Koulun arvot, visio ja strategia

Rakokiven koulun arvot


VAHVUUKSIEN KOROSTAMINEN
Jokainen on hyvä jossakin
KUNNIOITUS
Kunnioitamme toinen toistamme
AINUTLAATUISUUS
Hyväksymme erilaisuuden
Kaikki kuuluvat kouluyhteisöömme
VASTUULLISUUS
Kannamme vastuun teoistamme
Tekomme vaikuttavat ympäristöömme
KIIREETTÖMYYS
Annamme aikaa kasvamiselle ja oppimiselle
TURVALLISUUS
Noudatamme sääntöjä
Emme kiusaa
Toimimme turvallisuutta edistäen

Rakokiven koulun visio ja strategia

VISIO

Alakoulun päättäessään Rakokiven koulua käynyt oppilas
• tuntee omat vahvuutensa
• osaa ottaa vastuuta tekemisistään
• ottaa toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan muut huomioon
• tuntee iloa oppimisessaan ja ihmissuhteissaan
• on myönteisesti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta

STRATEGIA

Rakokiven koulussa
• painotetaan oppimaan oppimisen taitoja ja sosiaalisia taitoja
• kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
• käytetään yhteisöllisiä, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä huomioiden oppilaiden tarpeet ja lähtökohdat
• oppilaita kannustetaan osallistumaan itseään ja yhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn rakentavalla tavalla
• harjoitellaan elämänhallintataitoja
• hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia