3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa käytetään osaamisprofiileja ja ajantasaisia tehtävänkuvia. 

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet


Rekrytointi

Kouluun rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa. Vakinaisen henkilökunnan valinnassa kiinnitetään huomiota hakijan soveltuvuuteen koulun ja koko kaupungin näkökulmasta.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus
Henkilökuntaa ohjataan vahvistamaan koulutuksella opetussuunnitelman mukaista osaamista ja erityisesti uudistuvaan arviointiin liittyvää osaamista.
Ammatillista täydennyskoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yhtenäiskoulun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Henkilökunta, joka osallistuu koulutuksiin, on velvollinen jakamaan osaamista koko työyhteisölle.
Henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisesti paikallisen tason järjestämään ajankohtaiseen ja alueen henkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen.
Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan kaupungin yhteisiin koulutuksiin.
Henkilökunta tekee syyskuun loppuun mennessä Navicekin tietoturvakoulutukset ja tallentaa todistukset KuntaHr:ään.
Turvallisuustiimi suunnittelee henkilökunnalle turvallisuuteen liittyvän koulutuksen.
Syyslukukauden veso:ssa käsiteltäviä asioita ovat uudistuva arviointi, WPro, Kuha, Intra, S2 - opetus.
Tvt -pedagogiikkaan antavat apua tehtävään nimetyt koulun digitutorit ja kaupungin tvt -mentorit.

Osaamis- ja kehittämiskeskustelut
Rehtori tutustuu luokkiin ja keskustelee opettajien kanssa toimintakulttuurista ja yhteisopettajuudesta.
Lukuvuoden aikana vahvistetaan tiimiopettajuutta. Henkilökuntaa kannustetaan yhteistyöhön Särkiniemen koulun henkilökunnan kanssa. Rehtori käy kehittämis- ja osaamiskeskustelut opettajien ja ohjaajien kanssa lukuvuoden aikana.

Perehdyttäminen
Perehdyttämisessä otetaan käyttöön Intra.
Samalla tarkistetaan perehdyttämisen vastuuhenkilöt ja työnjako.
Lyhytaikaisille sijaisille annettava ohje päivitetään.
Perehdyttämisestä vastaavat rehtori, apulaisjohtaja, koulusihteeri, turvallisuusjohtaja ja opettajat oman aineensa ja luokkatasonsa osalta.
Lyhytaikaisten sijaisten perehdyttämisestä vastaa apulaisjohtaja (7-9) ja rehtori ( 1-6 ja ohjaajat).

Henkilöstöhallinto
Rehtori vastaa henkilöstöhallinnosta ja tiedottamisesta.
Suunnitteluryhmän tekemien ennaltavalmistelujen pohjalta käydään koko henkilökunnan kanssa keskustelu tuntiresurssien, tva:n ja erityiskorvausten jakamisen perusteista.
Lukuvuoden aikana tarkastellaan koulukohtainen tva:n jaon kriteereitä ja vastuisiin kuuluvia tehtäviä.

Työhyvinvoinnin edistäminen
Työhyvinvointitiimi laatii henkilökunnan kanssa suunnitelman työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Vuosittain vaihtelevat ja monipuoliset toiminnat ja tapahtumat suunnitellaan yhdessä henkilöstön kanssa.
Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen ja työskentelyilmapiiriin.
Yhteinen tyhy -toiminta rahoitetaan tyhy -rahalla.
Työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvista toimintamalleista ja ohjeista tiedotetaan henkilökunnan kokouksissa ja opastetaan KUHA:n ja Intran käyttöön.
Työhyvinvointitiimi osallistuu kaupungin yhteisiin koulutuksiin ja välittää tiedon ajankohtaisista asioista henkilökunnalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä