6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Arviointi

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia. Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen on lukuvuoden 2020 - 2021 painopistealue. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilasarvioinnin monipuolisuutta.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet


Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2020 - 2021 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on ilmastonmuutos. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet


Opetussuunnitelma
Neulamäen koulussa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koko henkilökunta osallistuu opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseen.
Opetus suunnitellaan monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen oppilaiden yksilölliset tarpeet huomoiden.

Koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteina lukuvuonna 2020-21
-
yhteissuunnittelun vahvistaminen
- yhteisopettajuuden lisääminen
- tvt -taitojen varmistaminen

Koulun toimintakulttuuri
Koulun henkilökunta on vahvasti sitoutunut opetuksen kehittämiseen ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen.
Varhaisen puuttumisen kulttuuri on tärkeä.
Koulun koon vuoksi koko koulun yhteisöllinen toiminta ja tapahtumakulttuuri on vahvaa.

Oppilaita osallistava toiminta on kuvattu kohdassa 5 asiakkuudet ja kumppanuudet
Oppilaat osallistetaan jatkuvasti oppiaineissa sekä oman, luokan että koko koulun toiminnan suunnitteluun huomioiden oppilaan ikätaso.
Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että oppilaat ovat suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan.

Oppilasarvioinnin yhdenmukaisuus
Opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin opetussuunnitelman mukaisesti keskustellen aine- ja luokkatasoryhmissä.
Yhteissuunnitteluun ja keskusteluun arvioinnista varataan aikaa ja arvioinnin uudistamista käsitellään yhteisissä kokouksissa ja koulutuksissa.
Monipuolisen oppilasarvioinnin periaatteet on käsitelty ja toimenpiteet kirjattu luokkatasoittain 1-2 , 3-6 ja aineryhmittät 7-9.
Opettajat tiedottavat opettamiensa aineiden osalta arvioinnista oppimiskeskusteluissa, vanhempainilloissa ja koulun kotisivulla.
Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti.

Neulamäen koulun esi- ja alkuopetuksen vuosisuunnitelma 2020-2021
Suunnitelman laatimiseen ja arviointiin osallistuvat Neulamäen esikoulun varhaiskasvastuksen opettajat ja Neulamäen 1-2 -luokkien opettajat
Lukuvuotena 2020-2021 toimimme koronarajoitteet huomioiden. Aloitamme yhteistyön, kun Kuopion kaupungilta on tullut selkeä ohjeistus toiminnan turvallisesta aloittamisesta.
Neulamäen esikoululaiset ja Neulamäen koulun luokat 1A, 1B, 2A, 2B ja 1-2C
Lukuvuoden kokoonpanona 26 esikoululaista, 35 ekaluokkalaista ja 31 kakkosluokkalaista eli yhteensä 92 lasta. Aikuisia on mukana yhteensä 9, joista neljä esikoulun puolelta ja viisi koulun puolelta.
Pajatoimintaa on väripiiriperiaatteen mukaan tiistaisin kahden oppitunnin ajan klo 9 alkaen. Lapset on jaettu yhdeksään heterogeeniseen ryhmään ja kiertävät viiden viikon ajan yhtä monessa pajassa. Viimeisellä pajakerralla jälkimmäinen tunti käytetään yhteiseen ulkoilu- ja toimintahetkeen suurryhmänä. Pajoissa keskitytään OPS:in sisältöihin sekä esiopetussuunnitelmaan.
Toimintaamme suunnittelemme ja arvioimme jokaisen jakson jälkeen.  Tavoitteena on pitää syksyllä yksi jakso ja keväällä kaksi jaksoa.

Jaksojen teemat ja tavoitteet sekä sisällöt:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä toiminnallinen lukeminen ja kirjallisuus:
  • tutustuminen ja ryhmäytyminen
  • toisten lasten huomioiminen
  • yhdessä toimiminen
  • vuoron odottaminen
  • monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen: kuuntelemalla tai lukemalla
  • elämyksellisyys
  • pajakäytänteiden oppiminen
 • Ilmaisun monet muodot sekä toiminnallinen matematiikka:
  • itsensä ilmaiseminen esittämällä ja liikkumalla
  • silmän ja käden yhteistyö
  • lukukäsitteen hahmottaminen ja harjoittelu
 • Lähiympäristö ja liikenne:
  • liikennesäännöt
  • ympäristöön tutustuminen havainnoimalla
  • arjen ”selviytymistaitoja”: esim. hätäpuhelu, ensiaputaitoja
  • turvallinen koulumatka
  • turvallinen koulunpiha


Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) Monialaiset oppimiskokonaisuudet lv.2020-21
Vuosittain toteutetaan kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen on kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen.

Neulamäen koulussa lukuvuoden 2020-2021 koulukohtaisena monialaisena oppimiskokonaisuutena on kirjallisuuteen liittyvä teema; alakoulun luokilla Lukukunnari ja yläkoulun puolella Lukuklaani.

 • Toteutamme kirjallisuusteemaa kevätlukukauden 2020 suunnitelmien mukaan luokanopettajan ja luokanohjaajien johdolla luokkatasoittain. MOK vahvistaa tiimiopettajuutta: Luokanopettajat ja luokanohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat MOK:ia yhdessä luokkatasoittain.
 • Oppilaat toimivat ryhmissä, ryhmän jäsenet ovat samalta luokkatasolta (poiketaan yleisistä ohjeista tältä osin koronatilanteen vuoksi), ryhmän jäsenet voivat olla eri rinnakkaisluokilta kuten valinnaisaineissa.
 • Kirjallisuusteema tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön. Pyrimme järjestämään vierailukohteet esim. museoihin yleisten aukioloaikojen ulkopuolella.
 • Aikataulu
  • Kirjallisuusteema toteutetaan syyslukukauden 2020 aikana huomioiden oppilaiden ja opettajien työaika.
   • 1-2. luokilla yhteensä 21 tuntia
   • luokilla yhteensä 23 tuntia
   • luokilla yhteensä 24 tuntia
   • 5-6. luokilla yhteensä 25 tuntia
  • 7.- 8. luokat viikoilla 47 ja 48: yhteensä 29 tuntia
  • 9- luokat: 2.9. 10.9. 14.9. 22.9. ja 2.10.; yhteensä 30 tuntia

Lukuvuoden 2020-2021 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on ilmastonmuutos. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona. Neulamäen koulussa tämä monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan viikolla 9.
Oppilaat osallistetaan suunnitteluun ja ideoimaan ilmastonmuutos -viikkoa luokanohjaajan/ luokanopettajan tunneilla.

Ilmastonmuutosviikolle tehdään oma työjärjestys:
Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä:

 • 1-2. luokilla yhteensä 21 tuntia
 • 3. luokilla yhteensä 23 tuntia
 • 4. luokilla yhteensä 24 tuntia
 • 5-6. luokilla yhteensä 25 tuntia
 • 7- 8. luokat viikoilla yhteensä 29 tuntia
 • 9- luokat: yhteensä 30 tuntia

Viikon lukujärjestyksen suunnittelussa huomioidaan opettajien työaika.
Lukuvuoden 2020-2021 MOK vastaavina toimii kaksi opettajaa.

MOK-vastaavat:

 • Päivittävät PedaNettiin MOK-tiimin ajankohtaiset asiat
 • Kertovat raamit: tuntimäärät luokkatasoittain, ryhmäjaot yläkoulun osalta, opettajien työajat, tilavaraukset
 • Lukuvuonna 2020-2021 koulukohtaisena
  • Kirjallisuusteema (syksy 2020)
  • Ilmastonmuutos (vk. 9)
 • Kokoavat materiaalipankkia
 • Hankkivat materiaalia
 • Tekevät yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Sopivat vierailuista

Biotaloushanke
Neulamäen koulun Biotaloushanke kuuluu Maaseutuammatit ry:n laajempaan Biotalousopit –hankkeeseen, jota rahoittaa Olvi-säätiö. Biotaloushankkeen teemoja Neulamäen koulussa ovat: Kädestä suuhun, Pellosta pöytään ja Luonnosta tuotteeksi.
Hankkeen tavoitteena on, että Neulamäen koulun oppilaat näkevät luonnon raaka-aineiden mahdollisuuksia ja hyödyntävät ja muokkaavat niitä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Oppilaat oppivat mm.  toiminnallisin keinoin havainnoimaan ympäristöään ja tuotteistamaan raaka-aineita. 
Hanketta toteutetaan läpäisyperiaatteella useassa eri oppiaineessa kaikilla luokilla. Luomme myös raameja uudenlaiselle valinnaisaineelle: lukuvuonna 2020 -2021 Neulamäen koulussa toimii Yrittäjyys-valinnaisryhmä.
Syksyn 2020 poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi vierailut ja retket toteutetaan pienissä ryhmissä ja etäyhteydellä. Oppilaat voivat esittää ideoita retkikohteista ja vierailijoista.

Retket:

 • Seitsemännen luokan oppilaat tekevät syyskuun alussa retken Riuttalan kotiseutumuseoon, missä tutustutaan teemalla Kädestä suuhun: biotaloutta Kuopiossa ennen vanhaan. Iltapäivällä oppilaat tutustuvat nykyaikaiseen maatalouden harjoittamiseen tilavierailuilla.
 • Koulun kierrätyksestä vastaavat luokat tutustuvat Jätekeskuksen toimintaan.

Vierailijat:

 • Kiertotalouden ammattilainen kutsutaan kertomaan ja opastamaan kierrätysmateriaalin uudelleen jalostusta.
 • Luontovalokuvaaja kutsutaan ohjaamaan ja opastamaan oppilaita lähiluonnon havainnoinnissa ja valokuvaamisessa.
 • Edellä mainitut vierailijat kutsutaan viikolle yhdeksän, jolloin on koulun ilmastoviikko.

Retki- ja vierailuohjelma päivittyy lukuvuoden aikana.

Yläluokkien sisältöjä:

Oppiaine

7. luokat

8. luokat

9. luokat

 

Luokanohjaus, oppilaanohjaus

Ryhmäytymisretki Pirteään Pässiin Vihtariin keskiviikkona 19.8.

Tukioppilaat mukana ryhmäyttämässä

 

Historia ja yhteiskuntaoppi

 Kädestä suuhun: biotaloutta Kuopiossa ennen vanhaan.

 

Kotiseututyö: biotalous nykypäivän Kuopiossa

Biologia ja

maantieto

 

Ravinnontuotanto: vierailu myllyyn

Metsien monikäyttö: raaka-aineiden hankintaretki metsään

Terveystieto

 

Luonnon terveysvaikutukset

 

Opinto-ohjaus

 

 

Ammattialoihin tutustuminen

 

TET-paikkoja biotalousalan yrityksissä

 

Käsityöt

 

Luonnosta tuotteeksi: hyönteishotellit, linnunpöntöt, kukkalaatikot, kiertotalous mukana: vanhasta uutta

 

Kotitalous

Pellolta pöytään: Neulamäen koulun leivänjuuri,

Kouluruoka 2.0 hanke,

Hunajasta tuotteeksi

 

Kuvataide

 

Retkillä ja töissä kuvatun materiaalin jatkokäsittely

 

Tietojenkäsittely

 

Retkillä ja töissä kuvatun materiaalin jatkokäsittely > mahdollisesti itsenäisesti pyörivä esitys messuille

 

 

Kemia

 

Hiivan käyttö ruoan valmistuksessa. Vierailu panimolla tai valion tehtaalla. (syksy 2020)

Jätteiden uudelleen käyttö. Vierailu jäteasemalla.

(syksy 2020)

Uudet materiaalit. Sellusta vaatteeksi ja maidosta liimaksi. (kevät 2021)

 

Fysiikka

 

Bioteknologia ja uusimmat keksinnöt aiheen saralla. (kevät 2021)

Bioenergia ja biopolttoaineet.

(kevät 2021)

Metsäkoneet ja metsätalouteen liittyvät ammatit (syksy 2020)

 

Yrittäjyys

 

 

 

Biotalouden yritykset

Kummiyritys?

Retki / leiri Pirteä Pässi

Messuvalmistelut

 

 

Messut

 

Biotaloustuotteiden (myynti)näyttely toukokuussa 2021

Mukana myös kouluruoka 2.0 hanke

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä