4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

  • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
  • oppilaiden digitaidot
  • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla. Jokaisella koululla on nimetty oma tutoropettaja ja kiertävä digimentori. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2021 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. Oppilaiden digitaitojen osaamista kartoitetaan otannalla valituissa kouluissa keväällä 2021.

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, atk-vastaavien sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan niin, että päästään lähelle tavoitetta ”Yksi kone kahta oppilasta kohti”. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen atk-vastaavat huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Ensimmäinen kartoitus on tehty keväällä 2020. Tässä yhteydessä on laadittu koulukohtaiset kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020 - 2021. Kukin koulu seuraa omien tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2021.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
  2. Miten koulunne opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään?
  3. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän digimentorin tunteja? Miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
  4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot?
  5. Miten varmistetaan koulun digilaitteiden tehokas käyttö?
  6. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä?

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet


Ta
lous

Rehtori laatii käyttötaloussuunnitelman henkilöstön esittämien kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa. Resurssin jakoa ja käyttötaloussuunnitelman toteutumista käsitellään opettajien ja henkilökunnan kokouksissa lukuvuoden aikana. Rehtori vastaa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulusihteeri auttaa talouden seurannassa Vegasta.
Jatkuvaa hankintaa ja varusteiden ylläpitoa vaativille oppiaineille lasketaan ja kohdennetaan vuosittainen määräraha, jonka seurannasta vastaa ao. oppiaineen opettajat (kuvataide, fysiikka/kemia, käsityö: tekninen/tekstiilityö, kotitalous, biologia/maantieto, musiikki. liikunta, koulukirjasto).

Opetuksessa tarvittavat laitteet, välineet ja oppimateriaalit hankitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Uusittavat laitteet, välineet ja oppimateriaalit kartoitetaan yhdessä opettajien kanssa.
Opetustilojen turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys ovat ensisijaisia seikkoja tilankäytön suunnittelussa ja kaikissa hankinnoissa sekä koulun toiminnan kehittämisessä. Wpro:n riskikartoituksessa nousseet korjaus- ja laitteiden päivitystarpeet huomoidaan hankinnoissa ensisijaisesti.

Koulunkäynninohjaajaresurssin käytössä toteutetaan jatkuvaa seurantaa ja ohjausta niille oppilaille ja niihin luokkiin, joissa ohjausta kulloinkin tarvitaan. Koulunkäynninohjaajien työsuunnitelmien laadinnasta vastaa tukitiimi. Ohjausresurssin käyttö ja tuki luokille tehdään kaikille näkyväksi kooten taulukko, jossa näkyy ohjaus- , erityisopetus- ja S2 -tuki.

Sijaisten ottamisessa noudatetaan kaupungin yhteistä sijaisuuksia koskevaa ohjetta huomioiden opetusryhmien turvallisuus.

Fyysinen oppimisympäristö
Oppimisympäristön kaikenpuolista turvallisuutta ja terveellisyyttä edistetään ja valvotaan säännöllisesti.
Jokainen on velvollinen tekemään vikailmoituksen kiinteistönhoitajalle ja tiedottamaan rehtorille/apulaisjohtajalle/ turvallisuusjohtajalle epäkohdat, jotta ne voidaan korjata viipymättä.

Koulun riskikartoitus tehdään henkilökunnan kanssa Wpro:hon syyslukukauden aikana.
Tekniset järjestelmät, työskentelytilat ja -välineet päivitetään nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi resurssien puitteissa.
Perehdyttämisessä otetaan käyttöön Intra, jonka koulukohtaiset osuudet päivitetään syyslukukauden aikana.
Turvallisuutiimi vastaa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuuskansio päivitetään syyslukukauden aikana.
Jokainen opettaja vastaa ja tiedottaa oppilaille ja huoltajille omaan opetukseen/oppiaineeseen liittyvistä turvallisuusohjeista.

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus on tutkittu. Kattavassa kuntotutkimuksessa esille nousseet kiinteistön rakenteiden kunnostustyöt on aloitettu keväällä 2019 ja niitä on jatkettu. Koulun iän huomioiden peruskorjaus tulee selvittää.
Yhdessä henkilöstön kanssa kootaan tilakeskukselle/tilahallintopäällikölle korjaus- ja muutosesitykset.

Jokainen opettaja ja ohjaaja huolehtii oman opetustilan, varastojen sekä yhteisistä tilojen ja varastojen siisteydestä.

Koulukirjastosta vastaavat nimetyt kirjastovastaavat.

Koulukohtainen tvt -suunnitelma
Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla.
TVT -tiimi antaa tarvittavaa koulutusta laitteiden käytöstä henkilökohtaisesti tai luokkatilanteessa.
Lisäksi opetushenkilöstölle mahdollistetaan omaehtoinen koulutukseen osallistuminen.
Koulussamme toimii kaksi tvt-tutoria (1,5 tuntia viikossa) ja kiertävä digimentori (koululla 5-6 päivää lukuvuodessa).
Tvt-tunnit jaetaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

Atk -vastaavat ja tvt -tutorit toimivat koulun digitaalisen ympäristön kehittämisen koordinaattorina ja vastaavat uusien digitaalisten ratkaisujen ehdottamisesta koordinaattorin kautta.
Atk -vastaavat huolehtivat laitteiden teknisestä puolesta ja ylläpidosta sekä auttavat oppilastunnuksiin liittyvissä ongelmissa sekä tarvittaessa resetoivat salasanoja. 

Tavoitteena on innostaa ja rohkaista opettajia ottamaan tvt-laitteita monipuolisesti omille oppitunneille. 
Jokainen opettaja kontaktoidaan vähintään kerran lukuvuodessa. 
Digilaitteet varataan sähköisesti, jolloin niiden käyttö on joustavaa ja tehokasta. 
Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen.
Alakoulussa toimii apuna tutorluokka.
Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan säännöllisesti.
Tavoitteiden saavuttamista seurataan toteuttamalla digitaitokalenteria yhdessä opettajien kanssa. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä