Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: Suorittaminen omaan tahtiin läpi lukuvuoden

Kurssin koodi: YFIP250

Kurssin yhteysopettaja: John Pajunen, john.pajunen@jyu.fi

Kurssin laajuus: 2op (vastaa 2 opintopistettä yliopiston 5op kokonaisuudesta)

Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Sisältö:
  • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
  • Ajattelun vinoumat ja virheet
  • Kriittinen ajattelu
  • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Verkkomateriaali (pääasiassa luentovideot), josta tehdään kirjallinen työ (luentopäiväkirja)

Oppimisympäristö: https://sway.com/ZIFrDKIymCQbaGpR

Oppimateriaali: Luentovideot ja muu kurssisivun materiaali

Arviointi: Arvosana 1-5