Johdatus kyberturvallisuuteen

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: Kurssi on toistaiseksi tauolla.

Kurssin koodi: ITKP0002

Kurssin yhteysopettaja: -

Kurssin laajuus: 2 op (54 tuntia)

Tavoitteet ja sisältö: Tämän kurssin aikana tutustut kyberturvallisuuden perusolemukseen; siihen mistä kybermaailmassa ja kyberturvallisuudessa on kysymys ja millainen vaikutus niillä on sinun elämääsi.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät organisatoriset ja tekniset perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen.

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssiin sisältyy verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen, oppimisympäristö Moodlessa tehtävä verkkotentti sekä lyhyt essee. Tentti on aikarajattu monivalintatentti. Lisää tietoja tentin tekemisestä Moodlen työtilassa sekä kurssin verkkosivuilla.

Oppimisympäristö: https://peda.net/jyu/it/do/kkv. Täältä löydät runsaasti lisätietoa kurssista. Tietojen selailuun ei tarvita kurssiavainta, joten käy rohkeasti tutustumassa kurssin sisältöön!

Oppimateriaali: Oppimateriaali löytyy kurssisivuilta

Arviointi: 0-5