KOULUPÄIVÄN OHJEET JA KÄYTÄNTEET

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön - PoL 29 § (30.12.2013/1267)  

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.


Kouluaika ja oppitunnit

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko koulupäivän ajan. Kouluajaksi katsotaan koulu- ja kotimatkojen lisäksi lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja siitä poikkeava muukin koulun toimintaan liittyvä tilaisuus. Koulun ovet avataan kello 7.30. Aamuisin oppilaiden toivotaan tulevan sopivasti juuri ennen koulun alkua. Koulun pihalla ei ole valvontaa ennen koulun alkua. 

Aamupäivällä ennen ruokatuntia pidettävät oppitunnit alkavat tasalta. Ruokailun jälkeen oppitunnit alkavat aina 20 minuuttia yli täyden tunnin. Oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia.

Lukujärjestyksen mukaisen koulupäivän päätyttyä poistutaan koulun alueelta, ellei oppilaalla ole jotain erityistä syytä (iltpäiväkerho, harrastus kerho, laiminlyötyjen kotitehtävien suorittaminen, jälki-istunto tms.) jatkaa työskentelyään koulun tiloissa.

Jos viimeinen tunti on kaksoistunti, se voidaan pitää yhteen ja koulupäivä päättyy klo 12.50/13.50/14.50.
Kyseisen aineen opettaja tiedottaa yhteen pidettävistä tunneista huoltajia. Yhteenpidettävät tunnit ovat oppilaan lukujärjestyksessä.

Koulumatkat

Koulumatkoilla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Lain mukaan polkupyöräilijän on ajon aikana käytettävä asianmukaista suojakypärää. 

Koulumatkoilla käytettävät kulkuvälineet säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetuissa paikoissa. Polkupyörien säilytystä varten yläkoulun pihalla on pyörätelineitä kaikille koulun oppilaille. Mopot pysäköidään paikoitusalueelle niille varatulle alueelle.

Huoltajan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitusälituntien aikana kulkuvälineiden käyttö on kielletty koulupihan turvallisuuden ja välituntialueelta poistumisen kieltävien sääntöjen takia.  

Kouluun tullaan mieluiten kävellen tai pyörällä. Huoltajan tuodessa lapsen kouluun oppilas tulee jättää koulun parkkipaikalle. Koulun ohi kulkevalla Pinokujalla moottoriajoneuvolla ajo kielletty ja sitä ei käytetä saattoliikenteessä.

Päivänavaus

Koulupäivä aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. Yhteiset päivänavaukset pidetään tiistaisin ja teemapäivinä klo 9 keskusradion kautta. Muiden päivien päivänavaukset pitää ko. ryhmän ensimmäinen opettaja.

Välitunnit

Välitunnit vietetään ulkona. Opettajan määräämiä tehtäviä voidaan suorittaa sisällä myös välitunnin aikana. Oppitunnin päätyttyä poistutaan luokasta ja koulun käytävästä viipymättä. Aineluokissa opettaja poistuu viimeisenä luokasta ja lukitsee luokan oven.  Opettaja ohjaa oppilaansa välitunnille koulun käytävältä. Kulkusuunta portaissa on aina ulko-ovea kohti. Laukkuja ei kuljeteta vastavirtaan seuraavan oppitunnin luokkahuoneen luokse. Kaikki käyttävät portaita. Hissiä voi käyttää tarvittaessa opettajan luvalla. Välitunnin voi viettää sisällä vain poikkeuksellisen kovalla pakkasella tai muissa poikkeustilanteissa. Välituntialue on koulun piha. Koulun alueelta voidaan poistua vain opettajan luvalla (hammaslääkärissä käynti, siirtyminen urheilukentälle tms.).

Aineluokissa pidettävien oppituntien alkua odotetaan luokkahuoneen edessä käytävällä. Omat puhelimet, musiikkilaitteet, pelit ja vastaavat välineet kytketään äänettömiksi tai niitä kuunnellaan omilla kuulokkeilla liiallisen meluhaitan välttämiseksi. Oppitunnin aikana ko. laitteita ei saa käyttää ilman opettajan lupaa. Huoltajan on pitänyt antaa lupa oman laitteen käyttöön. Mikäli niistä aiheutuu haittaa opetukselle tai opiskelulle, voi opettaja ottaa laitteen talteen joko oppitunnin loppuun tai koulupäivän päättymiseen saakka.

Myöhästelyt 

Aamumyöhästymiset ja oppitunneilta myöhästymiset kirjataan Wilmaan. Oppilaiden myöhästymisiä tarkkailee luokanopettaja / luokanohjaaja. Toistuviin myöhästymisiin puututaan viipymättä. Oppilasta puhutellaan, otetaan yhteys kotiin, keskustellaan asiasta oppilaan kanssa koulupäivän jälkeen ja kokeillaan muita yhteisesti sovittuja keinoja, joilla oppilas saadaan noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja aikatauluja.

Poissaolot

Milloin oppilas jää kouluun saapumatta, on hänen huoltajansa velvollinen viipymättä ilmoittamaan poissaolon syyn luokanohjaajalle. Opettaja laittaa poissaolomerkinnän Wilmaan mahdollisimman pian, jotta huoltaja saa tiedon oppilaan poissaolosta.

Mikäli oppilas on poissa kokeesta, rästikoe pidetään aina seuraavan viikon tiistaina. Rästikoemahdollisuuksia on kaksi, minkä jälkeen tarvitaan esim. lääkärintodistus pätevän poissaolon osoittamiseksi. 

Sairastuminen

Oppilaan terveydenhoito on huoltajan ja oppilaan omalla vastuulla. Sairaana ei pidä tulla kouluun. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua koulusta vasta opettajalta tai terveydenhoitajalta luvan saatuaan. Luvan poistumiseen antaa luokanohjaaja tai ko. oppitunnin opettaja. Huoltajan on ilmoitettava oma-aloitteisesti luokanohjaajalle poissaolon syy.  Ellei ilmoitusta tule, luokanohjaaja ottaa yhteyttä kotiin.

Lomamatkat 

Lomamatkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin. Jos oppilas tarvitsee perustellusta syystä ylimääräisen vapautuksen koulutyöstä, huoltaja anoo sitä kirjallisesti Wilman kautta riittävän ajoissa. Luokanohjaaja tai luokanopettaja voi myöntää kolme päivää kestävän vapaan, tätä pidemmät lomat myöntää rehtori. 


Ruokailu

Koululounas nautitaan ruokalassa. Ruokailu on järjestetty erillisen aikataulun mukaan. Se toteutetaan porrastetusti. Kouluravintolaan mennään rauhallisesti kävellen ja asetutaan ruokajonoon viimeiseksi käsien pesun jälkeen. Ruokajonoissa ei etuilla. Pöydän saa valita vapaasti, ellei opettaja anna toisenlaisia ohjeita. Ruokailusta poistuminen tapahtuu viipymättä hyvässä järjestyksessä ja kiirehtimättä. Ruokailun päätyttyä likaiset astiat palautetaan oikeaan paikkaan. Ruuantähteet laitetaan niille varattuun astiaan. Tavoitteenamme on ruokahävikin minimointi.

Ruokailun aikana jokaisen on noudatettava hyviä pöytätapoja. Kovaääninen asiaton keskustelu ja epäsiisteys pilaavat kaikkien ruokarauhan. Päällysvaatteet jätetään ruokalan ulkopuolelle naulakkoon. Puhelimien käyttö on kielletty ruokalassa.

Koulun tiloissa liikkuminen ja käyttäytyminen

Oppilaat voivat hoitaa asioitaan koulun kansliassa päivittäin klo 8–14.

Terveydenhoitajan ja koululääkärin luona asioidaan ajanvarausten mukaan tai ruokailun jälkeisellä välitunnilla. Äkilliset tapaukset hoidetaan viipymättä.

Liikuntatunnin alussa pukuhuoneeseen mennään vasta välitunnin päätyttyä kellon soiton jälkeen. Alakentälle siirrytään vasta välituntikellon soiton jälkeen tai oman opettajan johdolla aikaisemmin. Liikuntatunnin jälkeisen välitunnin voi käyttää peseytymiseen ja pukeutumiseen pukuhuoneessa.

Työrauha 

Työrauhaongelmien ja muiden oppilaita koskevien ongelmien selvittämiseksi on rehtorin ja/tai opettajan pyrittävä oppilaiden, huoltajien ja muiden opettajien kanssa keskustelemalla selvittämään ongelmien syyt ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin. Koululla on kokonaisvastuu oppilaiden turvallisuudesta ja sitä vaarantavien tekijöiden poistamisesta. Vastuu koulun työrauhan säilyttämisestä kuuluu koko kouluyhteisölle. Opettajilla ja rehtorilla on vastuu koulun kasvatuksellisesta toiminnasta. Vastuu yksittäisen luokan ja opetusryhmän työrauhan säilyttämisestä on oppilaalla itsellään, opettajalla ja avustavalla henkilökunnalla. Koulu on velvoitettu tekemään yhteistyötä kaikissa opetukseen liittyvissä asioissa, kuten työrauhakysymyksissä, oppilaan huoltajien kanssa. Opettajien tukena näissä asioissa toimii koulun oppilashuollon henkilöstö. 

Kiusaaminen

Koulukiusaamiseen puututaan välittömästi. Koulussa ei hyväksytä sanallista eikä fyysistä kiusaamista. Pyritään kaikin keinoin estämään oppilaan jatkuva eristäminen sekä kaikenlainen toiselle oppilaalle tai hänen omaisuudelleen aiheutettu vahingonteko. Jokainen kiusaamistapaus selvitetään asianomaisten kesken välittömästi. Kiusaamistilanteiden käsittelystä jää dokumentti. Kiusaamisesta tiedotetaan asianomaisten oppilaiden huoltajia ja tapauksia käsitellään tarvittaessa oppilashuoltohenkilöstön tapaamisissa ja Ankkuri-ryhmän kanssa.

Omaisuuden käsittely

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas tai hänen huoltajansa ovat korvausvelvollisia vahingonkorvauslain mukaan. Vahingoista ilmoitetaan välittömästi opettajalle, rehtorille tai kiinteistönhoitoon. Nopea toiminta helpottaa asioiden käsittelyä. Ilkivallantekijät pyritään aina saamaan siivoamaan jälkensä ja/tai korvaamaan aiheuttamansa vahingot.  

Oppilas vastaa omista arvotavaroistaan itse. Käytävällä säilytettäviin laukkuihin tai takkien taskuihin ei pidä jättää mitään arvotavaraa. Rahat ja kännykät on kuljetettava aina mukana tai pantava ne lukolliseen henkilökohtaiseen lokeroon (yläkoululaiset). Lokeron avain annetaan oppilaalle koko koulunkäynnin ajaksi ja se on hänen vastuullaan. Jos lokeron avain katoaa, oppilaalle teetetään uusi avain hänen kustannuksellaan omakustannushintaan. Näpistelyistä ollaan aina yhteydessä Ankkuri-ryhmään.

Siisteys

Jokainen on vastuussa yhteisten tilojen siisteydestä.

Hyvät tavat

Koulussa edellytetään kohteliasta ja asiallista käyttäytymistä kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan. Tähän sisältyy mm. toisten henkilöiden asiallinen puhuttelu. Oppilailta edellytetään soveliasta ja asianmukaista pukeutumista.

Ympäristöstä huolehtiminen

Kaikkien täytyy toimia siten, että ympäristöhaitat koulussa ja sen läheisyydessä ovat mahdollisimman pienet.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, määrätään ensin kasvatuskeskusteluun, sen jälkeen hänet voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (30.12.2013/1267)

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. (30.12.2013/1267)

36 a § (13.6.2003/477) Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Muista 36 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.

Jälki-istunnot ilmoitetaan Wilma-lomakkeella ja ne pidetään aina tiistaisin klo 8.00-9.00.


Tupakointi, päihteet ja huumeet

Tupakointi on kielletty koulussa ja koulualueella. Kouluyhteisön jäsen ei saa olla päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Sähkösavuke ja nuuska tulkitaan tupakointituotteeksi ja niiden esillä pitäminen ja käyttö on kielletty koulun alueella.

 

Tukiopetus

Tukiopetusta tulee antaa tilapäisesti opinnoissa jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Oppilaalla on siis oikeus saada tukiopetusta joko hänen itsensä tai huoltajan pyynnöstä. Jos opettaja ehdottaa tukiopetusta, on oppilaan syytä noudattaa kehotusta.

 

Tapaturmat

Koulumatkalla tai koulupäivän aikana oppilaille sattuneet tapaturmat hoidetaan heti tilanteen vaatimalla tavalla. Ensiksi paikalle tullut ryhtyy viipymättä tilanteen mukaisiin toimiin. Ensiapu annetaan koulussa ja huoltajalle ilmoitetaan (välituntia valvova opettaja, joku muu opettaja, terveydenhoitaja, koulunkäynnin ohjaaja). Tarvittaessa oppilas lähetetään saattajan kanssa taksilla, ambulanssilla tai muulla tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla sairaalaan tapaturmailmoitus mukanaan. Tapaturmasta ilmoitetaan viipymättä huoltajalle. Peruskoulun oppilaat ovat vakuutettuja koulupäivän aikana tapahtuvien tapaturmien varalta. Koulutapaturmat hoidetaan pääsääntöisesti Pohjola-sairaalassa.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä