suunnitelmallisesti ja riittävän pitkään ennen siirtymistä erityiseen tukeen.

Päätöksen oppilaan siirtämisestä tuen portaalta toiselle tekee moniammatillinen työryhmä yhdessä huoltajien kanssa. Hallinnollisen päätöksen siirtymisestä erityiseen tukeen tekee aluepäällikkö rehtorin esityksestä. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan toisen vuosiluokan lopussa, kuudennen vuosiluokan loppuun mennessä sekä tarvittaessa. Kun tuen tarve vähenee, oppilas siirtyy tuen portailla alemmas.

Jos huoltajat havaitsevat lapsellaan tuen tarvetta, asia kannattaa ottaa puheeksi oman vastuuopettajan tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Jos koulussa havaitaan oppilaalla tuen tarvetta, vastuuopettaja tai oppilashuoltohenkilö ottaa asian puheeksi huoltajan kanssa ja tukitoimia lähdetään suunnittelemaan.

Joustavat ryhmittelyt

Joustavia ryhmittelyjä käytetään eri oppilaineissa, jotta jokaiselle oppilaalle voitaisiin järjestää juuri hänen sen hetkisille taidoilleen soveltuvaa opetusta. Opetusryhmät voivat olla eri oppiaineissa eri kokoisia ja koostua eri oppilaista. Joku ryhmistä voi edetä ripeämmin soveltaviin tehtäviin ja joku hitaammin vain perusasioihin keskittyen. Joustavat ryhmittelyt eivät ole pysyviä, eli jos lapsi etenee jossain oppiaineessa ja kaipaa lisää haasteita, hän voi siirtyä enemmän haasteita tarjoavaan ryhmään. Samoin jos joku kokonaisuus on oppilaalle haastava, hän voi opiskella sitä pienemmässä ja hitaammin etenevässä ryhmässä.

Avustajapalvelut

Koulullamme työskentelee joukko koulunkäyntiavustajia. Jokaiselle koulunkäyntiavustajalle on määritelty vuosiluokka, jossa hän pääasiallisesti toimii.

Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea oppilaiden oppimista ryhmä- ja yksilötilanteissa. Lisäksi koulunkäyntiavustajat huolehtivat taksivalvonnoista, osallistuvat välituntivalvontoihin ja toimivat ohjaajina iltapäivätoiminnassa, kerhoissa sekä läksyparkissa.

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat jääneet opinnoissa tilapäisesti jälkeen tai jotka oppivaikeuksien, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat ajoittain yksilöllisempää opetusta. Tukiopetusta annetaan pienryhmässä tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle kerrallaan. Opetus voi tapahtua koulutuntien ulkopuolella, saman-aikaisopetuksena oppituntien aikana samassa ryhmässä tai erillisessä opetustilassa tai muiden tuntien aikana.

Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääminen tai muu syy eivät tarkoita koulun loma-aikojen ulkopuolella tapahtuvia lomamatkoja, joten ne eivät oikeuta oppilasta saamaan tukiopetusta. Lisätietoja tukiopetuksesta voi kysyä luokanopettajalta, erityisopettajalta tai rehtorilta.

Läksyparkki

Läksyparkkiin voivat jäädä opettajan lähetteellä ne oppilaat, jotka ovat laiminlyöneet kotitehtävien tekemisen. Tavoitteena on, että oppilas tekee parkissa läksyt itsenäisesti. Läksyparkkia voidaan käyttää myös oppimisen tuen muotona. Tällöin läksyparkkiin voi tulla luokanopettajan ja huoltajien sopimuksesta tekemään kotitehtäviä ohjatusti.

Yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntouttava toiminta

Rakokiven koulussa oppimista tuetaan niin yksilö- kuin ryhmämuotoisena toimintana. Oppilaat ohjautuvat ryhmämuotoisen tuen piiriin oppilashuollon ja oman opettajan kautta. Ryhmiä ohjaavat opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö.

Tunneryhmä
Tunneryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunteiden tunnistamista. Ryhmä- ja yksilötehtävien avulla opitaan löytämään omia vahvuuksia ja etsitään oikeanlaisia toimintamalleja hankaliin tilanteisiin. Huoltajat osallistuvat osaan tapaamiskerroista yhdessä lapsensa kanssa.

Nepsy
Nepsy-toiminta Rakokiven koululla perustuu ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen. Nepsy-valmennus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Valmennuksen aikana pyritään löytämään lapsen tai nuoren henkilökohtaisia vahvuuksia ja motivaatiota keskustelun keinoin. Valmentajan tehtävänä on ohjata keskustelua ja auttaa valmennettavaa löytämään vahvuuksiaan ja ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin.

Maltti
Maltti -ohjelmalla pyritään vahvistamaan oppilaan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja. Ryhmässä harjoitellaan mm. ryhmässä toimimisen taitoja, työn suunnitelmallista tekemistä, oman vuoron odottamista ja ryhmän sääntöjen noudattamista. Maltti -ohjelman on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti.

Etsivät
Etsivät-ryhmä on tarkoitettu oppilaille, joilla on toiminnanohjauksen pulmia. Ryhmässä harjoitellaan tehtävästä ja tilanteesta toiseen siirtymistä, järjestelmällistä etenemistä sekä toisten huomioimista. Etsivät -mallin on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti.

IE
IE eli Instrumental Enrichment on kognitiivisia taitoja vahvistava ohjelma. Ohjelman eri osioilla pyritään vahvistamaan oppilaan oppimistaitoja ja siirtämään opittuja taitoja muuhun arkeen ja koulutyöhön. Ohjelman osia ovat esim. avaruudellinen hahmottaminen, vertailu, luokittelu ja analyyttinen havainnointi. Ohjelman on kehittänyt dr. Feuerstein ja sitä käytetään eri puolilla maailmaa. IE-ryhmässä käytetään ohjaavaa opetustyyliä.

Motoriikkaryhmä
Motoriikkaryhmässä kehitetään liikkumisen perusominaisuuksia, kuten ketteryyttä, liikkuvuutta ja voimaa. Tavoitteena on löytää liikkumisen ilo ja jokaiselle mieleinen tapa liikkua. Motoriikkaryhmää ohjaavat koulun aikuisten lisäksi Pajulahden urheiluopiston opettajat ja opiskelijat.

Venny
Venny on hahmotustaitoja harjaannuttavaa toimintaa, joka on suunnattu erityisesti pienille oppilaille. Venny-ryhmässä tehdään ryhmä - ja yksilötehtävinä visuaalista hahmottamista vahvistavia tehtäviä.

Koulukoiratoiminta

Koulullamme toimii kasvatus- ja kuntoutustyöhön koulutettu ja sertifioitu koulukoira. Koiraa ohjaa erityisluokanopettaja Kaija Salmi. Koulukoira toimii muutamana päivänä viikossa Kaija Salmen ryhmässä. Lisäksi koulussa toimii oppimisen tukiryhmä, jossa hyödynnetään koulukoiraa. Koulukoiran avulla pystytään vaikuttamaan mm. oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen sekä koulumotivaation ylläpitämiseen.