Harju

Harjussa kolmen kuukauden taitona syys-, loka- ja marraskuussa on osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Nanjingin Phoenix Garden City Schoolin oppilaat vierailivat elokuussa Lahdessa ja Harjussa. Tässä olemme Tiirismaan englanninkielisten luokkien kanssa tutustuttamassa kiinalaisia Lapakiston retkeilyreiteille ja luonnon ihmeisiin.

Ystävyyskoulumme oppilaat osallistuivat koulutyöhön Emilian ja 5b-luokan kanssa. Heille järjestettiin lisäksi kaupunkikierros, hampurilaisillallinen, Lapakiston luontoretki makkaranpaistoineen ja Kujalan jäteasemalla tutustuminen tehokkaaseen kierrätyssysteemiin. Jäähyväisjuhlassa näimme upeita esityksiä sekä kiinalaisilta että omilta oppilailtamme.

Kolme kuukauden taito: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Tämä vaatii kulttuurista osaamista, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, arvostavaa vuorovaikutusta sekä keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Harjussa oppilaat tutustuvat kansainvälisyyteen, kulttuuriperintöön, taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan. Harjoittelemme itselle tärkeiden asioiden ilmaisemista eri tavoin: Harjoittelemme neuvottelemista, kompromissien tekemistä ja reilua peliä. Tutustumme kansainväliseen yhteistyöhön ja ilmaisemme itseämme eri kielillä. Opettelemme tunnistamaan median vaikutuskeinoja.

Huhtikuussa Harjussa vietetään kielten ja kulttuurien teemapäivää, jolloin jokainen pääsee tutustumaan toiminnallisesti eri kielten ja kulttuurien mielenkiintoiseen sekä rikkaaseen maailmaan.

Kolmen kuukauden taito: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Taitopedagogiikkaa joulu-, tammi- ja helmikuussa

Kolmen kuukauden taito koko koulun tasolla on "ajatteleminen ja oppimaan oppiminen", joka luo pohjaa osaamisen kehittymiselle ja siihen, miten oppilaat näkevät itsensä oppijoina. Tärkeää on tehdä havaintoja sekä hakea, arvioida, muokata, tuottaa ja jakaa tietoa sekä ideoita eri tavoin. Luokissa tutkitaan asioita, tehdään yhdessä, opetellaan keskittymään ja syventymään asioihin.
Oppilaat harjoittelevat rohkeaa, mutta toisia huomioivaa tapaa ilmaista itseään ja mielipiteitään. Ryhmissä pohditaan, kyseenalaistetaan ja haastetaan jo olemassa olevaa tietoa ja näkemyksiä. Leikit, pelillisyys, aktiivinen liikkuminen ja toiminnalliset työtavat sekä taiteen muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen sekä tietenkin vahvistavat yhdessä toimimisen taitoa.
Oppilaat harjoittelevat erilaisia oppimisstrategioita ja opettelevat tunnistamaan itselle hyviä tapoja oppia uusia asioita. Oppimaan oppimisen taito karttuu, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelle sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan edistymistään.

Tapahtumia

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen