Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

 PÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA


TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021

1. YLEISTÄ

Kuperkeikan päiväkoti on avattu 2013. Päiväkodissamme on 3 ryhmää joissa yhteensä 70 hoitopaikkaa. Lisäksi päiväkotiin kuuluu sateliittiryhmä Leppis jossa on 21 hoitopaikkaa. Sateliittiryhmä laatii oman toimintasuunnitelmansa.

Kaikki päiväkodin ryhmät ovat sisarusryhmiä, joista yksi ryhmä on vuorohoitoryhmä.

Päiväryhmät ovat auki pääsääntöisesti 6.45 -17.00. Tarvittaessa aukioloajoissa joustetaan. Vuororyhmä on auki hoitotarpeen mukaan.

Päiväkodin yhteystiedot:

PÄIVÄKOTI KUPERKEIKKA 
Koulutie 30 
63100 KUORTANE

Päiväkodin johtaja  
Merja Ahola, p. 040 5441488 
merja.ahola@kuortane.fi
Varajohtaja Tarja Turpeinen, p. 040 648 4422 (Touhutöppöset).
tarja.turpeinen@kuortane.fi 
 
Vauhtivarpaat, p. 040 648 2332, avoinna ma-pe 6.45-17.00

Puuhapeukut, p. 040 648 4009, avoinna ma-pe 6.45- 17.00 
Touhutöppöset, p. 040 648 4422, on vuorohoitoryhmä ja tarvittaessa auki iltaisin sekä viikonloppuisin

Satelliittiryhmä Leppis 
p. 0445501910, leppalan.ryhmis@kuortane.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  
Sari Puttonen, p. 040 674 8786  
sari.puttonen@kuortane.fi

PÄIVÄKODIN PÄIVÄRYTMI

6.45 – Lasten vastaanottoa ja leikkiä/pelailua/liikuntaa
8-8.30 Aamiainen
8.45 Aamupiiri ja jakautuminen pienryhmiin
9-10.45 Toimintaa: Liikuntaa, käden taitoja, musisointi, leikkiä, viskaritoiminta yms. pienryhmätoimintaa, Ulkoilua
n. 10.50 Pieni satu-/laulu-/leikkihetki
11.00 Lounas
12.00 Päivälepo
Pelailua, lukemista, hiljaisempaa leikkiä heräilyn jälkeen
14.00 Välipala
14.30-15.30 Ohjattua liikuntaa
Vapaata leikkiä, liikkumista, askartelua ja kaikenlaista puuhastelua.Ulkoilua ja sitten kotiin lähtö

Vuorohoitoryhmässä päivä jatkuu
16.45 Päivällinen:Lapset jotka ovat hoidossa 17.30 asti saavat päivällisen.
17.00 Vapaata leikkiä/ohjattua toimintaa
19.30 Iltapala: Lapsille jotka ovat hoidossa 20.00 asti
20.00 -21.00 Iltatoimet ja yöunille


PÄIVÄKODIN KOKOUKSET JA HENKILÖSTÖKOULUTUKSET

Päiväkotiryhmien tiimit pitävät joka viikko viikkopalaverin, jossa suunnitellaan seuraavan viikon toimintaa. Toiminnnan suunnittelussa huomioidaan kauden teema, ryhmän henkilökunnan ideat, lasten vasuista nousseet tarpeet sekä ikä ja kehitystaso, lasten ja vanhempien toiveet ja mahdolliset ajankohtaiset asiat.

Päiväkodin yhteisiä iltapalavereita pidetään syksyisin ja keväisin sekä suunnittelupalaverit tulevaa kautta varten. Läpikäydyt asiat kirjataan johtajan toimesta. Varhaiskasvatusopettajien palavereja pidetään joka toinen viikko. Lisäksi lastenhoitajat kokooontuvat vuoden aikana kaksi kertaa yhteiseen palaveriin. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. Johtoryhmään kuuluvat päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuspäällikkö sekä sivistystoimenjohtaja.

Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yhteistyöpalavereja kauden aikana tarpeen tullen.Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpiste sijaitsee päiväkodilla. Hän työskentelee päiväkodin Puuhapeukut ryhmässä kahtena päivänä viikosta. Lisäksi hän käy kuntamme kaikissa yksiköissä ja esikoulussa säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii linkkinä varhaiskasvatusyksiköiden ja eri toimijoiden välillä (lastensuojelu, neuvola, sosiaalityö, Kotoraitti sekä muut terveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden toimijat). Lisäksi päiväkodin yhteistyökumppaneita ovat mm. seurakunta, Kuortaneen urheilupisto, varhaiskasvatuksen muut yksiköt, Alvarin koulu. Päiväkodin liikuntakummeina ovat Kuortaneen urheiluopiston lasten liikunnan opiskelijat.

Kauden aikana osallistumme ETEVÄN eli Eteläpohjalaisille varhaiskasvattajille suunnattuihin koulutuksiin.

TIEDOTUSKANAVAT

Yhteydenotot perheen ja päiväkodin välillä tapahtuu kohdatessa, puhelimitse tai mobiilisovellus Päikyn kautta. Lisäksi ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana toimii Pedanet sekä Idid-näyttötaulut ryhmien eteisissä. Pedanetista löytyy joka ryhmän viikko-ohjelma, mikä on esillä myös jokaisen ryhmän eteistiloissa. Lapsen tuonti- ja hakutilanteissa päivitetään kasvokkain vanhempien kanssa mitä lapselle kuuluu tänään.

2. TOIMINTA-AJATUS

Päiväkoti Kuperkeikan toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

TURVALLISUUS -Turvallisuuden osa-alueita ovat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Ulko- ja sisätilat ovat toimivia sekä lapsiryhmät sopivan kokoisia suhteutettuna henkilöstöön. Kasvatushenkilöstö on luotettavaa, ammattitaitoista ja koulutettua. Vastuu turvallisuudesta on työyhteisön jokaisella jäsenellä. Lapset otetaan aamulla vastaan kiireettömästi ja kasvatushenkilöstöllä on aikaa keskustella vanhempien kanssa. Asioista voidaan puhua avoimesti henkilöstön ja vanhempien kesken. Toiminta suunnitellaan lapsiryhmän tarpeet huomioiden, pienryhmätoimintaa käyttäen. Tavoitteelliset ja johdonmukaisesti asetetut rajat ja päivittäiset rutiinit auttavat lasta ennakoimaan päivän tapahtumia ja luovat turvallisuuden tunnetta.

KUNNIOITUS JA TASA-ARVOINEN - Erilaisten ammattiryhmien välinen yhteistyö ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri toimivat hyvänä kasvupohjana ja mallina lasten sosiaaliselle kasvulle. Sosiaalisuuteen kasvamisessa ja kasvattamisessa opitaan ja opetetaan hyviä ihmissuhdetaitoja, toisten ihmisten kunnioittamista, erilaisuuden arvostamista ja myönteistä suhtautumista eri kulttuureihin. Lapset oppivat avointa vuorovaikutusta, keskeistä on toisen huomioon ottaminen ja toisista välittäminen. Käytöstapoja harjoitellaan kaikissa arjen toiminnoissa.

YHTEISÖLLISYYS - Yhteisöllisyys näkyy varhaiskasvatuksen toiminnassa yhteisenä ymmärryksenä varhaiskasvatuksen tehtävästä ja tavoitteista sekä niihin sitoutumisena, yhdessä sovittuina toimintatapoina ja -periaatteina. Yhteisöllisyys näkyy myös vanhempien kasvatusvastuun ja -oikeuden arvostamisena ja vahvistamisena. Lasten, vanhempien ja henkilöstön aktiivinen osallisuus ja avoin kumppanuus sekä yhdessä tekeminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tukevat vuorovaikutustaitojen oppimista.

Kaikkien lasten osallistumisen takeena muutamissa varhaiskasvatusyksiköissä kommunikoinnin välineenä käytetään kuvia, sillä jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi.

Kuortaneen kunta kuuluu Ilo kasvaa liikkuen -hankkeeseen joka on osana varhaiskasvatuksen arkea. Lisäksi kunnassa panostetaan luonnon läheisyyteen, terveellisiin elämäntapoihin ja yhteisöllisyyteen. Tavoitteena ovat oppimisen ilo, itsestä huolehtimisen taito sekä liikunta ja terveelliset elämäntavat. Tulevalla kaudella kuulumme myös Kuortaneen kunnan liikunallisen elämäntavan hankkeeseen.

3. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain1 perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista.
(1. Varhaiskasvatuslaki 36/1973)

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään Kuortaneen kunnassa suomenkielisenä.

Paikallinen suunnitelma laaditaan järjestäjäkohtaisena Kuortaneen kunnan suunnitelmana sekä sitä mukaillen yksikkökohtaisina toimintasuunnitelmina ohjaamaan yksikköjen toimintaa. Lisäksi laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Vasu on hyväksytty kesällä 2017 sivistyslautakunnassa, se julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja peda.net-sivustolla. Se on saatavilla myös mm. varhaiskasvatusyksiköissä ja kunnanvirastolla. 
Vanhemmat osallistuvat varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen varhaiskasvatuksen keskusteluilloissa, lasten VASU-keskusteluissa, yhteisissä tapahtumissa sekä asiakastyytyväisyyskyselyissä. Lapsien mielipiteitä tiedustellaan ikätaso huomioiden keskustellen, piirtäen ja yhteisissä VASU-keskusteluissa. Vanhempien ja lasten osallistaminen on suunnitelmallista ja palautetta käytetään aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. 
 
4. KAUDEN TEEMOINA TIIMEISSÄ ON LUONTO JA LIIKUNTA

Puuhapeukut ryhmässä viisivuotiaille pidetään ”viskaria” Toiminnassa harjoitellaan mm. kaikenlaista liikuntaa, vuorovaikutustaitoja, kynätaitoja, laskemista, kielellisiä taitoja ja kädentaitoja. Lisäksi pidetään Metsämörri-kerhoa. Liikkuva arki kuuluu osaksi ryhmän toimintaa.
Ryhmissä käytetään eri ikäisille lapsille suunnattuja työmenetelmiä kuten Halinalle, Nallematikka, Kivakaveri-kerho. Myös päiväkodin pienimmät kokoontuvat ohjattuihin Metsämyttystuokioihin.
Jokaisessa ryhmässä toimitaan pienryhmäpedagogiikan mukaisesti. Lisäksi k
oko talon yhteisiä musiikki- ja teatterihetkiä vietetään kuukausittain.

Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen toimintatapa. Käytettävissä olevien tilojen lisäksi myös lähiympäristö ja luonto antavat tilaa monipuoliselle leikille. Ryhmässä leikkiessään lapset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja, oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisia ihmisiä. Päiväkodin jokaisessa ryhmässä on käytössä kuvallinen leikkitaulu, josta lapset voivat valita haluamiaan leikkejä sekä lapset osallistuvat myös leikkitaulun leikkien valintaan. Leikkitaulu mahdollistaa kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuuden omien mielipiteiden ja valintojen esille tuomiseen. Kaikkien lasten osallistumisen tukena ryhmissä kommunikoinnin välineenä käytetään kuvia, sillä jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä