Viestintä ja vaikuttaminen

Kurssitiedot

Vaikuttamaan pyrkivää viestintää tapahtuu ympärillämme koko ajan. Sosiaalinen media, televisio radio ja sanomalehdet tuottavat viestintää vuorokauden jokaisena hetkenä. Tutkimusten mukaan altistumme tuhansille vaikuttamaan pyrkiville viesteille joka päivä. Miten viestinnällä voidaan muuttaa asenteita, arvoja, uskomuksia ja mielipiteitä? Miten mainosten ja erilaisten kampanjoiden avulla saadaan ihmiset ostamaan tuotteita ja palveluita, äänestämään tiettyä ehdokasta jne? Millaiset eettiset ja juridiset tekijät tulee ottaa huomioon vaikuttamaan pyrkivässä viestinnässä esim. mainonnassa. Näihin ja lukuisiin muihin teemoihin perehdytään Viestintä ja vaikuttamisen opintojaksolla.

Viestintä ja vaikuttaminen opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin ja opitaan tarkastelemaan ja analysoimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää.

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
  • pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
  • osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
  • tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.


Toteutustapa:

Opintojakso suoritetaan tekemällä itsenäinen oppimistehtävä. Opintojakson opiskelun tueksi on luentotallenteita lähdekirjallisuuden sisällöstä.

Toteutusajankohta: Kurssi on opiskeltavissa joustavasti 2. jaksosta alkaen aina kevätlukukauden 2019 4. jakson loppuun asti

Ilmoittautumisaika: Toisen asteen opiskelijat voivat ilmoittautua viereisestä linkistä. Kurssin opettaja on yhteydessä ilmoittautuneihin ennen kurssin alkua.

Arviointi: numeroarviointi 1-5 lukiokurssi suoritettu (S) / hylätty (H)

Oppimateriaali:

  • Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)

sekä toinen seuraavista

  • Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai
  • Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos)


Yhteysopettaja: Heljä Koski, helja.koski@jyu.fi

Hinta: 75 euroa