7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Lukuvuoden 2020 - 2021 painopisteet:
 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa

Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla.

Terveystarkastuksissa kiinnitetään tehostetusti huomiota oppilaan ja koko perheen hyvän arkirytmin hallintaan (riittävä uni, lepo, liikunta ja ulkoilu sekä terveelliset ja säännölliset ateriat), riskikäyttäytymiseen (päihteiden käyttö) ja painonhallintaan (ylipaino ja syömishäiriöt).

Myös monitoimijaista yhteistyötä tehdään oppilashuollon muun henkilöstön, etenkin koulukuraattoreiden ja – psykologien kesken. Tavoitteena on erityistä tukea ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tarvitsevien oppilaiden tunnistaminen, tukeminen ja seuraaminen.

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita kerhopaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Mikäli vapaita paikkoja jää, yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa voidaan tarjota vapaita kerhopaikkoja myös vanhemmille oppilaille.

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Kuopion kaupungin ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Linkkejä:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Oppilashuolto
Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä laatii kouluhyvinvointia vahvistavat oppilashuollolliset suunnitelmat, aikataulut ja yhteistyökuviot. Vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Yksilökohtainen oppilashuolto tarkoittaa oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetus- tai oppilashuollon henkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Monialainen kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä  kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Myös oppilas ja/tai huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä. Siihen kuuluvat asiankäsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt, jotka ryhmän kokoaja kutsuu koolle. Ryhmässä käsitellään mm. oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Yksilökohtaisesta käsittelystä otetaan yhteys niihin tahoihin, joihin on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus. Vastuuhenkilö kutsuu kokouksen koolle, laatii muistion ja huolehtii suostumusten hankkimisesta. Läsnä ovat ne henkilöt, joiden läsnäoloon on suostumus.

Moniammatillisessa käsittelyssä ovat tarpeen mukaan mukana rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina ovat kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö. Muistion laatii opettaja.

Oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään moniammatillisena yhteistyönä koulun yhteisöllisessä oppilashuoltotyöryhmässä syyslukukauden aikana. Päivityksen jälkeen oppilashuoltosuunnitelma on nähtävänä koulun kotisivulla.

Koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään osallistuvat rehtorin ja apulaisjohtajan lisäksi erityisopettajien edustajat ja opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä vanhempien ja oppilaiden edustajat. Tapaamisiin kutsutaan myös yhteistyötahoja käsiteltävän asian mukaan.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukset pidetään lukuvuoden aikana kaupungin yhteisen vuosikellon mukaisesti.
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. 
Ensimmäinen kokous ja viimeinen kokous pidetään yhteisenä Neulamäen ja Särkiniemen koulujen kanssa.
Ensimmäisessä kokouksessa avataan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tavoitteita ja sovitaan edellisen lukuvuoden arvioinnin pohjalta lukuvuoden yhteisöllisen oppilashuoltotyön painopisteistä sekä laaditaan niiden toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat, aikataullut ja vastuut sekä sidosryhmäyhteistyö.
Lukuvuoden välillä pidetään 2-3 talokohtaista kokousta.
Rehtori vastaa yhteisöllisesta oppilashuoltoryhmän tiedottamisesta henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille.
Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä ja sen suunnittelua tehdään tarpeen mukaan kootuilla asiantuntijakokoonpanoilla mm. syyslukukaudella opettajista ja oppilashuollon henkilöistä koottu ryhmä päivittää kiusaamiseen liittyvän suunnitelman (kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, kiusaamistilanteiden selvittäminen, kiusaamiskyselyjen toteuttaminen ja tulosten käsittelyn periaatteet).
Lukuvuoden viimeisessä kokouksessa arvioidaan oppilashuoltotyön toteutumista ja sovitaan seuraavan lukuvuoden painopisteistä.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyön painopisteet lukuvuonna 2020-21
-
kiusaamisen ehkäisy, puuttuminen ja jälkihoito- yhteisten toimintatapojen vahvistaminen
- yhteistyötahojen toiminnan avaaminen ja yhteistyön kehittäminen (Lastensuojelu, Ankkuritoiminta, Alavan konsultoiva erityisopetus)
- mielen hyvinvoinnin tukeminen yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon keinoin ennaltaehkäisevästi ja riittävän varhain
- terveelliset elämäntavat
- opetusryhmien ja luokkien toimintakyvyn ja ryhmädynamiikan kehittäminen
- vanhemmuuden vahvistaminen ja tuki

