Oppimisen tuki

Oppimisen tukeminen

64538ea4c4d1433ab8513ae50fbb472c.jpg

Yleinen tuki


Lapsen taitojen tukeminen aloitetaan pääsääntöisesti lapsen omassa yleisopetusryhmässä. Laadukkaalla opetuksella pyritään tarjoamaan lapselle hyvät perustaidot. Ryhmässä tehtävien säännöllisten arviointien tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman varhain ne lapset, joiden taitojen kehitystä on syytä seurata ryhmässä tarkemmin tai jotka tarvitsevat tukitoimia. Esi- tai luokanopettaja voi tukea lapsen taitoja ryhmässään lyhytaikaisesti, ja apuna voi olla myös erityisopettaja. Lyhytaikainen tuki voi olla tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen kaltaista, tai sitten pienemmässä ryhmässä toteutettavaa opetusta tietystä aihealueesta. Opetuksessa voidaan myös keskittyä esimerkiksi erilaisiin eriyttämisen ratkaisuihin, kuten erilaisen oppimateriaalin käyttöön tai työtapoihin.Tehostettu tuki


Kun lapsi ei hyödy riittävästi kaikille yhteisestä opetuksesta ja lyhytaikaisesta tuesta, vaan tarvitsee useaa tuen muotoa tai pitkäaikaista tukea oppimisessaan, arvioidaan opettajan kokoamien havaintojen perusteella sekä lapsen tilanne huomioon ottaen, minkälainen tehostettu tuki on lapselle sopivin (pedagoginen arviointi). Se kirjataan lapselle laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Tarkoituksena on tukea lasta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, jotta tuki olisi mahdollisimman tehokasta. Tehostettu tuki perustuu opetuksen yleisiin tukikäytäntöihin kuten tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen, oppilashuollon palveluihin sekä opintojen yksilölliseen ohjaukseen. Lisäksi tuen muotona voi olla esimerkiksi samanaikaisopetus tai opetuksen järjestäminen riittävän pienessä ryhmässä.Tehostetun tuen aikana lapsen taitojen kehitystä on tärkeää seurata tarkemmin, jotta saadaan selville kehittyvätkö lapsen taidot käytössä olevien menetelmien ja opetusjärjestelyjen avulla. Arviointien perusteella määritellään tuen tarpeen jatkuminen. Jos lapsi saavuttaa oppimisen iänmukaisia tavoitteita, tuen määrää voidaan vähentää. Jos tuen määrä tuntuu sopivalta, voidaan jatkaa samaan tapaan tietty aika, jonka jälkeen tuen tarve arvioidaan uudelleen. Jos lapsen kehitys ei etene toivotulla tavalla, kokoontuu moniammatillinen työryhmä keskustelemaan tarvittavan lisätuen määrästä yhdessä vanhempien kanssa.Erityinen tuki


Jos tehostettu tuki ei riitä eivätkä lapsen taidot kehity riittävästi, tarvitaan erityistä tukea. Lapsi voi saada erityistä tukea niin sanotulla erityisen tuen päätöksellä. Erityisen tuen päätöksen valmisteluun liittyy joukko asioita. Ensinnäkin päätöstä varten tulee kuulla lapsen huoltajaa. Lisäksi lasta opettavat opettajat tekevät pedagogisen selvityksen, johon he kirjaavat lapsen vahvuudet ja keskeiset ongelmat sekä oppimisen etenemisen. Moniammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tehdään lisäksi selvitys lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta. Selvitykseen on hyvä kirjata käytännössä hyviksi havaittuja menetelmiä ja arvioida jatkossa tarvittavat pedagogiset tukimuodot (esimerkiksi oppimisympäristöön, opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja kasvatusmenetelmiin sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyvät asiat) ja oppilashuollon järjestelyt. Selvityksen perusteella tehdään arvio erityisen tuen tarpeesta.Pedagoginen selvitys sisältää siis arvion tarvittavasta tuesta perusteluineen. Selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita arvioita, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen perusteella lapselle tehdään erityisen tuen päätös, joka on hallinnollinen, määräaikainen päätös. Päätös voidaan tehdä kuitenkin ilman pedagogista selvitystä ja sitä edeltävää tehostettua tukea, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että opetusta ei voida oppilaalle muuten antaa. Tällainen päätös voidaan tehdä jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää muun muassa lapsen opetuksen järjestämisen paikka, pääsääntöinen opetusryhmä sekä mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut.Kun päätös erityisestä tuesta on tehty, on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, johon kirjataan mitä erityistä tukea lapsi tarvitsee tavoitteiden saavuttamisessa, sisältöjen oppimisessa, opetusmenetelmissä ja opetusjärjestelyissä. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa.