Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Laaja-alainen, osa-aikainen erityisopetus

Jos opetuksen eriyttäminen ja tukiopetus yleisopetuksessa eivät riitä, on oppilaan mahdollista saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuetaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena säännöllisesti viikoittain tai lyhyemmissä, tiiviimmissä jaksoissa.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten seulontatestien (esim. luku- ja kirjoitusvaikeudet, matemaattiset vaikeudet), oppilaan, vanhempien, luokanopettajan tai oppilashuoltoryhmän aloitteiden pohjalta.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan pienluokassa yhdysluokkaopetuksena (3-4. ja 5-6.lk). Erityisluokalla tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta monipuolisin opiskelumenetelmin niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Pienryhmien oppilaat integroituvat yleisopetuksen ryhmiin aina, kun se on hyödyllistä lapsen oppimisen etenemisen kannalta.

Avustajapalvelut

Harjun koulussa toimii lukuvuonna 2017-2018 yhteensä kuusi koulunkäyntiavustajaa. Heistä osa toimii kieliavustajina, osa yleisopetuksen ja osa erityisopetuksen luokissa koulunkäyntiavustajina. Avustajien työn tarkoituksena on tukea eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten oppijoiden optimaalista toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä.