1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti. Johtamista kehitetään ja tuetaan pitkäjänteisellä johtamisosaamiskoulutuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään ja henkilöstö perehdytetään siihen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet


Johtotiimi
Rehtori, Neulamäen ja Särkiniemen koulujen apulaisjohtajat muodostavat johtotiimin ja vastaavat työnjaon mukaisesti koko yhtenäiskoulun ja molempien yksiköiden pedagogisesta kehittämisestä ja hallinnosta.
Keskinäisellä työnjaolla ja hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että opetus- ja kasvatusprosessi toteutuu tavoitteiden suuntaisesti ja tuloksellisesti kummassakin kouluyksikössä kaikilla luokka-asteilla.
Johtotiimi mahdollistaa ja kannustaa opettajia eri yksiköiden välillä yhteistyöhön eriyisesti oppilaiden siirtyessä Särkiniemen koulusta Neulamäen kouluun.
Johtotiimi kokoontuu torstaisin klo 8-9 yhteiseen kokoukseen (lähi-tai etäkokous).
Koulusihteeri osallistuu kokoukseen hänen työhönsä kuuluvissa asioissa.
Rehtori pitää viikottain talokohtaisia palavereita apulaisjohtajien kanssa.
Rehtori on viikottain tiistaisin Särkiniemessä ja muut päivät Neulamäessä.

1. Pedagoginen johtaminen ja opetuksen järjestäminen

 • opetussuunnitelmatyö, vuosittaisen työsuunnittelun valmistelu, sen toteuttaminen sekä arviointi
 • oppilaitoksen kehittämistyön ja siihen liittyvän yksilöiden ja koko yhteisön osaamisen ja oppimisen johtaminen
 • pedagoginen verkostoituminen (oppilaitosyhteistyö)
 • virkaehtosopimuksen edellyttämien ehtojen noudattaminen
 • henkilöstöjohtaminen (virantäyttö, sijaisuudet, koulutus, työnjako, tuntien jako, työhyvinvointi ja kehityskeskustelut)
 • moniammatillisen yhteistyön ja oppilashuollon koordinointi

2. Yleis- ja taloushallinnolliset tehtävät

 • taloushallinnollisia tehtäviä ovat talousarvion laadinta ja seuranta sekä laskutus eri vaiheineen
 • johtosäännön määräämät tehtävät ja yhteistyö eri tahojen kanssa (lautakunnat, johtoryhmä, vanhempainyhdistys)
 • tilastoinnit ja raportoinnit
 • kehittämistyö, strateginen suunnittelutyö, tiedottaminen sekä arviointityö
 • koulun omat itsenäiset hankkeet ja projektit sekä ulkopuoliset hankkeet
 • koulutuksen järjestäminen


Rehtorin ja apulaisjohtajan työnjako ja vastuut
Rehtori vastaa:
* koulun pedagogisesta johtamisesta, koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta, taloudesta,
resurssin jaosta ja käytöstä, lukuvuosisuunnitelman ja lukujärjestyksien laadinnasta
* kasvun ja oppimisen palvelualueen strategisten linjausten toteutumisesta ja laatutyöstä koulussa
* koulun toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä
* koko koulua koskevasta julkisuudesta ja tiedottamisesta
* henkilöstöhallinnon linjauksista ja henkilöstökoulutuksen suunnittelusta
* henkilökunnan rekrytoinnista
* hankkeista
* luokanopettajien, erityisopettajien ja aineopettajien opetuksellisen yhteistyön kehittämisestä sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä
* yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa
* koulun turvallisuustyöstä ja turvallisuustiimin toiminnasta
* henkilökunnan osaamis- ja kehityskeskusteluista, henkilökohtaisen lisän keskusteluista ja jakoesityksistä
* oppilashuollosta ja erityisopetuksesta sekä oppilaiden erityisopetuksen esityksistä
* henkilökunnan perehdyttämisestä ja Intran perehdysalustan koulun osioiden päivittämisestä
* luokkien 1-6 lyhytaikaisista opettaja - ja 1-9 ohjaajien sijaisuuksista j
* opettajien ja ohjaajien rekrytoinnista pitempiaikaisiin sijaisuuksiin

Apulaisjohtaja:
* toimii rehtorin sijaisena
* vastaa lukujärjestyksen valmistelusta ja laadinnasta rehtorin ohjeiden mukaisesti
* osallistuu lukuvuosisuunnitelman laatimiseen ja arviointiin
* osallistuu koulun turvallisuustyöhön yhdessä turvallisuustiimin ja rehtorin kanssa
* osallistuu caf -arvioinnin toteuttamiseen yhdessä rehtorin kanssa
* vastaa Intran koulukohtaisten asioiden päivityksestä ja uuden henkilökunnan perehdyttämisestä yhdessä rehtorin kanssa
* osallistuu johtamiseen liittyviin koulutuksiin
* vastaa valinnaisaineiden valintaprosessista opinto-ohjaajan kanssa
* vastaa kielivalinnoista ja oman äidinkielen ryhmien muodostaminen yhdessä rehtorin ja kieltenopettajien kanssa
* tiedottamisesta yhdessä rehtorin kanssa
* on suunnitteluryhmän jäsen
* on yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen
* on turvallisuustiimin jäsen
* vastaa lyhyiden 7-9 -opettajien sijaisuuksien järjestämisestä ja sijaisten perehdyttämisestä
* vastaa ruokailu-, välitunti- ja aamunavausvuorojen laatimimisesta
* vastaa arkikäytänteiden sujumisesta yhdessä rehtorin kanssa
* kirjaa johtotiimin, suunnitteluryhmän ja opettajan-/ henkilökunnan kokousten muistiot

Sijaisuudet
* rehtorin poissaollessa sijaisena toimii apulaisjohtaja
* apulaisjohtajan ja rehtorin poissaollessa samanaikaisesti suunnitteluryhmän jäsenet toimivat vuorollaan sijaisena
* rehtorin, apulaisjohtajan ja suunnitteleryhmän poissaollessa nimetään vastuuhenkilö erikseen
Poissaolot ilmoitetaan henkilökunnan tapahtumakalenterissa.
Sijaisena toimivalle kuuluu välttämättömien ja akuuttien asioiden hoitaminen erityisesti henkilöturvallisuuteen
(oppilaat ja henkilöstö) liittyvät asiat.

Suunnitteluryhmä
Suunnitteluryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja ja kuusi opettajaa.
Suunnitteluryhmä valmistelee yhdessä rehtorin ja apulaisjohtajan kanssa opettajan- ja henkilökunnan kokouksiin tulevat asiat. Suunnitteluryhmän jäsenet vastaavat yhdessä rehtorin ja apulaisjohtajan kanssa koulun toiminnan kehittämisestä ja arjen toiminnan suunnittelusta.
Suunnitteluryhmään osallistuu kutsuttuna koulunkäynninohjaajien edustaja ja työhyvinvointitiimin opettaja.
Suunnitteluryhmä kokoontuu säännöllisesti viikottain.
Rehtori vastaa suunnitteluryhmässä käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta.
Suunnitteluryhmän opettajajäsenet vastaavat asiakohtaisesti muodostettujen pienryhmien kokouksista.

Opettajatiimit
Opettajat muodostavat ja osallistuvat luokka-, aine- , käytävä- ja asiatiimeihin.
Opettajat vastaavat sovituissa ryhmissä koulupäivästä poikkeavien tapahtumien ja juhlien järjestelyistä.

Koulunkäynninohjaajien tiimi
Koulunkäynninohjaajat muodostavat tiimin.
Tukitiimi vastaa ohjaajien työjärjestyksistä.
Rehtori vastaa tiimin säännöllisistä kokouksista.

Turvallisuustiimi
Turvallisuustiimiin kuuluvat turvallisuusvastaavana toimiva opettaja, yksi opettaja, apulaisjohtaja
rehtori ja kiinteistönhoitaja.
Tiimi suunnittelee, kehittää ja toteuttaa koulun turvallisuuteen liittyviä asioita yhdessä rehtorin ja
apulaisjohtajan kanssa.

Turvallisuustiimi:
* johtaa onnettomuuksien ennaltaehkäisevää työtä
* laatii ja päivittää turvakansion sisällön
* koordinoi ja johtaa poistumisharjoitukset (mahd. suojautumisharjoitukset)
* perehdyttää lukukauden aluksi uudet työntekijät turvallisuusasioihin ja järjestää turvallisuuskävelyt
* järjestää aluevalvojille koulutusta heidän vastuutehtävistään
* osallistuu viranomaistarkastuksiin
* osallistuu erilaisiin turvallisuuskoulutuksiin
* edistää koulun ja eri viranomaistahojen yhteistyötä
* auttaa turvallisuusasioiden käsittelyssä ja tiedon jakamisessa terveystiedon tunneilla sekä tarvittaessa
muita aineita integroiden
* tilaa ea -välineitä
* hoitaa ea -kaappien päivityksen yhteistyössä ea- vastaavien kanssa
* ylläpitää koulun myönteistä turvallisuuskulttuuria
* tiedottaa ja muistuttaa turvallisuusuutisissa ajankohtaisista asioista
* osallistuu turvallisuutta vaaranteiden tilanteiden selvittämiseen yhdessä rehtorin, apulaisjohtajan
ja tarvittaessa Ankkuriryhmän kanssa

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
Ryhmän tehtävänä on kouluyhteisön ja –ympäristön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat:
*rehtori (toimii ryhmän koollekutsujana)
*apulaisjohtaja
*kouluterveydenhoitaja
*koululääkäri
*koulupsykologi
*koulukuraattori
*laaja-alaisten erityisopettajien edustaja
*opinto-ohjaaja (edustaa samalla suunnitteluryhmää)
*erityisluokanopettajien edustaja (edustaa samalla suunnitteluryhmää)
*koulunkäynninohjaajien edustaja
*oppilaskunnan puheenjohtajat 1-6 ja 7-9
*vanhempien edustaja (Vanhempainyhdistyksen perustamista selvitetään)
*aihekohtaisesti asiantuntijat kutsuttuna (mm. turvallisuustiimi, tyhytiimi, Ankkuriryhmän edustaja, sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä, tyhytiimi)

Tehtäväkohtaiset tiimit

Tehtäväkohtaisia tiimejä muodostetaan lukuvuoden aikana tarvittaessa allaolevien lisäksi.

Liikuntatiimi
* vastaa liikunnan, liikuntatapahtumien ja liikkuva koulu toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista

Kansainvälinen tiimi
* vastaa kansainvälisestä yhteistyön suunnittelusta ja toiminnan toteuttamisesta

Tvt -tiimi
* vastaa tvt:n suunnitelman mukaisesta kehittämisestä

Työhyvinvointitiimi
* vastaa työhyvinvointisuunnitelman mukaisesta työstä

Tukitiimi
* vastaa ohjaajien työjärjestyksien laadinnasta ja tuen kohdentamisesta
* neuvoo opettajia pedagogisten asiakirjojen laadinnassa

Aikataulutus
Toiminnan organisoinnissa noudatetaan tapahtumakalenteriin aikataulutettuja lukuvuoden toimenpiteitä ja
kokousaikoja. Tarpeen mukaan yhteisiä kokousaikoja sovitaan joustavasti.

Kokoukset ja kokousasiakirjat
Kokoukset järjestetään opettajien, koko henkilökunnan tai tiimien ja ryhmien kokouksina.
Kokousten asioiden valmiselussa käytetään apuna sähköisiä pohjia.
Yhteisiin opettaja- ja henkilökunnan kokouksiin tulevat asiat käsitellään ja valmistellaann suunnitteluryhmässä.
Yhteiseksi kokousajaksi on varattu kiertävästi ma-to 15-16. Tiimit ja ryhmät sopivat kokousajat erikseen.
Koulunkäynninohjaajien kokousten järjestämisestä vastaa tukitiimi ja rehtori ja ne järjestetään erillisen
aikataulun mukaisesti.

Henkilökunnan ja opettajien kokouksista laaditaan muistiot, jotka ovat luettavissa pedanetissa opettajasivulla.
Muistiot kokoaa apulaisjohtaja.
Päätöstä vaativista kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka ovat luettavissa pedanetissa opettajasivulla ja
pöytäkirjojen paperiversiot tallennetaan arkistoon.
Tiimeillä ja työryhmillä on henkilökunnan sivulla oma sivut. johon laitetaan lyhyet muistiot käsitellyistä asioista.
Tiimien ja ryhmien vetäjät tiedottavat rehtoria, apulaisjohtajaa ja muuta henkilökuntaa ajankohtaisista
tiimin asioista.

Sisäinen tiedottaminen
Henkilökunnan tiedottamiseen käytetään pääsääntöisesti pedanetin opettajasivua ja wilmaa.
Henkilökunnan viikkoinfot pidetään torstaisin klo 9.45 (samat asiat ovat koottuna pedanetin viikkoinfoon)
Lisäksi tiedotetaan ilmoitustaululla, sähköpostilla, viikkoinfoissa ja kokouksissa.
Viikon infottavat asiat kootaan henkilökunnan sivulle, jotta varsinaisissa kokouksissa voidaan keskittyä
toiminnan suunnitteluun ja keskusteluun.
Seuraavan viikon tapahtumakalenteriin tulevat asiat ilmoitetaan rehtorille viimeistään
edellisen viikon torstaina klo 11 mennessä.
Viikkoinfoon tulevia asioita voi ilmoittaa rehtoreille/apulaisrehtorille pitkin viikkoa.
Jokainen huolehtii, että tiedotettava asia on riittävän ajoissa tiedossa.
Jokaisella on vastuu tiedotusten seuraamisesta ja annettujen aikataulujen noudattamisesta.
Sisäisen tiedottamisen suunnitelma päivitetään suunnitteluryhmän kanssa syyslukukauden aikana.

Oppilaita tiedotetaan Wilman ja koulun kotisivujen kautta sekä koulupäivien aikana kuulutuksin.
Sisäisen tiedottamisen osalta selvitetään mahdollisuus käytävien info - TV:ihin.

Ulkoinen tiedottaminen
Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa rehtori.
Ulkoisen tiedottamisen periaatteet on kirjattu viestintäsuunnitelmaan.
Viestintäsuunnitelma päivitetään syyslukukauden aikana.
Tiedottaminen tapahtuu koulun kotisivujen ja wilman kautta, puhelimitse sekä vanhempainilloissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Osaamis- ja kehityskeskustelut, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointikeskustelut
Rehtori pitää osaamis- ja kehityskeskustelut lukuvuodenaikana. Keskustelut pidetään henkilökohtaisina.
Rehtori tutustuu luokkien toimintakulttuuriin lukuvuoden aikana.

Ys -ajan käyttö
Opettajalle määrättyjen viikottaisten opetus - ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.
Oppimiskeskustelut käydään ys -ajalla kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti.
Ys -aikaa käytetään tiimien, ryhmien ja henkilökunnan yhteisiin kokouksiin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja opettajien yhteissuunnitteluun.
Opettajat seuraavat ys -ajan käyttöä ja yhdessä lukuvuoden aikana tarkastellaan ys-ajan kohdentumista eri osa-alueisiin.

Vesot
10. ja 11.8. 2*6 tuntia lukuvuoden suunnittelu
22.10 1/2 veso klo 15-18 (WPro, S2 -opetus, KUHA, turvallisuus, Intra, MOK)
27.4. 1/2 veso seuraavan lukuvuoden suunnittelu ja lukuvuoden arviointi

Koulun kehittämistavoitteet
Kouluyhteisön kaikkien jäsenten, kotien ja yhteistyökumppaneiden osallisuutta vahvistetaan jatkuvasti osana koulun toimintaa.
Lukuvuoden 2020-21 kehittämiskohteet ovat:
* Tiimi- ja yhteisopettajuus
* Kodin - ja koulun yhteistyö ja huoltajien osallisuus
* Oppilaiden osallisuus
* Lähiympäristön yhteistyö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä