2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2020 - 2021 kehittämisen kohteina ovat monipuolinen oppilasarviointi sekä pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 3 Henkilöstö Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Lukuvuonna 2020 - 2021 kehittämisen kohteina ovat monipuolinen oppilasarviointi sekä pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen.

Toimenpiteet on kirjattu luokkatasoryhmissä ja niiden toteutumista seurataan lukuvuoden aikana samoissa ryhmissä. 

Monipuolinen oppilasarviointi

1.-2. luokkien tiimi:
1.-2. luokilla oppilasarvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Formatiivinen arviointi on osa oppimisprosessia.  Oppimistavoitteet asetetaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa opetussuunnitelmaa noudattaen. Toiminnallisuus, työtapojen vaihtelevuus ja yhdessä oppiminen ovat tärkeitä osia monimuotoisessa arvioinnissa 1.-2. luokalla. 
Vuosiluokilla 1.-2. käytetään ainakin seuraavia formatiivisen arvioinnin keinoja: 

Itsearvioinnin hyödyntäminen monimuotoisessa arvioinnissa 1.- 2. luokilla 

 • Hymiö (miten oppitunti on sujunut) 
 • Itsearviointia sormilla 
 • Oppimiskeskustelut (itsearviointi tähdillä) 
 • Itsearviointia matematiikan kertausjakson jälkeen (tähdille) 
 • Oppilaan lähtökohdista lähtevä arviointi (ei verrata muihin), itsearvioinnissa huomioidaan oppilaan ikä ja käytetään hänelle sopivia menetelmiä 
 • Viikon lopussa arviointi oman työskentelyn onnistumisesta  
 • Luokissa voidaan pitää yhteisiä tuokioita, jolloin oppilaita ohjataan pohtimaan omia saavutuksia.  

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus monimuotoisessa arvioinnissa 1.-2.-luokilla 

 • Oppimiskeskustelut 
 • Yhdessä tekeminen, oppilaat ja perheet mukana arvioinnissa 
 • Koko luokan yhdessä tekemä arviointi kouluviikon onnistumisesta tiedotetaan myös koteihin. 
 • Wilman kautta tai puhelimitse yhteydenpito koteihin.

Vertaisarvioinnin hyödyntäminen monimuotoisessa arvioinnissa 1.-2. luokilla 

 • Opettaja määrittää arvioitavat asiat 
 • Päivittäinen palaute luokan käytöksestä ja työskentelystä, palkintotunnit, hymiö- kortit, helmien kerääminen luokan yhteiseen pottiin 
 • Vertaisarviointi kuvataiteessa, opettaja määrittää mitä arvioideaan. 
 • Kaveriarviointi (palautteen antaminen ja vastaanottaminen) 

Opettajien yhteistyö osana monimuotoista arviointia 1.-2. luokilla 

 • Oppimisvaiheryhmä eli palkkitunti, monta opettajaa arvioimassa  
 • Testit ja kokeet 
 • Arviointia tehdään yhteistyössä erityisopettajan ja erityisluokanohjaajan kanssa 
 • oppimiskokemusten jakaminen opettajien ja luokkien kesken 
 • dokumentointi erilaisista oppikokonaisuuksista

3. -6. luokkien tiimi:

Arvioinnin yhtenä tarkoituksena on auttaa lasta tiedostamaan omat vahvuutensa ja se, mitä hänen tulisi kehittää. On tärkeää myös ehdottaa, miten hän voi parantaa suoritustaan.

Itsearviointi
Oppilaan pitää olla selvillä omista tavoitteistaan, jotta hän voi arvioida oppimistaan. Tavoitteita asetetaan myös kirjallisesti opettajan ohjaamana. Itsearviointimuoto tulee suhteuttaa oppilaan ikä- ja kehitystasoon (muutakin kuin sanallista arviointia, pienille hymynaamat ym.). Oppilaan tulee käydä itsearviointia läpi myös huoltajien kanssa. Oppilaat voidaan osallistaa itsearvioinnin suunnittelussa. Jokainen opettaja voi toteuttaa itsearviointia omassa opetuksessaan valitsemallaan tavalla. Itsearviointitaitoja ohjaamalla kehitetään myös keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia.

Jatkuva palaute
Arvioinnin tulee olla oppilaan oppimista reflektoivaa. Arvioinnin on oltava rohkaisevaa ja kannustavaa. Arvioinnin tavoite on luoda oppilaalle realistinen käsitys itsestä oppijana. Arviointi on oltava oikeudenmukaista ja vuorovaikutteista. Arviointia hyödynnetään myös luokan koulutyön ja opetuksen suunnittelussa. Jatkuvaa palautetta voidaan antaa oppiainekohtaisesti sekä käyttäytymiseen ja työskentelyyn liittyen. Palaute voi olla suullista, kirjallista tai nonverbaalista.

Vertaisarviointi
Vertaisarviointia toteutetaan niin, että oppilaat eivät loukkaa toisiaan ja opettaja ohjaa palautteen antamista. Vertaisarvioinnissa tehdään kysymyksiä ja kehitysehdotuksia arvioitavasta työstä ja annetaan rakentavaa palautetta, esim. oppilaat voivat arvioida, mitä hyvää on toisen oppilaan työssä tai miten ennalta sovitut tavoitteet ovat arvioitavassa työssä täyttyneet.

Vertaisarviointia voi käyttää myös oppimisen aikana. Oppilaat voivat antaa vertaisarviointia toisilleen myös työskentelytaidoista ja käyttäytymisestä. Pienet oppilaat voivat antaa toisilleen palautetta esim. pulpetin siisteydestä, parityöstä, vihkotyöstä tai lukemisesta.

Arviointitavat
Opintojen aikaista arviointia annetaan monipuolisesti eri tavoin sekä oppilaille että huoltajille. Opetusjakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja sisällöt sekä arviointitavat huomioiden oppilaiden ikäkausi ja oppiaine. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä:

 • kirjalliset ja suulliset kokeet
 • näytöt ja suoritukset
 • yksilö- tai ryhmätöiden tuotokset
 • työskentelytaidot
 • keskustelut
 • oppimiskeskustelut oppilaan ja huoltajien kanssa
 • todistukset

Luokkien 7-9 tiimi:

Kielet
Kielissä tärkeää on arvioida monipuolisesti kielen kaikkia osa-alueita: lukeminen, tekstin tuottaminen, suullinen tuottaminen, kuullun ymmärtäminen. Arviointimenetelmien täytyy olla monipuolisia ja vaihtelevia ja tuntityöskentelyssä toteutetaan jatkuvaa arviointia. Perinteisten kokeiden lisäksi pidetään arvioitavia projektitöitä, esitelmiä, kirjallisuustöitä ja suullisia kokeita. Kielten osa-alueiden lisäksi arvioidaan sanaston hallintaa. Opettajan arvioinnin lisäksi hyödynnetään vertaisarviointia ja itsearviointia

Matematiikka ja luonnontieteet
Matematiikka ja luonnontieteet koostuvat isosta joukosta erilaisia tietoja ja taitoja, jotka kehittyvät vaiheittain opetuksen ja harjoittelun kautta. Erityisesti tämä korostuu matematiikassa sen kumulatiivisen luonteen vuoksi.  Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi). Summatiivisella arvioinnilla seurataan, miten oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet. Arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, edistymiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen arviointi perustuu tuntien aikana tapahtuvaan havainnointiin sekä tunnilla käytäviin keskusteluihin opettajan ja oppilaiden välillä. Lisäksi arviointiin vaikuttaa kotitehtävien tekeminen ja tuntityöskentely erilaisissa opetustilanteissa, erityisesti luonnontieteille ominaisessa kokeellisessa työskentelyssä. Arvioinnin yhtenä tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä ohjaamalla ja antamalla kannustavaa palautetta. Oppilas reflektoi omaa osaamistaan suhteessa annettuihin sisällöllisiin sekä itse määrittelemiinsä oppimistavoitteisiin. Oppilas saa jatkuvaa palautetta työskentelystään ja osaamisestaan. Lisäksi oppilaat opettelevat antamaan toisilleen vertaispalautetta.  Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Päättöarvioinnissa määritetään, miten oppilas on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteet. Päättöarvioinnin muodostamisessa otetaan huomioon valtakunnallisen päättöarvioinnin kriteerit.  

Äidinkieli ja kirjallisuus, reaaliaineet, taito- ja taideaineet
A. Formatiivinen arviointi

Jatkuva näyttö
- opiskeluvälineet mukana ja esillä
- osallistuminen opetuskeskusteluun
- tehtävien vastuullinen ja omaehtoinen tekeminen myös silloin, kun ei olla luokkahuoneessa
- kotitehtävät tehtyinä (myös lukuläksy)
- kyky yhteistyöhön opetusryhmän kaikkien jäsenten kanssa
- myönteinen, yritteliäs ja toiset huomioon ottava asenne
- itse- ja vertaisarviointi

Vihkotyö
- muistiinpanot tehtynä
- monisteet tallessa
- luettava käsiala
- siisti ulkoasu

B. Summatiivinen arviointi
Kirjallisuudessa kokonaisteosten lukeminen ja annettujen tehtävien huolellinen tekeminen
Erilaisten tekstien kirjoittaminen
Projektityöt
- hyvällä suomen kielellä
- asiatekstiä
- MOK:t
- työn esittely suullisesti muulle opetusryhmälle
- oppiaineeseen liittyvät (loppu)työt
Testit ja kokeet
- kirjalliset kokeet
- käytännön kokeet

Pandemiasta johtuvien haasteiden tukeminen
 • erityisopetuksen tuki, samanaikaisopetus, tukiopetus, eriyttäminen, vaihtoehtoiset tavat osoittaa osaaminen
 • oman luokanopettajan antama tukiopetus (koronakorjaamo)
 • oppilashuollon väki mukana , mikäli pandemia aiheuttanut muuta kuin oppimisen vaikeutta, kuten ryhmäyttämisen tarvetta. 
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu luokanopettajan tunnilla (koronakorjaamo)
 • läksyparkki ohjaajan/opettajan kanssa
 • tiivis yhteistyö kotien kanssa
 • opinto-ohjaajan tehostettu ohjaus
 • resussiopettaja ja -ohjaaja
 • lisäresurssina kiertävän S2- opettajan jaksot lukuvuoden aikana oppilaiden tukemiseen, joilla äidinkieli on muu kuin suomi
Opetussuunnitelmatyö:
Lukuvuoden 2020-21 aikana selvitetään, valmistellaan ja päätetään siirrytäänkö kahteen jaksoon.
Tarkistetaan valinnaisainetarjonta.
Valinnaisainevalinnat tehdään sähköisesti Wilman kautta.
Pääpaino opetussuunnitelmatyössä on arvioinnin uudistukseen liittyvä opettajien koulutus.
Varmistetaan S2 -oppilaiden opetusta ja ohjausta.

Caf -arvioinnin kohteet lv. 2020-21:
Kaupungin yhteinen 3 Henkilöstö
Neulamäen ja Särkiniemen koulujen oma 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä