Englanti

Tavoitteet

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

Opetuksen tavoitteet

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 

- ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman eri kulttuureja ja kieliä sekä ymmärtämään englannin asema globaalina kielenä

- ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

 

Kielten opiskelutaidot

 

- tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen ja yhdessä oppiminen

- opettaa oppilaalle kielten opiskelutaitoja (esim. sanojen harjoittelua, lauseiden kääntämistä, parin kanssa työskentelyä, kokeisiin valmistautumista)

- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan sekä kokeilemaan millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten

- kannustaa harjoittelemaan kieltä rohkeasti vapaa-ajalla esim. internetin mahdollisuuksia hyödyntäen

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta, aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

- tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

- ohjata oppilasta ymmärtämään kirjoitettua ja puhuttua kieltä, vaikka kaikkia sanoja ei ymmärtäisikään

- tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin,

Sisältö

Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Pääpaino on suullisessa viestinnässä. Harjoitellaan erilaisia muististrategioita sekä kielten opiskelutekniikkaa; esim. millä tavalla sanoja opiskellaan, käännetään lauseita, etsitään tietoa omista oppikirjoista. Painotetaan sanojen opiskelun tärkeyttä alusta asti.

Keskeisiä kielisisältöjä ovat mm. tervehdykset ja perusfraasit, sanaston aihepiireistä harjoitellaan mm. värejä, lukusanoja (1-100), elämiä, koulu- ja perhesanoja sekä kellonaikoja. Opetellan myös perusrakenteita, kuten be-, have- ja can-verbejä prepositioita, genetiiviä, substantiivin yksikköä ja monikkoa sekä helppoja adjektiiveja.

 

Arviointi

sanakokeet ja fraasikokeet, pistokokeet

3-4 isompaa koetta

tuntityöskentely

itse-/vertaisarviointi
4.lk

 

Opetuksen tavoitteet

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

- ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvostamaan lähiympäristön ja maailman eri kulttuureja ja kieliä sekä ymmärtämään englannin asema globaalina kielenä

- ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

 

 

Kielten opiskelutaidot

- tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen ja yhdessä oppiminen

- opettaa oppilaalle kielten opiskelutaitoja (esim. sanojen harjoittelua, lauseiden kääntämistä, parin kanssa työskentelyä, kokeisiin valmistautumista)

- ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan sekä kokeilemaan millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten

- kannustaa harjoittelemaan kieltä rohkeasti vapaa-ajalla esim. internetin mahdollisuuksia hyödyntäen

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

- ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta, aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

- tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

- ohjata oppilasta ymmärtämään kirjoitettua ja puhuttua kieltä, vaikka kaikkia sanoja ei ymmärtäisikään

 

- tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin,

 

Sisältö

Harjoitellaan vuorovaikutusta erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Kerrataan ja harjoitellaan edelleen kielten opiskelutaitoja ja erilaisia muististrategioita. Keskeinen opeteltava sanasto siältää mm. kouluaineet, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, aakkoset, kielet ja maat, kellonajat, ajoneuvot, pelejä ja soittimia. Opiskeltavat rakenteet ovat mm. be- have- ja can- verbeistä kielto – ja kysymysmuodot, yleispreesens, käskymuoto, epäsäännöllinen ja säännöllinen monikko, artikkelit ja persoonapronominien omistusmuodot.

 

 

Arviointi

sanakokeet ja fraasikokeet, pistokokeet

3-4 isompaa koetta

tuntityöskentely

itse-/vertaisarviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä