5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Oppilaskuntatoiminnan kehittämistä tuetaan keskitetysti mm. järjestämällä toiminnasta vastaaville opettajille koulutusta. Jokaisella koululla on oppilaskunta. Oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.


Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Oppilaiden osallisuus
Tukioppilas-, kummioppilas- ja oppilaskuntatoiminta on aktiivista koko yhtenäiskoulussa.
Oppilaskunnalla on tärkeä rooli kouluviihtyvyyden, tapahtumien, tilaisuuksien, teemojen ja arjen toimintatapojen kehittämisessä.
Oppilaat osallistetaan oppimisen suunnitteluun oppitunneilla ja ideoimaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta mm. luokanohjaajan tunneilla.
Oppilaille tehtävällä kyselyllä ja luokkakohtaisilla rehtoritapaamisilla kartoitetaan oppilaiden ajatuksia koulun toiminnan kehittämisestä. Kouluympäristön turvallisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseen panostetaan teemapäivien ja erilaisten yhteisöllisyyttä korostavien tapahtumien avulla.
Yhdessä kehitetään koulun sidosryhmien kanssa toimintatapoja, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaskunnan, yläkoulun tukioppilastoimintaa ja alakoulujen kummioppilastoimintaa.

Oppilaskuntatoiminta
Oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus. Hallitus koostuu kahdesta oppilaasta jokaiselta luokalta. Luokka valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oppilaskuntatyötä koordinoivat vastuuopettajat ylä- ja alakoulun puolella. Oppilaskunnan tukena toimivat lukuvuonna 2020-2021 kaksi opettajaa alakoulun, sekä kaksi opettajaa yläkoulun puolella. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Oppilaskunnan toiminta perustuu oppilaiden toiveisiin ja ideoihin. Oppilaille annetaan koulun toimintakulttuuria kehitettäessä aina mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa päätöksiin. Tavoitteena on parantaa oppilaiden asemaa ja kouluhyvinvointia omassa luokassa ja koulussa. Lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallituksen kanssa suunnitellaan vuosikello, johon kirjataan vuoden tapahtumat ja erilaiset teemaviikot.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi ylä- ja alakoulun oppilaskunnan hallitukset kokoontuvat erikseen. Tällä pyritään välttämään turhia kontakteja. Tarpeen vaatiessa kokoontumiset voidaan toteuttaa myös luokkatasoittain tai etänä.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Jokaisella luokalla järjestetään vanhempain tapaamisia. Niissä käsitellään ko. ikäluokalle tärkeitä lasten ja nuorten opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen liittyviä aiheita. Tavoitteena on saada mukaan kaikki huoltajat keskustelemaan yhteisistä asioista.
Tarvittaessa kutsutaan vanhempia koolle muihinkin koulukohtaisiin tllaisuuksiin. Aloitteen koulutilaisuuksista voivat tehdä joko opettajat, huoltajat ja oppilashuolto.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeen kautta löytyneet uudet ja myös aikaisemmin hankitut yhteistyökumppanit ja -verkostot osallistuvat eri luokka-asteiden tilaisuuksiin, ryhmäytymispäiviin, vanhempainiltoihin ja muihin koulun organisoimiin toiminnallisiin tapahtumiin. Heillä on oma roolinsa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Heidän avullaan kehitetään uudenlaista matalan kynnyksen toiminnallista yhteistyötä, joka ulottuu myös koulun ulkopuolelle ja vapaa-aikaan.

Järjestetään yhteisten ohjeiden mukaisesti tiedotusillat tulevien 1. luokkalaisten ja 7. luokkalaisten huoltajille ja tiedotetaan kielten ja valinnaisaineiden valinnasta sekä painotusopetukseen hakemisesta.
9. luokkalaisten vanhempien kanssa järjestetään yhteinen tilaisus tanssiaisineen kevätlukukauden lopussa.
Huoltajilta kysytään kiinnostusta vanhempainyhdistystoimintaan kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnittelijana ja kehittäjänä.

Koulun toimintaa ja tapahtumia esitellään ajantasaisesti koulun verkkosivuilla. Koulun merkittävimmistä tapahtumista tiedotetaan kaupungin tiedottajan kautta.
Yhteistyökäytänteet ja tiedottamisen periaatteet kirjataan koulun viestintäsuunnitelmaan, joka päivitetään lukuvuoden aikana.Wilman kautta huoltajia tiedotetaan oppilaiden koulunkäynnistä. Wilma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä molemminpuolisena kommunikointivälineenä.
Tapahtumakalenteri julkaistaan koulun verkkosivuilla ja Wilmassa tiedotetaan opetukseen liittyvistä asioista mm. kokeista.

Vanhempien perustamat luokkatoimikunnat toimivat itsenäisesti omien toimintasuunnitelmiensa mukaan.

Puijo Wolley Juniorit vastaa koulun salin ja muiden tilojen kouluajan ulkopuolisesta käytöstä ja valvonnasta.

Työelämäyhteyksiä ja - tietoutta kehitetään opettajien ja oppilaiden TET-jaksojen avulla.

Opettajia kannustetaa yhteistyöhön alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä.
Opettajat tekevät yhteistyötä hankkeiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät
Kumppanuuksien ja sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua koulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa.
Yhteistyötä tehdään mm.
- Toisen asteen oppilaitokset ja lisäopetus (oppilaanohjaus)
- Alavan sairaalakoulu (konsultointi)
- kaikki Kuopion koulut (yhteissuunnittelu)
- poliisi (Who cares - kamppanja, laillisuus ja liikennekasvatus, Ankkuriryhmä)
- nuorisotoimi (ryhmäyttämispäivät, yhteistyötapaamiset, Etsivä nuorisotyö, tukioppilaat ja oppilaskunta)
- seurakunnat (mm. päivänavaukset, jumalanpalvelukset, rippikouluinfo, kerhot, tyttöjen juttu- toiminta)
- sosiaalitoimi (oppilashuolto)
- yritykset (tet, yritysvierailut, vierailijat)
- eri alojen asiantuntijat (vierailuluennot)
- Teknologiateollisuus ry (yritysvierailut)
- Maaseutuammattiin ry (vierailut/retket ja vierailijat, biotaloushanke)
- erilaiset opetusta tukevat vierailut (kirjailija, konsertit)
- Martat
- TAT (vierailijat, yrityskylä)

Kansainvälinen yhteistyö Koululla on ystävyys koulun Shanghaissa
- Xiang Shan high school

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä