Harju

Lukuvuoden 2020-21 aloittaminen Harjun koulussa

Uusi lukuvuosi alkaa Harjun koulussa keskiviikkona 12.08.2020 klo 9-13. Ensimmäinen koulupäivä on samalla myös uusien ekaluokkalaisten tutustumispäivä. Ekaluokkalaisten vanhemmille järjestetään myös infohetki keskiviikkona 12.08.2020 klo 9-10. Oppilaspaikkoja koskevat tiedustelut lomakaudella 01.-31.07.2020 voi lähettää sähköpostitse rehtorille petri.kutinlahti(at)lahti.fi. Asiaan palataan koululta elokuun ensimmäisellä viikolla. Lahdessa ja Harjun koulussa seurataan kesän aikana tarkasti viranomaisten ohjeita koulun alkamisesta ja opetuksen järjestämisestä. Mahdollisista muutoksista ja muista ohjeista tiedotetaan Wilma-järjestelmässä. Tiedotusta on hyvä seurata aktiivisesti elokuun alussa.

Kolmen kuukauden taitona TYÖELÄMÄTAIDOT ja YRITTÄJYYS

Joulu-, tammi- ja helmikuussa harjoittelemme Harjussa opetussuunnitelman laaja-alaista taitoa L6. Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee saada harjoitella taitoja, jotka auttavat selviytymään muuttuvassa maailmassa ja edistävät myönteistä asennetta työelämää kohtaan.

Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Me Harjun koulussa työstämme yhdessä Talvikarnevaaleilla esitettävää musikaalia. Projektin parissa oppii monenlaisia taitoja tulevaisuutta varten.

Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Harjun koululla on yhteistyötä alueen yrittäjien ja yritysten kanssa, joten pääsemme kuulemaan ammattilaisilta mitä taitoja kauppias tarvitsee työssään ja miten pankkialan ammattilainen käsittelee rahaa.

Harjussa kolmen kuukauden taitona syys-, loka- ja marraskuussa on osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

Nanjingin Phoenix Garden City Schoolin oppilaat vierailivat elokuussa Lahdessa ja Harjussa. Tässä olemme Tiirismaan englanninkielisten luokkien kanssa tutustuttamassa kiinalaisia Lapakiston retkeilyreiteille ja luonnon ihmeisiin.

Ystävyyskoulumme oppilaat osallistuivat koulutyöhön Emilian ja 5b-luokan kanssa. Heille järjestettiin lisäksi kaupunkikierros, hampurilaisillallinen, Lapakiston luontoretki makkaranpaistoineen ja Kujalan jäteasemalla tutustuminen tehokkaaseen kierrätyssysteemiin. Jäähyväisjuhlassa näimme upeita esityksiä sekä kiinalaisilta että omilta oppilailtamme.

Kolme kuukauden taito: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Tämä vaatii kulttuurista osaamista, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, arvostavaa vuorovaikutusta sekä keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Harjussa oppilaat tutustuvat kansainvälisyyteen, kulttuuriperintöön, taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan. Harjoittelemme itselle tärkeiden asioiden ilmaisemista eri tavoin: Harjoittelemme neuvottelemista, kompromissien tekemistä ja reilua peliä. Tutustumme kansainväliseen yhteistyöhön ja ilmaisemme itseämme eri kielillä. Opettelemme tunnistamaan median vaikutuskeinoja.

Huhtikuussa Harjussa vietetään kielten ja kulttuurien teemapäivää, jolloin jokainen pääsee tutustumaan toiminnallisesti eri kielten ja kulttuurien mielenkiintoiseen sekä rikkaaseen maailmaan.

Kolmen kuukauden taito: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Taitopedagogiikkaa joulu-, tammi- ja helmikuussa

Kolmen kuukauden taito koko koulun tasolla on "ajatteleminen ja oppimaan oppiminen", joka luo pohjaa osaamisen kehittymiselle ja siihen, miten oppilaat näkevät itsensä oppijoina. Tärkeää on tehdä havaintoja sekä hakea, arvioida, muokata, tuottaa ja jakaa tietoa sekä ideoita eri tavoin. Luokissa tutkitaan asioita, tehdään yhdessä, opetellaan keskittymään ja syventymään asioihin.
Oppilaat harjoittelevat rohkeaa, mutta toisia huomioivaa tapaa ilmaista itseään ja mielipiteitään. Ryhmissä pohditaan, kyseenalaistetaan ja haastetaan jo olemassa olevaa tietoa ja näkemyksiä. Leikit, pelillisyys, aktiivinen liikkuminen ja toiminnalliset työtavat sekä taiteen muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen sekä tietenkin vahvistavat yhdessä toimimisen taitoa.
Oppilaat harjoittelevat erilaisia oppimisstrategioita ja opettelevat tunnistamaan itselle hyviä tapoja oppia uusia asioita. Oppimaan oppimisen taito karttuu, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelle sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan edistymistään.

Tapahtumia

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko17

26 April 2021 Thursday
27 April 2021 Thursday
28 April 2021 Thursday
29 April 2021 Thursday
30 April 2021 Thursday
1 May 2021 Thursday
2 May 2021 Thursday

Viikko18

3 May 2021 Thursday
4 May 2021 Thursday
5 May 2021 Thursday
6 May 2021 Thursday
7 May 2021 Thursday
8 May 2021 Thursday
9 May 2021 Thursday

Viikko19

10 May 2021 Thursday
11 May 2021 Thursday
12 May 2021 Thursday
13 May 2021 Thursday
14 May 2021 Thursday
15 May 2021 Thursday
16 May 2021 Thursday

Viikko20

17 May 2021 Thursday
18 May 2021 Thursday
19 May 2021 Thursday
20 May 2021 Thursday
21 May 2021 Thursday
22 May 2021 Thursday
23 May 2021 Thursday

Viikko21

24 May 2021 Thursday
25 May 2021 Thursday
26 May 2021 Thursday
27 May 2021 Thursday
28 May 2021 Thursday
29 May 2021 Thursday
30 May 2021 Thursday

Viikko22

31 May 2021 Thursday
1 June 2021 Thursday
2 June 2021 Thursday
3 June 2021 Thursday
4 June 2021 Thursday
5 June 2021 Thursday
6 June 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä