Opetus

Koulun toiminta-ajatus

 • Liipolan koulu on monipuolista perusopetusta antava, terveitä elämäntapoja ja suvaitsevuuskasvatusta painottava koulu.
 • Koulussa toimii 1.-4. vuosiluokilla yleisopetuksen luokkia ja alueellisia pienluokkia.
 • Opetuksen ja kasvatuksen päämääränä on oppilaan monipuolisen kasvun, tehokkaan oppimisen ja persoonallisuuden eheytymisen tukeminen.
 • Koulussamme toimitaan myönteisessä oppimisilmapiirissä ja käytetään monipuolisia ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.
 • Arvostamme terveitä elämäntapoja, toimivaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä moniammatillista oppilashuoltotyötä. Näillä pyrimme tukemaan oppilaan tasapainoista elämänhallintaa.
 • Oppilaita kasvatetaan suvaitsevuuteen ja rauhantahtoisuuteen. Oppimisessa ja kasvamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilaiden erilaiset taustat ja oppimisedellytykset.

Kasvatustyön arvoperusta ja tavoitteet

 • Ihmisyyteen kasvattaminen
 • Yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattaminen
 • Tarpeellisten tietojen ja taitojen omaksuminen
 • Elinikäisen oppimisen edistäminen
 • Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen

Arviointi Liipolan koulussa

 • Oppilaan seuranta ja arviointi on jatkuva prosessi.
 • Arviointi on yksilöllistä, totuudenmukaista sekä monipuolista ja sillä sekä ohjataan että kannustetaan oppilaan opiskelua.
 • Arvioinnin tehtävänä on myös antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen tietoa opintojen edistymisestä.
 • Itsearviointia toteutamme vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Oppilas ja oppilaan huoltajat kutsutaan vähintään kerran lukuvuodessa arviointikeskusteluun.
 • Lukuvuositodistus annetaan kesälomalle lähdettäessä. Välitodistuksia ei nykyisin anneta.