Oppilashuollon henkilöstö on ilmoittanut viikoittaiset ajankohdat, jolloin voidaan toteuttaa ennalta sovittuja konsultaatioita.
Rehtori tapaa säännöllisesti oppilashuollon henkilökunnan ja keskustelee yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan kehittämisestä.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja kiusaamistilanteiden selvtittäminen
- kiusaamista ei hyväksytä
- kiusaamistilanteisiin puututaan heti ja oppilaiden ristiriitatilanteet selvitetään välittömästi
- kaikessa toiminnassa ja tilanteissa huolehditaan oppilaiden turvallisuudesta
- kiusaamista käsitellään oppitunneilla ja kaikissa koulupäivän tilanteissa
- positiivista käytöstä vahvistetaan ja ohjataan toisten kunnioittamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen
- kiusaamistilanteiden selvittämisestä vastaa opettaja, jonka tietoon asia on tullut yhdessä toisen opettajan kanssa
- kiusaamistilanteiden selvittäminen kirjataan ja sovitaan seurannasta. Käsittely dokumentoidaan ja arkistoidaan.
- kiusaamistilanteiden selvittämisessä on tarvittaessa mukana poliisi, sosiaalityöntekijä tai nuorisotyöntekijä Ankkuri -ryhmästä
- matalalla kynnyksellä selvitetään toistuvan kiusaamisen selvittäminen Ankkuriryhmän kanssa
- fyysisen väkivallan selvittäminen viedään välittömästi Ankkuriryhmälle
- vanhempien rooli yhteistyössä koulun kanssa on tärkeä ennaltaehkäisevässä työssä ja kiusaamistilanteiden selvittämisessä
- lukuvuoden aikana tehdään kiusaamiskyselyt ja luokittaisia tuloksia käsitellään luokanopettajan/ luokanohjaajan johdolla
luokissa ja vanhempainilloissa
-kiusaamiseen puuttumisen käytäntöjä ja vuosittaisia kiusaamiskyselyn tuloksia käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja henkilökunnan kokouksissa.

Kouluterveydenhoito
Neulamäen koulun terveydenhoitajana toimii Katja Putkonen. Hän on tavattavissa koululla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.Puhelinnumero terveydenhoitajalle on 044 7184168. Myös Wilman kautta voi laittaa terveydenhoitajalle viestiä. Koululääkärinä tänä lukuvuonna toimii lääkäri Tuomo Kilponen. Koululääkäri tekee terveystarkastukset 1.luokalla, 5.luokalla ja 8.luokalla

Koulukuraattori ja –psykologi
Koulukuraattori Mari Volanen on tavattavissa Neulamäen koululla pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Kuraattorin tavoittaa numerosta 044 718 4047.
Koulupsykologi Tiia Elonsalo on tavattavissa Neulamäen koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Koulupsykologin tavoittaa numerosta 044 718 1915.

Kuraattoriin voi olla yhteydessä, jos tuntuu, että koulussa ei jaksaisi käydä, tunneilla on levoton olo, tai motivaatio on hukassa. Kuraattorin kanssa voi myös keskustella kaverisuhteisiin liittyvistä pulmista tai kodin arjessa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin.

Psykologiin voi olla yhteydessä, jos keskittyminen on vaikeaa tai tuntuu, ettei oppiminen suju. Psykologi voi auttaa myös tilanteissa, joissa erilaiset asiat jännittävät tai ahdistavat. Vastaanottotyössä työtapoina ovat keskusteluapu sekä psykologin tutkimukset ja arviot liittyen oppimiseen, keskittymiseen ja tunne-elämään.

Kuraattori ja psykologi ovat mukana sekä yksilökohtaisessa että yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Lisäksi he voivat olla mukana kolmiportaisen tuen moniammatillisessa käsittelyssä. Kuraattori ja psykologi tekevät yhteistyötä vanhempien, opettajien ja erityisopettajien kanssa toimivien ratkaisujen löytymiseksi. Vanhemmat ja oppilas voivat ottaa yhteyttä suoraan aina halutessaan tai esimerkiksi opetushenkilöstön tai kouluterveydenhuollon suosituksesta.

Koulukuraattorin ja -psykologin työn tavoitteena on oppilaan, vanhempien ja koulun tukeminen niin, että oppilas selviytyisi koulunkäynnistä mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti ja saisi tarvitsemansa tuen.

Neulamäen koulussa koulukuraattori ja -psykologi osallistuvat lukuvuoden 2020-2021 aikana kiusaamisen ehkäisysuunnitelman laadintaan yhdessä opettajakunnan kanssa. Kuraattori ja psykologi tekevät myös luokkavierailuja, joilla tästä teemasta keskustellaan oppilaiden kanssa.

Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen oppilashuollossa toteutuu Neulamäen koulussa oppilashuollon toimijoiden tarjoamina yhteisvastaanottoaikoina opettajille. Yhteisvastaanottoajalla opettajien on mahdollista matalalla kynnyksellä konsultoida oppilashuoltoa (psyk, kur, th) oppilaan tai luokkansa asiassa. Koulukuraattorin- ja psykologin työskentelyä työparina pyritään hyödyntämään erityisesti tilanteissa, joissa tuen tarve liittyy vanhemmuuteen.

Erityisopetus

Erityisopetuksella tuetaan oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteistyö luokanopettajien, luokanohjaajien, aineenopettajien, koulunkäynninohjaajien, vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa on työskentelyn perusta.
Erityisopetus voi olla lukemisen ja kirjoittamisen opetusta, matematiikkaa, kielten opetusta tai opiskelutaitojen harjoitusta. Se voi olla myös tukea tarkkaavaisuuden, sosiaalisen tai tunne-elämän taitojen hallintaan.
Kaikki erityisopettajat ovat ns.vastuuopettajia eri luokille. Nämä vastuuopettajat ovat ensisijaisia tuen dokumentoinnissa ja oppilashuollollisissa asioissa omalla vastuualueellaan. Vastuunjakaminen selkiyttää prosessien kulkua. 
Koulussamme annetaan sekä luokkamuotoista että osa-aikaista erityisopetusta.

Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu kaikille koulunkäynnissään tukea tarvitseville oppilaille. Sen tavoitteena on sekä ennalta ehkäistä että korjata oppimisvaikeuksia.
Oppilaat tulevat erityisopettajan luokse joko yksin tai pienissä ryhmissä oppituntiensa aikana. Erityisopettaja voi myös työskennellä luokassa yhdessä luokanopettajan tai aineenopettajan kanssa. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa oppilaan, vanhempien ja luokanopettajan tai -ohjaajan välisiin keskusteluihin. Erityisopettajat kirjaavat antamansa säännöllisen tuen Wilman Tuki-osioon.
 
Luokkamuotoinen erityisopetus
Luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat paljon tukea koulunkäyntiin. Oppilaat opiskelevat osan tunneista pienluokassa ja osan tunneista integroituna yleisopetuksen luokkaan. Koulullamme on kaksi erityisluokkaa. Erityisluokanopettajan luokkaan yleisopetuksen opetuksen oppilaat saattavat tulla myös ns. palkki-tunneille. Näin yleisopetuksen opetuksessa olevilla oppilailla on mahdollista saada tukea opiskeluunsa.

Koulunkäynninohjaajat
Koulunkäynninohjaajat toimivat oppilaiden ohjaajina oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa, siirtymätilanteissa, koulukuljetuksen valvomisessa sekä muissa koulun tilaisuuksissa.

Kolmiportainen tuki
Edetään kolmiportaisen tuen mukaan: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.
Opettajat noudattavat pedagogisten asiakirjojen laadinnasta ja seurannasta annettuja aikatauluja.

Tukiopetus
Opettaja arvioi yksittäisen oppilaan tukiopetuksen tarpeen ja antaa sen mukaisesti tukiopetusta.
Erityisesti huolehditaan, että lukuvuoden 2019-20 kevätlukukauden lopun etäopetuksesta johtuvan tuen tarpeen oppilaat saavat riittävästi tukiopetusta. Tähän on kohdennettu tukiraha.

Läksyparkki
Viikoittain järjestetään läksyparkki tarpeen mukaan.

Tukitiimi
Tukitiimi vastaa erityisopetuksen koulukohtaisesta koordinoinnista. Tukitiimi suunnittelee erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien lukujärjestykset jaksoittain. Lisäksi tukitiimi suunnittelee koulun S2 -oppilaiden opetuksen järjestämisen. Tukitiimin jäseniä konsultoidaan koulun pedagogissa asioissa sekä tuen järjestämisessä. Tarvittaessa tukitiimin jäsenet osallistuvat oppilaiden palavereihin yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Oppilaan ohjauksen painopisteet
Pyritään toteuttamaan laadukasta ja oikea-aikaista oppilaan ohjausta yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa. Yläkoulun kaikilla luokkatasoilla on oppilaanohjauksen luokkatunnit. Pienryhmäohjausta tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ja henkilökohtaisia ohjausta ohjaustarpeen ja tilanteen mukaan. Kaikki päättöluokkalaiset osallistuvat henkilökohtaiseen ohjaukseen nivelvaiheen valintojen osalta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut pyritään järjestämään myös 8. luokkalaisille kevätlukukaudella.

Ohjaus on jatkuvaa yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, koulun henkilökunnan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti toisen asteen koulutuksenjärjestäjien kanssa. Oppilaille mahdollistetaan tutustuminen toisen asteen opintoihin ja tarvittaessa räätälöidään harjoittelujaksoja nivelvaiheen valintojen tueksi. Vierailijoita pyydetään mahdollisuuksien mukaan eri oppitunneille ja oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua ammatinvalintaa tukeviin tapahtumiin. Yrittäjyyskasvatukseen kiinnitetään huomiota ja verkostoitumista alueen yrittäjien kanssa jatketaan.

Erityiset opetusjärjestelyt - yhteistyö toisen asteen kanssa ja työelämäpainotteisuus
Yksilökohtaisesti oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi voidaan järjestää erityisenä opetusjärjestelynä käytännönläheistä ja yksiöllisen opiskelupolun mahdollistavaa toimintaa.
Tavoitteena on lisätä yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja alueen työnantajien kanssa.
Pyritään vahvistamaan oppilaiden motivaatiota ja suunnitelmallisuutta peruskoulun suorittamiseen sekä nostamaan esille oppilaan vahvuuksia ja itsetuntemusta ja jatkossa kiinnittymistä toiselle asteelle.
Edistetään oppilaiden:
- motivaatiota ja toimijuutta
- ajankäytönhallintaa
- vastuullisuutta
- työelämätaitoja työelämätuntemusta
- itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista
- jatkokoulutussuunnitelmia ja päätöksentekotaitoja

Tukioppilastoiminta
Neulamäen koulun tukioppilastoiminta on ollut vireää ja aktiivista. Uudet tukioppilaat valitaan 8. luokan alussa, ja toimikausi kestää kaksi vuotta. 8. luokalla on peruskoulutus, joka toteutetaan yhdessä Alavan seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaan ei tarvitse olla kympin oppilas, mutta hän on koulumyönteinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Tukioppilastoimintaa koordinoi Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että tukioppilaat toimivat nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan erityisesti nivelvaiheessa alakoulusta yläkouluun. Myös erilaisten tapahtumien, tempausten ja teemapäivien järjestäminen kuuluu toimenkuvaan. Kahden vuoden toimikauden jälkeen tukioppilaat saavat arvokkaasta työstään todistuksen. Tukioppilasohjaajana toimii lehtori Marjut Huovinen. 

Koululiikunta/ Liikkuva koulu
Suunnitelman laatimiseen ja arviointiin osallistuvat kolmen opettajan liikuntatiimi.

Lukuvuotena 2020-2021 toimimme koronarajoitteet huomioiden. Osa liikuntatiimin suunnitelmista toteutuu vain, jos rajoitukset lievenevät tai poistuvat kokonaan.

 • Koulussamme toimitaan Liikkuva koulu -käytänteiden mukaan.
 • Koulussa järjestetään Välkkäri-koulutusta 5. – ja 7.-luokkalaisille yhteistyössä kaupungin liikunnanohjaajan kanssa.
 • Ala- ja yläkoulun Välkkärit liikuttavat toisia oppilaita.
 • Kevätlukukaudella 2020 osallistutaan Ice Marathon -tapahtumaan.
 • Neulamäen uuden urheilukentän avajaistapahtuma järjestetään keväällä 2020.
 • Osallistumme koulujen väliseen kilpailutoimintaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Kouluun hankitaan mahdollisuuksien mukaan lisää liikuntatarvikkeita sekä oppitunneille että välitunneille. Rikkinäisiä välineitä poistetaan tai kunnostetaan.
 • Alakoulun oppilailla on sisävälituntitoimintaa.
 • Koululle otetaan vastaan seurojen lajiesittelyitä (huom! koronarajoitteet).
 • Opettajille välitetään tietoa liikunta-asioista (esim. liikunnalliset teemaviikot ja koulutukset).


iltapäivätoiminta
Neulamäessä Alavan seurakunta palveluntuottajana järjestää iltapäiväkerhotoimintaa ensimmäisen vuosiluokan oppilaille ja tarvittaessa, jos tilaa on 2. luokkien oppilaille klo 12-16.
Iltapäiväkerhossa on seurakunnan palkkaaman ohjaajan lisäksi ohjaajana myös koulun oma koulunkäynninohjaaja.
Iltapäivätoimintaa toteutetaan kaupungin yhteisen suunnitelman mukaisesti.

Kulttuuripalvelut
Koululla on oma kirjasto ja sen lisäksi käytetään aktiivisesti lähikirjaston palveluja.
Oppilaat osallistuvat luokkatasoiseen kulttuuripolkutoimintaan ja valtakunnalliseen Taidetestaaja -hankkeeseen.
Koululla on kirjasto- ja kulttuurivastaavat, jotka tiedottavat kulttuuripalveluista.

Kulttuuripolku:
1. luokka: Kirjastopolku, Kuopion kaupunginkirjasto ja lähikirjastot
2. luokka: Taidepolku, Kuopion taidemuseo
3. luokka: Museopolku, Kuopion museo ja Kuopion korttelimuseo, paikallismuseot
4. luokka: Mediapolku, Kino Kuvakukko ja VB-valokuvakeskus
5. luokka: Ympäristöpolku, oman alueen kulttuuri- ja luonnonympäristö ja Lastun työpajat
6. luokka: Tanssipolku, Liikepeli ja tanssipajat
7. luokka: Musiikkipolku, Kuopion Musiikkikeskus ja kaupunginorkesterin konsertti
8. luokka: Teatteripolku, Kuopion kaupunginteatterin harjoitus
9. luokka: K9-kortti, omatoiminen kulttuuripalveluiden käyttö

Kouluruokailu
Ravitsemus- ja tapakasvatukseen liittyviä asioita käsitellään säännöllisesti oppitunneilla ja luokanohjaajan tunneilla.
Opettaja valvoo oman ryhmänsä ruokailua luokilla 1-6 ja huolehtii osaltaan ruokarauhan säilymisestä ja hyvien ruokailutapojen noudattamisesta. Luokilla 7-9 on sovitut ruokailunvalvojat.
Keittiöhenkilökunnan kanssa teemme kiinteää yhteistyötä kaikissa ruokailuun liittyvissä asioissa.
Ruokailuvuorot on laadittu porrastetusti klo10.30 - 12.05 väliseksi ajaksi.
Välipalamahdollisuus on 13.05
Ruokalan esimies on kutsuttuna yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Koulukuljetukset
Koulukuljetuksen periaatteet ovat koulun pedanet -sivulla.
Aikataulut tiedotetaan kunkin yksittäisen oppilaan huoltajalle.
Koulunkäynninohjaaja ottaa oppilaat vastaan koulukuljetuksesta ja valvoo oppilaita aamulla ennen koulun alkua.
Iltapäivällä koulunkäynninohjaaja valvoo kuljetuksen odotusajan ja huolehtii oppilaan koulukuljetukseen.
Liikennekasvatus toteutetaan oppiaineiden opetussuunnitelman mukaisesti jokaisessa luokassa. Vanhempainilloissa käsitellään turvallisen liikennekäyttäytymisen periaatteita. Liikenneturvallisuuden osalta tehdään yhteistyötä poliisin kanssa.

Kerhotoiminta
Kerhotoimintaa järjestetään oppilaiden toiveiden mukaan.
Kerhoista tiedotetaan Wilmassa ja koulun kotisivulla.

Taidekaruselli
Neulamäen koulu on mukana taidekarusellitoiminnassa.
Taidekaruselli on Kuopion kaupungin taiteen perusopetuksen oppilaitosten yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota perusopetuksen kakkosluokkien oppilaille mahdollisuuksia tutustua taideharrastuksiin kouluilla järjestettävän maksuttoman harrastetoiminnan muodossa ja samalla tehdä taiteen perusopetusta tunnetuksi ja lisätä taideharrastusten kysyntää Kuopiossa.

Kuopion kaupungin taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa annetaan opetusta viidellä taiteenalalla: musiikki, tanssi, teatteritaide, kuvataide ja käsityö. Taidekarusellissa tutustutaan näihin taiteenlajeihin kuusi viikkoa kestävissä jaksoissa, aina yhtenä iltapäivänä viikossa, koulupäivän jälkeen. Ryhmien ohjauksesta vastaavat taiteen perusopetuksen toimijoiden ammattitaitoiset opettajat.

2. luokkien oppilaat valittiin kohderyhmäksi siksi, että koulujen iltapäivätoiminta keskittyy Kuopiossa 1. luokkien oppilaisiin ja vain osa halukkaista 2. luokkien oppilaista mahtuu ip-ryhmiin. Taidekaruselli tarjoaa maksutonta toimintaa ip-toiminnan ulkopuolelle jääneille taideharrastuksista kiinnostuneille 2. luokan oppilaille. Mukana on ollut myös 3. luokkien oppilaita, jos ryhmissä on ollut tilaa.

Harrastetuntien sijoittaminen koulupäivän jatkoksi tarjoaa lapsille helpon ja yhdenvertaisuutta lisäävän tavan tutustua eri taiteenlajeihin tutussa ja turvallisessa kouluympäristössä. Ryhmäkoko rajattiin ensimmäisen toimintavuoden kokemusten jälkeen 10 oppilaaseen. Jos halukkaita oli enemmän kuin ryhmään voitiin ottaa, valintaa tehtiin yhdessä kakkosluokkien opettajien kanssa asettaen etusijalle lapset, jotka eivät vielä ole löytäneet itselleen mieluisaa harrastusta. Tavoitteena oli myös tätä kautta toteuttaa kärkihankkeen ajatusta: jokaiselle lapselle harrastus.

Vastuuopettajina koulun puolelta ovat 2. luokkien opettajat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä