Koulun toimenpiteet


Ta
lous

Rehtori laatii käyttötaloussuunnitelman henkilöstön esittämien kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa. Resurssin jakoa ja käyttötaloussuunnitelman toteutumista käsitellään opettajien ja henkilökunnan kokouksissa lukuvuoden aikana. Rehtori vastaa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulusihteeri auttaa talouden seurannassa Vegasta.
Jatkuvaa hankintaa ja varusteiden ylläpitoa vaativille oppiaineille lasketaan ja kohdennetaan vuosittainen määräraha, jonka seurannasta vastaa ao. oppiaineen opettajat (kuvataide, fysiikka/kemia, käsityö: tekninen/tekstiilityö, kotitalous, biologia/maantieto, musiikki. liikunta, koulukirjasto).

Opetuksessa tarvittavat laitteet, välineet ja oppimateriaalit hankitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Uusittavat laitteet, välineet ja oppimateriaalit kartoitetaan yhdessä opettajien kanssa.
Opetustilojen turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys ovat ensisijaisia seikkoja tilankäytön suunnittelussa ja kaikissa hankinnoissa sekä koulun toiminnan kehittämisessä. Wpro:n riskikartoituksessa nousseet korjaus- ja laitteiden päivitystarpeet huomoidaan hankinnoissa ensisijaisesti.

Koulunkäynninohjaajaresurssin käytössä toteutetaan jatkuvaa seurantaa ja ohjausta niille oppilaille ja niihin luokkiin, joissa ohjausta kulloinkin tarvitaan. Koulunkäynninohjaajien työsuunnitelmien laadinnasta vastaa tukitiimi. Ohjausresurssin käyttö ja tuki luokille tehdään kaikille näkyväksi kooten taulukko, jossa näkyy ohjaus- , erityisopetus- ja S2 -tuki.

Sijaisten ottamisessa noudatetaan kaupungin yhteistä sijaisuuksia koskevaa ohjetta huomioiden opetusryhmien turvallisuus.

Fyysinen oppimisympäristö
Oppimisympäristön kaikenpuolista turvallisuutta ja terveellisyyttä edistetään ja valvotaan säännöllisesti.
Jokainen on velvollinen tekemään vikailmoituksen kiinteistönhoitajalle ja tiedottamaan rehtorille/apulaisjohtajalle/ turvallisuusjohtajalle epäkohdat, jotta ne voidaan korjata viipymättä.

Koulun riskikartoitus tehdään henkilökunnan kanssa Wpro:hon syyslukukauden aikana.
Tekniset järjestelmät, työskentelytilat ja -välineet päivitetään nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi resurssien puitteissa.
Perehdyttämisessä otetaan käyttöön Intra, jonka koulukohtaiset osuudet päivitetään syyslukukauden aikana.
Turvallisuutiimi vastaa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuuskansio päivitetään syyslukukauden aikana.
Jokainen opettaja vastaa ja tiedottaa oppilaille ja huoltajille omaan opetukseen/oppiaineeseen liittyvistä turvallisuusohjeista.

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus on tutkittu. Kattavassa kuntotutkimuksessa esille nousseet kiinteistön rakenteiden kunnostustyöt on aloitettu keväällä 2019 ja niitä on jatkettu. Koulun iän huomioiden peruskorjaus tulee selvittää.
Yhdessä henkilöstön kanssa kootaan tilakeskukselle/tilahallintopäällikölle korjaus- ja muutosesitykset.

Jokainen opettaja ja ohjaaja huolehtii oman opetustilan, varastojen sekä yhteisistä tilojen ja varastojen siisteydestä.

Koulukirjastosta vastaavat nimetyt kirjastovastaavat.

Koulukohtainen tvt -suunnitelma
Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla.
TVT -tiimi antaa tarvittavaa koulutusta laitteiden käytöstä henkilökohtaisesti tai luokkatilanteessa.
Lisäksi opetushenkilöstölle mahdollistetaan omaehtoinen koulutukseen osallistuminen.
Koulussamme toimii kaksi tvt-tutoria (1,5 tuntia viikossa) ja kiertävä digimentori (koululla 5-6 päivää lukuvuodessa).
Tvt-tunnit jaetaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

Atk -vastaavat ja tvt -tutorit toimivat koulun digitaalisen ympäristön kehittämisen koordinaattorina ja vastaavat uusien digitaalisten ratkaisujen ehdottamisesta koordinaattorin kautta.
Atk -vastaavat huolehtivat laitteiden teknisestä puolesta ja ylläpidosta sekä auttavat oppilastunnuksiin liittyvissä ongelmissa sekä tarvittaessa resetoivat salasanoja. 

Tavoitteena on innostaa ja rohkaista opettajia ottamaan tvt-laitteita monipuolisesti omille oppitunneille. 
Jokainen opettaja kontaktoidaan vähintään kerran lukuvuodessa. 
Digilaitteet varataan sähköisesti, jolloin niiden käyttö on joustavaa ja tehokasta. 
Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen.
Alakoulussa toimii apuna tutorluokka.
Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan säännöllisesti.
Tavoitteiden saavuttamista seurataan toteuttamalla digitaitokalenteria yhdessä opettajien kanssa. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä