Koulun arviointien tuloksia

Rakokiven koulun kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020-2021

Rakokiven koulun kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020-2021

Rakokiven koulun vuosittainen itsearviointi tehtiin tänä vuonna huhtikuussa. Itsearviointi tehtiin CAF-mallia hyödyntäen. CAF-mallissa koulun toimintaa arvioidaan toiminnasta kerättyjen dokumenttien avulla. Arvioinnin tarkoituksena on tehdä yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista koulun toiminnassa. Arvioinnin pohjalta määritämme myös seuraavan lukuvuoden kehittämistavoitteet. 

Arvioinnissa esiin nousseita vahvuuksia: 

* Vuosisuunnitelman tavoitteet ovat olleet esillä.

* Monitoimitaloa on suunniteltu hyvissä ajoin.

* Tieto kulkee hyvin talon sisällä, tieto on kaikkien saatavilla.

* Koulussa on vahva tiimirakenne, joka mahdollistaa monenlaiset tuen järjestelyt.

* Tiimirakenne ja sähköinen viestintä ovat toimineet hyvin myös poikkeusoloissa.

* Henkilökunta on ammatillista, sitoutunutta ja motivoitunutta.

* Turvatiimi on toiminut hyvin, turvallisuuskäytänteet kunnossa, mistä on saatu myös palkinto.

* Koulun laitteet ovat ajan tasalla ja aktiivisessa opetuskäytössä.

* Verso ja Resto- sovittelu otettu käyttöön hyvin tuloksin.

* Oppilaskunta toimii aktiivisesti.

* Huoltajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä, myös etäopetusjärjestelyihin.

* Olemme pyrkineet löytämään uusia yhteistyön muotoja, esim. Rakismessut.

* Oppilashuolto toimii hyvin ja sen toimintaa kehitetään jatkuvasti.

* Arviointia tehdään säännöllisesti ja sen perusteella tehdään käytänteisiin muutoksia.

 

Kehittämiskohteita:

* Tiimien välistä yhteistyötä kehitetään edelleen.

* Hyvän yhteistoiminnan aloittaminen kaikkien osallisten kesken uudessa monitoimitalossa.

* Monitoimitalossa käyttöön otettavien toimintamallien kehittäminen.

* Kestävän kehityksen käytänteiden vahvistaminen

* Kiusaamisen torjuntaan kiinnitetään edelleen huomiota


Koulun henkilöstön lukuvuodelle 2020-2021 asettamat kehittämistavoitteet: 

Tavoite 1: Monitoimitalon rakentaminen ja toimintakulttuurin luominen

Tavoite 2: Yhteisöllisyyden ja arjen taitojen vahvistaminen poikkeusolojen jälkeen

 

Maakunnallinen Zef-kysely 2018

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa perusopetuksen kysely. Kysely oli suunnattu perusopetuksen oppilaille, oppilaiden huoltajille ja koulujen opetushenkilöstölle. Kysymyksiä oli neljältä koulun toiminnan osa-alueelta:

 1. Koulun toiminta
 2. Oppimisympäristö ja turvallisuus
 3. Opetus
 4. Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen

Oppilaat ja työntekijät vastasivat kyselyyn koulu- ja työpäivän aikana.

 

Tässä kooste kyselyn keskeisistä tuloksista Rakokiven koulussa:

Vastaajamäärät

106 1.-2. –luokan oppilasta

164 3.-6. –luokan oppilasta Yhteensä 270 oppilasta, vastausprosentti 87%

26 opetushenkilöä, vastausprosentti 87%

80 huoltajaa

 

Koulun toiminta

Vahvuuksia:

Oppilaat kokevat voivansa vaikuttaa koulun asioihin oppilaskunnan kautta

Huoltajien mukaan koulun henkilöstöä on helppo lähestyä

Henkilöstön mukaan koulun toimintaa kehitetään yhteistyössä, kehittämiseen kannustetaan ja kehittämiskohteita arvioidaan säännöllisesti.

Kehittämistä:

Oppilaiden mukaan koulun aikuiset eivät aina arvosta heidän mielipiteitään.

Huoltajat kokevat, etteivät voi vaikuttaa koulun toiminnan suunnitteluun.

Koulussa on liian vähän opetushenkilöstöä vastaamaan oppilaiden tarpeisiin.

Oppimisympäristö ja turvallisuus

Vahvuuksia:

Oppilaat kokevat olonsa koulussa turvalliseksi.

Oppilaat vastaavat koulutilojen olevan hyvässä kunnossa.

Huoltajat vastaavat koulun pihalla olevan mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan.

Myös henkilöstö oli tyytyväinen koulun tilojen kuntoon.

Henkilöstö on perehtynyt koulun turvallisuussuunnitelmaan ja turvallisuuteen liittyviä harjoituksia järjestetään säännöllisesti.

Kehittämistä:

Sekä oppilaat, huoltajat että henkilöstö kokivat, että yhteisten pelisääntöjen noudattamisessa on parantamisen varaa.

Huoltajien vastauksissa koulun turvallisuus nousi kehittämiskohteeksi.

Opetus

Vahvuuksia:

Oppilaat ja huoltajat vastaavat, että opettajat ovat ammattitaitoisia ja koulussa opitaan oikeita asioita.

Oppilaat liikkuvat koulupäivän aikana vähintään tunnin.

Oppilaiden mukaan tietotekniset välineet ovat koulussa hyvin käytössä.

Henkilöstö vastaa opetussuunnitelman ohjaavan työtään ja olevan perusta koulun kehittämiselle. Opetusta toteutetaan yhteistyössä.

Kehittämistä:

Huoltajat ja henkilöstö pitävät molemmat henkilöstön määrää liian pienenä. Henkilöstön mukaan oppilaat eivät saa aina tarvitsemaansa tukea ja ohjausta resurssien vähäisyyden vuoksi.

Työrauha nousee kehittämiskohteeksi niin huoltajien, oppilaiden kuin henkilöstönkin vastauksissa.

Oppilaiden mukaan tasapuolisen kohtelun tavoite ei aina toteudu.

 

Yhteistyö ja koulunkäynnin tukeminen

Vahvuuksia:

Oppilaiden mukaan opettajat pitävät tiiviisti yhteyttä kotiin. Oppilaiden mukaan onkin tärkeää, että kotona tiedetään, kuinka koulussa sujuu. Oppilaat vastaavat saavansa tukea, jos oppimisessa on vaikeuksia.

Huoltajat vastaavat kodin ja koulun yhteistyön toimivan hyvin. Huoltajien mukaan heidän lapsensa käyvät mielellään koulua.

Henkilöstö vastaa oppilashuollon toimivan koulussa hyvin ja ongelmatilanteisiin on olemassa selkeät toimintatavat.

Sekä oppilaat että huoltajat olivat tyytyväisiä koulupsykologin ja –kuraattorin, sekä erityisesti kouluterveydenhoitajan palveluihin.

Kehittämistä:

Huoltajat vastasivat kehittämistä olevan oppimisen tukemisessa sekä suhtautumisessa tukea tarvitseviin oppilaisiin. Tässä on tapahtunut suuri muutos. Kaksi vuotta sitten tämän asetti kehittämiskohteeksi 11% huoltajista, nyt 23%.  Myös koulunkäynnin ongelmiin puuttumista pidettiin liian hitaana. Myös henkilöstön mukaan oppilaat eivät aina saa koulussa tarvitsemaansa tukea.

 

Vapaasta palautteesta noussutta

Oppilaat:

 • Työrauha saisi olla parempi
 • Käytävillä on levotonta
 • Oppilaita pitää kohdella tasapuolisesti
 • On tärkeää, että koulussa on kavereita eikä ketään kiusata

Huoltajat:

 • Ammattitaitoinen henkilöstö
 • Opetushenkilöstön määrä liian vähäinen toimintaympäristöön nähden
 • Oppilaat ovat jääneet ilman tarvitsemaansa tukea
 • Koko luokka-asteen oppilaat samassa tilassa aiheuttivat huolta, erityisesti työrauhan puolesta

Henkilöstö:

 • Hyvä työilmapiiri
 • Töitä tehdään sydämellä ja vahvalla ammattitaidolla oppilaiden eteen
 • Opetushenkilöstöä on aivan liian vähän. Kaikki lapset eivät saa tarvitsemaansa tukea.

 

Teimme huhtikuun alussa koulun vuosittaisen itsearvioinnin, jossa käytimme materiaalina tämän maakunnallisen kyselyn tuloksia, sekä muitakin lukuvuoden aikana tehtyjä arviointeja. Itsearvioinnin jälkeen sovimme opetushenkilöstön yhteistyönä koulumme ensi lukuvuoden kehittämiskohteet.

Kehittämiskohteet 2018-2019 ovat:

1. Uudenlaisten työtapojen vakiinnuttaminen

- tuen rakenteiden kehittäminen mm. avoimissa oppimisympäristöissä

- yhteistyön tapojen kehittäminen

2 Rakennushankkeen edistäminen